raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 roku

advertisement
Inspekcja Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W 2015 ROKU
Biblioteka Monitoringu Środowiska
Lublin 2016
INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
RAPORT
O STANIE ŚRODOWISKA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W 2015 ROKU
BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA
Lublin 2016
Wydano ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Opracowano przez zespół pracowników:
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Lublinie
Pod kierunkiem
Leszka Żelaznego
Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Redakcja
Alicja Roguska
Autorzy:
Zuzanna Balcerek, Paweł Bielak-Bielecki, Jolanta Dobrzyńska, Grażyna Gleń, Stanisław Godyński,
Teresa Grzywaczewska, Arkadiusz Iwaniuk, Teresa Kowalczuk, Maria Kozak, Renata Lesicka, Joanna
Miazga, Krystyna Michna, Bernadeta Nowosielska, Irena Orzeł, Dorota Parcheta, Alicja Roguska, Margaryta
Sobocińska, Joanna Śluz, Jadwiga Tkaczyk, Urszula Tychmanowicz, Grzegorz Uliński
W opracowaniu wykorzystano materiały:
• Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie
• Głównego Urzędu Statystycznego
• Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Lublinie
• Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
• Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
• Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
• Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie
• Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, PIB we Wrocławiu
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
• Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie
• PKP S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie
• Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Zdjęcia na okładce: P. Bielak-Bielecki, A. Iwaniuk, G. Uliński
Zdjęcia na przekładkach: P. Bielak-Bielecki, T. Grzywaczewska, R. Lesicka, R. Majek, P. Marczakowski,
A. Tomaszewska, Archiwum WIOŚ
Raport jest dostępny na stronie internetowej WIOŚ Lublin
pod adresem www.wios.lublin.pl
ISBN – 978-83-927530-7-0
Przygotowanie do druku: Arkadiusz Zawadzki
Druk i oprawa: System-Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Wiedza o środowisku jest we współczesnym świecie jednym z filarów
zarządzania przestrzenią oraz podstawą troski o jakość życia. W województwie
lubelskim podobnie jak w całej Polsce stan otaczającego nas środowiska mierzony
jest w możliwie szerokim zakresie obejmującym jakość wód i powietrza, hałasu, pól
elektromagnetycznych oraz sposób zagospodarowania odpadów. Informacje
dotyczące naszego regionu wraz z zasobami pozostałych województw oraz danymi
krajowymi są podstawą kształtowania polityki ekologicznej państwa. Materiały
zgromadzone w wyniku działalności naszego inspektoratu były podstawą
opracowania niniejszej publikacji i mamy nadzieję, że będzie pomocna w ochronie
i kształtowaniu środowiska naszych gmin i miast.
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Leszek Żelazny
z zespołem WIOŚ
SPIS TREŚCI
Informacje o województwie 7
Powietrze 13
Wody 33
Wody powierzchniowe płynące 40
Wody powierzchniowe stojące 54
Wody podziemne 59
Hałas 71
Odpady 79
Promieniowanie elektromagnetyczne 87
Monitoring przyrody 93
Działalność kontrolna 103
Działalność laboratoryjna 109
Współpraca międzynarodowa 115
Spis map 121
Wykaz skrótów 123
Bibliografia 125
INFORMACJE
O WOJEWÓDZTWIE
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Informacje
o województwie
Województwo lubelskie położone jest we wschodniej
części Polski pomiędzy Wisłą a Bugiem. Obejmuje obszar
25 122 km2 i jest trzecim pod względem wielkości województwem w kraju. Graniczy z województwami: podlaskim,
mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim, a od wschodu, na długości 170 km z Białorusią i 296 km z Ukrainą. Granica państwa stanowi jednocześnie granicę Unii Europejskiej.
Administracyjnie obejmuje 24 powiaty, w tym 4 grodzkie: lubelski, chełmski, zamojski i bialskopodlaski oraz 213
gmin. Stolicą województwa jest Lublin, który liczy 341 722
mieszkańców. Jest to 10 pod względem wielkości miasto
w Polsce i największe po prawej stronie Wisły.
Województwo lubelskie zamieszkuje 2 139,7 tys. osób,
czyli 5,6% całkowitej liczby mieszkańców w kraju (dane GUS
za 2015 r.), co plasuje je na 8 miejscu wśród województw,
przy czym liczba ludności z roku na rok maleje zarówno
wskutek migracji krajowych i zagranicznych na pobyt stały,
jak też ujemnego przyrostu naturalnego. Przeważająca część
ludności – 53,82% zamieszkuje miasta, jednak mniej, niż
średnia w kraju 60,27%. Województwo zajmuje 12 miejsce
pod względem gęstości zaludnienia wynoszącej 85 osób/km2
wobec średniej krajowej 123 osoby/km2.
Przez województwo lubelskie przebiega granica fizjograficzna oddzielająca obszar Europy Wschodniej i Europy
Zachodniej. Wg podziału J. Kondrackiego pogranicze Europy
wschodniej stanowią makroregiony: Polesie Podlaskie, Polesie Wołyńskie, Wyżyna Zachodniowołyńska i Kotlina Pobuża,
zaś do Europy Zachodniej należą Nizina Południowopodlaska, Nizina Środkowomazowiecka (Dolina Środkowej Wisły),
Wzniesienia Południowomazowieckie (Małopolski Przełom
Wisły), Wyżyna Lubelska, Roztocze i Kotlina Sandomierska.
Wyodrębnienie tak wielu jednostek fizjograficznych świadczy o dużej różnorodności krajobrazowej, geologicznej, klimatycznej i biologicznej województwa.
8
Brama Krakowska
Fot. T. Grzywaczewska
Przez przeważającą część roku klimat Lubelszczyzny
kształtuje napływające z zachodu wilgotne powietrze polarno-morskie przynoszące opady deszczu lub śniegu. Napływające ze wschodu powietrze polarno-kontynentalne lub
z południa powietrze zwrotnikowe przynosi suche i mroźne
powietrze zimą oraz gorące i upalne latem. Średnia temperatura w 2014 roku wg danych GUS wynosiła 8,9-9°C, a roczne
sumy opadów 509-790 mm.
Województwo lubelskie posiada szereg walorów przyrodniczych na skalę europejską, w uznaniu których ustanowiono sieć obszarów NATURA 2000, która obejmuje: 23
obszary specjalnej ochrony ptaków OSO i 100 obszarów
o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej. Pod
względem ich liczby województwo lubelskie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Wzdłuż dolin Wisły, Bugu i Wieprza
ciągną się korytarze ekologiczne związane z rozprzestrzenianiem określonych roślin i zwierząt. Związane są one głównie
z siedliskami wodnymi, lecz rangę międzynarodową mają
także pasma leśne Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich.
Sieć NATURA 2000 zajmuje łącznie powierzchnię
500 565,9 ha, czyli 19,92% powierzchni województwa.
Różnymi formami ochrony przyrody objęty jest ogółem
obszar 570 283,00 ha, czyli 22,7% województwa (wykres 1),
w którym są:
2 parki narodowe (Poleski i Roztoczański) –
18 243,1 ha
86 rezerwatów przyrody – 11 862,9 ha
17 parków krajobrazowych – 233 218,4 ha
17 obszarów chronionego krajobrazu – 299 152,6 ha
7 stanowisk dokumentacyjnych – 11,3 ha
7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych –
768,8 ha
267 użytków ekologicznych – 7 025,8 ha
1 509 pomników przyrody.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mapa 1. Podział administracyjny województwa lubelskiego
9
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
40,9%
52,5%
2,1%
3,2%
1,2%
0,1%
parki narodowe
parki krajobrazowe
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
rezerwaty przyrody
obszary chronionego krajobrazu
użytki ekologiczne
Wykres 1. Udział powierzchniowy różnych form ochrony przyrody
w województwie (źródło: GUS)
Na środki trwałe służące ochronie przyrody wydatkowano w 2014 r. kwotę 700 345,9 tys. zł, głównie na ochronę
wód i gospodarkę wodno-ściekową (wykres 2). Były to głównie środki finansowe przedsiębiorstw (44,1%), następnie jednostek budżetowych (32,6%) oraz gmin (23,3%).
56,3%
7,4%
14,4%
3,3%
18,4%
0,1%
gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód
ochrona powietrza i klimatu
gospodarka odpadami
ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
zmniejszenie hałasu i wibracji
pozostałe
Wykres 2. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska
w 2014 r. (źródło: GUS)
Główną rzeką województwa jest położony centralnie
Wieprz, natomiast największe rzeki: Wisła i Bug wyznaczają
jego zachodnią i wschodnią granicę.
Zasoby wód powierzchniowych nie są duże z uwagi na
słabo rozwiniętą sieć rzeczną oraz zmienne wielkości odpływu. Niewielkie możliwości retencjonowania wody sprawiają,
że w okresach mokrych dochodzi do podtopień lub powodzi,
a przy braku opadów – do suszy. Deficyt wody najbardziej odczuwalny jest w rejonie kanału Wieprz – Krzna, najdłuższego
kanału melioracyjnego w Polsce o długości 140 km.
Potrzeby wodne regionu zaspokajają dobrej jakości
wody podziemne. Na terenie województwa lubelskiego znaj-
10
duje się w całości lub w części 8 Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP), głównie w pokładach kredowych, trzecio- i czwartorzędowych. Zasoby eksploatacyjne na dzień 31
grudnia 214 r. wynosiły 1 238,1 hm3/rok, co klasyfikuje Lubelszczyznę do regionów średnio zasobnych. Czynnikiem niekorzystnym jest mała odporność tych wód na zanieczyszczenia
wskutek braku osadów izolujących warstwy wodonośne oraz
spękań podłoża pozwalających na przenikanie zanieczyszczeń w głąb ziemi. W rejonie Nałęczowa, Celejowa i Krasnobrodu występują niskozmineralizowane wody lecznicze, ich
zasoby eksploatacyjne są szacowane na 26 m3/godz.
Województwo lubelskie jest zasobne w surowce mineralne, w tym w strategiczne surowce energetyczne. Zasoby bilansowe węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym
szacowane są na 9 565 454 tys. ton, co stanowi 18,41% zasobów
węgla w Polsce. W LZW znajduje się 11 złóż na powierzchni około 9 100 km2, z których eksploatowane jest tylko jedno w Bogdance. Wydobycie z tego złoża w 2014 roku kształtowało się na
poziomie 7 675 tys. ton, czyli 11,6% ogólnego wydobycia węgla
w kraju.
Zasoby pozostałych surowców energetycznych są niewielkie i posiadają tylko lokalne znaczenie. Należą do nich:
dwa złoża ropy naftowej w Glinniku (pow. lubartowski) i Stężycy (pow. rycki). W rejonie Ciecierzyna i Mełgwi (pow. lubelski
i świdnicki) oraz Stężycy (pow. rycki), a także Biszczy, Księżpolu
i Tarnogrodu (pow. biłgorajski) znajdują się złoża gazu ziemnego. Od kilku lat prowadzone są prace poszukiwawcze łupków
gazonośnych.
W województwie lubelskim znajdują się jedne z największych w Polsce pokładów torfu, jednak znaczna część złóż nie
może być eksploatowana z uwagi na ich powiązanie z obszarami NATURA 2000. Największe złoża położone są w rejonie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i w Oleśnikach.
Istotne znaczenie ponadregionalne mają bogate złoża
wapieni i margli oraz surowców ilastych: lessów, gliny i iłów.
W rejonie Rejowca znajdują się udokumentowane złoża ziemi
krzemionkowej (około 43,5% zasobów krajowych), a w rejonie
Annopola złoża fosforytów (21,3%). Ciekawostką jest występowanie w rejonie Parczewa największego udokumentowanego
złoża bursztynu w Polsce. Zasoby złoża „Górka Lubartowska
oceniono na 1 088 ton, co stanowi 97% całkowitych zasobów
złóż bursztynu w Polsce.
Prawdziwym bogactwem Lubelszczyzny są wysokiej jakości gleby. Najbardziej urodzajne, wykształcone z utworów
lessowych czarnoziemy, gleby brunatne, rędziny i gleby płowe,
znajdują się w pasie Wyżyny Lubelskiej, Wołyńskiej i Roztocza.
W północnej nizinnej części województwa przeważają słabe
gleby bielicowe, zaś na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim gleby torfowe i bagienne.
Urodzajne gleby sprzyjają ich rolniczemu wykorzystaniu – użytki rolne zajmują 1 757 368 ha, czyli 70% powierzchni
województwa (wykres 3), w tym grunty orne obejmują obszar
1 315 290 ha (wykres 4).
40,8%
59,2%
6,8%
23,2%
publiczne
Wykres 5. Struktura własności lasów w województwie lubelskim.
Stan na 1.01.2015 r. (źródło: GUS)
70,0%
użytki rolne
lasy
pozostałe
Wykres 3. Struktura użytkowania gruntów w województwie lubelskim. Stan na 1.01.2015 r. (źródło: GUS)
4,3% 4,8%
14,2%
1,9%
74,8%
grunty orne
sady
łąki
pastwiska
prywatne
pozostałe
Wykres 4. Struktura użytków rolnych w województwie lubelskim.
Stan na 1.01.2015 r. (źródło: GUS)
Gleby słabej jakości są wycofywane z produkcji rolniczej,
a część jest zalesiana. Lasy zajmują powierzchnię 583 040 ha,
tj. 23,2% obszaru województwa. Wskaźnik ten sytuuje województwo na 14 miejscu w kraju. Największe kompleksy leśne znajdują się w pasie południowym: są to Lasy Janowskie,
Puszcza Solska i Lasy Roztocza. Pozostałe kompleksy stanowią
Lasy Łukowskie, Parczewskie, Kozłowieckie, Włodawsko-Sobiborskie i Strzeleckie. Obszarem o najmniejszym wskaźniku
lesistości jest Wyżyna Lubelska i Wołyńska. Skład gatunkowy
lasów zależy od zróżnicowania warunków glebowych i klimatycznych, które determinują rodzaj typu siedliskowego. Dominują siedliska nizinne (93%) nad wyżynnymi (7%).
W siedliskach nizinnych przeważają lasy iglaste, czyli takie, w których udział gatunków iglastych wynosi co najmniej
80%. Gatunkiem dominującym jest sosna i dąb. W siedliskach wyżynnych, zwłaszcza na Roztoczu, przeważają jodła
i buk, zaś na Polesiu – w siedliskach mokrych i żyznych – olsy
i grab. Średni wiek lasów Lubelszczyzny wynosi 65 lat.
Na Lubelszczyźnie 59,2% powierzchni lasów stanowi
własność publiczną, tj. Skarbu Państwa i gmin (w kraju 81,0%),
pozostała część znajduje się w rękach prywatnych (wykres 5).
Województwo jest jednym z głównych ośrodków produkcji rolnej w kraju. Lubelskie zajmuje II miejsce w kraju
pod względem zbioru zbóż i III miejsce w produkcji buraka
cukrowego. Uprawia się także ziemniaki, rośliny pastewne,
warzywa, chmiel, tytoń i konopie oraz owoce – na Lubelszczyźnie znajduje się 66,7% powierzchni krajowej upraw
malin, 37,6% upraw porzeczki, 22,4% upraw agrestu i 14,9%
upraw truskawki. Rozwija się także produkcja i przetwórstwo zdrowej, certyfikowanej żywności. Wg danych IJHARS
31.12.2014 zarejestrowanych było 2 037 producentów ekologicznych, a łączna powierzchnia ekologicznych użytków
rolnych wynosiła 38 467 ha.
Region należy do słabo uprzemysłowionych. W przemyśle, wg GUS, w 2014 r. zatrudnionych było 13,0% ogółu
pracujących, trzykrotnie mniej niż w rolnictwie i leśnictwie
(38,1%). Dominuje przemysł przetwórczy owocowo- warzywny oraz spożywczy przetwarzający produkty rolne. Do
rolniczego charakteru regionu dostosowuje się przemysł
maszynowy produkujący traktory, maszyny rolnicze oraz
urządzenia dla przemysłu spożywczego. Na bazie wapieni i margli rozwinął się przemysł cementowy w Chełmie
i Rejowcu Fabrycznym. Wydobywane iły i piaski stanowią
zaplecze surowcowe dla wytwórni betonów i prefabrykatów betonowych oraz zakładów produkujących materiały
budowlane.
Największymi zakładami przemysłowymi w województwie są: Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka S.A. oraz
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – lider krajowy w produkcji
nawozów sztucznych oraz światowy potentat w produkcji
kaprolaktamu i melaminy.
