Code of Business Conduct Zasady uczciwego postępowania

advertisement
Code of Business Conduct
Zasady uczciwego postępowania
2 | Code of Business Conduct
Przedmowa
Drodzy Współpracownicy,
Nasze przedsiębiorstwo, założone w 1886 r. przez
Roberta Boscha, przeszło ewolucję od „Zakładu
mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki“ do
międzynarodowego lidera w dziedzinie technologii
i usług. Od momentu swego powstania korporacja
Bosch kieruje się wartościami i zasadami etycznymi
jej założyciela. Należy do nich m.in. zasada
legalności, która obliguje nas do przestrzegania
przepisów prawa w krajach, w których działamy.
Jak pisał w 1921 r. sam Robert Bosch:„Uczciwe
prowadzenie działalności gospodarczej jest na
dłuższą metę najbardziej opłacalne, a świat
biznesu docenia je bardziej, niż mogłoby się
wydawać”. Słowa te wyrażają wciąż aktualne
przekonanie, że niezawodność, wiarygodność, a
w szczególności legalność to istotne elementy
naszego ekonomicznego sukcesu.
Stanowisko to łączy wszystkich pracowników
grupy Bosch na całym świecie, niezależnie od
granic państw i kultur. Legalność jest fundamentalną wartością naszego przedsiębiorstwa,
do której my, Zarząd fi rmy, przywiązujemy
ogromną wagę. Oczekujemy od wszystkich
pracowników ścisłego przestrzegania wszelkich
wymogów wynikających z przepisów prawa.
Łamanie obowiązującego prawa nie będzie
tolerowane w naszym przedsiębiorstwie — dotyczy
to wszystkich bez wyjątku. W celu podkreślenia
znaczenia tej zasady stworzyliśmy „Kodeks etyczny”.
Sformułowaliśmy w nim nasze stanowisko w
kwestii stosunku do wymogów prawnych i
aspektów etycznych. Niniejszy „Kodeks etyczny”
przekazujemy naszym pracownikom jako instrukcję
postępowania. Stanowi on zarys podstawowych
standardów, których my, korporacja Bosch, chcemy
przestrzegać. W przypadku wątpliwości, czy dana
decyzja odpowiada wymaganiom „Kodeksu
etycznego”, prosimy zwrócić się do przełożonego
lub pełnomocnika ds. wymogów regulacyjnych
w Państwa kraju lub do działu prawnego.
Wspólnie ponosimy odpowiedzialność za
wizerunek i reputację fi rmy Bosch. „Kodeks
etyczny” oraz wartości wyznawane przez naszą
organizacje stanowią znakomity fundament, który
umożliwia budowanie wzajemnego zaufania — tak
ważnego dla osiągnięcia sukcesu w biznesie.
Volkmar Denner
Prezes
Zarządu spółki
Robert Bosch GmbH
Christoph Kübel
Członek
Zarządu spółki
Robert Bosch GmbH
Code of Business Conduct | 3
Code of Business Conduct
Preambuła
Od początku istnienia naszego przedsiębiorstwa
bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa
jest dla nas najwyższym nakazem oraz jedną z
wartości firmy Bosch. Sposób przestrzegania
wymienionych przepisów został określonych w
licznych dyrektywach i instrukcjach postępowania.
Ich treść została w dużej mierze streszczona w
niniejszym „Kodeksie etycznym”, aby ułatwić
pracownikom przestrzeganie tych przepisów.
Zawarte w tym kodeksie regulacje mają zastosowanie w stosunkach między poszczególnymi
spółkami należącymi do grupy Bosch oraz ich
pracownikami. Nie określają one natomiast praw
w stosunku do osób trzecich.
