Spis tre ci

advertisement
ś
Spis tre ci
Wst p 7
ę
1. Szanse Niemiec na zwyci stwo 11
ę
2. Front zachodni: 1940 rok 19
3. Kl ska Francji 27
ę
4. Pierwszy powa ny bł d Hitlera 45
Ŝ
ą
5. Fatalny zwrot na wschód 54
6. Atak na niewła ciw wysp 68
ś
ą
ę
7. Niedoceniony prezent od Rommla 77
8. Barbarossa 86
9. Dwie sroki za ogon 96
10. Kl ska pod Moskw 104
ę
ą
11. Tam i z powrotem po pustyni 113
12. adnych zmian w strategii 128
ś
13. Droga do El Alamein 132
14. Stalingrad 145
15. Manstein ratuje armi 155
ę
16. Uderzenie aliantów z zachodu 163
17. Kasserine i koniec walk w Afryce 177
18. Inwazja na Sycyli 190
ę
19. Kl ska „Cytadeli” 199
ę
20. Atak na Włochy 208
21. Normandia 225
22. Wyzwolenie Francji 244
23. Bitwa w Ardenach 264
24. Ostatnie dni 277
Przypisy 288
Wybrana bibliografia 310
Indeks 315
Wst p
ę
O
koło
400
roku
p.n.e.
wielki
chi ski
strateg
ń
Sun
Tzu
wykaligrafował
p ę
dzelkiem ideogramy składaj ce si na najgł bsze stwierdzenie dotycz ce wojny, jakie kiedykolwiek
sformułowano: „Aby unikn tego, co silne, trzeba uderza w to, co słabe”.
Adolf Hitler nigdy nie słyszał o Sun Tzu. Jednak przez pierwsze siedem lat swych dyktatorskich
rz dów w Niemczech, od 1933 do 1940 roku, unikał silniejszych od siebie, uderzał w słabe punkty i
osi gał tak oszałamiaj ce sukcesy, które mogły zaowocowa całkowitym zwyci stwem.
Jednak po 1940 roku Hitler zrezygnował z kursu, który mógłby go doprowadzi do ostatecznego
triumfu. Przeprowadził frontalny atak na pot ny Zwi zek Radziecki, pozwolił Wielkiej Brytanii i Stanom
Zjednoczonym zyska na czasie, dzi ki czemu kraje te stworzyły ogromn pot g wojskow , której nie
mógł powstrzyma od uderzenia w słabe punkty Trzeciej Rzeszy. Wojna mi dzy aliantami i Niemcami
była starciem na skal niespotykan dot d w historii. O jego wyniku przes dziły za fatalne bł dy
popełnione przez Hitlera w roku 1940 i pó niej. W 1945 roku Niemcy le ały w gruzach, a Adolf Hitler nie
ył.
Hitler uwa any jest za jedno z najpot niejszych wciele zła, jakie widział wiat. Był te jednak
zr cznym politykiem. Umiej tno prowadzenia gry politycznej wyniosła go na szczyty władzy i
pozwoliła ukry podło w cieniu korzy ci gospodarczych, terytorialnych i militarnych, jakie pod jego
rz dami osi gn ły Niemcy. Hitler wszak e nie d ył do celów racjonalnych. Powodowały nim motywy
szale ca. Wierzył, e zdoła wznie naród niemiecki na wy yny „rasy panów”, zakazuj c mał e stw i
stosunków płciowych z nie-Aryjczykami. Negował w ten sposób oczywisty fakt, e plemiona europejskie
mieszały si ze sob przez co najmniej 1000 lat i nie mo na było mówi o rasie czystych Aryjczyków czy
te jakiejkolwiek innej. Chciał zdoby Lebensraum – przestrze yciow – dla Niemców na terenach
Rosji i Ukrainy, morduj c lub głodz c miliony Słowian z tych krajów. Zamierzał unicestwi pewne kategorie ludzi – ydów, Cyganów, upo ledzonych umysłowo i fizycznie, a przy okazji te ka dego, kto
sprzeciwiał si jego woli.
Hitler potrafił trafnie dostrzec i wykorzysta słabo ci swoich przeciwników. Dzi ki tej umiej tno ci
odniósł wiele imponuj cych zwyci stw, pocz wszy od obj cia urz du kanclerza w styczniu 1933 roku, a
sko czywszy na zwyci stwie nad Francj w lecie 1940 roku, które wpoiło mu przekonanie, i jest
geniuszem militarnym. Nie pojmował, e wygrana nie wypływa z jego osobistej wizji, lecz jest zasług
dwóch generałów – Ericha von Mansteina i Heinza Guderiana.
Uznaj c, e Wielka Brytania nie b dzie ju stanowi wi kszego zagro enia, Hitler skoncentrował si
na eksterminacji ydów oraz innych pogardzanych ras, a jego priorytetem stało si unicestwienie Zwi zku
Radzieckiego.
Od tej chwili te dwa cele – wojna z Rosj Radzieck i doprowadzenie do „ostatecznego rozwi zania
ą
ą
ę
ę
ą
ć
ć
ą
ą
ą
ć
ę
ć
ę
ć
Ŝ
ą
ę
ą
ć
ę
ę
ą
ę
ę
ą
ą
ą
ź
ś
ę
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ę
ę
ę
ć
ą
ą
ś
ś
Ŝ
ń
ć
Ŝ
ś
ę
Ŝ
ń
ś
ć
Ŝ
ś
ą
Ŝ
ć
Ŝ
ą
Ŝ
ń
Ŝ
ę
ą
Ŝ
Ŝ
ć
ć
ą
ń
Ŝ
ą
ą
ć
ś
ś
Ŝ
Ŝ
ę
ć
ą
ń
ę
ś
ę
ą
ę
ę
ę
ś
ę
ą
Ŝ
Ŝ
ą
Ŝ
ą
ę
Ŝ
ć
ę
ś
Ŝ
ę
ę
ą
ą
ą
ą
kwestii ydowskiej” – pochłon ły wi ksz cz
uwagi Hitlera i znaczn wi kszo
rodków, jakimi
dysponowała Rzesza Niemiecka.