Rozpoznawalną marką Lubelszczyzny jest Wytwórnia
Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. – największy producent śmigłowców w kraju i znaczący eksporter za granicę.
W 2013 roku dochody nominalne w sektorze gospodarstw domowych wynosiły 22 543 zł na jednego mieszkańca, co dawało 13 lokatę w kraju. Dochody te stanowiły 86,2%
średniej krajowej ( 26 166 zł) i zaledwie 70,1% dochodów lidera, tj. województwa mazowieckiego (31 771 zł).
11
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
80 000 zł
50 000 zł
70 000 zł
45 000 zł
60 000 zł
40 000 zł
50 000 zł
średnia wartość PKB na 1 mieszkańca dla Polski
35 000 zł
40 000 zł
30 000 zł
30 000 zł
25 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
0 zł
10 000 zł
5 000 zł
- zł
rok
wartość PKB/ 1 mieszkańca województwa lubelskiego
wartość PKB / 1 mieszkańca Polski
Wykres 6. Wartość PKB na 1 mieszkańca w województwach
w 2013 r. (źródło: GUS)
Wykres 7. Wartość PKB na 1 mieszkańca w latach 2000-2013 (źródło: GUS)
Ludność w wieku produkcyjnym w grudniu 2015 r. wynosiła 1 328 tys. osób. Zarejestrowanych było 107 895 bezrobotnych (6,9% bezrobotnych w kraju), a stopa bezrobocia rejestrowanego w odniesieniu do osób aktywnych zawodowo
była wyższa niż średnia krajowa 9,8% i wynosiła 11,7%.
Wypracowany w 2013 r. dochód narodowy brutto (PKB)
65 738 mln zł dawał 9 lokatę wśród województw (wykres 6),
jednak w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 30 427 zł i należał do najniższych w kraju (wykres 7).
Przemiany gospodarcze i społeczne w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, głównie upadek przemysłu i brak
środków na inwestycje sprawił, że województwo lubelskie, pomimo dużego potencjału rozwojowego, stanęło na
uboczu dokonujących się w Polsce przemian. Z uwagi na
dobrze zachowane środowisko przyrodnicze, atrakcyjność
krajobrazową i przyrodniczą, uznane walory bioklimatyczne i lecznictwo uzdrowiskowe, a także bogate dziedzictwo
kulturowe region może czerpać znaczne dochody z turystyki w oparciu o rozwijającą się bazę hotelową. Dużą
szansą jest położenie na międzynarodowych korytarzach
komunikacyjnych wschód – zachód. Zaplecze rolnicze stanowi wciąż niewykorzystany potencjał dla przetwórstwa
rolno-spożywczego.
Lubelszczyzna posiada znaczny potencjał energetyczny, na który składają się złoża węgla kamiennego, a także
złoża gazu, wód geotermalnych oraz energia solarna na nasłonecznionych pagórach Roztocza.
Wciąż niewykorzystany jest potencjał naukowo-badawczy przedsiębiorstw innowacyjnych, parków naukowo-technologicznych i uczelni wyższych – Lublin jest największym
ośrodkiem akademickim po prawej stronie Wisły. Dla zachęcenia inwestorów planuje się rozszerzenie już funkcjonujących podstref Specjalnych Stref Ekonomicznych: Mieleckiej
SSE, Starachowickiej SSE i Tarnobrzeskiej SSE.
Obecnie największym wyzwaniem jest odrobienie długoletnich zaległości rozwojowych i zmniejszenie dystansu
infrastrukturalnego w stosunku do innych lepiej rozwiniętych regionów kraju. Dzięki takim działaniom możliwe będzie podniesienie konkurencyjności województwa i poprawa warunków życia jego mieszkańców.
Zamek Lubelski
12
Fot. T. Grzywaczewska
POWIETRZE
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Powietrze
Presje
PSM „Kolejarz” Lublin
Fot. Archiwum Rady Osiedla „Bronowice III-Maki”
Powietrze pozbawione naturalnych granic umożliwia rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na duże odległości.
Wyemitowane zanieczyszczenia w zależności od ich charakteru, wysokości emitora, warunków meteorologicznych i topograficznych mogą przekraczać granice państw
i kontynentów. Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić
można na naturalne (pożary lasów, wybuchy wulkanów,
erozja skał i gleb, burze piaskowe, tereny zielone, z których
pochodzą pyłki roślinne) oraz na źródła antropogeniczne
związane z działalnością człowieka.
W 2014 r. z 95 zakładów szczególnie uciążliwych działających na terenie województwa lubelskiego, według danych GUS, wyemitowano do powietrza 4 973,192 tys. Mg
zanieczyszczeń, z czego 1,922 tys. Mg stanowiły pyły,
a 4 971,2 tys. Mg gazy (z uwzględnieniem CO2). Emisja pyłów zmniejszyła się o 6,8%, natomiast emisja gazów zwiększyła się o 4,9% w porównaniu z rokiem 2013.
Wielkość emisji pyłów stanowiła 4,1%, a gazów 2,4%
emisji krajowej, co usytuowało województwo lubelskie na
11 miejscu w kraju pod względem wielkości zanieczyszczeń pyłowych i 12 miejscu pod względem zanieczyszczeń
gazowych (z uwzględnieniem CO2) (wykresy 1, 2).
Na terenie województwa w 2014 r. funkcjonowało 95
zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza.
Stanowiły one około 5,3% zakładów w Polsce, 78,9% z nich
posiadało urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, a tylko 8,4% do redukcji zanieczyszczeń gazowych
(źródło GUS).
Największy udział w emisji zanieczyszczeń gazowych
do powietrza ma dwutlenek węgla. W 2015 r. nastąpił niewielki wzrost (około 0,7%) wyemitowanego dwutlenku węgla w porównaniu z 2014 rokiem.
W odniesieniu do 2014 r. ilość wyemitowanych zanieczyszczeń gazowych w roku 2015 (wykres 4) zmniejszyła
się:
– dwutlenku siarki o 38,6%,
– tlenków azotu o 14,9%
– tlenku węgla o 3,3%
Emisja zanieczyszczeń pyłowych, pochodząca z procesów spalania paliw, stanowiła 46,0% całkowitej emisji
pyłów w 2015 r. Wielkość wyemitowanych zanieczyszczeń
pyłowych zwiększyła się o około 2,7% w stosunku do roku
2014, przy czym emisja z procesów spalania uległa zmniejszeniu o ok. 22% (wykres 5).
Województwo
lubelskie
2,4%
Województwo
lubelskie
4,1%
Pozostałe
województwa
95,9%
Wykres 1. Udział emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów
szczególnie uciążliwych w Polsce w 2014 r. (źródło: GUS)
14
Pozostałe
województwa
97,6%
Wykres 2. Udział emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów
szczególnie uciążliwych w Polsce w 2014 r. (źródło: GUS)
dwutlenek węgla
6 000
5 000
[tys. Mg/rok]
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2011
2012
2013
rok
2014
2015
Wykres 3. Emisja dwutlenku węgla z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2011-2015 w województwie lubelskim (źródło: GUS)
dwutlenek siarki
dwutlenek siarki ze spalania paliw
tlenki azotu
tlenki azotu ze spalania paliw
tlenek węgla
14
Lokalizację i wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł
punktowych o łącznej emisji powyżej 100 Mg/rok przedstawia mapa 2.
Zakłady, które wprowadziły do powietrza największą
ilość zanieczyszczeń (bez CO2) to:
1. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach –
5 651,5 Mg (25,2%),
2. „Cemex” Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia
Chełm – 4 036,4 Mg (18,0%),
3. „Megatem EC-Lublin” Sp. z o. o. w Lublinie –
1 333,2 Mg (6,0%),
4. Grupa Ożarów S.A. Zakład Cementownia Rejowiec w Rejowcu Fabrycznym – 1 289,9 Mg (5,8%),
5. Pozostałe zakłady – 10 077,5 Mg (45,0%).
12
[tys. Mg/rok]
10
8
Zakłady Azotowe
"PUŁAWY" S.A. w Puławach
6
4
2
0
2011
2012
2013
rok
2014
2015
"Cemex" Polska Sp. z o.o.
Zakład Cementownia Chełm
45,0%
25,2%
"Megatem EC- Lublin"
Sp. z o.o. w Lublinie
Wykres 4. Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2011-2015 w województwie lubelskim (źródło: GUS)
pyły ogółem
Grupa Ożarów S.A.
Cementownia Rejowiec
w Rejowcu Fabrycznym
18,0%
5,8%
ze s palania paliw
6,0%
3
Pozostałe zakłady
[tys. Mg/rok]
2
Wykres 6. Udziały w emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z największych zakładów województwa lubelskiego
w 2015 r. (źródło: WIOŚ, „EkoPłatnik”)
2
1
1
0
2011
2012
2013
2014
2015
rok
Wykres 5. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2011-2015 w województwie lubelskim
(źródło: GUS)
Na podstawie danych z bazy „EkoPłatnik” Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie obliczono, że wielkość zanieczyszczeń wyemitowanych przez 143 podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska w 2015 roku wynosiła 22 388,4 Mg (bez CO2), z tego 2 095,2 Mg stanowiły
pyły, 20 293,2 Mg gazy (bez CO2). W województwie lubelskim występuje duże zróżnicowanie w rozmieszczeniu
emitorów punktowych. Pod względem ilości wyemitowanych zanieczyszczeń do powietrza w 2015 r. na czołowych
miejscach znalazły się: powiat puławski – 5 665,8 Mg
(25,3%) i chełmski – 5 399,8 Mg (24,1%). Najmniejsza emisja pochodziła z powiatu janowskiego – 5,52 Mg (0,07%).
Duży wpływ na jakość powietrza obok emisji ze źródeł punktowych mają zanieczyszczenia wprowadzane ze
źródeł:
– powierzchniowych (źródła komunalno-bytowe),
– liniowych (źródła związane z transportem, drogi
krajowe, wojewódzkie i lokalne),
– rolnictwa (w tym pola uprawne i hodowla, maszyny rolnicze),
– naturalnych (lasy, emisja biogenna).
W ramach realizacji pracy pt.: „Zgromadzenie danych
emisyjnych wraz z oceną ich poprawności i kompletności”
zrealizowanej w ramach projektu pt. „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, wykonywanym przez ATMOTERM S.A.
na zlecenie GIOŚ, przygotowana została baza emisyjna zawierająca informacje o źródłach i wielkości emisji.
Zakres bazy emisyjnej obejmuje źródła emisji z terenu
województwa lubelskiego (Aglomeracja Lubelska i strefa
lubelska), których działalność i występowanie powoduje
15
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Mapa 2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych w 2015 r. o łącznej ilości powyżej 100 Mg – bez CO2 (źródło: WIOŚ,
„EkoPłatnik”).
16
emisję następujących substancji: pył PM10, pył PM2,5, (BaP),
NO2, SO2, oraz dodatkowo: NH3, NMLZO – prekursorów zanieczyszczeń. Tabela 1 przedstawia oszacowaną wielkość
emisji poszczególnych zanieczyszczeń z terenu województwa lubelskiego.
Emisja powierzchniowa, pochodząca z niskich emitorów odprowadzających produkty spalania z domowych palenisk i lokalnych kotłowni węglowych w sezonie grzewczym, ma duży wpływ na jakość powietrza.
Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsc powstawania, najczęściej na obszarach o zwartej zabudowie
mieszkaniowej, co utrudnia proces ich przemieszczania
i rozpraszania. Prowadzi to do kumulowania ładunków
szkodliwych substancji na niewielkiej przestrzeni o dużej
gęstości zaludnienia. Poza miastami występują lepsze warunki mieszania i rozcieńczania spalin, jednakże obszary
te mają mniejszy dostęp do sieci ciepłowniczych i gazowych. Dużym problemem na obszarach wiejskich i w częściach miast nieposiadających sieci cieplnej jest spalanie
odpadów komunalnych w nieprzystosowanych do tego
celu paleniskach domowych. Na skutek spalania odpadów w niskiej temperaturze, bez systemów oczyszczania,
do atmosfery dostają się pyły zawierające metale ciężkie
i toksyczne związki organiczne.
O wielkości emisji liniowej w głównej mierze decydują zanieczyszczenia pochodzące z tras komunikacyjnych.
Substancje emitowane z silników pojazdów oraz emisja
poza spalinowa i wtórna: ścieranie opon, okładzin hamulcowych, nawierzchni jezdni, unos z jezdni, oddziałują na jakość powietrza, powodując wzrost stężeń zanieczyszczeń
w najbliższym otoczeniu dróg.
Emisja ze źródeł punktowych powstaje podczas wytwarzania energii i procesów technologicznych. Emitory
punktowe o znaczącej emisji zanieczyszczeń, mają istotny
wpływ na wielkość i zasięg stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Na terenie województwa lubelskiego największe
emitory punktowe zlokalizowane są na terenie powiatu puławskiego, chełmskiego oraz w Lublinie.
Emisja z rolnictwa kojarząca się z naturą nie jest obojętna dla atmosfery. Nowoczesne, zmechanizowane rolnictwo emituje zanieczyszczenia powstające podczas użytkowania pojazdów i maszyn rolniczych, a także ogrzewania
budynków. Do atmosfery dostają się rozpylane pestycydy i cząstki nawozów sztucznych oraz produkty rozkładu
materii organicznej i hodowli zwierząt, będącej istotnym
źródłem emisji amoniaku do atmosfery. Znaczące miejsce
w emisji z rolnictwa zajmuje pył powstający głównie wskutek prac polowych, tj. orania i zbierania plonów. Dodatkowym źródłem są: nawożenie, pyłki uprawianych roślin,
wypalanie pól, transport plonów i hodowla zwierząt. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się duże obszary
działalności rolniczej. Emisja z rolnictwa ma istotny wpływ
na wielkość emisji całkowitej.
Emisja NMLZO, NH3 – prekursorów zanieczyszczeń,
pochodzi między innymi, ze źródeł naturalnych, którymi są
lasy. Obszary leśne stanowią około 24% powierzchni województwa lubelskiego.
„Baza emisji ATMOTERM S.A.” zawiera dane o emisji
pyłu PM10 i PM2,5 pochodzącej ze źródeł niezorganizowanych z terenów kopalni odkrywkowych i hałd.
Na podstawie danych zgromadzonych w ww. bazie
oszacowana została wielkość emisji zanieczyszczeń z terenu powiatów województwa lubelskiego oraz udział rodzajów emisji dla poszczególnych zanieczyszczeń. Mapy 3 – 7
przedstawiają wielkość oraz udział emisji dla zanieczyszczeń: PM10, PM2,5, NO2, SO2, BaP. Mapy 8 – 9 przedstawiają
wielkość oraz udział emisji NMLZO, NH3 – prekursorów zanieczyszczeń.
Tabela 1. Szacowana emisja zanieczyszczeń do powietrza z obszaru woj. lubelskiego w 2015 r. (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Wyszczególnienie
Łączna
emisja
(Mg)
Emisja
powierzchniowa
(Mg)
Emisja
liniowa
(Mg)
Emisja
punktowa
(Mg)
Emisja
z rolnictwa
(Mg)
Emisja naturalna
Emisja
z lasów
niezorganizowana
(Mg)
(Mg)
PM10
24 942,8
16 317,2
2 474,7
1 416,5
3 810,0
-
924,4
BaP
8,7217
7,1068
0,0067
1,6082
-
-
-
NO2
15 833,5
430,0
2 715,3
12 253,0
435,2
-
-
SO2
27 979,7
13 375,3
64,7
14 531,3
8,4
-
-
NMLZO
45 884,5
18 374,1
907,4
1 279,7
7 722,2
17 601,1
-
NH3
25 219,8
275,2
-
907,0
21 818,4
2 219,2
-
17
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Mapa 3. Wielkość oraz udział emisji PM10 w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Mapa 4. Wielkość oraz udział emisji PM2,5 w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Mapa 5. Wielkość oraz udział emisji SO2 w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Mapa 6. Wielkość oraz udział emisji NO2 w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
18
Mapa 7. Wielkość oraz udział emisji BaP w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Mapa 8. Wielkość oraz udział emisji NMLZO w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych
i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie lubelskim w 2015 roku
Autorzy: Ewa Liana, Ewa Terlecka, Michał Pobudejski,
Wiesława Rawa – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu
Mapa 9. Wielkość oraz udział emisji NH3 w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
W roku 2015 krajowa sieć pomiarowo-kontrolna stacji badania chemizmu opadów atmosferycznych składała się z 23
stacji synoptycznych IMGW-PIB, reprezentatywnych dla oceny obszarowego rozkładu zanieczyszczeń, oraz ze 162 posterunków opadowych charakteryzujących pole średnich sum
opadów dla obszaru Polski.
