POBIERZ PREZENTACJĘ: Franciszek

advertisement
Św. Franciszek Salezy (1567–1622)
Jacek Międlar CM
• Lata młodzieńcze. Studia (1567-1593)
• Kapłaństwo. Misja w Chablais (1593-1602)
• Od konsekracji biskupiej do założenia Zakonu Wizytek (16021610)
• Od fundacji wizytek do powstania Traktatu o miłości Bożej
(1610-1616)
• Traktat o miłości Bożej. Podróż do Paryża. Śmierć (1616-1622)
Zarys biografii (1567-1622)
•
•
•
•
•
Imiona i nazwisko: Franciszek Bonawentura de Sales
Data urodzenia: 1567 rok
Miejsce urodzenia: Thoren (Savoia)
Imię i nazwisko ojca: Franciszek de Boisy
Imię i nazwisko matki: Franciszka de Sionnaz
Lata młodzieńcze. Studia
(1567-1593)
Na czerwono
zaznaczono region
Savoia
Opiekun:
Jan Déage
Kolegium
de la
Roche
Kolegium
w Annecy
Lata młodzieńcze. Studia
(1567-1593)
Kolegium
jezuitów
Clermont
w Paryżu
(1578)
Studia
prawnicze w
Padwie
Kierownik duchowy:
Antoni Possevino (legat
papieski w Polsce)
Święcenia:
18 grudnia
1593
Kandydatka na żonę:
Franciszka Suchet de
Mirebel
Lektura:
Wawrzyniec Scupoli,
Walka duchowa
Lata młodzieńcze. Studia
(1567-1593)
• Proboszcz kapituły w Genewie
• Pokalwiński region w Chablais
• La controverse
Kapłaństwo.
Misja w Chablais (1593-1602)
• Nominacja na biskupa pomocniczego Genewy (1598)
• Posługa na dworze Henryka IV
• Kontakty z panią Acarie oraz wieloma wysoko postawionymi
osobistościami
• Spowiednik arystokracji
• Spotkał Piotra de Bérulle’a
(propozycja: odnowa „zakonu Chrystusa” – filipinów)
Kapłaństwo.
Misja w Chablais (1593-1602)
• 8 grudnia 1602 – konsekracja biskupia
• Reforma diecezji (≠ nowatorstwo)
• Wielkie dzieła, aktywizm, kierownictwo duchowe, modlitwa
Od konsekracji biskupiej
do założenia Zakonu Wizytek (1593-1602)
• Przyjaźń z Joanną
de Chantal (1572-1641)
• Introduction a la vie devote
(1609)
Od konsekracji biskupiej
do założenia Zakonu Wizytek (1593-1602)
Joanna Fremyot
de Chantal
(1572-1641)
Dobrobyt
Jako wizytka
(pokuta; pocieszenie
innych)
• Docenia rolę tradycyjnych zakonów
• Próba sprowadzenia karmelitanek bosych
• Pragnienie reformy
Napisał do nuncjusza Giuglio Cesare Riccardiego:
„należy zmienić albo zreformować klasztory w d’Aulx
i w Abondanzy i inne jeszcze, które są seminariami
przynoszącymi zgorszenie”.
• Idea nowego zakonu pojawiła się podczas medytacji nad opisem
ewangelicznym o Marcie i Marii
Od fundacji wizytek do powstania
Traktatu o miłości Bożej (1610-1616)
Założenia nowego zakonu:
• Klauzura tyczy się tylko mężczyzn
• Przedłużone oficjum
• Małe oficjum do Matki Bożej
• Habit – czarny, zwyczajny
• Po roku nowicjatu siostry mogły wychodzić na zewnątrz, aby
posługiwać chorym (ostatecznie tylko starsze wychodziły)
• Klasztor miał służyć schronieniu przed „nieporządkiem świata”
• Prosty ślub czystości i stabilitas loci
Od fundacji wizytek do powstania
Traktatu o miłości Bożej (1610-1616)
Założenia nowego zakonu:
• Klauzura tyczy się tylko mężczyzn
• Przedłużone oficjum
• Małe oficjum do Matki Bożej
• Habit – czarny, zwyczajny
• Po roku nowicjatu siostry mogły wychodzić na zewnątrz, aby
posługiwać chorym
• „pośród wszystkich kobiet świata Francuzki mają największe problemy z
łacińską wymową” = brak obowiązku odmawiania brewiarza
rzymskiego; umożliwienie skromnym wdowom mieszkać z
zakonnicami; dopuszczenie osób zamężnych do kilkudniowych
rekolekcji w klasztorze
Od fundacji wizytek do powstania
Traktatu o miłości Bożej (1610-1616)
Wizytki
(XXI w.)