Ten sposób my lenia doprowadził go prosto do kl ski, chocia nie musiało do niej doj . Do połowy
1940 roku strategia Hitlera była niemal bezbł dna. Zdołał doprowadzi do izolacji kolejnych pa stw
europejskich, które nast pnie zagarn ł; pozyskał sobie Zwi zek Radziecki jako sojusznika, zniszczył
pot g militarn Francji, wygnał Anglików z kontynentu; na drodze do stworzenia imperium
obejmuj cego wi kszo Europy, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu pozostały ju tylko przeszkody
słabe i chwiejne. Imperium takie nie tylko byłoby nie do pokonania, ale umo liwiłoby z czasem podbój
całego wiata.
Do tego jednak nie doszło. Paranoja Hitlera wzi ła gór nad politycznym wyczuciem. Porzucił
skuteczn po redni strategi atakowania słabych punktów, której trzymał si a do lata 1940 roku, i
podj ł prób zdobycia Lebensraum bezpo rednio – sił . Nie umiał dostrzec, e te same cele mógł osi gn
znacznie łatwiej i w sposób zupełnie pewny, nie działaj c bezpo rednio – nie uderzaj c w to, co silne, lecz
w to, co słabe.
Nawet po napa ci na Zwi zek Radziecki w czerwcu 1941 roku, mógł jeszcze liczy na cz ciowe
zwyci stwo, gdyby tylko nie popełnił dwóch zgubnych bł dów – upierania si przy ofensywnych
rozwi zaniach problemów militarnych, gdy nie dysponował odpowiedni sił , i prób utrzymania całego
podbitego terytorium, gdy wycofanie si mogło oszcz dzi jego siły. Ta nierozwaga doprowadziła do
katastrofalnych w skutkach ofensyw – wystarczy wymieni Stalingrad, Tunezj , Kursk i bitw o Ardeny –
oraz wydania stanowczego zakazu wycofywania si , co doprowadził do rozbicia licznych oddziałów armii
Hitlera.
Droga do zwyci stwa nie wiodła poprzez frontalny atak na Zwi zek Radziecki, lecz po rednio, przez
Afryk Północn . Był to szlak tak oczywisty, e zdawali sobie z niego spraw wszyscy przywódcy
brytyjscy i wielu dowódców niemieckich, wł czaj c w to Alfreda Jodla, głównodowodz cego sił zbrojnych, Ericha Raedera, dowódc niemieckiej floty wojennej, i Erwina Rommla, który miał zdoby
sław w Afryce Północnej jako Lis Pustyni.
Po unicestwieniu francuskiej pot gi militarnej w 1940 roku Brytyjczykom pozostała tylko jedna
dywizja pancerna do obrony Egiptu i Kanału Sueskiego. Niemcy miały takich dywizji 20, lecz adn z
nich si nie posłu yły. Gdyby pa stwa Osi – Niemcy i sprzymierzone z nimi Włochy – u yły cho by
czterech z tych dywizji, by opanowa Kanał Sueski, brytyjska Royal Navy musiałaby wycofa si z
Morza ródziemnego, które stałoby si wewn trznym akwenem podległym Osi. Francuska Afryka
Północna – Maroko, Algieria i Tunezja – znalazłaby si pod okupacj , a siły niemieckie mogłyby
wówczas opanowa Dakar w Senegalu na zachodnim wybrze u Afryki, sk d łodzie podwodne i lotnictwo
mogły zdominowa główne szlaki morskie południowego Atlantyku.
Nie mog c liczy na pomoc z zewn trz, Jugosławia i Grecja zostałyby zmuszone do podj cia
rokowa . Poniewa Hitler zyskał poparcie W gier, Rumunii i Bułgarii, Niemcy przej łyby kontrol nad
cał południowo-wschodni Europ bez konieczno ci oddania cho by jednego strzału przez niemieckiego
ołnierza.
Opanowanie Kanału Sueskiego otworzyłoby niemieckim kolumnom pancernym drog do Palestyny,
Transjordanii, Półwyspu Arabskiego, Syrii, Iraku oraz Iranu. W ten sposób Niemcy zdobyłyby
niewyczerpane zapasy tak im potrzebnego surowca – ropy naftowej.
Nie mniej istotne od ropy naftowej było prowadzenie wojny w nowoczesny sposób; najwi ksz
korzy ci , jak mo na było odnie z okupacji krajów arabskich oraz Iranu, byłoby odizolowanie Turcji,
zagro enie brytyjskiej hegemonii w Indiach i mo liwo ustawienia niemieckich czołgów oraz dział
w takiej odległo ci, e ich ogie mógł zagrozi radzieckim polom naftowym na Kaukazie oraz wzdłu
wybrze y Morza Kaspijskiego. Turcja musiałaby zosta sojusznikiem Niemiec lub przynajmniej
zagwarantowa swobod przemieszczania si niemieckich sił zbrojnych po swoim obszarze. Wielka
Brytania zostałaby zmuszona do skupienia wszystkich sił na obronie Indii, a Zwi zek Radziecki zgodziłby
si niemal na wszystko, by tylko utrzyma pokój z Niemcami – gdyby znalazł si w tak niebezpiecznym
Ŝ
ę
ę
ą
ę
ś
ć
ą
ś
ę
ę
ę
ś
ć
ś
Ŝ
ś
ę
ę
ę
ć
ć
ą
ń
ą
ą
ą
ę
ś
ć
Ŝ
Ŝ
ś
ę
ą
ą
ś
ą
ę
ę
ę
ę
ś
ą
ą
ś
Ŝ
Ŝ
ą
ś
ą
ć
ę
ę
ą
ę
ć
ę
ś
ę
ą
ę
ą
ą
ą
ć
ć
ę
ę
ę
ę
ę
ą
ą
ś
Ŝ
ę
ą
ą
ą
ę
ć
ę
ę
Ŝ
ę
Ŝ
ń
ą
Ŝ
ć
Ś
ć
ć
ę
ę
ę
ę
ą
ć
Ŝ
ą
ć
ą
ć
ń
ą
ę
Ŝ
ę
ą
ą
ę
ą
ś
ę
ć
Ŝ
ę
ę
ś
ą
ą
Ŝ
ś
Ŝ
Ŝ
ś
Ŝ
ń
ś
ć
ć
Ŝ
Ŝ
ć
ć
ę
ę
ą
ę
ą
ć
ć
ę
poło eniu.