Na powyższych stacjach zbierany był w sposób ciągły
opad atmosferyczny mokry oraz wykonywane były oznaczenia ilościowe zebranych próbek. Równolegle z poborem próbek opadu prowadzone były pomiary i obserwacje wysokości i rodzaju opadu, kierunku i prędkości wiatru
oraz temperatury powietrza. Ponadto na każdej stacji
zbierane były próbki dobowe opadów i na bieżąco (po
upływie doby opadowej) bezpośrednio na stacji wykonywany był pomiar wartości pH opadu. Na posterunkach
19
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
opadowych dokonywane były tylko pomiary wysokości
opadów.
Analizy składu fizykochemicznego opadów wykonywane są przez akredytowane laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
W ramach krajowego monitoringu chemizmu opadów
atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża na obszarze województwa lubelskiego w 2015 r. analizowano wody opadowe przed kontaktem z podłożem na stacji
we Włodawie.
Na podstawie wyników pomiarów ilości wody opadowej w 2015 r. zarejestrowanych w 162 stacjach na terenie
Polski, w tym 14 na obszarze województwa lubelskiego,
oraz wyników analiz składu opadów z 23 stacji monitoringowych, oszacowano, przy użyciu komputerowego systemu informacji przestrzennej (GIS), wielkości ładunków
jednostkowych i całkowitych dla Polski i województwa lubelskiego (rysunek 1).
W 2015 roku na stacji monitoringowej w województwie
lubelskim wykonano 91 pomiarów wartości pH dobowych
próbek opadów w celu oceny stopnia zakwaszenia wód
opadowych. Mieściły się one w zakresie od 4,28 do 7,02,
a średnia roczna ważona pH wynosiła 5,41.
W przypadku 46% próbek stwierdzono opady o wartości pH poniżej 5,6, oznaczającej naturalny stopień zakwaszenia wód opadowych. W porównaniu z rokiem poprzednim
stwierdzono spadek ilości próbek o wartości pH poniżej 5,6
w próbkach dobowych o 12%.
W uśrednionych miesięcznych próbkach opadów wartości pH poniżej 5,6 występowały w 17% pomiarów i było to
o 33% mniej niż w 2014 roku.
Obciążenie powierzchniowe województwa lubelskiego zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych
w 2015 r. przedstawia tabela 2.
Wielkości wprowadzonych substancji malały zgodnie
z szeregiem:
SO4 > Nog > Ca > Cl > Nam > NNO2+NO3 > Na > K > Mg > Zn > Pog
> Cu > H+ > Pb > Ni > Cd > Cr
Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy badanych substancji zdeponowany na obszar województwa
lubelskiego wyniósł 33,8 kg/ha i był mniejszy niż średni
dla całego obszaru Polski o 10,7%. W porównaniu z rokiem poprzednim roczne obciążenie było niższe o 17,2%,
przy średniorocznej sumie wysokości opadów niższej
o 165,2 mm (o 23,8%).
Największym ładunkiem badanych substancji w województwie lubelskim został obciążony powiat rycki
(42,6 kg/ha) z najwyższymi, w porównaniu do pozosta-
20
łych powiatów, ładunkami siarczanów, chlorków, azotu
azotynowego i azotanowego, azotu ogólnego, sodu, potasu, wapnia i miedzi oraz powiat łukowski (41,2 kg/ha)
z najwyższymi ładunkami magnezu, cynku i niklu. Oba te
powiaty zostały ponadto obciążone największym ładunkiem chromu ogólnego.
Tabela 2. Obciążenie powierzchniowe obszaru województwa lubelskiego zanieczyszczeniami wniesionymi wraz z opadem atmosferycznym w 2015 r. (źródło: IMGW)
Lp.
Wskaźnik
Ładunek
jednostkowy
[kg/ha*rok]
Ładunek całkowity
[ton/rok]
1
Siarczany [SO4]
11,15
28011
2
Chlorki [Cl]
4,53
11380
3
Azot ogólny [NNO2+NO3]
2,48
6230
4
Azot amonowy [NNH4]
3,90
9798
5
Azot ogólny [Nog.]
8,69
21831
6
Fosfor ogólny [Pog.]
0,179
449,7
7
Sód [Na]
2,25
5652
8
Potas [K]
1,33
3341
9
Wapń [Ca]
4,67
11732
10
Magnez [Mg]
0,71
1784
11
Cynk [Zn]
0,207
520,0
12
Miedź [Cu]
0,0221
55,50
13
Ołów [Pb]
0,0046
11,56
14
Kadm [Cd]
0,00056
1,407
15
Nikiel [Ni]
0,0027
6,78
16
Chrom [Cr]
0,0005
1,256
17
Jon wodorowy [H+]
0,0214
53,8
Najmniejsze obciążenie powierzchniowe wystąpiło w powiecie włodawskim (27,8 kg/ha) z najniższym,
w stosun­ku do pozostałych powiatów, obciążeniem ładunkami siarczanów, chlorków, azotu azotanowego i azotynowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, potasu,
cynku, miedzi, ołowiu, kadmu i chromu ogólnego oraz
wolnych jonów wodorowych.
Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych
dla obszaru Polski z 2015 r. przedstawiono na stronie internetowej GIOŚ (http://www.gios.gov.pl).
SIARCZANY [kg/ha SO4]
AZOT – AZOTYNOWY I AZOTANOWY [kg/ha N]
AZOT OGÓLNY [kg/ha N]CYNK [g/ha Zn]
OŁÓW [g/ha Pb]KADM [g/ha Cd]
NIKIEL [g/ha Ni]CHROM [g/ha Cr]
Rysunek 1. Roczne ładunki jednostkowe zanieczyszczeń wniesione przez opady atmosferyczne w 2015 r. na obszar poszczególnych
województw Polski oraz przestrzenny rozkład ładunków wniesionych na obszar województwa lubelskiego i jego poszczególnych
powiatów (źródło: IMGW)
21
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Stan
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska każdego roku
dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w strefach – art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.). Na terenie województwa lubelskiego, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012,
poz. 914), zdefiniowane są dwie strefy:
– aglomeracja lubelska obejmująca Lublin – miasto
o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
– strefa lubelska obejmująca pozostały obszar województwa nie wchodzący w skład aglomeracji.
Celem sporządzenia oceny jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji zanieczyszczających powietrze.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032) ocena
obejmuje następujące zanieczyszczenia:
benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów,
tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10 i PM2,5,
arsen, kadm, nikiel i benzo/a/piren dla kryteriów
ochrony zdrowia,
dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon dla kryteriów
ochrony roślin.
Podstawę klasyfikacji stanowiły kryteria określone
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031). Zgromadzone w ramach oceny
dane są niezbędne do podjęcia decyzji o potrzebie utrzymania jakości powietrza na dotychczasowym poziomie lub
prowadzenia działań naprawczych, dostarczają również
informacji do wskazania prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń
w określonych rejonach.
Oceny poziomów substancji w powietrzu na obszarze województwa lubelskiego dokonano na podstawie
wyników pomiarów uzyskanych w ramach funkcjonującej
w 2015 r. wojewódzkiej sieci pomiarowej, określonej „Programem państwowego monitoringu środowiska województwa lubelskiego na lata 2013-2015”. Sieć pomiarową
tworzyły stacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz
Roztoczańskiego Parku Narodowego.
W ocenie wykorzystane zostały ponadto:
„Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powie-
•
•
•
22
trza dla roku 2015” – praca wykonana przez EKOMETRIĘ Sp. z o.o. na zlecenie GIOŚ,
„Wyniki modelowania stężeń PM10, PM2,5, SO2,
NO2, B(a)P na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2015” – praca wykonana przez
ATMOTERM S.A. na zlecenie GIOŚ,
wyniki pomiarów 1h udostępnione przez Zakłady
Azotowe „Puławy” w Puławach,
dane meteorologiczne pozyskane z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Serie pomiarowe zgromadzone w elektronicznej bazie danych WIOŚ zostały zweryfikowane pod względem
technicznym i merytorycznym, a następnie zatwierdzone
w bazie JPOAT2.0. Wyniki pomiarów będące podstawą oceny obejmowały: serie pomiarowe ze stacji automatycznych
i wyniki pomiarów manualnych prowadzonych codziennie.
Serie niekompletne dwutlenku siarki i tlenków azotu ze
stacji w Białym Słupie zatwierdzone zostały jako pomiary
wskaźnikowe i wykorzystane jako podstawa do szacowania. Łącznie do oceny wykorzystano wyniki pomiarów z 47
stanowisk, pozostałe pełniły rolę wspomagającą.
O klasie strefy decydowały obszary o najwyższych stężeniach zanieczyszczenia na terenie strefy. Jako podstawa
oceny dla kryterium ochrony roślin stanowiły wyniki pomiarów ze stanowisk pozamiejskich spełniających warunki
ich lokalizacji.
Analiza poziomu stężeń zanieczyszczeń umożliwiła
określenie klasy strefy dla danego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu
na ochronę roślin (z wyjątkiem aglomeracji lubelskiej, która
jest wyłączona z klasyfikacji pod kątem ochrony roślin).
Zanieczyszczenia, dla których standardy określone
są dla dwu czasów uśredniania, zostały sklasyfikowane
dla każdego z nich oddzielnie, przy czym ostateczną klasę
przyjęto mniej korzystną.
•
•
•
Ocena według kryteriów określonych w celu
ochrony zdrowia
Dwutlenek siarki
Analizy poziomu stężeń będących podstawą oceny jakości
powietrza i klasyfikacji stref województwa lubelskiego dla
dwutlenku siarki dokonano na podstawie wyników pomiarów uzyskanych łącznie z 5 stanowisk, w tym z 4 automatycznych (tabela 3). Do analizy wykorzystano również wyniki
pomiarów 1-godz. wykonywanych przez Zakłady Azotowe
”Puławy” S.A. w Puławach w punktach zlokalizowanych na
granicy zakładu.
Tabela 3. Stężenia średnie roczne, maksymalne średnie dobowe i jednogodzinne w 2015 r. (źródło: WIOŚ, IMGW, RPN)
Lp.
Lokalizacja stacji
czas uśredniania
Monitorowane zanieczyszczenia
SO2
SO2
SO2
NO2
NO2
benzen
rok
24 godz.
1 godz.
rok
1 godz.
rok
1.
Lublin ul. Obywatelska
3,6
18,3
48,0
23,3
160,8
1,8
2.
Biała Podlaska ul. Orzechowa
5,2
23,8
63,0
-
-
2,4
3.
Biały Słup
2,8
11,1
39,7
8,7
58,0
-
4.
Jarczew
2,4
10,4
-
7,1
-
-
5.
Zamość ul. Hrubieszowska
3,7
18,9
56,2
13,1
103,9
1,2
[µg/m3]
1-godz.
24-godz.
Sa
80
60
40
20
Zamość
ul. Hrubieszowska
Jarczew
Biały Słup
Biała Podlaska
ul. Orzechowa
Lublin
ul.Obywatelska
0
Wykres 7. Stężenia średnie roczne, maksymalne 24-godzinne
i 1-godzinne dwutlenku siarki na stacjach monitoringowych w województwie lubelskim w 2015 r. (źródło: WIOŚ, RPN, IMGW)
Sa
[µg/m3]
1-godz.
200
160
120
80
Zamość
ul. Hrubieszowska
0
Jarczew
40
Biały Słup
Dwutlenek azotu
Podstawę oceny i klasyfikacji stref stanowiły wyniki pomiarów uzyskane łącznie z 4 stanowisk, w tym z 3 automatycznych (tabela 3). Do analizy poziomu stężeń wykorzystano
również wyniki pomiarów 1-godzinnych wykonanych przez
Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A. w Puławach.
Stężenia średnie roczne nie przekraczały poziomu
dopuszczalnego wynoszącego 40 μg/m3 i wynosiły od
7,1 µg/m3 do 23,3 µg/m3 (wykres 8). Najwyższe, odnotowane
w aglomeracji lubelskiej, stanowiło 58,3% stężenia dopuszczalnego. Na żadnym stanowisku nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego wynoszącego
200 μg/m3. Najwyższe stężenia 1-godzinne wystąpiły na obszarach najbardziej zurbanizowanych, tj.
– w Lublinie przy ul. Obywatelskiej – 160,8 μg/m3
(80,4% dopuszczalnego),
w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej – 103,9 μg/m3
(51,9% dopuszczalnego).
Stężenia dwutlenku azotu mierzone wokół ZA „Puławy” S.A. w Puławach w większości wynosiły poniżej 50%
poziomu dopuszczalnego, najwyższa wartość wynosiła
160,3 μg/m3. W cyklu rocznym stężenia dwutlenku azotu
nie wykazywały dużej zależności od temperatury.
Wyniki modelowania oraz wyniki analiz przestrzennych NO2 wykonane na poziomie krajowym również nie
–
Lublin
ul.Obywatelska
Stężenia średnie roczne Sa wynosiły od 2,4 do
5,2 μg/m3, najwyższe wystąpiło w Białej Podlaskiej (wykres 7). Wartości stężeń 1-godz. i 24-godz. nie przekraczały poziomów dopuszczalnych. Maksymalne stężenie
1-godz. wynosiło 63 μg/m3 (18% poziomu dopuszczalnego wynoszącego 350 μg/m3), 24 godzinne – 23,8 μg/m3
(19% poziomu dopuszczalnego wynoszącego 125 μg/m3).
Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki wokół
ZA „Puławy” było również niewielkie. Stężenia 1-godz.
były na poziomie poniżej 30 μg/m3, tylko jedna wartość
wynosiła 294 μg/m3.
Najwyższe wartości, jak każdego roku, występowały
w okresie jesienno-zimowym, co związane jest ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania na cele grzewcze.
Wyniki obliczeń stężeń dwutlenku siarki wykonane na
poziomie krajowym w ramach modelowania rozkładu stężeń potwierdziły występowanie niskich wartości, nie przekraczających poziomów dopuszczalnych obu parametrów.
Stężenie średnie roczne praktycznie na obszarze całego województwa wynosiło poniżej 8 μg/m3.
Wykres 8. Stężenia średnie roczne i 1-godzinne dwutlenku azotu
na stacjach monitoringowych w województwie lubelskim w 2015 r.
(źródło: WIOŚ, RPN, IMGW)
23
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Najwyższe wartości średnie roczne zawierające się w przedziale 25-30 μg/m3 zidentyfikowano w Lublinie, na pozostałym
obszarze województwa wynosiły poniżej 20 μg/m3.
Benzen
Jakość powietrza pod względem zanieczyszczenia benzenem oceniona została na podstawie wyników pomiarów
z 3 stanowisk, w tym z 2 automatycznych (tabela 3). Nie
stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynoszącego 5 μg/m3. Stężenia średnie roczne zawierały się
w przedziale od 1,2 μg/m3 (24% poziomu dopuszczalnego)
w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej do 2,4 μg/m3 (48%
poziomu dopuszczalnego) w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej. W rocznym przebiegu stężeń 1-godz. widoczna
jest wyraźna zmienność sezonowa (wykres 9).
[µg/m3]
16,00
12,00
8,00
4,00
0,00
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
[miesiąc]
Ozon
Jakość powietrza w zakresie zanieczyszczenia ozonem określono na podstawie wyników pomiarów z 5 stanowisk. Kryteria oceny dotyczą stężeń 8-godzinnych. Poziom docelowy
oraz poziom celu długoterminowego ozonu w powietrzu
definiowany jest jako maksymalna średnia ośmiogodzinna
spośród średnich kroczących obliczanych ze średnich 1-godzinnych w ciągu doby. Poziom docelowy jest dotrzymany,
jeśli liczba dni przekraczających wartość 120 μg/m3, uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat, wynosi nie więcej niż 25.
Warunkiem dotrzymania poziomu celu długoterminowego
jest brak przekroczeń 120 μg/m3.
Liczba dni z przekroczeniami wartości 120 μg/m3 na
poszczególnych stacjach, uśredniona w latach 2013-2015
na podstawie kompletnych serii pomiarowych, wynosiła:
– w Lublinie przy ul. Obywatelskiej – 2 ,
– w Jarczewie – 11,
– w Białym Słupie (teren RPN) – 17,
– w Białej Podlaskiej – 21,
– w Wilczopolu – 9.