1. Zasady
Postępowanie zgodnie z prawem
Wyznajemy zasadę bezwzględnej legalności w
odniesieniu do wszelkich działań, środków, umów
oraz innych operacji grupy Bosch.Obejmuje to
także płacenie należnych podatków, występowanie
do urzędów o wymagane zezwolenia (na przykład
w dziedzinie prawa celnego i prawa eksportowego)
oraz poszanowanie praw osób trzecich. Zasada
ta wynika nie tylko z przekonania, że naruszenie
przepisów prawa może mieć negatywny wpływ
na prowadzoną działalność gospodarczą, na
przykład wskutek postępowania karnego, nałożenia
kar pieniężnych czy obowiązku wypłaty odszkodowań. Popieramy zasadę bezwarunkowej legalności
działań niezależnie od tego, czy wiąże się to z
korzyściami dla grupy Bosch czy też nie. Każdy
pracownik jest osobiście odpowiedzialny za
przestrzeganie przepisów prawa w swojej pracy.
Bezwzględnie zabrania się skłaniania osób trzecich
do podejmowania działań niezgodnych z prawem
lub świadomego uczestniczenia w tych działaniach.
Nieprzestrzeganie tej zasady powoduje konsekwencje dyscyplinarne, niezależnie od sankcji
przewidzianych przez prawo.
4 | Code of Business Conduct
„Legalność jest fundamentalną wartością naszego przedsiębiorstwa,
do której my, Zarząd firmy, przywiązujemy ogromną wagę.“ Volkmar Denner
Kierownicy i menedżerowie są odpowiedzialni za
to, by w ich działach nie miały miejsca naruszenia
regulacji prawnych lub niniejszego kodeksu, którym
można by zapobiec lub które można by utrudnić
poprzez odpowiedni nadzór.Powinni oni wyraźnie
podkreślić, że naruszanie przepisów nie będzie
tolerowane oraz spowoduje konsekwencje
dyscyplinarne — niezależnie od pozycji w hierarchii
przedsiębiorstwa zajmowanej przez pracowników.
W związku z tym należy zwrócić uwagę pracowników na postanowienia niniejszego „Kodeksu
etycznego”.
Odpowiedzialność za wizerunek i reputację
grupy Bosch
Wszyscy pracownicy powinni mieć na uwadze
wizerunek i reputację grupy Bosch podczas
wykonywania swoich obowiązków.
Zachowanie w stosunku do współpracowników
Respektujemy i chronimy osobistą godność
każdej jednostki. Nie tolerujemy jakiejkolwiek
niedozwolonej dyskryminacji oraz jakiegokolwiek
molestowania naszych pracowników. Sprzeciwiamy
się pracy wykonywanej przez nieletnich, także
u naszych partnerów biznesowych.
2. Zapobieganie konfliktom interesów
Udziały kapitałowe i dodatkowa praca zarobkowa
Dodatkowa praca zarobkowa jest dozwolona
wyłącznie za uprzednią zgodą firmy. Posiadanie
udziałów kapitałowych lub wykonywanie dodatkowej pracy zarobkowej w przedsiębiorstwach, które
są konkurentami grupy Bosch, jest dozwolone tylko
w odosobnionych przypadkach, po uprzednim
otrzymaniu pisemnej zgody odpowiedniego
kierownictwa. Zasada ta odnosi się także do
posiadania udziałów kapitałowych lub wykonywania
dodatkowej pracy zarobkowej u dostawców lub
klientów grupy Bosch. Nie dotyczy to udziałów
kapitałowych mniejszych niż 10 procent. Kontakty
handlowe z przedsiębiorstwami, w których pracownik, jego małżonek/małżonka (partner/partnerka)
lub bliski członek rodziny posiada udziały kapitałowe lub pełni funkcję kierowniczą, mogą mieć
miejsce wyłącznie po uprzednim otrzymaniu
Code of Business Conduct | 5
pisemnej zgody odpowiedniego kierownictwa,
o ile dany pracownik ma wpływ na relację
handlową i wynika z tego ryzyko konfliktu
interesów.
Przekazywanie partnerom biznesowym zleceń
o charakterze prywatnym
Pracownicy mogą przekazywać partnerom
biznesowym grupy Bosch zlecenia o charakterze
prywatnym wyłącznie po uprzednim otrzymaniu
pisemnej zgody odpowiedniego kierownictwa,
o ile mają oni bezpośredni związek z przekazywaniem lub realizacją zleceń i wynika z tego ryzyko
konfliktu interesów. Nie dotyczy to towarów i usług,
które są oferowane powszechnie.