Niemcy nie musiałyby rzuca swoich U-Bootów przeciw angielskim okr tom, ani lotnictwa przeciw
angielskim miastom, poniewa brytyjski udział w wojnie coraz bardziej traciłby na znaczeniu. Wielka
Brytania nigdy nie zdołałaby sama zmobilizowa sił wojskowych wystarczaj cych do dokonania
samodzielnej inwazji na kontynencie.
Gdyby nie pot ga Zwi zku Radzieckiego, Stany Zjednoczone nie byłyby w stanie przerzuci
wystarczaj cych sił przez Atlantyk nawet w ci gu kilku lat – a tym samym ich siły desantowe nie zdołałby
wedrze si do Europy, a nast pnie stawi czoła nienaruszonej niemieckiej machinie wojennej. Stanom
Zjednoczonym coraz bardziej zagra ała Japonia, wi c niemal z pewno ci nie rzuciłyby wyzwania
Niemcom.
W ten sposób Niemcy stałyby si pot g praktycznie nie do pokonania i mogłyby w pełni rozwija
rodki i zasoby, które we wła ciwym czasie pozwoliłyby im równa si ze Stanami Zjednoczonymi. By
mo e Wielka Brytania nie podpisałaby traktatu pokojowego, ale de facto i tak nast piłoby zawieszenie
broni. Stany Zjednoczone skoncentrowałyby si na obronie półkuli zachodniej i Pacyfiku. Nawet gdyby
podj ły decyzj o budowie bomby atomowej, nie wiadomo, czy zdecydowałyby si jej u y przeciwko
Niemcom.
Ta ksi ka opowiada o okazjach, jakie Hitler mógł wykorzysta , aby wygra II wojn wiatow .
Poniósł kl sk , poniewa nie dostrzegł po redniej drogi do zwyci stwa i uparł si , by dokona frontalnego
ataku na Zwi zek Radziecki.
Ŝ
ć
ę
Ŝ
ć
ę
ą
ć
ą
ć
ą
ą
ę
ę
ć
Ŝ
ę
ę
ś
ę
ś
ą
ą
ć
ś
ć
ę
ć
Ŝ
ą
ę
ę
ę
ą
ę
Ŝ
ć
ę
ę
ą
Ŝ
ś
ę
Ŝ
ć
ć
ę
ę
ć
ś
ą
1. Szanse Niemiec na zwyci stwo
ę
W
czesnym
rankiem
10
maja
1940
roku
na
wschodnich
granicach
Belgii
i Luksemburga skoncentrowano najwi ksze w historii wojen siły pancerne. W ci gu czterech dni
1800 czołgów zgrupowanych w siedem dywizji pancernych przebiło si przez główn francusk lini
obrony nad Moz . Siedem dni pó niej czołgi dotarły do oddalonego o 256 kilometrów kanału La Manche,
odcinaj c od reszty sił alianckich najpot niejsze i najmobilniejsze jednostki francuskie oraz angielskie
znajduj ce si wówczas w Belgii. Te oddziały, które nie poddały si , zostały zmuszone do ewakuacji
drog morsk z Dunkierki.
Miesi c pó niej Francja skapitulowała, Anglicy tymczasem schronili si na swych wyspach,
dysponuj c niewielk ilo ci broni oraz oddzieleni 33-kilometrow barier kanału La Manche chroni c
ich przed niemieckim podbojem. Niemcy odnie li najbardziej widowiskowe, najszybsze i najbardziej
druzgoc ce zwyci stwo XX wieku. Podporz dkowały sobie Europ od Przyl dka Północnego w Norwegii
po Morze ródziemne i od Polski po Atlantyk. Ostateczne zwyci stwo znalazło si w zasi gu r ki Adolfa
Hitlera.
Jednak wła nie w chwili najwi kszego triumfu, gdy do przezwyci enia pozostały ju tylko niewielkie
przeszkody i mo na było utworzy w zasadzie niezwyci one imperium obejmuj ce Europ , Afryk
Północn i Bliski Wschód – Hitler zmienił zdanie i podj ł działania, które w ci gu zaledwie pi ciu lat
doprowadziły do zniszczenia „tysi cletniej Rzeszy”.
Wielu oficerów z najwy szego dowódctwa niemieckiej armii dostrzegało otwieraj ce si mo liwo ci i
namawiało Hitlera, by z nich skorzystał. Hitler brał to pod uwag , w ko cu jednak post pił inaczej. Po
zwyci stwie nad Francj skupił uwag na pokonaniu Zwi zku Radzieckiego i wyeliminowaniu ydów
oraz innych znienawidzonych przez siebie ras i narodów.