Na wszystkich stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w woj. lubelskim dotrzymana była dopuszczalna częstość przekroczeń.
Wykres 9. Przebieg stężeń 1-godzinnych benzenu w Zamościu
przy ul. Hrubieszowskiej w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Tlenek węgla
Oceny poziomu stężeń i klasyfikacji stref dokonano na
podstawie stężeń 8-godzinnych kroczących, liczonych
ze stężeń 1-godzinnych. Podstawę stanowiły wyniki pomiarów automatycznych prowadzonych na jednej stacji
zlokalizowanej na obszarze o spodziewanych wysokich
stężeniach, tj. w Lublinie przy ul. Obywatelskiej. W 2015 r.
maksymalne 8-godzinne stężenie na tej stacji wynosiło
3,54 mg/m3, tj. 35,4% poziomu dopuszczalnego wynoszącego 10 mg/m3. W latach 2010-2015 wartości te zmieniały
się w przedziale od 5,95 do 3,54 mg/m3 (wykres 10).
[mg/m3]
Da=10 mg/m3
10
8
Mapa 10. Liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego
w województwie lubelskim, uśredniona dla lat 2013-2015 na podstawie łączenia wyników modelowania z pomiarami (źródło: GIOŚ)
6
4
2
0
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Max. 8h
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Sa
Wykres 10. Maksymalne średnie 8-godzinne i średnie roczne stężenia tlenku węgla w Lublinie przy ul. Obywatelskiej w latach 20102015 (źródło: WIOŚ)
24
Potwierdza to również rozkład stężeń ozonu troposferycznego wykonany na poziomie krajowym z zastosowaniem łączenia wyników modelowania z pomiarami. Liczba
dni ze stężeniami ozonu powyżej 120 μg/m3 wyznaczona dla
lat 2013-2015 wynosiła na większej części województwa od
11 do 15, a w pozostałej części od 16 do 25 dni (mapa 10).
W woj. lubelskim nie wystąpiło zatem przekroczenie poziomu docelowego.
Maksymalna średnia ośmiogodzinna w 2015 roku była
wyższa od 120 μg/m3, co oznacza, że na każdej stacji wystąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego. Liczba dni z przekroczeniami wartości 120 μg/m3 wynosiła od
15 do 36. Wyniki modelowania potwierdzają występowanie
dni ze stężeniami wyższymi od 120 μg/m3 na znacznej części województwa. W obu strefach nastąpiło więc przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu.
Pył zawieszony PM10
Ocenę poziomu stężeń oraz klasyfikację stref wykonano na
podstawie wyników pomiarów uzyskanych z 7 stanowisk
Lublin, ul. Śliwińskiego 5
[oC]
25
20
15
13
10
10
7
5
2
3
1
3
0
I
II
III
IV
V
VI
średnia miesięczna temperatura
VII
VIII
IX
X
XI
XII
liczba przekroczeń w miesiącu
manualnych i 1 automatycznego dla dwóch parametrów:
stężeń 24-godzinnych i średniej rocznej (tabela 4).
Na wszystkich stanowiskach dotrzymane były dopuszczalne stężenia średnie roczne, tj. 40 μg/m3. Stwierdzono
natomiast na każdym z nich przekroczenie dopuszczalnej
częstości przekroczeń poziomu dopuszczalnego określonego dla 24 godzin, tj. 50 μg/m3. Oznacza to, że na każdym
stanowisku było więcej niż 35 dni ze stężeniami powyżej
50 μg/m3. Nie odnotowano przekroczeń poziomu informowania (200 μg/m3) bądź poziomu alarmowego (300 μg/m3).
Najwyższe stężenie 24-godzinne wynosiło 187 μg/m3 i wystąpiło w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej.
Liczbę dni ze stężeniami powyżej poziomu dopuszczalnego na tle średnich miesięcznych zmian temperatur
na wybranych stacjach zilustrowano na wykresie 11. Wysokie wartości stężeń, jak każdego roku, występowały w okresie grzewczym. Przykładowe roczne przebiegi stężeń
24-godzinnych pyłu PM10 i temperatur w 2015 r. obrazuje
wykres 12.
Wyniki modelowania wykonanego na poziomie krajowym dla terenu województwa lubelskiego potwierdziły
występowanie przekroczeń stężeń 24-godzinnych, ponadto wykazały występowanie obszaru przekroczeń wartości
[µg/m3]
140
[oC]
40
Lublin ul. Śliwińskiego 5
stężenia 24-godz. PM10
120
temp. średniodobowa
30
100
Biała Podlaska ul. Orzechowa
[oC]
35
80
20
60
10
40
0
20
30
0
20
17
15
7
3
3
9
6
1
0
I
II
III
III
IV
[µg/m3]
200
14
10
5
II
I
25
IV
V
VI
średnia miesięczna temperatura
VII
VIII
IX
X
XI
XII
liczba przekroczeń w miesiącu
Wykres 11. Liczba przekroczeń pyłu PM10 na tle warunków termicznych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
V
VI
VII
VIII
IX
XI
X
XII
[oC]
40
Biała Podlaska ul. Orzechowa
stężenia 24-godz. PM10
-10
temp. średniodobowa
160
30
120
20
80
10
40
0
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wykres 12. Przebieg 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 i temperatur w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Tabela 4. Zestawienie parametrów kryterialnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo/a/pirenu za 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Lokalizacja stacji
Lublin ul. Obywatelska
Lublin ul. Śliwińskiego
Puławy ul. Skowieszyńska
Biała Podlaska ul. Orzechowa
Radzyń Podl. ul. Sitkowskiego
Zamość ul. Hrubieszowska
Kraśnik ul. Koszarowa
Chełm ul. Jagiellońska
-10
Stężenie średnie roczne
Liczba przekroczeń
stężeń 24h pyłu PM10
pyłu PM10 [μg/m3]
pyłu PM2,5 [μg/m3]
BaP
[ng/m3]
66
39
51
60
51
50
44
57
36,4
29,2
31,2
33,8
31,2
31,9
32,2
34,6
28,1
21,3
26,3
23,9
27,2
2,78
5,36
3,33
3,72
4,24
25
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
średnich rocznych w Lublinie. Obszar ten występował
w rejonie reprezentatywności stacji Lublin ul. Obywatelska,
gdzie stężenie średnioroczne wynosiło 36 μg/m3.
Z tego względu, według kryterium rocznego czasu
uśredniania, aglomeracja lubelska została zaliczona do klasy
A, według kryterium 24-godzinnego do klasy C.
Tabela 5. Wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 (źródło: GIOŚ,
WIOŚ)
Wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 [μg/m3]
Wyszczególnienie
20101)
20112)
20123)
20134)
20145)
20156)
Polska
28,0
26,9
26,1
25
24
23
aglomeracja lubelska
25,1
24,2
23,6
22
22
22
– liczony jako średnia roczna,
– liczony jako średnia z lat 2010-2011,
3)
– liczony jako średnia z lat 2010-2012,
4)
– liczony jako średnia z lat 2011-2013,
5)
– liczony jako średnia z lat 2012-2014,
6)
– liczony jako średnia z lat 2013-2015.
1)
Pył zawieszony PM2,5
Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5 ocenia się na
podstawie jednego kryterium, tj. stężenia uśrednionego
dla roku. Podstawę oceny i klasyfikacji stanowiły wyniki
pomiarów uzyskane z 4 stanowisk manualnych i 1 automatycznego. Zestawienie wyznaczonych średnich przedstawia tabela 4.
Stanowiska pomiarowe pyłu PM2,5 usytuowane są w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Stężenia średnie
dla roku w województwie lubelskim zawierały się w przedziale od 21,3 do 28,2 μg/m3, tj. do 112,8% poziomu dopuszczalnego wynoszącego 25 μg/m3. Najwyższe wartości, przekraczające poziom dopuszczalny, odnotowano w Lublinie
przy ul. Obywatelskiej, Chełmie przy ul. Jagiellońskiej i Białej
Podlaskiej przy ul. Orzechowej. Udział pyłu PM2,5 w pyle PM10
w 2015 r. wynosił od 70% w Lublinie przy ul. Śliwińskiego do
81% w Lublinie przy ul. Obywatelskiej (wykres 13).
100%
80%
Lublin ul. Obywatelska
60%
Lublin ul. Śliwińskiego
40%
Biała Podlaska ul. Orzechowa
20%
Chełm ul. Jagiellońska
0%
Zamość ul. Hrubieszowska
Wykres 13. Udział pyłu PM2,5 w PM10 na stacjach monitoringowych województwa lubelskiego w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Roczne serie pomiarowe ze stanowiska pyłu PM2,5
w Lublinie przy ul. Śliwińskiego wykorzystywane są również
do wyznaczenia oraz monitorowania wskaźnika średniego
narażenia jako elementu oceny zanieczyszczenia powietrza.
Obowiązek ten dotyczy obszarów tła miejskiego w aglomeracjach i miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Wskaźnik
średniego narażenia dla aglomeracji lubelskiej za 2015 r. wynosił 22 μg/m3, dla kraju 23 μg/m3. Wartości obu wskaźników
przekroczyły krajowy cel redukcji narażenia na pył PM2,5
(18 μg/m3) oraz pułap stężenia ekspozycji (20 μg/m3). Oznacza to potrzebę podjęcia dodatkowych działań w zakresie
ochrony powietrza. Wskaźnik dotyczący aglomeracji lubelskiej w ostatnich trzech latach utrzymywał się na tym samym poziomie, jednak na przestrzeni lat 2010-2015 oba monitorowane wskaźniki zmniejszały się, (tabela 5, wykres 14).
26
2)
[µg/m 3 ]
Polska
aglomeracja lubelska
40
20
0
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Wykres 14. Wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 w latach
2010-2014 (źródło: GIOŚ,WIOŚ)
Metale
Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia powietrza metalami dotyczą stężeń średnich rocznych. Całkowitą zawartość ołowiu, arsenu, kadmu i niklu
w pyle zawieszonym PM10 oznaczano w Lublinie i Zamościu.
Poziomy ich stężeń w pyle zawieszonym PM10 charakteryzowały się bardzo niskimi wartościami (tabela 6).
Stężenia średnie roczne ołowiu były na poziomie 0,0080,009 µg/m3, co stanowi do 1,8% poziomu dopuszczalnego.
Na niskim poziomie notowane były również stężenia arsenu, kadmu i niklu. Stężenie średnie roczne arsenu wynosiło 0,72 i 0,59 ng/m3, co stanowi maksymalnie 12% poziomu
docelowego, kadmu 0,31 i 0,30 ng/m3, tj. do 6,2% poziomu
docelowego, niklu 4,53 i 3,83 ng/m3, tj. do 22,6% poziomu
docelowego.
Tabela 6. Stężenia średnie roczne metali w pyle zawieszonym
PM10 na stacjach monitoringowych województwa lubelskiego
w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Stężenie średnie roczne
Poziom
dopuszczalny/
docelowy
Lp.
Substancja
1.
ołów [µg/m3]
0,008
0,009
0,5
2.
arsen [ng/m3]
0,72
0,59
6
3.
kadm [ng/m3]
0,31
0,30
5
4.
nikiel [ng/m3]
4,53
3,83
20
Lublin
Zamość
ul. Śliwińskiego ul. Hrubieszowska
Benzo/a/piren
Zanieczyszczenie powietrza benzo/a/pirenem ocenia się
na podstawie stężenia uśrednionego dla roku. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów
prowadzonych na 5 stanowiskach zlokalizowanych w Lublinie, Kraśniku, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Wartości
średnie roczne wynosiły od 2,78 ng/m3 do 5,36 ng/m3 i na
wszystkich stanowiskach przekraczały poziom docelowy
wynoszący 1 ng/m3 (wykres 15). Benzo/a/piren jest substancją charakteryzującą się dużym zróżnicowaniem stężeń w roku, z wysokimi wartościami w sezonie grzewczym
i niskimi poza nim.
[ng/m3]
30
25
20
15
10
5
Biała Podlaska
ul. Orzechowa
Chełm
ul. Jagiellońska
Lublin
ul. Śliwińskiego
Zamość
ul. Hrubieszowska
2015-12-01
2015-11-01
2015-10-01
2015-09-01
2015-08-01
2015-07-01
2015-06-01
2015-05-01
2015-04-01
2015-03-01
2015-02-01
2015-01-01
0
Kraśnik
ul. Koszarowa
Wykres 15. Przebieg 24-godzinnych stężeń benzo/a/pirenu na stacjach
monitoringowych województwa lubelskiego w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Wyniki klasyfikacji stref według kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia
Analiza poziomu stężeń wykonana w ramach oceny jakości
powietrza za 2015 r. umożliwiły przypisanie każdej strefie
dla każdego zanieczyszczenia określonej klasy. Do klasy C,
o poziomach stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego
bądź docelowego, zaliczono aglomerację lubelską i strefę
lubelską ze względu na przekroczenia 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo/a/pirenu oznaczanego
w pyle PM10.
Przypisanie klasy C nie oznacza złej jakości powietrza na obszarze całej strefy. Może oznaczać lokalne
występowanie przekroczeń określonej substancji, nazywane obszarem przekroczeń. Szczegółowe informacje
dotyczące lokalizacji i wielkości obszarów przekroczeń,
wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza, zawarte są w „Ocenie jakości powietrza
w województwie lubelskim za 2015 r.” umieszczonej na
stronie internetowej http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/2016/04/ Wyniki-oceny-jako%C5%9Bcipowietrza-wojew%C3%B3dztwa-lubelskiego-za-2015.pdf.
Wysokie wartości stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo/a/pirenu występowały prawie wyłącznie w sezonie grzewczym. Umożliwia to wskazanie „niskiej emisji” jako głównej
przyczyny ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. Na utrzymywanie się wysokich stężeń duży wpływ miały niekorzystne warunki meteorologiczne w sezonie grzewczym (niska temperatura, mała prędkość wiatru, wyjątkowo
mała ilość opadów). Występuje zatem obowiązek monitorowania stężeń na obszarach przekroczeń oraz konieczność
konsekwentnego realizowania zadań nakreślonych w Programach Ochrony Powietrza dla aglomeracji lubelskiej i strefy lubelskiej.
Stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu,
tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu dotrzymywały
obowiązujących standardów i obie strefy dla tych zanieczyszczeń zostały zaliczone do klasy A.
Pod względem zanieczyszczenia powietrza ozonem
aglomerację lubelską i strefę lubelską, zaliczono do klasy
A, ze względu na brak przekroczeń poziomu docelowego.
Stwierdzono natomiast przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu i dla tego kryterium określono klasę D2.
Ocena według kryteriów określonych w celu
ochrony roślin
Dwutlenek siarki
Kryteria oceny jakości powietrza w zakresie SO2 dotyczą
roku kalendarzowego i pory zimowej. Podstawą klasyfi-
Tabela 7. Klasy stref uzyskane w ocenie rocznej za 2015 r. według kryteriów ochrony zdrowia (źródło: WIOŚ)
Nazwa strefy
Kod strefy
aglomeracja
lubelska
strefa lubelska
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
O3
As
Cd
Ni
BaP
PM2,5
PL0601
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
C
PL0602
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
C
klasa A – klasa strefy dla zanieczyszczenia o stężeniach poniżej poziomu dopuszczalnego bądź docelowego,
klasa C – klasa strefy dla zanieczyszczenia o stężeniach powyżej poziomu dopuszczalnego bądź docelowego.
27
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
kacji były wyniki pomiarów manualnych prowadzonych
w Jarczewie i automatycznych wykonywanych w Białym
Słupie na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń
wartości kryterialnych. Wyniki pomiarów prowadzonych
w Jarczewie wykazały, że stężenie średnie roczne wynosiło 2,38 µg/m3, tj. 11,9% poziomu dopuszczalnego określonego w wysokości 20 µg/m3, stężenie średnie dla pory
zimowej – 2,66 µg/m3 , tj. 13,3% poziomu dopuszczalnego
dla tego okresu.
Stężenie średnie roczne wyznaczone na podstawie wyników pomiarów automatycznych wykonywanych w Białym Słupie wynosiło 2,77 µg/m3, tj. 13,8%
poziomu dopuszczalnego, stężenie średnie dla pory zimowej – 3,63 µg/m3, tj. 18,1% poziomu dopuszczalnego
dla tego okresu. Kolejny rok potwierdził występowanie
na terenie woj. lubelskiego bardzo niskich stężeń dwutlenku siarki.