3. Postępowanie z informacjami
Dokumenty
Zapisy i raporty (zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego) powinny być prawidłowe oraz zgodne z prawdą. Należy przestrzegać
zasad prawidłowej księgowości i sporządzania
bilansów. Zasady te stanowią, że ewidencja
danych i zapisów musi być zawsze pełna, prawidłowa oraz zgodna z czasem i wykorzystywanym
systemem. Sporządzanie zapisów, tworzenie
plików itp., w których wykorzystuje się informacje
poufne przedsiębiorstwa, jest dozwolone tylko
wówczas, gdy leży to w bezpośrednim interesie
korporacji Bosch.
Utajnianie informacji
Informacje poufne przedsiębiorstwa powinny
być utajnione. Obowiązek ten utrzymuje się
także po zakończeniu stosunku pracy.
6 | Code of Business Conduct
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
Należy zapewnić ochronę prywatności w związku
z wykorzystaniem danych osobowych oraz
bezpieczeństwo wszelkich danych handlowych
we wszystkich procesach biznesowych. Należy
przy tym uwzględnić obowiązujące wymagania
prawne. Rozwiązania techniczne w kwestii
ochrony przed nieuprawnionym dostępem
powinny odpowiadać odpowiednim standardom
oraz aktualnemu poziomowi techniki.
Insider trading
Zjawisko Insider trading polega na przekazywaniu przez poinformowane osoby informacji
niejawnych, które inwestorzy mogą uznać za
ważne dla podjęcia przez nich decyzji inwestycyjnych. Zabrania się nabywania lub sprzedaży,
a także zalecania nabywania lub sprzedaży
papierów wartościowych na podstawie informacji
niejawnych.
Informacje tego rodzaju powinny być traktowane
jako ściśle poufne. Udostępnianie ich osobom
trzecim jest stanowczo zabronione. Dotyczy to
także udostępniania haseł umożliwiających
dostęp do informacji niejawnych, które są
zapisane w formie elektronicznej. Udostępnianie
informacji niejawnych współpracownikom lub
zewnętrznym doradcom jest dozwolone tylko
wówczas, jeśli odbiorca potrzebuje tych
informacji do wykonania swoich obowiązków
oraz jest zobowiązany do traktowania ich z
zachowaniem ścisłej poufności.
4. Zachowanie w stosunku do
partnerów handlowych i osób
trzecich
Prawo o konkurencji i prawo kartelowe
Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać
reguł wolnej konkurencji w ramach istniejących
przepisów prawa. Zabrania się dokonywania
przez konkurentów ustaleń dotyczących podziału
terytorium lub podziału klientów, uzgodnień lub
wymiany informacji dotyczących cen/składników
cen, kontaktów z dostawcami oraz ich warunków,
a także informacji dotyczących zdolności produk-
Code of Business Conduct | 7
„Niniejszy Kodeks etyczny przekazujemy naszym
pracownikom jako instrukcję
postępowania.“ Christoph Kübel
cyjnych lub polityki ofertowej.Dotyczy to także
wymiany informacji na temat strategii marketingowych i inwestycyjnych. Zasadniczo
zabronione są nie tylko związane z powyższym
umowy pisemne, lecz także ustne ustalenia lub
utrzymywana w tajemnicy, świadoma współpraca
z konkurentami. Ustalenia ustne lub wymiana
informacji w kwestiach dotyczących planów
badawczo-rozwojowych są dozwolone wyłącznie
w ściśle określonych, wyjątkowych przypadkach.
Zabrania się wykorzystywania pozycji rynkowej
przedsiębiorstwa w sposób niezgodny z prawem,
na przykład w celu przeforsowania dyskryminacji
cenowych, dostaw niezamówionych produktów
czy odmowy realizacji dostawy.