Hitler podj ł t decyzj w wyniku niezwykle pokr tnego i nielogicznego procesu my lowego. Skoro
Wielka Brytania nie chciała podpisa traktatu pokojowego, a inwazja na Wyspy Brytyjskie była
niezwykle ryzykowna, zwa ywszy pot g Royal Navy i słabo floty niemieckiej, Hitler doszedł do wniosku, e jedynym sposobem na pokonanie Wielkiej Brytanii b dzie zniszczenie Zwi zku
Radzieckiego. Wydawało mu si , e Anglicy mog ju liczy na pomoc tylko ze strony Rosji jako swego
„kontynentalnego sztyletu”, kiedy za Niemcy uporaj si ze Zwi zkiem Radzieckim, Anglia nie b dzie
miała innego wyj cia i b dzie musiała zło y bro .
Było to oczywi cie rozumowanie całkowicie bł dne. Brytyjczycy liczyli na pomoc ze strony Stanów
Zjednoczonych, nie Rosji. Po upadku Francji angielski premier Winston Churchill powiedział do swojego
syna: „Wci gn w to Stany Zjednoczone”1. Ameryka ski prezydent Franklin D. Roosevelt robił wszystko,
co było w jego mocy, eby dopomóc Anglikom. Znajdował si jednak w delikatnej sytuacji. Wi kszo
ameryka skich wyborców panicznie obawiała si wpl tania w kolejn europejsk wojn , pragn c
odizolowa kraj oddzielony od reszty wiata dwoma oceanami. Tylko niewielu Amerykanów zdawało
ę
ą
ę
ą
ą
ę
ą
ą
ę
Ŝ
ę
ą
ą
ź
ę
ą
ą
ź
ę
ą
ą
ś
ą
ą
ą
ą
ą
ś
ą
ę
ą
ę
Ś
ą
ę
ś
ę
ę
Ŝ
ę
ć
ę
ą
ę
Ŝ
ę
Ŝ
Ŝ
ą
ą
ę
ę
ą
ę
ą
Ŝ
ą
ę
ę
ą
ą
ę
ę
ę
ń
Ŝ
ś
ą
ą
ę
ś
ę
ś
ć
Ŝ
ę
ę
ś
ć
Ŝ
ę
ę
Ŝ
ą
Ŝ
ś
ś
ą
ę
Ŝ
ć
ę
ą
ę
ę
ń
Ŝ
ę
ń
ę
ć
ę
ń
ś
ą
ą
ć
ś
ą
ę
ą
ą
ę
ś
ą
ć
sobie spraw z tego, jak potworne niebezpiecze stwo niesie ze sob Adolf Hitler, oraz z faktu, i
nazistowskich Niemiec nie da si pokona bez udziału Stanów Zjednoczonych.
By mo e Hitler, konstruuj c wyduman teori o bliskich zwi zkach Wielkiej Brytanii i Rosji, po
prostu naginał fakty do swoich zachcianek, tworz c uzasadnienie tego, co i tak chciał zrobi . Nienawidził
komunizmu i bał si rozwoju pot nego, uprzemysłowionego pa stwa, które pod rz dami Józefa Stalina
szybko rosło w sił . Pragn ł te opanowa znaczn cz
Rosji oraz Ukrainy, a w dodatku Zwi zek
Radziecki wydawał si osi galny – za Wielka Brytania nie.
W gruncie rzeczy Hitler wcale nie chciał unicestwi Wielkiej Brytanii, co odegrało istotn rol w
podj ciu przez niego decyzji o parciu na wschód. Podziwiał brytyjskie imperium i pragn ł doj z nim do
porozumienia. Postawił jednak warunki nie do przyj cia: Anglicy zachowaj swój stan posiadania
w zamian za pozostawienie Niemcom wolnej r ki na kontynencie. Tymczasem Brytyjczycy pod adnym
warunkiem nie mogli zgodzi si na taki układ, poniewa Anglia nie zdołałaby przetrwa jako niezale ne
pa stwo, gdyby Niemcy sprawowali kontrol nad cał Europ 2.
Hitler nie słuchał swoich oponentów. Jego do wiadczeni doradcy wiedzieli, e wojna na zachodzie
wygrana jest tylko w połowie, i niewielu z nich uwa ało, by mo na było j doko czy na równinach
Rosji. Zwi zek Radziecki był krajem tak rozległym, e wojna musiała toczy si na niezmierzonych
przestrzeniach, co stawiało przed niemieck machin wojenn zadania, którym ta nie była w stanie
sprosta . Wojna z Rosj w niczym nie przypominałaby wojny na zachodzie, gdzie odległo ci były
niewielkie, ludno skoncentrowana w o rodkach miejskich, cele bliskie, a Atlantyk stanowił granic ,
poza któr nie mo na było si cofn .
Id c za rad generała Ericha von Mansteina, Hitler zmienił Schwerpunkt uderzenia na Zachodzie, czyli
zdecydował si skoncentrowa najwi ksze siły nie w północnej Belgii, a w Ardenach, podczas gdy wielu
niemieckich generałów doradzało co wr cz odwrotnego. Ta decyzja zaowocowała najwi kszym
zwyci stwem, jakie Niemcy odniosły w swej historii. Skoro wi c do wiadczeni dowódcy mylili si , a on
(i Manstein) miał racj , Hitler wyci gn ł z tego wniosek, e mo e i powinien polega na swej „intuicji”.
Ta sama intuicja powiedziała mu, e nale y w mniejszym stopniu skupi si na wojnie przeciwko
Wielkiej Brytanii, a w zamian doprowadzi do urzeczywistnienia dwóch obsesji, jakie opanowały go ju
we wczesnych latach 20. – zniszczenia Zwi zku Radzieckiego i europejskich ydów.