Tlenki azotu
Oceny i klasyfikacji stref dla NOx dokonano w oparciu o stężenie uśrednione dla roku. Podstawą klasyfikacji były wyniki
pomiarów automatycznych prowadzonych w Białym Słupie. Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń
poziomu dopuszczalnego. Stężenie średnie roczne wynosiło 10,6 µg/m3, tj. 35,3% poziomu dopuszczalnego wynoszącego 30 µg/m3. Dodatkową informacją wspomagającą
ocenę w tym zakresie były stężenia uzyskane na stanowisku tła miejskiego w Zamościu, nie spełniającym kryteriów
ochrony roślin w zakresie lokalizacji. Stężenie średnie roczne NOx na tym stanowisku wynosiło 19,5 µg/m3, tj. 65% poziomu dopuszczalnego.
Ozon
Wskaźnikiem oceny jakości powietrza dla ozonu ze względu na ochronę roślin jest parametr AOT40, obliczany ze
stężeń 1-godzinnych w okresie wegetacyjnym od 1 V do
31 VII. Wartość tę, wynoszącą 18 000 μg/m3h, traktuje się
jako dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia obliczona z pięciu kolejnych lat. W przypadku braku danych
pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej
trzech lat.
Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów z 3 stanowisk zlokalizowanych w Białym Słupie, Jarczewie i Wilczopolu. Uśredniona wartość parametru
AOT40 wynosiła:
– w Białym Słupie – 15 349 μg/m3·h dla lat 2012,
2013, 2015,
28
– w Jarczewie – 10 513 μg/m3·h dla lat 2011-2015,
– w Wilczopolu – 10 051 μg/m3·h dla lat 2011-2015.
Porównywalne rezultaty otrzymano z rozkładu stężeń
ozonu wykonanego na poziomie krajowym z zastosowaniem łączenia wyników modelowania z pomiarami, zgodnie z którym parametr AOT40 uśredniony dla lat 2013-2015,
na przeważającym obszarze województwa zawierał się od
10 001 do 18 000 μg/m3·h. Nie przekroczył więc poziomu docelowego (mapa 11).
Mapa 11. Parametr AOT40 w województwie lubelskim uśredniony
dla lat 2013-2015 wyznaczony metodą łączenia wyników modelowania z pomiarami (źródło: GIOŚ)
Parametr AOT40 wyznaczony z pomiarów dla
2015 r. wynosił od 9 070 μg/m3·h do 17 678 μg/m3·h przy
poziomie celu długoterminowego dla ozonu wynoszącym
6 000 μg/m3·h. Wyniki obliczeń modelowych wykazały, że
w całym województwie lubelskim w 2015 roku wartość
wskaźnika AOT40 przekroczyła 6 000 µg/m3·h.
Wyniki klasyfikacji stref według kryteriów określonych w celu ochrony roślin
W wyniku przeprowadzonej klasyfikacji za 2015 r. ze
względu na kryteria ochrony roślin dla wszystkich zanieczyszczeń strefę lubelską zaliczono do klasy A (tabela 8),
natomiast z powodu stwierdzonych przekroczeń poziomu celu długoterminowego ozonu – kolejny już rok do
klasy D2.
Tabela 8. Klasy stref uzyskane w ocenie rocznej za 2015 r. według
kryteriów ochrony roślin (źródło: WIOŚ)
Lp.
Nazwa strefy
strefa lubelska
klasa A -
Kod strefy
PL0602
Klasa strefy dla
zanieczyszczeń
SO2
NOx
O3
A
A
A
klasa strefy dla zanieczyszczenia o stężeniach poniżej poziomu dopuszczalnego bądź docelowego
Reakcje
W województwie lubelskim, poza wdrażanymi już dwoma programami ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10,
w 2015 r. uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego
Nr XI/168/2015 z dnia 30 października 2015r. przyjęto do
realizacji „Plan działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu” i przystąpiono do opracowania projektów: „Programu ochrony powietrza dla strefy
lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)-pirenu” oraz „Programu ochrony powietrza dla
Aglomeracji Lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu
docelowego benzo(a)pirenu”.
Mimo wielu inwestycji zrealizowanych w województwie lubelskim wciąż utrzymują się przekroczenia standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 i PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu.
W celu zintensyfikowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza podejmowanych na poziomie wojewódzkim
i lokalnym, na podstawie art. 91c ustawy Poś w Ministerstwie
Środowiska opracowany został „Krajowy Program Ochrony
Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)” (KPOP). KPOP
obowiązujący od 1 października 2015 r. jest dokumentem
wskazującym propozycje zmian jakie należy wprowadzić,
aby jakość powietrza w Polsce uległa poprawie i możliwe
było dotrzymanie w krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji
w powietrzu. W KPOP przedstawione zostały:
szczegółowe propozycje zmian prawnych, w tym
dotyczące wymagań technicznych dla nowych
kotłów opalanych paliwami stałymi oraz wymagania dotyczące jakości paliw;
harmonogram działań potrzebnych do osiągnięcia poprawy jakości powietrza w Polsce,
w którym wskazano odpowiedzialne za ich
realizację podmioty (na poziomie rządowym
i samorządowym). Działania podzielono na:
krótkoterminowe – do zrealizowania do 2018 r.
•
•
(niektóre z nich wskazano jako priorytetowe do
natychmiastowej realizacji), średnioterminowe
(do 2020 r.) i długoterminowe (do 2030 r.);
system monitorowania realizacji działań ujętych
w KPOP (ustalone zostały wskaźniki, które powinny zostać osiągnięte w latach 2018 i 2020);
lista możliwych źródeł finansowania działań ujętych w KPOP: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze wojewódzkie, a także środki unijne przeznaczone na
ochronę środowiska.
Realizacja inwestycji proekologicznych wymaga zapewnienia środków finansowych. Wielkość nakładów na
środki trwałe służące ochronie powietrza i klimatu w województwie, po znaczącym wzroście w latach 2011-2012,
powróciła do poziomu z lat wcześniejszych. W 2014 r. wyniosła 51 858,5 tys. zł i była wyższa o 32,6% w stosunku do
roku poprzedniego (wykres 16). W relacji do PKB nakłady na
środki trwałe służące ochronie powietrza i klimatu utrzymywały się przeważnie na poziomie poniżej 0,08% (tylko
w latach 2011-2012 wynosiły odpowiednio 0,26% i 0,28%).
•
•
[mln zł]
180
161,5
182,1
150
120
90
60
51,9
62,3
39,1
30
0
2010
2011
2012
2013
2014
Wykres 16. Nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza i klimatu w woj. lubelskim w latach 2010-2014 (źródło: US
w Lublinie)
Największą część nakładów na ochronę powietrza
i klimatu stanowiły wydatki na nowe kierunki i technologie
spalania paliw, modernizację systemów grzewczych oraz na
urządzenia do redukcji zanieczyszczeń.
Poniżej przykłady inwestycji mających na celu poprawę
jakości powietrza, zrealizowanych w 2015 r. przez podmioty
gospodarcze (wg danych Wydziału i Działów Inspekcji WIOŚ).
1. MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o. w Lublinie
W okresie od grudnia 2014 r. do grudnia 2015 r. wykonano
instalacje odsiarczania i odpylania oraz redukcji tlenków
azotu. W ramach przedmiotowej inwestycji za trzema kotłami parowymi typu EKM-50 została zabudowana, pracująca w technologii suchej sodowej, instalacja odsiarczania spalin, którą dostarczyła firma Instal Filter z Kościanu.
Powyższa technologia pozwala na redukcję SO2 poniżej
200 mg/Nm3.
29
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Instalacja odpylania i odsiarczania spalin kotła nr 1. Fot. Galeria zdjęć MEGATEM EC-Lublin
Układ dawkowania reagenta do instalacji EcoTube służącej do redukcji NOx
Fot. Galeria zdjęć MEGATEM EC-Lublin
W celu redukcji tlenków azotu każdy kocioł parowy został zmodernizowany z wykorzystaniem technologii EcoTube
System szwedzkiej firmy Ecomb S.A. Technologia ta łączy metodę pierwotną (stratyfikacja powietrza) oraz wtórną (SNCR)
redukcji tlenków azotu i polega na wtryskiwaniu mediów
technologicznych: sprężonego powietrza i reagenta w postaci mocznika lub wody amoniakalnej do wnętrza komory
paleniskowej kotła za pomocą dysz dozujących znajdujących
się w chłodzonej rurze, która wprowadzana jest do wnętrza
komory przez ścianę boczną kotła. Zastosowana technologia
pozwala na zredukowanie stężenia NOx poniżej 180 mg/Nm3,
przy zachowaniu wydajności i sprawności kotłów.
Dodatkowo za tzw. kotłami szczytowymi dobudowano filtry workowe, które uzupełniły istniejące urządzenia odpylające, tj. elektrofiltry. Łączna wartość inwestycji wyniosła
36 mln zł.
Realizacja inwestycji pozwala na dotrzymywanie standardów emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i ma
kluczowe znaczenie dla czystości powietrza miasta Lublina
i gmin przyległych.
dotrzymanie obowiązujących od 01.01.2016 r. standardów
emisyjnych pyłu.
2. SFW ENERGIA Sp. z o.o. w Gliwicach – Zakład Ciepłowniczy w Poniatowej
Wykonano modernizację kotła WR-10 Nr 5, polegającą na
wymianie rusztu i skrzyni powietrznej multistrefowej, kosza zasypowego z warstwownicą i wentylatora powietrza
wtórnego. Za kotłem zainstalowano również urządzenia
odpylające w postaci filtra pulsacyjnego FDS 240/564/6000
czterokomorowego pracującego na workach filtracyjnych
w ilości 240 szt. i powierzchni filtracyjnej 564 m2 regenerowanych pneumatycznie. Oprócz nowego filtra układ
odpylania został wyposażony w wentylator wyciągowy
oraz układ automatyki i sterowania. Nowe urządzenia
mają zapewnić utrzymanie emisji pyłu na poziomie poniżej 90 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6% tlen, a tym samym
30
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Radzyniu Podlaskim
Zrealizowano przedsięwzięcie polegające na modernizacji
instalacji dwustopniowego odpylania spalin z kotła typu
WR5/M (K2). W 2015 r. zainstalowano filtry workowe w celu
dotrzymania standardów emisji pyłów, natomiast w 2016 r.
zakład zrealizuje kompleksową modernizację kotła WR-5
nr 3. Planowany termin zakończenia to listopad 2016 r.
Inwestycje mają przynieść efekt w postaci zwiększenia
sprawności pracy kotłów, co przełoży się na mniejsze zużycie miału węglowego. Poza tym nowy system odpylania
zminimalizuje emisję gazów i pyłów do atmosfery.
4. Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Biłgoraju
Zakończono modernizację systemów odpylania spalin
w ciepłowni miejskiej, polegającą na zainstalowaniu filtrów
tkaninowych o wysokiej skuteczności odpylania za wszystkimi kotłami wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Przeprowadzona inwestycja zapewnia dotrzymanie
obowiązującego poziomu stężenia pyłu w gazach odlotowych dla całego zakresu obciążeń kotła. Potwierdziły to wyniki pomiarów przeprowadzonych przez Spółkę w ramach
badań automonitoringowych (przykład: przed modernizacją, przy 73% obciążeniu kotła stężenie pyłu w gazach
odlotowych utrzymywało się na poziomie 144,2 mg/m3,
po modernizacji, przy 68% obciążeniu kotła stężenie pyłu
w gazach odlotowych wynosiło 26,6 mg/m3).
5. Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie
Od 2015 r. do kwietnia 2016 r. przeprowadzono modernizację systemu odpylania w kotłowni zakładowej. W wyniku
modernizacji 2 kotły OR–5 wyposażono w urządzenia odpylające I i II stopnia.
I stopień odpylania to wbudowany w kanał spalinowy odpylacz typu OKZ-4: odśrodkowy koncentrator zanieczyszczeń. Dokumentacyjna sprawność odpylania, wg DTR
odpylacza wynosi: η = 55% dla wielkości ziaren od 5 do
8 µm i η = 65% dla wielkości ziaren – 10 µm, dyspozycyjność
odpylania: Θ = 100%.
II stopień odpylania to filtr tkaninowy FDS – 90/190/4500,
składający się z 90 szt. worków filtracyjnych regenerowanych
sprężonym powietrzem. Gwarantowana przez wykonawcę
skuteczność odpylania filtra – poniżej 30 mg/Nm3, przeliczona dla O2 = 6%. Wytrącanie pyłów w workach filtracyjnych
wzbudzane jest poprzez ustaloną stałą czasową regeneracji
worków posadowionych w 9 rzędach po 10 szt. w rzędzie
w komorze filtra z zaworami powietrznymi lub wariantowo
poprzez nastawioną graniczną wartość straty ciśnienia gazów odlotowych na przejściu przez worki filtracyjne. Wytrącone pyły gromadzą się w leju zbiorczym, skąd odbierane są
cyklicznie do przenośnego zbiornika stalowego i okresowo
opróżniane. Lej spustowy posiada szczelne zamknięcie od
dołu w postaci podawacza celkowego. Tkaniną filtracyjną
worków jest, wg DTR filtra, włóknina PPS (polifenylosulfon)
wodo- i olejoodporna na bazie PTFE (politetrafluoroetylenu).
Tkanina ta jest wrażliwa na temperaturę spalin przekraczającą 200oC oraz na utlenianie.
W celu obniżenia temperatury spalin przed filtrami
workowymi do wymaganej temperatury, poniżej 180 oC,
zamontowano dodatkowo za kotłami OR 5 nr 1 i 2 ekonomizery – wymienniki ciepła typu spaliny – powietrze
o mocy 200 kW, wykonane w technologii rur cieplnych.
Odzysk ciepła odpadowego ze spalin wylotowych następuje w specjalnie skonstruowanym wymienniku, złożonym
z wielu rurek cieplnych wypełnionych specjalnie dobranym
czynnikiem transportującym ciepło i przekazywany jest
powietrzu kierowanemu pod ruszt do procesu spalania.
Podgrzane powietrze w ekonomizerze kierowane jest jako
powietrze pierwotne i wtórne do procesu spalania w komorze paleniskowej.
6. „SIPMOT” S.A. w Zamościu
Włączono do eksploatacji nowoczesną malarnię proszkową
wyposażoną w wysokosprawne urządzenia ochrony powietrza – filtr z separacją proszku na cyklonie dla wentylacji kabiny
malowania proszkowego o skuteczności materiału filtracyjnego 99,98%. Eksploatacja nowej malarni z zastosowaniem farb
proszkowych w procesie technologicznym (powlekanie metalu) istotnie zmniejszyła zużycie materiałów malarskich emi-
tujących lotne związki organiczne do powietrza. Przy zastosowanym systemie urządzeń filtrujących emisja pyłów z zużycia
farb proszkowych praktycznie nie występuje.
W wyniku stosowania nowych rozwiązań technicznych
i technologicznych wpływ sektora przemysłu na stan jakości powietrza uległ znacznemu zmniejszeniu, lecz pomimo
wysokiej redukcji emisji w tym obszarze, standardy jakości
powietrza nadal nie są dotrzymywane. Szczególny problem
stanowi sektor bytowo – komunalny, w którym jako główne
paliwo spalane są paliwa węglowe, często wysokoemisyjne
(miał węglowy, węgiel złej jakości). Szczególny problem stanowi także naganna praktyka spalania odpadów w paleniskach domowych.
Działania naprawcze na terenie województwa, określone w realizowanych programach ochrony powietrza,
polegają głównie na wymianie starych wysokoemisyjnych
urządzeń grzewczych opalanych węglem kamiennym na
niskoemisyjne piece ekologiczne, w tym olejowe, gazowe
oraz wysokosprawne piece na biomasę. Ponadto wykonywana jest termomodernizacja i termorenowacja budynków, budowa, modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych i gazowych oraz instalacja odnawialnych źródeł
energii. Wykonana w 2015 r. termomodernizacja i termorenowacja dotyczyła w przeważającej większości budynków
użyteczności publicznej. Były to głównie budynki będące
własnością samorządów: szkoły, przedszkola, urzędy gmin,
ośrodki zdrowia, a także budynki państwowych jednostek
budżetowych, takich jak komisariaty policji i inne. Wykonano m.in. termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
i budynku remizo-świetlicy w Starym Bidaczowie, budynku
Szkoły Podstawowej w Woli Dereźniańskiej, Szkoły Podstawowej w Bezwoli, Publicznej Szkoły Podstawowej w Osmolicach Pierwszych, budynków komunalnych Gminy Kamień, Domu Dziecka „Dworek” w Przybysławicach, Domu
Nauczyciela w miejscowości Piotrków Pierwszy, Lecznicy
Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek i wiele
innych.