Kontakty z dostawcami i klientami
Umowy z klientami i dostawcami powinny być w
pełni uregulowane i jednoznaczne, a późniejsze
zmiany i uzupełnienia ich treści powinny być
udokumentowane. Dotyczy to także takich ustaleń,
jak wypłaty premii oraz dopłaty na reklamę lub
promocję. Wszyscy pracownicy powinni ściśle
przestrzegać wewnętrznych regulacji odnoszących
się do stosowania podwójnej kontroli („zasada
dwóch par oczu”), a także oddzielenia funkcji
wykonawczych i kontrolnych. Wybór dostawców
powinien mieć miejsce wyłącznie w oparciu o
zasady wolnej konkurencji — po porównaniu ceny,
jakości, wyników i przydatności oferowanych
produktów lub usług.
Korupcja, prezenty i inne korzyści materialne
Niedozwolone są umowy lub ustalenia towarzyszące umowom, które mają na celu korzyści lub uprzywilejowanie poszczególnych osób
w związku z pośrednictwem, przekazywaniem oraz
realizacją zleceń, dostaw i płatności. Pracownicy,
którzy pozwalają klientom i dostawcom
wpływać na siebie w nieuczciwy sposób lub
próbują w taki sam sposób wpływać na klientów
lub dostawców, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności — niezależnie od konsekwencji
wynikających z prawa karnego. Próby nieuczciwego
wywierania wpływu na decyzje pracowników
grupy Bosch przez dostawców lub klientów należy
zgłaszać odpowiedniemu kierownictwu. Reakcje
na nie powinny być rozpatrywane indywidualnie —
8 | Code of Business Conduct
„Wspólnie ponosimy odpowiedzialność za wizerunek
i reputację firmy Bosch.“ Volkmar Denner
zależnie od danego przypadku — i mieć
odpowiednią formę, na przykład zawieszenie zleceń
lub wypowiedzenie umowy.
Prowizje i wynagrodzenia płacone autoryzowanym
dystrybutorom, przedstawicielom lub doradcom
powinny być odpowiednie do ich wkładu pracy.
Zabrania się ustalania świadczeń, które wskazywałyby, że stanowią one w całości bądź w części
korzyści finansowe o charakterze korupcyjnym.
Przedstawiciele oraz inne osoby pośredniczące,
z pomocy których grupa Bosch korzysta w celu
uzyskania zleceń lub zezwoleń — w szczególności
autoryzowani dystrybutorzy, agenci celni i
doradcy — muszą wyraźnie zobowiązać się w
formie umowy, że nie będą wręczać ani przyjmować korzyści o charakterze korupcyjnym. Należy
przewidzieć w umowie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku korupcji
i zachowania świadczącego o przekupności.
W przypadku przyjmowania i wręczania prezentów
i innych korzyści (na przykład uczestniczenia w
imprezach nie związanych bezpośrednio z
działalnością biznesową), włącznie z zaproszeniami
(od/dla dostawców lub klientów), należy postępować wyjątkowo restrykcyjnie. Ich wartość
finansowa powinna być na tyle mała, by ich
przyjęcie nie musiało być zatajone oraz nie
spowodowało uzależnienia odbiorcy wskutek
zobowiązania. W przypadkach budzących wątpliwości należy zwrócić się do odpowiedniego
kierownictwa o pisemną zgodę.
Rotacja personelu w obszarach narażonych na
korupcję
Należy przewidzieć regularną rotację personelu
(wymienność pracy), w szczególności w obszarach
narażonych na korupcję (na przykład zaopatrzenie
i zbyt). Środki te służą w wielu przypadkach także
rozwojowi zawodowemu poszczególnych
pracowników — mają więc zarówno charakter
prewencyjny, jak i szkoleniowy.
Darowizny
Do dziedzin wspieranych przez fundację im.
Roberta Boscha należą: porozumienie między
narodami, zdrowie, edukacja, nauka i kultura.
Fundacja ta ma zarówno charakter operacyjny
Code of Business Conduct | 9
(dąży do osiągnięcia celów w ramach własnych
programów), jak i pomocowy (umożliwia osobom
trzecim opracowanie i realizację ich projektów).