Wiara Hitlera w Lebensraum oparta była na jego własnej teorii, i naród niemiecki potrzebuje wi cej
ziemi, by móc wytwarza wi cej ywno ci. Ju du o wcze niej klasyczna ekonomia udowodniła, e
pa stwa uprzemysłowione mog po prostu kupowa niezb dne zbo e i ywno , wi c nie potrzebuj
dodatkowych areałów ziemi uprawnej. Hitler nie zwracał na to uwagi. Co wi cej, koncepcja zdobycia
nowych ziem przypadła do gustu obywatelom Niemiec. Ich ojcowie i dziadkowie d yli do ekspansji w
rodkowej i wschodniej Europie na pocz tku wieku; była to jedna z przyczyn wybuchu przegranej przez
Niemcy I wojny wiatowej. W Mein Kampf Hitler napisał, e w latach 1914–1918 Niemcy nie były
wiatowym mocarstwem, poniewa nie mogły wy ywi swych obywateli i mocarstwem takim nie stan
si dopóty, dopóki nie stan si pod tym wzgl dem samowystarczalne.
D enia Hitlera do unicestwienia ydów i innych ras nie były oparte na adnych logicznych
podstawach, a jedynie na nienawistnych uprzedzeniach. Uznał ydów za winnych wszystkim problemom,
z jakimi borykały si Niemcy. S dził nawet, e to za ich spraw powstał Zwi zek Radziecki, w my l
fałszywego przekonania, jakoby rewolucja pa dziernikowa została przeprowadzona przez ydów i przy
ich wsparciu.
Polityczne wyczucie Hitlera powstrzymało go jednak przed osobistym anga owaniem si w ten i
morderczy pogrom, powierzył wi c jego przeprowadzenie swym podwładnym, szczególnie Heinrichowi
Himmlerowi i Reinhardowi Heydrichowi z Schutzstaffeln, czyli SS3.
W akcie ludobójstwa Hitler oraz gorliwi wykonawcy jego polece wymordowali 6 000 000 ydów,
około 1 000 000 Polaków i Cyganów, tysi ce upo ledzonych umysłowo lub fizycznie, i politycznych
oponentów oraz 7 700 000 obywateli radzieckich. W liczbach tych nie uwzgl dniono 9 100 000 milionów
ołnierzy alianckich poległych w boju (w tym 7 500 000 miliona ołnierzy Armi Czerwonej), a tak e 5
ę
ń
ę
ć
Ŝ
ą
Ŝ
ć
ą
ą
ę
ą
ą
ę
ę
ę
ą
ę
ć
Ŝ
ń
Ŝ
ć
ą
ą
ę
ś
ą
ć
ą
ś
ć
ą
ę
ą
ę
ś
ę
ć
ą
ę
ć
Ŝ
ę
Ŝ
ń
ę
ć
ą
ś
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
ą
ń
Ŝ
ą
ć
Ŝ
ą
ć
ą
ć
ę
ą
ą
ś
ą
ś
ć
ś
Ŝ
ą
ę
ą
ę
ć
ą
ę
ć
ę
ś
ę
ę
ę
ę
ę
ą
ą
Ŝ
Ŝ
ś
ę
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ę
ć
Ŝ
ą
ś
Ŝ
ć
ę
ń
Ŝ
ś
Ŝ
Ŝ
ą
ę
ś
ć
Ŝ
ę
Ŝ
Ŝ
ś
ć
ę
ą
ę
ą
ś
Ŝ
ą
ś
Ŝ
ś
Ŝ
ę
ą
ą
Ŝ
ę
ć
ą
ę
Ŝ
ś
Ŝ
ś
ę
ą
Ŝ
ą
ą
ś
ź
ś
Ŝ
ę
ę
ń
ą
ś
ś
ę
Ŝ
Ŝ
Ŝ
000 000 je ców radzieckich, którzy zgin li w obozach lub zostali w nich zamordowani4.
Oprócz całej potworno ci tej zbrodni, zabijanie cywilów i je ców wojennych pozbawiło Niemcy siły
roboczej oraz umysłowego potencjału ludzi, którzy mogli by cennymi pracownikami, a przy tym
wymagało ogromnych nakładów na transport, rodki i personel – tak bardzo potrzebne dla wsparcia
wysiłku wojennego.
Nietrudno stwierdzi , e Hitler był obł kany. Z cał pewno ci był szale cem. Dowód na to stanowi
skupienie si na tych dwóch potwornych i zarazem irracjonalnych celach. Hitler był jednak zarazem osob
obdarzon wybitn inteligencj i doskonałym wyczuciem politycznym, o czym wiadczy pasmo sukcesów
odnoszonych a do połowy 1940 roku.
Wielu współpracowników Hitlera ywiło przekonanie, i zdołaj sprawi , e zdrowa cz
umysłu
wodza we mie gór nad obł dem, co pozwoli doprowadzi Niemcy do zwyci skiego zako czenia wojny.
Wydarzenia rozgrywaj ce si w kwaterze głównej od połowy 1940 roku s wła nie histori takich prób.
Niektórzy z oficerów obdarzeni zdolno ci bardziej dalekowzrocznego postrzegania sytuacji starali si
wpłyn na Hitlera; tymczasem schlebiaj cy mu zausznicy utwierdzali wodza w przekonaniu o własnej
nieomylno ci. Czasem Hitler słuchał jednych, czasem drugich, a czasem nikogo poza sob samym.
ń
ę
ś
ń
ć
ś
ć
Ŝ
ą
ą
ś
ą
ń
ę
ą
ą
ą
ą
ś
Ŝ
Ŝ
ź
ę
Ŝ
ę
ą
ć
Ŝ
ś
ć
ń
ą
ć
ę
ę
ę
ś
ą
ą
ć
ś
ą
ą
ę
ą
ś
ą
A do lata 1940 roku Hitler odniósł wiele bezprecedensowych zwyci stw. Wi kszo z nich osi gn ł
dzi ki umiej tno ci prowadzenia gry politycznej i bez zastosowania siły.