W obecnej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają odnawialne źródła energii. Ich udział w produkcji energii elektrycznej wzrasta i w 2014 r. wynosił 4,4% (wykres
17). Według danych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
na terenie województwa do końca 2015r. funkcjonowało m.in. 13 farm fotowoltaicznych, 6 biogazowni, ponad
34,5 tys. instalacji kolektorów słonecznych i nieliczne farmy wiatrowe. Największa w regionie powstała w 2015 r.
pod Lubartowem – każdy z 16 wiatraków to kolos mający
119 metrów wysokości i 56-metrowe łopaty śmigieł.
31
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
[%]
5
4,4
4,5
3,8
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1,5
1
0,5
0
0,4
2005 r.
0,8
0,9
2010r.
2011r.
2012r.
2013r.
2014r.
Wykres 17. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w woj. lubelskim w latach 2005-2014 (źródło:
WUS w Lublinie)
Nie bez znaczenia jest poszukiwanie alternatywnych
środków komunikacji. Uruchomiona w Lublinie bezobsługowa sieć stacji rowerowych w 2015 r. została rozbudowana i obecnie w 90 stacjach (w tym 5 w Świdniku) do dyspozycji jest 891 rowerów. Bliska dostępność stacji zachęca
do rezygnacji z samochodu i korzystania z roweru, świadczy o tym ciągle rosnąca liczba użytkowników i wypożyczeń.
32
Farma wiatrowa pod Lubartowem Fot. Archiwum WIOŚ
WODY
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Wody
Presje
Woda jest jednym z najważniejszych bogactw środowiska
naturalnego, dlatego dążenia do uzyskania dobrego stanu
wód są kluczowymi działaniami środowiskowymi. Cel ten
może zostać osiągnięty tylko poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, a także eliminację lub
ograniczenie negatywnych skutków antropopresji. Do istotnych problemów gospodarki wodnej zagrażających jakości
wód powierzchniowych i podziemnych należą:
pobory i zużycie wód – w ramach gospodarki komunalnej, rolnictwa oraz przemysłu,
emisja ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń, w tym z oczyszczalni ścieków komunalnych
oraz przemysłowych, jak również ze składowisk
odpadów,
obszarowe źródła zanieczyszczeń pochodzenia
komunalnego (źródła rozproszone) oraz rolniczego.
•
•
•
Pobory i zużycie wód
Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarki
komunalnej, rolnictwa i przemysłu na terenie województwa
lubelskiego są zasoby wód podziemnych. W roku 2014, według danych GUS, na terenie województwa lubelskiego pobrano ogółem 350,6 hm3 wody, co stanowiło 3,3% poboru
wody w kraju. Pobór wód ze wskazaniem na poszczególne
sektory, kształtował się następująco:
cele produkcyjne – 112,7 hm3 (32,1% poboru
ogółem), z czego 95,0 hm3 stanowiły wody powierzchniowe,
nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie oraz napełnianie i uzupełnianie stawów rybnych – 150,2 hm3
(42,8% poboru),
eksploatacja sieci wodociągowej – 87,7 hm3 (25,1%
poboru).
•
•
•
34
Oczyszczalnia ścieków Hajdów w Lublinie Fot. Archiwum WIOŚ
Pobór wód utrzymuje się na zbliżonym poziomie z tendencją spadkową i na terenie województwa lubelskiego
w roku 2014 był niższy o 6,6% w stosunku do roku 2013. Spadek ten odnotowano w każdym z analizowanych sektorów.
W roku 2014 zużycie wody stanowiło 94,3% poboru
wody w województwie i utrzymywało się na zbliżonym poziomie w stosunku do lat wcześniejszych. Według danych
GUS w roku 2014 zużycie wody na terenie województwa
lubelskiego wyniosło 330,4 hm3 wody, z czego w przemyśle
wykorzystano 111,7 hm3 (33,8%), na cele rolnictwa i leśnictwa 150,2 hm3 (45,5%) oraz eksploatację sieci wodociągowej
68,6 hm3 (20,8%).
Całkowite największe zużycie wody odnotowano w powiatach: puławskim, co odpowiada 32,0% zużycia w województwie, kraśnickim (6,7%) i zamojskim (6,4%). Największy
pobór wód zarejestrowany w powiecie puławskim wynika
z lokalizacji Zakładów Azotowych Puławy, wykorzystujących
w swoim cyklu produkcyjnym duże ilości wody. Najmniejsze całkowite zużycie wystąpiło w miastach Zamość (0,8%)
i Biała Podlaska (0,7%) oraz powiecie łęczyńskim (0,7%). Na
wykresie 1 zaprezentowano zużycie wody w odniesieniu do
1 mieszkańca.
Emisja ścieków
Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych są zanieczyszczenia zawarte
w ściekach komunalnych i przemysłowych.
W roku 2014, według danych GUS, z terenu województwa lubelskiego odprowadzono do wód lub do ziemi
72,3 hm3 ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia, co stanowiło 3,4% ścieków odprowadzonych na terenie całego kraju. Było to więcej o 1,4%, niż
w roku 2013, podczas gdy w kraju ilość ta zmniejszyła się
o 2,0%. Z łącznej ilości odprowadzanych ścieków 99,4% zo-
[m3/rok]
1 000,0
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
266,2
300,0
200,0
153,9
100,0
m.Zamość
m. Biała Podlaska
lubelski
m.Chełm
łęczyński
bialski
biłgorajski
m.Lublin
hrubieszowski
świdnicki
radzyński
chełmski
włodawski
łukowski
krasnostawski
zamojski
woj. lubelskie
rycki
tomaszowski
kraśnicki
opolski
lubartowski
Polska
janowski
puławski
parczewski
0,0
Wykres 1. Zużycie wody na 1 mieszkańca w roku 2014 w poszczególnych powiatach woj. lubelskiego (źródło: GUS)
[hm3/rok]
18
16
14
12
10
8
6
4
2
chełmski
parczewski
janowski
włodawski
zamojski
opolski
radzyński
lubelski
rycki
lubartowski
krasnostawski
hrubieszowski
kraśnicki
bialski
biłgorajski
tomaszowski
m. Biała Podlaska
świdnicki
łukowski
m Chełm
m. Zamość
łęczyński
puławski
m. Lublin
0
Wykres 2. Ilość odprowadzonych ścieków z terenu powiatów województwa lubelskiego w 2014 r. (źródło: GUS)
stało oczyszczonych (w Polsce 94,7%). Odsetek ścieków, które nie zostały oczyszczone wzrósł o 0,2% w stosunku do roku
2013. Największą ilość ścieków wymagających oczyszczenia
odprowadzono z terenu miasta Lublin (55,2%) oraz powiatów: puławskiego (22,0%) i łęczyńskiego (9,9%). Najmniejsza
ilość ścieków odprowadzona została z terenu powiatu janowskiego (1,1%), parczewskiego (0,8%) oraz chełmskiego
(0,8%) (wykres 2).
W roku 2014 na terenie województwa funkcjonowało
65 oczyszczalni ścieków przemysłowych i 286 komunalnych
(źródło: GUS). Liczba ta nie uległa zmianie w stosunku do
roku 2013 r. W tabeli 1 przedstawiono wykaz oczyszczalni
działających na terenie województwa lubelskiego wraz z odprowadzonymi ładunkami o liczbie RLM powyżej 2 000.
Na przestrzeni lat 2004-2014 zauważyć można systematyczny spadek wielkości ładunków odprowadzanych
zanieczyszczeń (wykres 3), na co złożyły się: lepszy stopień
oczyszczania i spadek ilości ścieków nieoczyszczonych.
W roku 2014 ponad połowa ścieków (54,8%) poddawana
była oczyszczaniu biologicznemu, głównie z podwyższonym usuwaniem biogenów, a ścieków oczyszczanych tylko
w sposób mechaniczny było 20,8% (wykres 4).
35
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Ładunek [kg/rok ]
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2004
BZT5
2005
CHZT
2006
2007
2008
2009
zawiesina ogólna
azot ogólny
2010
2011
2012
2013
2014
fosfor ogólny
Wykres 3. Ładunki wprowadzanych zanieczyszczeń do wód lub do ziemi w latach 2004-2014 w woj. lubelskim (źródło: GUS)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2004
mechaniczne
2005
2006
chemiczne
2007
2008
biologiczne
2009
2010
2011
2012
z podw.usuw. biogenów
2013
2014
ścieki nieoczyszczone
Wykres 4. Udział ścieków oczyszczanych mechanicznie, chemicznie, biologicznie, z podwyższonym usuwaniem biogenów w ściekach
odprowadzanych w latach 2004-2014 z terenu województwa lubelskiego (źródło: GUS)
Według danych GUS, długość eksploatowanej sieci wodociągowej na terenie województwa lubelskiego w roku 2014 wynosiła 20 863,7 km, co stanowi 7,1%
długości sieci w Polsce. W roku 2014 oddano do eksploatacji 280 km sieci wodociągowej rozdzielczej. Długość
sieci kanalizacyjnej wynosiła 5 918 km i zwiększyła się
36
o 379,9 km, tj. o 6,9% w porównaniu do roku 2013. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wyniósł
56,4% i był znacząco niższy, niż średnia w Polsce – 71,5%.
W miastach z oczyszczalni ścieków korzystało 95,2% ludności (93,9% w Polsce), a na obszarach wiejskich 23,0%
(37,4% w Polsce).
Potencjalnymi punktowymi źródłami zanieczyszczeń
wód powierzchniowych i podziemnych są składowiska odpadów, w szczególności te, na których składowane są odpady niebezpieczne. W roku 2014, według danych GUS, w województwie lubelskim funkcjonowały 54 czynne składowiska
odpadów, w tym 50 odpadów komunalnych i 4 odpadów
przemysłowych. Obecnie składowiska wyposażone są w instalacje zabezpieczające przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska, a ich wpływ jest monitorowany na bieżąco
przez eksploatujących lub nadzorujących składowiska.
Obszarowe źródła zanieczyszczeń
Lubelszczyzna należy do regionów charakteryzujących się
znaczącą rolą sektora rolniczego. Wysoki odsetek użytków
rolnych obejmujących 70,1% powierzchni województwa ma
znaczący wpływ na wielkość zagrożenia zanieczyszczeniami
obszarowymi pochodzącymi z terenów rolniczych, szczególnie z nawożenia i stosowania środków ochrony roślin.
Zużycie nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik w roku gospodarczym 2014/2015 wynosiło
183,8 tys. ton. W strukturze zużycia nawozów mineralnych:
52,6% stanowiły nawozy azotowe (w kraju 56,0%), 19,0% nawozy fosforowe (16,9%) i 28,4% potasowe (27,1%). W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze zużycie
nawozów mineralnych wynosiło 127,3 kg (w kraju 123,2 kg),
co lokowało województwo na 5 miejscu w kraju. Zużycie
nawozów wapniowych w przeliczeniu na czysty składnik
wynosiło 34,9 tys. ton. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze zużyto 24,4 kg tego rodzaju nawozu
(w kraju 39,4 kg), co dawało 14 lokatę w kraju.
Poważnym zagrożeniem dla czystości wód jest bezpośrednie odprowadzanie zanieczyszczeń do wód lub do
ziemi z wielu źródeł rozproszonych na obszarach wiejskich,
będące efektem ich słabego skanalizowania. Skutkuje to
złym stanem sanitarnym odbiorników oraz zwiększonym
stężeniem substancji biogennych w wodach.
Tabela 1. Oczyszczalnie ścieków funkcjonujące w województwie lubelskim (żródło: WIOŚ)
Aktualna ilość
ścieków m3/d
Odbiornik
BZT5
ChZT
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podl.
Miejska
3000
1599
Krzna
3502
48213
6479
3246
116
2. PGKiM Sp. z o.o. w Terespolu
Miejska
600
449
Bug
3192
17473
4992
-
-
3. Gmina Kodeń
Gminna
600
135
Grabar
276
2831
662
-
-
4. Gmina Konstantynów
Gminna
400
183
Czyżówka
208
2137
651
-
-
5. Gmina Leśna Podlaska
Gminna
400
130
Klukówka
229
1725
285
-
-
6. Gmina Piszczac – oczyszczalnia w Piszczacu
Gminna
360
245
Lutnia
1455
8642
1545
-
-
7. „EKO-BUG” Sp. z o.o. w Kobylanach – Oczyszczalnia w Kroszczynie
Gminna
465
341
Czapelka (r.m.)
2084
13532
1711
-
-
8. Gmina Wisznice – oczyszczalnia w Wisznicach
Gminna
380
314
Zielawa
1089
10086
1444
-
-
9. Gmina Janów Podlaski
Gminna
400
230
Czyżówka
651
4516
1080
-
-
Przemysłowa 1200
521
Krzna Płd.
4214
14353
4784
5215
474
Lp.
Rodzaj
oczyszczalni
Nazwa oczyszczalni
zawiesina
ogólna
azot
ogólny
fosfor
ogólny
Przepustowość
m3/d
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach
oczyszczonych [kgO2/rok]
powiat bialski
10. „SEDAR” S.A. w Międzyrzecu Podlaskim
11. „KAROL” Spółka z o. o., Sp. k. Strzakły koło Międzyrzeca Podl.
Przemysłowa
150
79
Krzna Płn.
409
1235
275
815
25
12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MIKA, Kazimierz Mikołajczak
Przemysłowa
800
146
Czyżówka
561
2991
723
483
48
13. Word Meat Industry Sp. z o.o. Zakład Mięsny w Zalesiu
Przemysłowa
185
4
rz. Krzna (r.m.)
6
15
8
30
0.3
8965
Krzna
18390 137131 34767 51932 1099
powiat bialski grodzki
14. Bialskie PWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podl.
Miejska
12000
powiat biłgorajski
15. PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju Oczyszczalnia przy ul. Krzeszowskiej 21
Miejska
8000
4224
Czarna Łada
15417 101750 20812 20629 1619
16. Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. Oczyszczalnia w Tarnogrodzie
Gminna
760
294
Złota Nitka
1880
6420
1936
-
-
17. ZGK w Obszy Oczyszczalnia w Zamchu
Gminna
460
151
Złota Nitka
516
3314
795
-
-
18. ZGK w Potoku Górnym Oczyszczalnia w Zagródkach
Gminna
450
184
Złota
194
2747
255
-
-
19. ZGK w Potoku Górnym Oczyszczalnia w Lipinach Dolnych
Gminna
300
118
Borowina
185
1462
194
-
-
37
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
powiat chełmski
20. Gmina Rejowiec – Oczyszczalnia Rejowiec
Gminna
320
129
Rejka
504
2678
383
-
-
21. Gmina Sawin
Gminna
280
114
Lepietucha
943
4571
1275
-
-
180
1924
279
-
-
22. Gmina Wierzbica
Gminna
300
153
Świnka
23. ZWiK Rejowiec Fabryczny
Gminna
800
217
Rejka
146
1861
253
-
24. Gmina Kamień
Gminna
236
118
Udal
259
2009
280
-
7797
Uherka
9878 118713 22981 14199 2225
powiat chełmski grodzki
25. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie
Miejska
13000
powiat hrubieszowski
26. PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie Oczyszczalnia przy ul. Gródeckiej 116
Miejska
3300
1993
Huczwa
3499
29279
8758
7456
473
27. Gminny Zakład Komunalny w Mirczu Oczyszczalnia w Mirczu
Zakład Oczyszczania w Werbkowicach
28. Komunalny
Oczyszczalnia w Werbkowicach
29. SÜDZUCKER Polska S.A. „Cukrownia Strzyżów”
Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
30. Krajowa
Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach
31. REAL S.A. Siedlce Zakład Produkcji Koncentratów w Nieledwi
Gminna
250
121
Bukowa (r.m.)
218
2642
242
-
-
Gminna
475
193
Huczwa (r.m.)