Jednostki organizacyjne grupy Bosch przekazują —
w ramach obywatelskiego zaangażowania —
darowizny pieniężne i rzeczowe na edukację,
naukę, kulturę i cele społeczne. O regułach
przekazywania takich darowizn decyduje wyłącznie
Zarząd spółki Robert Bosch GmbH lub kierownictwo poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Przy przekazywaniu takich darowizn należy
przestrzegać zasady bezinteresowności oraz
wyraźnie odróżniać je od działalności sponsorskiej.
5. Jakość i bezpieczeństwo produktów
Słowa Roberta Boscha: „Jakość to nasz najważniejszy produkt” nieprzerwanie wytyczają kierunek
naszej polityki biznesowej. Dążymy do spełnienia
wysokich wymagań naszych klientów w stosunku
do jakości i bezpieczeństwa — także w przypadku
coraz bardziej skomplikowanych produktów i
systemów. Konieczne w tym celu usprawnienia
są przez nas realizowane w sposób gruntowny i
mają charakter długotrwały. Jeśli mimo wszelkich
naszych starań wystąpią jakiekolwiek braki, są
one przez nas usuwane zgodnie z wymogami
prawnymi i zobowiązaniami określonymi w umowie.
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
ochrona zdrowia, ochrona
przeciwpożarowa i ochrona środowiska
Do obowiązków wszystkich pracowników należy
unikanie zagrożeń dla ludzi i środowiska, minimalizowanie wpływu na środowisko oraz oszczędne
obchodzenie się z zasobami. Procesy, zakłady i
środki produkcji muszą odpowiadać określonym
wymogom prawnym i wewnętrznym, które dotyczą
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
zdrowia, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska.
10 | Code of Business Conduct
7. Informacje i szkolenia
Pracownicy będą regularnie informowani o
bieżących sprawach związanych z niniejszym
„Kodeksem etycznym”. Będą oferowane specjalne
szkolenia z określonych dziedzin dla pracowników
(na przykład z zakresu odpowiedzialności za
bezpieczeństwo produktu, prawa kartelowego,
prawa pracy, przepisów prawa w zakresie ochrony
środowiska) z wybranych obszarów szczególnie
narażonych (na przykład dział zbytu czy zaopatrzenia).
8. Zgłaszanie nieprawidłowości
Każdy pracownik ma prawo zgłaszać swojemu
przełożonemu okoliczności, które wskazują
na naruszenie postanowień zawartych w
niniejszym „Kodeksie etycznym”. Zgłoszenia
te mogą mieć ewentualnie charakter anonimowy.
We wszystkich regionach należy ponadto wskazać
inne osoby kontaktowe, którym można zgłaszać
tego rodzaju informacje (pełnomocnicy ds.
wymogów regulacyjnych), a w razie potrzeby
stworzyć dodatkowe możliwości (na przykład
infolinię ds. wymogów regulacyjnych). Przekazane
informacje zostaną zbadane, a w razie potrzeby
podjęte zostaną środki zaradcze.
9. Kontrola
Każda jednostka organizacyjna jest odpowiedzialna
za przestrzeganie postanowień zawartych w
„Kodeksie etycznym” oraz innych wewnętrznych
reguł przedsiębiorstwa w dziedzinie, za którą
odpowiada.
Centralny wydział kontroli przedsiębiorstwa
Centralny wydział kontroli przedsiębiorstwa, wraz
ze swoimi terenowymi jednostkami organizacyjnymi, dysponuje nieograniczonym prawem do
informacji i kontroli, o ile regulacje prawne lub
wewnątrzzakładowe nie stanowią inaczej.
Code of Business Conduct | 11
„Uczciwe prowadzenie działalności gospodarczej jest na dłuższą metę
najbardziej opłacalne, a świat biznesu docenia je bardziej,
niż mogłoby się wydawać.“
Robert Bosch, 1921
Informacje i osoby kontaktowe
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance
E-mail: compliance.offi[email protected]
Robert Bosch GmbH
Compliance Committee Office
Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart
Germany
Telephone +49 711 811-48643
Fax +49 711 811-48644
compliance-committee.offi[email protected]
Printed in Germany
100 % chlorine-free paper
Download