W ci gu sze ciu lat, pocz wszy od obj cia stanowiska kanclerza 30 stycznia 1933 roku, Hitler
doprowadził do tego, e ju po dwóch miesi cach został wybrany na dyktatora Niemiec oraz
podporz dkował cały aparat pa stwowy partii nazistowskiej, której był przywódc . W pa dzierniku 1933
roku wycofał Niemcy z Ligi Narodów; w 1934 roku rozpocz ł zakrojon na ogromn skal potajemn
odbudow niemieckiej pot gi militarnej; w 1935 roku zarz dził pobór do wojska, gwałc c tym samym
traktat wersalski; w 1936 roku wprowadził wojska do Nadrenii, niemieckiego regionu przygranicznego
zdemilitaryzowanego na mocy traktatu, który zreszt wypowiedział w roku 1937; 10 marca 1938 zaj ł
niepodległ Austri i przył czył j do Niemiec; podczas konferencji w Monachium (29–30 wrze nia 1938)
zmusił przywódców Wielkiej Brytanii i Francji do zaakceptowania aneksji cz ci Czechosłowacji, a
nast pnie 15 marca 1939 roku zaj ł pozostał cz
tego pa stwa – Czechy i Morawy.
Wła nie ten ostatni akt zdrady udowodnił Neville’owi Chamberlainowi i Eduardowi Daladierowi,
premierom Anglii i Francji, e prowadzona przez nich polityka appeasementu, czyli „uspokajania” czy te
„ugłaskania” Hitlera, była całkowicie chybiona, a niemiecki przywódca był notorycznym kłamc . W
Monachium Hitler zaklinał si , e jego terytorialne d enia w Europie ko cz si wraz z aneksj Sudetów,
cz ci Czechosłowacji zamieszkanej przez niemieckoj zyczn mniejszo , oraz e zagwarantuje
niepodległo pozostałej cz ci pa stwa.
Teraz Wielka Brytania i Francja zagwarantowały niepodległo Polski, kolejnej ofiary na li cie
Hitlera. Był to beznadziejny, pusty gest, poniewa aden z tych krajów nie był w stanie pomóc Polsce.
Los kraju został przypiecz towany 23 sierpnia 1939 roku, kiedy Zwi zek Radziecki podpisał z Niemcami
pakt o nieagresji – bynajmniej nie oparty na wierze w pokojowe zamiary Hitlera, lecz podyktowany
desperacj . Wielka Brytania i Francja, w obawie przed komunizmem, odmówiły wcze niej współpracy ze
Zwi zkiem Radzieckim w celu powstrzymania Hitlera w pierwszych latach jego władzy, kiedy jeszcze
dokonanie tego byłoby wzgl dnie łatwe.
Zabezpieczywszy si tajnymi klauzulami paktu Ribbentrop-Mołotow, w których zapisano zasady
podziału Europy Wschodniej na niemieckie i radzieckie strefy wpływów, 1 wrze nia 1939 roku Hitler
rzucił swoje wojska przeciwko Polsce. Polska i tak nie miała szans, poniewa była w du ym stopniu
otoczona terytoriami niemieckimi lub okupowanymi przez Niemcy. Polska armia znalazła si w okr eniu
ju pierwszego dnia. Co wi cej, niemiecki generał Heinz Guderian stworzył specjaln pancern sił
uderzeniow ; niemieckie czołgi przerywały polskie linie obrony z łatwo ci i niewyobra aln pr dko ci :
po raz pierwszy zastosowano doktryn Blitzkriegu, czyli „wojny błyskawicznej”. Polska została pokonana
w ci gu czterech tygodni, a jej terytorium podzielone mi dzy Niemcy na zachodzie i Zwi zek Radziecki
Ŝ
ę
ę
ę
ę
ś
ć
ą
ą
ś
ą
ś
ą
Ŝ
ę
Ŝ
ą
ą
ń
ą
ą
ę
ę
ź
ą
ą
ę
ą
ą
ą
ą
ą
ę
ą
ą
ą
ś
ę
ę
ą
ą
ę
ś
ć
ś
ń
ś
Ŝ
Ŝ
ą
ę
ę
Ŝ
ą
Ŝ
ń
ś
ę
ś
ć
ę
ś
ą
ą
ę
ś
ą
ć
Ŝ
ń
ś
Ŝ
ć
ś
Ŝ
ę
ą
ą
ś
ą
ę
ę
ś
Ŝ
Ŝ
ę
Ŝ
ę
ą
ą
ś
ą
ę
Ŝ
ą
Ŝ
ą
ę
ą
ą
ą
ę
ę
ś
ą
na wschodzie.
Trzeciego wrze nia 1939 roku Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojn .
Brytyjczycy podj li pewne działania na morzu, blokuj c niemieckie porty i atakuj c niemieckie
niszczyciele, nie spieszyli si jednak z wysłaniem wojsk na kontynent. Tymczasem Francja nie zrobiła
dosłownie nic. Jesie i zim przełomu 1939 i 1940 roku nazwano w Anglii i Stanach Zjednoczonych
„lipn wojn ”, we Francji drôle de guerre („dziwn wojn ”), a w Niemczech Sitzkrieg („siedz c wojn ”).
Tymczasem Zwi zek Radziecki wykorzystał zawarty z Niemcami pakt, by za da od Finlandii
znacznych cesji terytorialnych; obszary te miały stanowi stref buforow dla Leningradu. Finowie
odmówili i radzieckie wojska 30 listopada 1939 roku dokonały inwazji. Podczas tak zwanej wojny
zimowej Finlandia broniła si bohatersko, ale pot ga radziecka była zbyt wielka. Jedenastego lutego 1940
roku Rosjanie przełamali główn lini fi skiego oporu i 12 marca Finlandia skapitulowała, odst puj c
Zwi zkowi Radzieckiemu dane ziemie.