4573
17480
6521
-
-
Bug
726
4941
1021
1920
-
Huczwa
4128
20928
6048
4115
-
Białka
843
4403
1034
-
-
Przemysłowa 1000
439
2999
Przemysłowa 5000
(64 dni)
Przemysłowa 3160 230
powiat janowski
32. Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim
Miejska
8105
2026
Białka
1169
10540
3228
1605 6812
Przemysłowa
360
93
Sanna
180
1507
363
232
20
1754
Wieprz
2960
21506
2716
3843
64
415
113
Wieprz
628 308
17254
1602
1770
439
1891
210
36. CERSANIT IV Sp. z o.o. Krasnystaw
3000
p. –
Przemysłowa 6000
b. – 500
Przemysłowa 4008
662
Wieprz
1015
6745
1185
1378
124
37. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie
Przemysłowa 2060
1332
Żółkiewka
6725
27312
5266
5859
760
12500 54496
Wyżnica
8648
54037 16328 18806 722
178
Wyżnica
308
1750
720
33. Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS” Sp. z o.o. w Kolonii Zamek
powiat krasnostawski
34. PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie
35.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział
„CUKROWNIA KRASNYSTAW” w Krasnymstawie
Miejska
powiat kraśnicki
38. Kraśnickie PWiK w Kraśniku
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opolu Lubelskim
39.
Zakład Produkcyjny w Kraśniku
Miejska
Przemysłowa
600
739
106
powiat lubartowski
40. PGK w Lubartowie – Oczyszczalnia Ścieków w Lubartowie
MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – Oczyszczalnia ścieków przy składowisku
41.
w Rokitnie
Miejska
6100
2880
Wieprz
5730
39775
8797 13645 1022
Gminna
800
209
ziemia
275
2751
359
-
-
Przemysłowa 1200
524
3440
18027
4300
3880
302
34
323
60
-
-
284
1563
427
-
-
43. Gmina Spiczyn – oczyszczalnia w Spiczynie
Gminna
200
44
Dopływ spod
Michowa
Bystrzyca
44. Gmina Jeziorzany – oczyszczalnia w Jeziorzanach
Gminna
200
58
Struga
42. Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka” w Michowie
powiat lubelski
MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – Oczyszczalnia Ścieków „Hajdów” –
45.
ul. Łagiewnicka 5
46. ZGKiM w Bełżycach
Miejska
135000 58163
Bystrzyca
118886 685719 216543 154977 10615
Miejska
3000
823
Krężniczanka
1074
8300
2115
-
-
47. Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie
Miejska
1440
686
1590
11642
4046
-
-
48. ZGK w Niemcach
Gminna
500
461
1372
8945
2584
-
-
49. OSMOFROST Sp. z o.o. w Osmolicach
Przemysłowa 1000
224
Kosarzewianka
Dopływ spod
Niemiec
Bystrzyca
629
3849
1790
1659
114
50. AGRAM S.A. ul. Mełgiewska 104 20-234 Lublin
Przemysłowa
850
133
Czechówka
120
754
165
598
77
4700
1823
Świnka
1675
18744
2751
-
-
Przemysłowa 7200
osadnik wód
dołowych
1216
w.d.:
15 776
Wieprz
3720
17484
3068
Świnka
12035
-
119948
powiat łęczycki
51. PGKiM Sp. z o.o. w Łęcznej
52. Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie
53. Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. w Bogdance
38
Miejska
2260 1532
-
-
powiat łukowski
54. PUiIK Sp. z o.o. w Łukowie
Miejska
12782
7952
55. MZGK w Stoczku Łukowskim
Miejska
850
442
56. Gmina Adamów
Gminna
300
236
57. Gmina Trzebieszów – oczyszczalnia w Trzebieszowie
Gminna
123
91
Krzna Płn.
74
58. Gmina Trzebieszów – oczyszczalnia ścieków w Płudach
Gminna
360
227
Krzna Płn. (r.m.)
251
Przemysłowa
160
73
rów melioracyjny
148
59. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o.
Krzna Płd.
Świder
(r.m.)
Grabówka
16404 102322 19108 21785 1186
727
6053
1081
-
-
597
4938
899
-
-
640
93
-
-
2651
882
-
-
900
212
482
21
powiat opolski
60. ZGKiM w Opolu Lubelskim
Miejska
3900
2102
Jankówka
1611
16878
2892
5098
407
61. PGK Sp. z o.o. w Poniatowej
Miejska
3200
1189
Poniatówka
1966
16335
2943
6294
347
62. SOKPOL KONCENTRATY Sp. z o.o. w Zagłobie
Przemysłowa
600
27
Wrzelówka
52
378
238
-
-
63. AGRICO S.A. w Łęczycy – Zakład Produkcyjny w Kluczkowicach
Przemysłowa 1400
293
Wrzelowianka
631
2886
1005
118
15
2000
1091
Piwonia
2349
22993
3434
-
-
powiat parczewski
64. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie
Miejska
powiat puławski
MPWiK Sp. z o.o. „Wodociągi Puławskie” – Oczyszczalnia ścieków
65.
w Puławach ul. Komunalna 35, 24-100 Pulawy
66. MZWiK w Nałęczowie
Miejska
17500
9360
Wisła
18004 136654 22206
-
-
Miejska
2000
1607
Bystra
1495
-
-
67. MZK w Kazimierzu Dolnym
Miejska
13488
2375
900
513
Wisła
1544 11940 2102
216001
Wisła
317868 2213235 2696868 Przemysłowa 106002 249533
14403
Przemysłowa 1700 426 Ciek bez nazwy 772 6006 3247 1446
68. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. w Puławach
69. MATERNE-POLSKA Sp. z o.o. w Łopatkach
70. Gmina Kurów – oczyszczalnia w Kurowie
Gminna
42
600
148
Struga Kurowska
200
1719
249
-
-
Miejska
3900
2915
Białka
2349
27926
5142
8295
125
Gminna
375
222
Piwonia
660
3011
861
-
-
Przemysłowa 2600
1267
Białka
3792
14530
5311
2278
448
Irenka
2614
27043
6941
5856 1171
powiat radzyński
71. Miasto Radzyń Podlaski
72. Zaklad Komunalny PRYZMAT w Wohyniu
73. Spółdzielcza Mleczarnia „SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim
powiat rycki
74. PGKiM Sp. z o.o. w Rykach
Miejska
6990
2470
75. MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie
Miejska
6000
1605
Wisła
4588
27395
8415
-
-
76. Gmina Kłoczew – oczyszczalnia w Kłoczewie
Gminna
140
77
Okrzejka
90
1224
366
1146
317
1099
Mełgiewka
6213
46942 11520
-
-
272
Giełczew
1051
5352
-
-
powiat świdnicki
m.-b.2160
Przemysłowa chem.2280
Przemysłowa 350
77. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-ŚWIDNIK” S.A. w Świdniku
78. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach
1080
powiat tomaszowski
79. PGKiM Sp.z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Oczyszczalnia przy ul. Petera 1
Miejska
6300
4461
Sołokija
8793
58949 21658 15642 1451
80. PUK Sp. z o.o. Oczyszczalnia w Tyszowcach
Gminna
200
85
Huczwa
683
3416
839
-
-
81. Gminny ZUK w Suścu Oczyszczalnia w Suścu
Gminna
300
162
Jeleń
202
2126
537
-
-
82. Gmina Łaszczów Oczyszczalnia w Dobużku
Gminna
300
127
Kmiczynka (r.m.)
438
3090
465
-
-
83. Gmina Bełżec Oczyszczalnia w Bełżcu
Gminna
180
120
Żyłka
422
3297
316
-
-
84. Gmina Rachanie Oczyszczalnia w Michalowie Kolonii
Gminna
493
88
Rachanka
131
877
160
-
-
85. Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Łaszczowie
Przemysłowa 1179
295
Kanał Hopkie
426
3219
1031
645
93
86. Uren Coldstores Sp. z o.o. z siedzibą w Dobużku
Przemysłowa 1350
112
Kmiczynka (r.m.)
251
1702
2776
204
24
87. BETASOAP Sp. z o.o.w Warszawie Zakład Produkcyjny Tyszowce
Przemysłowa
225
Kanał Lipowiecki
1566
5606
1209
306
12
3
1
2
770
centralna oczyszczalnia ścieków przemysłowych
biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych
biologiczna oczyszczalnia ścieków fekalnych
39
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
powiat włodawski
88. MPGK Sp. z o.o. we Włodawie
Miejska
4800
1709
Bug
2730
24270
4051
9409
293
89. Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Urszulinie
Gminna
287
137
Ciek Bubnowo
163
1467
201
Przemysłowa 1200
90. SCO-PAK S.A. Warszawa Fabryka Papieru w Orchówku
91. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o. o. Wola Uhruska
136
Bug
463
2662
435
15
11
203
196
Bug
830
5192
1138
Gminna
800
356
Wieprz
1280
8314
439
-
-
Gminna
500
559
Wieprz
1642
9117
1897
-
-
Gminna
250
130
Gorajec
111
1068
164
-
-
Przemysłowa 2300
1437
Wieprz
11715 56924 11978 6604 1039
25000 11591
Łabuńka
13115 166267 24115 38161 2115
Gminna
powiat zamojski
ZGK Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie, Oczyszczalnia, ul. Nadrzeczna 220
92.
w Szczebrzeszynie
93. ZGK w Zwierzyńcu Oczyszczalnia, ul. Dębowa 16 w Zwierzyńcu
94. Gmina Radecznica Oczyszczalnia w Radecznicy
95. Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o. w Gdańsku
powiat zamojski grodzki
96. PGK Sp. z o.o. w Zamościu Oczyszczalnia przy Al.1- Maja 16
Miejska
r.m. – poprzez rów melioracyjny, m.-b. – mechaniczno-biologiczne, p. – przemysłowe, b. – bytowe, w.d. – wody dołowe
Stan
Wody powierzchniowe płynące
Organizacja sieci monitoringu wód powierz­
chniowych płynących w latach 2010-2015
Celem prowadzenia monitoringu jest dostarczenie wiedzy
o stanie wód, która jest niezbędna do gospodarowania wodami w dorzeczach oraz ich ochroną przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi i eutrofizacją. Monitoring wód
powierzchniowych jest planowany i realizowany zgodnie
z kalendarzem cykli wodnych ujętych w Planach Gospodarowania Wodami (PGW). Rok 2015 był rokiem zamykającym
II cykl wodny obejmujący lata 2010-2015.
W latach 2010-2015 badania jednolitych części wód powierzchniowych prowadzone były w ramach monitoringu
diagnostycznego, operacyjnego, badawczego i obszarów
chronionych. Poszczególne rodzaje monitoringu różnią się
celem, dla którego są prowadzone, częstotliwością badań
oraz zakresem badanych wskaźników. Realizuje się je w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.
U. Nr 258, poz. 1550) oraz rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych
części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. poz. 1558).
Monitoring diagnostyczny (MD) ma za zadanie
dostarczenie ogólnej wiedzy na temat stanu wód powierzchniowych w zlewniach na obszarze dorzecza oraz
umożliwienie oceny długoterminowych zmian w warun-
40
Rzeka Świerszcz w RPN Fot. Archiwum WIOŚ
kach naturalnych, jak również oceny szeroko pojmowanych
oddziaływań związanych z działalnością człowieka. Badania
prowadzono 1 raz w cyklu rocznym w czasie 6 letniego cyklu
obowiązywania PGW.
Monitoring operacyjny (MO) realizowany był w celu
ustalenia stanu jednolitych części wód, które zostały zidentyfikowane na podstawie danych z monitoringu diagnostycznego jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz w celu oceny zmian ich stanu wskutek wdrożenia
programów działań naprawczych określonych w programie
wodno-środowiskowym kraju. Badania prowadzono dwukrotnie w cyklach rocznych w czasie obowiązującego cyklu
wodnego PGW.
Monitoring badawczy (MB) prowadzony był w celu
zebrania dodatkowych informacji o stanie wód rzeki Bug
w związku z realizacją zobowiązań międzynarodowych oraz
w celu ustalenia przyczyn niespełnienia celów środowiskowych przez jednolitą część wód o nazwie Irenka.
Monitoring obszarów chronionych obejmował:
obszary ochrony gatunków i siedlisk (Natura 2000), obszary narażone na zanieczyszczenia ze źródeł komunalnych
(MOEU) i ze źródeł rolniczych (MORO) oraz obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do
celów kapieliskowych (MORE).
Organizację sieci monitoringu jcwp rzecznych w latach
2010-2015 przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Organizacja sieci monitoringu jcwp rzecznych w latach
2010-2015 (źródło: WIOŚ)
Rodzaj prowadzonego
monitoringu
Monitoring diagnostyczny
Monitoring operacyjny
Monitoring badawczy
Monitoring obszarów chronionych:
Natura 2000
MOEU
MORO
M0RE
Razem
Liczba jcwp
Liczba ppk.
2010-2015 2015 2010-2015 2015
81
25
67
20
145
42
145
40
12
11
12
11
76
29
62
21
143
40
132
39
6
2
6
2
4
2
4
2
155
50
142
60
W odniesieniu do abiotycznej typologii rzek w omawianym okresie monitorowano cieki odpowiadające 11 typom, charakteryzującym zarówno rzeki i potoki wyżynne jak
i nizinne. Na obszarze województwa lubelskiego dominują
cieki o typie 17 – potoki nizinne piaszczyste oraz o typie 23
– potoki lub strumienie na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych. Spośród monitorowanych
155 jcwp: 82 stanowiły jcwp naturalne, 71 silnie zmienione
i 2 sztuczne.
Ocena stanu jcwp rzecznych badanych w roku
2015
Klasyfikacja elementów biologicznych
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) nadaje priorytetowe
znaczenie elementom biologicznym przy oznaczaniu
stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Od roku
2012 wprowadzono wszystkie wymagane RDW wskaźniki elementów biologicznych, tj. fitoplankton (wskaźnik
IFPL), fitobentos (IO), makrofity (MIR), makrobezkręgowce
bentosowe (MMI) i ichtiofaunę (EFI+, IBI). Każdy z elementów biologicznych posiada inną wrażliwość na określoną
presję, dzięki czemu możliwa jest kompleksowa ocena ich
negatywnych oddziaływań na środowisko rzeczne, a także wyznaczenie działań naprawczych, zmierzających do
uzyskania co najmniej dobrego stanu wód.
Wyniki biomonitoringu w monitoringu operacyjnym
obowiązują przez trzy lata, natomiast w monitoringu diagnostycznym przez lat sześć. Badania ryb w 2015 roku, jako
jedyne spośród pięciu elementów biologicznych, zostały
wykonane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Przy dokonywaniu oceny wód w 2015 roku uwzględniono aktualne badania oraz wyniki odziedziczone z lat
2012-2014. Wykonana w ten sposób ocena umożliwia porównanie wszystkich wymaganych Ramową Dyrektywą
Wodną wskaźników biologicznych, a także pozwala na analizę zmian ekologicznych zachodzących w ekosystemach
rzecznych. W przeciwieństwie do poprawy parametrów
chemicznych, poprawa jakości biocenoz jest procesem
długotrwałym.
Monitoring diagnostyczny
W 2015 roku monitoringiem diagnostycznym objęto
25 jcwp. Klasę II uzyskały 3 jcwp (12%), III klasę – 17 jcwp
(68%), IV klasę – 2 jcwp (8%), klasę V – 3 jcwp (12%). Żadna
z jednolitych części wód nie uzyskała klasy I (wykres 5).
Spośród 13 naturalnych jednolitych części wód powierzchniowych klasę III uzyskało 11 jcwp (85%), a klasę V
– 2 jcwp (15%). Natomiast w przypadku rzek silnie zmienionych przebadano 11 jcwp. Klasę II uzyskały 2 jcwp (18%),
klasę III – 6 jcwp (55%), klasę IV – 2 jcwp (18%), a klasę V – 1
jcwp (9%).
W analizowanym okresie, monitoringiem diagnostycznym objęto tylko jedną sztuczną jcwp. Był to: Kanał Wieprz-Krzna od Wieprza do dopł. z lasu przy Żulinkach
(PLRW2000026642813). Uzyskała ona dobry potencjał ekologiczny.
Uzyskane wyniki monitoringu diagnostycznego wskazują, że 88% badanych jcwp nie spełniło wymaganego RDW
co najmniej dobrego stanu/potencjału ekologicznego. Monitorowane naturalne jednolite części wód posiadają gorszy stan ekologiczny niż jcwp rzeczne silnie zmienione czy
sztuczne. Spośród nich żadna nie uzyskała oceny powyżej
dobrej. Najwięcej jednolitych części wód uzyskało klasę III.
Obserwuje się również duży udział rzek będących w złym
stanie/potencjale ekologicznym. Sytuacja ta jest spowodowana złą oceną ichtiologiczną (wskaźniki EFI+/IBI).
Złe wyniki badań świadczą o niezadowalającej strukturze gatunkowej ryb oraz negatywnym wpływie regulacji
rzek – zmianie warunków przepływu, zaniku tarlisk, uniemożliwieniu lub utrudnieniu migracji.