Bazylika
w Annecy
(XXI w.)
• Powołanie do Lyonu
• Bp Denis Marquemont (1572-1626) – surowy kanonista!
• NAKAZ ślubów uroczystych tradycyjnych reguł (propozycja św.
Augustyna) oraz rygorystyczna klauzura
Od fundacji wizytek do powstania
Traktatu o miłości Bożej (1610-1616)
Rygorystyczna
klauzura
wizytek
• Pragnienie napisania „historii miłości” – drogi duszy do
najwyższych szczytów doskonałości.
• 1616 – wydaje Traktat o miłości Bożej
• Większy sukces odniosła Filotea
• 1618 –podróż do Paryża z kard. Maurizio
z Savoi, który miał się oświadczyć siostrze
króla Krystynie.
PODBIJA STOLICĘ
Traktat o miłości Bożej . Podróż do Paryża.
Śmierć (1616-1622)
• Urzekał wszystkich, z którymi się spotykał „słodycz” jaką
emanował.
• Znajomość ze św. Wincentym a Paulo, dyskusje i wymiana
korespondencji.
• 10 miesięcy poza diecezją, następnie udaje się do Turynu, a
następnie do Awinionu. W trakcie powrotu odwiedził wizytki w
Lyonie, gdzie zmarł 28 grudnia 1622 roku.
• Beatyfikowany w 1622 roku, a kanonizowany 3 lata później.
Traktat o miłości Bożej . Podróż do Paryża.
Śmierć (1616-1622)
•
•
•
•
DOSKONAŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH
Plan życia duchowego (przejęty przez szarytki)
Przykład dwóch kobiet (mężatka i zakonnica)
Świętość w codzienności
Nauka św. Franciszka Salezego
• PIERWSZEŃSTWO MIŁOŚCI
• Miłość jako „poruszenie, dążenie i wylanie serca ku
dobru”, „kompendium całej teologii”
• Piękno Boga w Jego miłości
• „Święty słodyczy”
Nauka św. Franciszka Salezego
• PRZEMIANA – porzucić starego człowieka i przyoblec
się w nowego
• Poznanie samego siebie – znaczenie pokory (miłość
własna)
• Cierpliwość i łagodność – dają oczyszczenie duszy
Nauka św. Franciszka Salezego
Nic poza
Bogiem
Stopnie
miłości
Bóg ponad
wszystko
Umiłowanie rzeczy
dobrych, zgodnych z
Bożą wolą
Miłość początkowa; miłość
Pana oraz tego co próżne
Nauka św. Franciszka Salezego
• MODLITWA
• „Prawdziwa miłość nie stosuje metod”, jednak proponuje
„prostą i krótką” metodę modlitwę myślną, na którą
składa się (przygotowanie, rozważanie, wzbudzenie
uczuć i postanowień, zakończenie)
• Charakter „luźny”
• Długość modlitwy = stan życia
Nauka św. Franciszka Salezego
•
•
•
•
„BÓG JEST BOGIEM CZŁOWIECZEGO SERCA”
Żaden cel nie jest odpowiedni poza Bogiem
Człowiek otwiera się na Boga, a Bóg go obdarowuje
Człowiek – byt żyjący, zmysłowy i rozumny
Sfera niższa
Sfera wyższa
Nauka św. Franciszka Salezego
• MODLITWA KONTEMPLACYJNA
• 3 stopnie skupienia: miłosne skupienie, odpoczynek
duszy skupionej w swoim Umiłowanym, ekstaza
(modlitwa zjednoczenia)
operatywna
intelektualna
afektywna
Nauka św. Franciszka Salezego
Download