Alianci – Wielka Brytania i Francja – dostrzegli szans osłabienia niemieckiej gospodarki wojennej
poprzez przerwanie dostaw rudy elaza z północnej Szwecji transportowanej zim przez norweski port
Narwik; w tym celu podj li akcj zaminowywania wód terytorialnych Norwegii. Ruda elaza miała
rzeczywi cie kluczowe znaczenie dla niemieckiego wysiłku wojennego, a nie mo na jej było
transportowa zim przez Bałtyk z powodu zamarzania Zatoki Botnickiej. Hitler pragn ł te zdoby
gł bokie norweskie fiordy, które miały stanowi bazy dla niemieckich okr tów, lotnictwa i okr tów
podwodnych, punkt wypadowy do ataków na angielskie konwoje zaopatrzeniowe. Obie strony zacz ły w
1940 roku opracowywa plany okupacji Norwegii.
Hitler uderzył pierwszy, błyskawicznie zajmuj c Norwegi i wkraczaj c 9 kwietnia 1940 roku do
głównych portów. Alianci przeciwstawili si im i odnie li kilka sukcesów, zwłaszcza na morzu. Jednak
działania niemieckie były bardziej systematyczne i skuteczne, wi c siły alianckie wkrótce wycofały si ,
tym bardziej e rozpocz ły si działania wojenne o decyduj cym znaczeniu na terenie Belgii, Holandii i
Luksemburga, a nast pnie Francji, gdzie Hitler 10 maja 1940 roku rozpocz ł kampani .
ś
ę
ę
ą
ą
ę
ń
ą
ę
ą
ą
ą
ą
ą
Ŝ
ć
ę
Ŝ
ą
ą
ć
ą
ę
ą
ą
ę
ą
ę
ń
ę
ą
ą
ę
Ŝ
ę
ą
ę
Ŝ
ś
Ŝ
ć
ą
ą
ę
ć
Ŝ
ć
ę
ę
ę
ć
ą
ę
ę
ą
ś
ę
Ŝ
ę
ę
ę
ą
ę
ą
ę
Z przebiegu kampanii wrze niowej w Polsce alianci mogli zorientowa si , e Niemcy posługuj si
dwoma elementami ze swego arsenału w nowy sposób. Nie zwrócili jednak na to dostatecznej uwagi,
tote atak niemiecki na siły alianckie na Zachodzie był ogromnym zaskoczeniem. Czynnikami tymi było
lotnictwo oraz czołgi.
Niemieccy generałowie odkryli co , co przywódcom innych armii w ogóle nie przyszło do głowy – a
mianowicie, e samoloty i czołgi same w sobie nie s broni , lecz pojazdami5. Pojazdami, które mog
przenosi bro i ludzi, by opancerzone i stworzy całkowicie nowy system wojskowy. Armie mog
składa si z wojsk przenoszonych samolotami lub zrzucanych z ich pokładów albo z samobie nych sił
zło onych z czołgów, zmotoryzowanej artylerii oraz zmotoryzowanej piechoty. Siły lotnicze mog
dysponowa samolotami taktycznymi, w rodzaju bombowców nurkuj cych pełni cych t sam funkcj
z powietrza co artyleria polowa w czasie bitwy, lub te samolotów strategicznych o dalekim zasi gu, które
mog przenosi ci kie ładunki bomb i zrzuca je na terytorium przeciwnika.
Heinz Guderian stworzył pancerne rami Rzeszy, zainspirowany rozwa aniami dwóch angielskich
ekspertów J.F.C. Fullera i Basila H. Liddella Harta, postuluj cych skupienie broni pancernej w znacznych
rozmiarów jednostki; koncepcje te w ich ojczy nie zostały praktycznie zignorowane. Niemieckie
dowództwo było pod tym wzgl dem nie mniej zacofane ni angielskie i gwałtownie sprzeciwiało si
pomysłom Guderiana. Hitler natomiast entuzjastycznie odnosił si do czołgów, co pozwoliło na
stworzenie doktryny wojennej opartej na zebraniu wszystkich pojazdów opancerzonych w dywizje
pancerne. Tymczasem armie Francji i Wielkiej Brytanii nadal tworzyły z nich małe oddziały przył czone
do dywizji piechoty.
Dodatkowo Guderianowi udało si przeforsowa koncepcj , zgodnie z któr dywizje pancerne miały
by tworzone nie tylko z czołgów, ale tak e zmotoryzowanej piechoty, artylerii i wojsk in ynieryjnych,
zdolnych porusza si z szybko ci nie mniejsz ni czołgi i prowadzi działania ofensywne wsz dzie
ś
ć
ę
Ŝ
ą
ę
Ŝ
ś
Ŝ
ć
ć
ą
ń
ć
ą
ą
ć
ą
ę
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ą
ą
ę
ą
Ŝ
ą
ć
ę
Ŝ
ę
ę
ć
ę
Ŝ
ą
ź
ę
Ŝ
ę
ę
ą
ę
ć
ć
ę
ą
Ŝ
ć
ę
ś
ą
Ŝ
ą
Ŝ
ć
ę
tam, gdzie zdołaj dotrze czołgi pod aj ce na czele.
Erwin Rommel, który pó niej wsławił si podczas kampanii północnoafryka skiej, sformułował
najlepsz definicj wojny błyskawicznej: „Jest to sztuka skoncentrowania siły w jednym punkcie,
dokonania wyłomu, rozwini cia ataku na boki w celu zabezpieczenia obu skrzydeł, a nast pnie
błyskawicznego przebicia si na tyły przeciwnika, nim ten zd y zareagowa ”6.
Było to podej cie rewolucyjne z punktu widzenia wiatowych doktryn wojennych. Wi kszo
dowódców uwa ała, e czołgami nale y posługiwa si w taki sam sposób jak podczas I wojny wiatowej
– miały stanowi wsparcie dla piechoty podczas pieszego szturmu na pozycje nieprzyjaciela. Dlatego te
najlepsze czołgi aliantów, jak na przykład brytyjska Matilda, były ci kozbrojnymi potworami zdolnymi
wytrzyma prawie ka dy ogie przeciwnika, ale poruszaj cymi si niewiele pr dzej od piechurów7.
Natomiast niemieckie czołgi dysponowały l ejszym opancerzeniem, mogły za to osi gn c pr dko
prawie 40 kilometrów na godzin – ich zadaniem było szybkie przekraczanie nieprzyjacielskich linii
oporu, a nast pnie wykorzystanie wyłomu i wtargni cie gł boko na tyły wroga.
Jest rzecz zdumiewaj c , e alianccy dowódcy (a tak e wi kszo dowódców niemieckich) nie byli
w stanie poj rozbrajaj co prostej argumentacji Guderiana. Dowodził on, e je li jedna strona posiada na
przykład 2100 czołgów i rozstawia je w równych odległo ciach na linii frontu długo ci 500 kilometrów
jako wsparcie dla swych dywizji piechoty, wówczas na ka dym kilometrze znajdowa si b d cztery
czołgi i nie b d miały one decyduj cego znaczenia, nie licz c potyczek o lokalnym charakterze. Je li za
druga strona b dzie miała tyle samo czołgów, ale skoncentruje je w jednym Schwerpunkt, czyli głównym
o rodku ataku, znajdzie si tam tyle czołgów, ile b dzie mo na ich umie ci na drogach i polach danego
sektora. Takie skupienie broni pancernej musi prowadzi do dokonania wyłomu. Broni cy si b d mieli
zbyt mało czołgów i broni przeciwpancernej, by zniszczy wszystkie atakuj ce pojazdy; pozostałe
przekrocz lini obrony, szybko kieruj c si na tyły, a pod aj ce za nimi inne oddziały zmechanizowane
pomog w pełni wykorzysta odniesione zwyci stwo. Doprowadzi to do nieuniknionego zachwiania
równowagi głównej linii oporu i rozbicia całego frontu.
Tymczasem angielskie i francuskie wojska uparcie rozpraszały wi kszo
swych czołgów,
przydzielaj c je do dywizji piechoty. W obu dowództwach łudzono si , i bitwy b d rozgrywane wzdłu
ci głej linii frontu, tote czołgi i działa b dzie mo na przemieszcza w dowolny punkt, by zablokowa
ewentualny wyłom dokonany przez kilka nieprzyjacielskich czołgów. Wojskowi nie rozumieli, jak
pot ny jest efekt masowego uderzenia czołgów dokonuj cych decyduj cego wyłomu w jednym punkcie.
Radykalne rozwi zanie niemieckie w dziedzinie lotnictwa wygl dało do niepozornie. Chodzi o
samolot Junkers 87B Stuka, bombowiec nurkuj cy z niechowanym podwoziem, mog cy przenosi 440
kilogramów bomb i osi gaj cy pr dko maksymaln wynosz c zaledwie 380 kilometrów na godzin 8.
W 1940 roku był to ju samolot przestarzały, ale stuka (skrót od Sturzkampfflugzeug, „bojowy samolot
nurkuj cy”) stworzony został do przeprowadzania precyzyjnych ataków na pozycje nieprzyjaciela – czołgi
i wojska. Poniewa niemiecka Luftwaffe szybko uzyskała dominacj w powietrzu dzi ki u yciu
doskonałego my liwca typu Messerschmitt 109, sztukasy miały niebo nad polem bitwy do swojej
dyspozycji. Samoloty te działały jak artyleria prowadz ca ogie z powietrza i były bardzo skuteczne.
Oddziaływały te psychologicznie, zastraszaj c alianckich ołnierzy swoj celno ci , a tak e dlatego, e
na goleniach podwozia montowano syreny aerodynamiczne, które wydawały podczas lotu nurkuj cego
przenikliwy d wi k. Lotnictwio aliantów nie dostrzegało potrzeby wyposa enia si w taki samolot,
skupiaj c si głównie na bombardowaniu dywanowym, co miało mniejsze znaczenie na polu bitwy9.
Gdy niemieckie czołgi dokonywały wyłomu w linii nieprzyjaciela, mogły posługiwa si własn
artyleri i sztukasami, rozbijaj c pozycje wroga oraz wspieraj c natarcie zmotoryzowanej piechoty. Była
to nowatorska taktyka, a alianci nie dysponowali niczym, co mo na by jej przeciwstawi .
ą
ć
ą
Ŝ
ą
ź
ą
ę
ń
ę
ę
ę
ę
ą
ś
Ŝ
ć
ś
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ę
ę
ś
ć
ś
ć
Ŝ
ę
ć
Ŝ
ń
Ŝ
ą
ę
ę
Ŝ
ą
ą
ę
ś
ć
ę
ę
ę
ą
ą
ą
ć
ą
ę
Ŝ
Ŝ
ę
ś
ć
ą
Ŝ
ś
ś
ś
Ŝ
ę
ą
ą
ć
ę
ę
ą
ą
ś
ś
ę
ś
ę
ę
Ŝ
ś
ć
ć
ą
ć
ą
ę
ą
ą
ę
ą
ć
Ŝ
ę
Ŝ
ę
Ŝ
ś
Ŝ
ę
ć
ą
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ą
ą
ą
ą
ś
ć
ą
ą
ą
ą
ę
ę
ę
ę
ą
ą
ę
ą
ą
ę
ś
ć
ą
ą
ą
ć
ą
ę
Ŝ
ą
Ŝ
ę
ę
Ŝ
ś
ą
Ŝ
ą
ń
Ŝ
ą
ś
ą
Ŝ
Ŝ
ą
ź
ą
ę
Ŝ
ę
ę
ć
ą
ą
ą
Ŝ
ć
ę
ą
Download