Monitoring operacyjny
W 2015 roku w ramach monitoringu operacyjnego
badano 42 jcwp, wśród których w 17 realizowano również
•
•
41
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
24
15%
8% 12% 12%
22
18%
9% 18%
85%
68%
100%
55%
20
18
17
[Ilość jcwp]
16
14
12
11
10
8
6
6
4
3
3
2
2
2
2
2
1
0
Łącznie
Jcwp naturalne
Klasa II
Klasa III
Jcwp silnie zmienione
Klasa IV
1
Jcwp sztuczne
Klasa V
Wykres 5. Rozkład wyników klasyfikacji elementów biologicznych w monitoringu diagnostycznym w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
monitoring diagnostyczny. Spośród 25 jcwp, w których
realizowano tylko monitoring operacyjny, klasę II uzyskało
8 jcwp (32%), III klasę – 10 jcwp (40%), IV klasę – 6 jcwp
(24%), klasę V – 1 jcwp (4%). Żadna z jednolitych części wód
nie uzyskała klasy I. Konsekwencją dziedziczenia wyników
z lat poprzednich było obniżenie klas dla pięciu jednolitych
części wód (wykres 6).
16
4%
24%
14
27%
32%
18%
Spośród 11 naturalnych jednolitych części wód powierzchniowych klasę II uzyskały 2 jcwp (18%), klasę III – 6 jcwp
(55%), a klasę IV – 3 jcwp (27%). W przypadku silnie zmienionych, monitoringiem objęto 13 jcwp. W tej kategorii wód klasę II uzyskało 6 jcwp (46%), klasę III – 3 jcwp (23%), klasę IV
– 3 jcwp (23%), a klasę V – 1 jcwp (8%). Jedyna monitorowana
sztuczna jcwp została oceniona na III klasę (wykres 6).
23%
46%
46%
100%
23%
55%
40%
8%
12
10
[Ilość jcwp]
10
8
6
8
6
6
4
3
3
3
2
2
0
6
11
1
Łącznie
Jcwp naturalne
Klasa II
Klasa III
Jcwp silnie zmienione
Klasa IV
1
Jcwp sztuczne
Klasa V
Wykres 6. Rozkład wyników klasyfikacji elementów biologicznych w monitoringu operacyjnym w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
42
10
9
[Ilość jcwp]
8
2
1
7
6
5
4
1
0
6
2
1
3
1
1
SCW
0
typ
abiotyczny
NAT
SZCW
6
1
1
NAT
NAT
NAT
SZCW
9
15
16
Klasa II
1
1
1
1
1
1
1
SZCW
NAT
SZCW
NAT
NAT
17
Klasa III
2
3
3
1
1
1
2
2
8
5
6
3
2
1
1
19
Klasa IV
1
21
2
SZCW
23
2
1
NAT
SZCW
24
Klasa V
Wykres 7. Wyniki klasyfikacji elementów biologicznych w podziale na typy abiotyczne rzek (źródło: WIOŚ)
Podobnie jak w monitoringu diagnostycznym, wyniki monitoringu operacyjnego wskazują na lepszy potencjał badanych silnie zmienionych części wód. Świadczy to o dużej zdolności do odtworzenia ekologicznie
optymalnych ekosystemów w zmienionych warunkach
rzecznych.
Analizując rozkład wyników elementów biologicznych w poszczególnych typach abiotycznych rzek,
dostrzegamy duże zróżnicowanie ocen (wykres 7). Charakter rzeki – jej morfologia, położenie, wielkość zlewni
– nie jest elementem mającym znaczny wpływ na końcowy wynik oceny elementów biologicznych. Jak widać
na poniższym wykresie na każdy badany typ abiotyczny
działają presje i wywierają one istotny wpływ na środowisko rzeczne.
Spośród wszystkich przebadanych w 2015 roku
jcwp jedynie potoki oraz małe i średnie rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych
(typ 23 i 24) zostały nieznacznie lepiej ocenione niż pozostałe typy abiotyczne (wykres 7). Rzeki organiczne
charakteryzują się niewielką prędkością przepływu oraz
silnym rozwojem roślin naczyniowych. Pełni ona rolę
naturalnego filtra pochłaniającego zanieczyszczenia dostające się do rzeki zarówno ze źródeł punktowych, jak
i obszarowych. Należy zaznaczyć, że pomimo silnego
przekształcenia hydromorfologicznego tych cieków, zachowały one dużą naturalność biocenoz i wysokie zróżnicowanie gatunkowe.
Do typów abiotycznych o widocznie zwiększonym stopniu degradacji należą potoki nizinne piaszczyste (typ 17), rzeki nizinne piaszczysto-gliniaste (typ
19) oraz wielkie rzeki nizinne (typ 21). Przyczyny dużego
udziału wyników poniżej stanu/potencjału dobrego są
zróżnicowane. Wpływ na końcowy wynik oceny biologicznej mają zarówno wskaźniki świadczące o wzroście
eutrofizacji środowiska wodnego (IFPL, IO, MIR), degradacji
środowiska (MMI), czy negatywnym wpływie zmian hydromorfologicznych (EFi+, IBI). W przypadku wielkich rzek nizinnych dochodzi dodatkowo do efektu sumowania się ładunku
zanieczyszczeń pochodzących z dopływów.
Mapa 12. Klasyfikacja elementów biologicznych jcwp monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
43
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
29%
71%
20%
47%
4%
Klasa I
Klasa II - jcwp łącznie
Klasa II - jcwp silnie
zmienione
Klasa II - jcwp sztuczne
Klasa II - jcwp naturalne
Wykres 8. Wyniki klasyfikacji elementów hydromorfologicznych
jcwp w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Środkowy bieg rzeki Bystrej
Fot. Paweł Bielak-Bielecki
Ocenie podlegały następujące elementy:
reżim hydrologiczny – ilość i dynamika przepływu
wody, połączenie z częściami wód podziemnych,
ciągłość rzeki – liczba i rodzaj barier, możliwość
przemieszczania się organizmów wodnych w naturalnych jcwp lub obecność przejść dla organizmów wodnych zlokalizowanych na barierach
w sztucznych jcwp,
warunki morfologiczne – głębokość, zmienność
szerokości, struktura i podłoże koryta, struktura
strefy nadbrzeżnej, szybkość prądu.
Obserwacje terenowe uzupełniono o dane zawarte
w geoportalu KZGW oraz „Katalogu przepływu i odpływu wód w wieloleciu 1971-2010 dla wybranych jednostek
hydrologicznych do oceny zanieczyszczeń obszarowych
i przeglądu warunków hydromorfologicznych” udostępnionego przez IMGW. Wyniki opracowano na podstawie
„Metodyki prowadzenia przeglądów i obserwacji oraz klasyfikacji elementów hydromorfologicznych wspierających elementy biologiczne zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną,
Załącznik V” (IMGW PIB, Warszawa 2012) i umieszczano
w formularzu, który stanowił bazę do dokonania oceny hydrologicznej jcwp.
W roku 2015 ocenie hydromorfologicznej poddano
wszystkie monitorowane jcwp. Spośród 25 naturalnych jednolitych części wód powierzchniowych 14 zaklasyfikowano
do stanu bardzo dobrego (29%), natomiast 10 jcwp do dobrego (20%). Świadczy to o istotnym wpływie antropopresji
na część naturalnych jcwp.
Wszystkie jcwp wyznaczone jako silnie zmienione (23
jcwp) i sztuczne (2 jcwp) uzyskały potencjał dobry (49%)
(wykres 10).
•
•
•
44
Mapa 13. Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych jcwp
monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
•
Monitoring diagnostyczny
Badania jcwp w monitoringu diagnostycznym prowadzono w zakresie 53 elementów fizykochemicznych,
w tym 29 wskaźników charakteryzujących: stan fizyczny,
warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, zasole-
nie, zakwaszenie i substancje biogenne oraz w zakresie
24 substancji z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych. O klasie elementów fizykochemicznych, podobnie jak biologicznych, decyduje
wskaźnik najgorszy. Wyniki klasyfikacji elementów fizykochemicznych w monitoringu diagnostycznym przedstawiono na wykresie 9.
22
4%
32%
20
8%
•
Monitoring operacyjny
Badania jcwp w ramach monitoringu operacyjnego w 2015 roku prowadzono w zakresie 16 wskaźników
fizykochemicznych charakteryzujących: stan fizyczny, warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, zasolenie,
zakwaszenie i substancje biogenne. Wyniki klasyfikacji elementów fizykochemicznych w monitoringu operacyjnym
przedstawia wykres 10.
8%
64%
36%
64%
84%
100%
18
16
16
[Ilość jcwp]
14
12
11
10
8
8
7
6
4
4
2
1
0
1
Łacznie
1
1
jcwp naturalne
Klasa I
jcwp silnie zmienione
Klasa II
jcwp sztuczne
PSD
Wykres 9. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych jcwp badanych w ramach monitoringu diagnostycznego w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
34
32
30
12%
15%
9%
85%
91%
88%
100%
28
26
24
[Ilość jcwp]
22
22
20
18
16
14
12
11
10
10
8
6
3
4
2
1
2
1
0
Łacznie
jcwp naturalne
Klasa I
jcwp silnie zmienione
Klasa II
jcwp sztuczne
PSD
Wykres 10. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych jcwp badanych w ramach monitoringu operacyjnego w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
45
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Fosfor ogólny (mgP/l)
Fosforany (mgPO4/l)
Azot ogólny (mgN/l)
Azot azotanowy (mgN-NO3/l)
3%
Azot Kjeldahla (mgN/l)
Azot amonowy (mgN-NH4/l)
Zasadowość ogólna (mgCaCO3/l)
19%
Odczyn pH
Twardość ogólna (mgCaCO3/l)
Magnez (mgMg/l)
Wapń (mgCa/l)
Chlorki (mgCl/l)
Siarczany (mgSO4/l)
Substancje rozpuszczone (mg/l)
78%
Przewodność w 20oC (uS/cm)
ChZT-Cr (mgO2/l)
OWO (mgC/l)
ChZT-Mn (mgO2/l)
BZT5 (mgO2/l)
Tlen rozpuszczony (mgO2/l)
Zawiesina ogólna (mg/l)
Temperatura (oC)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
I klasa
II klasa
PSD
Wykres 11. Procentowy udział poszczególnych wskaźników w klasyfikacji elementów fizykochemicznych jcwp badanych w 2015 r.
(źródło: WIOŚ)
W ocenie łącznej 50 jcwp, największy odsetek, bo aż
82%, stanowią jcwp posiadające II klasę elementów fizykochemicznych. Tylko 2% – 1 jcwp osiągnęła I klasę, natomiast
16% – 8 jcwp, wykazało klasę elementów fizykochemicznych poniżej stanu/potencjału dobrego. Wskaźnikiem, który najczęściej determinował zły stan w tej grupie elementów były fosforany. Analizując klasyfikację pojedynczych
wskaźników, ich udział w klasie najniższej wynosił zaledwie
3% (wykres 11).
Najczęściej odnotowano klasę poniżej stanu dobrego
dla takich wskaźników, jak: zasadowość ogólna, ChZT-Cr,
ChZT-Mn, OWO i fosforany. Przyczyną podwyższonych stężeń fosforanów mogą być spływy obszarowe, które zawierają dość duże ilości związków fosforu, co może wynikać
m.in. z nieodpowiednio dobranej dawki nawozów (zarówno sztucznych jak i naturalnych) i odprowadzania ścieków
bytowych bezpośrednio do gruntu lub wody z powodu
braku sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo w zlewniach niektórych rzek (głównie rzeki Bug) występują liczne fermy zwierząt, z których ładunek zanieczyszczeń powoduje wzrost
stężeń m.in. fosforanów. Natomiast podwyższona zawartość związków organicznych charakterystyczna jest dla
rzek o typie abiotycznym 23 i 24 wyznaczonych jako potoki
organiczne na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych, co potwierdza klasyfikacja przedstawiona na wykresie 12.
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego
jcwp
W roku 2015 ocenie poddano 50 jcwp rzecznych, z których 25 stanowiły cieki naturalne, 23 cieki silnie zmienione
i 2 sztuczne. Najwięcej, bo 27 jcwp – 54% osiągnęło umiar-
9
8
[Ilość jcwp]
7
6
5
4
1
0
1
8
5
3
2
1
4
1
3
SCW
0
typ
abiotyczny
1
1
NAT
SZCW
6
2
3
3
3
3
SZCW
NAT
SZCW
NAT
SZCW
9
16
5
1
1
NAT
4
NAT
17
Klasa I
19
Klasa II
21
NAT
SZCW
23
SZCW
24
PSD
Wykres 12. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych w poszczególnych typach jcwp badanych w roku 2015 (źródło: WIOŚ)
46
kowany stan bądź potencjał ekologiczny, najmniej zaś, bo
4 jcwp, osiągnęły zły stan/potencjał ekologiczny. Dobry
stan/potencjał ekologiczny został przypisany jedynie 22
jcwp, częściej ten stan charakteryzował silnie zmienione
jcwp niż naturalne. Żadnej jcwp nie przypisano bardzo
dobrego stanu/maksymalnego potencjału ekologicznego. Wskaźnikami, które najczęściej decydowały o stanie
poniżej dobrego były wskaźniki biologiczne: fitobentos,
makrobezkręgowce bentosowe i ichtiofauna. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego przedstawiono
na wykresie 13 i mapie14.
8%
8%
13%
stan ekologiczny
dobry
umiarkowany
słaby
zły
71%
8%
Mapa 14. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jcwp monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
35%
19%
potencjał ekologiczny
dobry
umiarkowany
słaby
zły
38%
Wykres 13. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jcwp badanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów
chronionych
W 2015 roku monitoring obszarów chronionych prowadzony był w 47 ppk dla 50 jcwp. Monitorowane były następujące obszary chronione:
a. Obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla
których stan wód jest ważnym czynnikiem
w ich ochronie – Natura 2000
Monitoring prowadzono na jcwp zlokalizowanych
na obszarach wyznaczonych jako obszary Natura 2000.
Dla tych obszarów nie ustanowiono żadnych kryteriów
dodatkowych, uznaje się, że spełniają one wymagania,
jeżeli osiągnęły stan bądź potencjał ekologiczny co najmniej dobry. W 2015 roku spośród 30 jcwp monitorujących obszary Natura 2000 tylko 5 osiągnęło dobry stan
ekologiczny. Ocenę tych obszarów zaprezentowano na
mapie 15.
b. Obszary chronione, będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
Obszary te zostały zawarte w rejestrze obszarów
chronionych sporządzonych przez KZGW. Dla obszaru województwa lubelskiego, spośród wyznaczonych
4 takich obszarów, w 2015 roku monitorowano dwa:
jcwp Świerszcz oraz jcwp Łabuńka do Czarnego Potoku.
W przypadku, kiedy punkt pomiarowy zlokalizowany był
powyżej kąpieliska, podobnie jak dla obszarów Natura
2000, nie określono dodatkowych wymagań. Warunkiem
spełnienia wymagań jest bowiem osiągnięcie co najmniej
dobrego stanu, bądź potencjału ekologicznego. Monitorowane jcwp charakteryzował umiarkowany stan ekologiczny. Każdorazowo o stanie zadecydowała III klasa elementów biologicznych.
47
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Legenda
spełnia wymagania
nie spełnia wymagań
jcwp rzeczne
obszary ochrony siedlisk Natura 2000
obszary ochrony gatunków Natura 200
granica województwa
Mapa 15. Ocena obszarów Natura 2000
monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
48
powało incydentalnie, dla związków fosforu stanowiły one
6,4% wyników. Nie zaobserwowano zanieczyszczenia wód
związkami azotu, wszystkie wartości średnioroczne dla azotanów i azotu ogólnego mieściły się w I i II klasie. Ponadto
w niemal połowie, bo w 17 jcwp, odnotowano przekroczenie tylko 1 ocenianego wskaźnika. Ocena eutrofizacji została
przedstawiona na wykresie 14 i mapie 16.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fosforany
Fosfor ogólny
Azot ogólny
Azot Kjeldahla
Azot azotanowy
OWO
Azot amonowy
BZT5
Makro ty
I klasa
II klasa
eutro zacja
Fitobentos
Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi
ze źródeł komunalnych
Programem badań w 2015 r. objęto 40 jcwp. Monitorowano te jednolite części wód, które we wcześniejszych cyklach zostały ocenione jako zagrożone eutrofizacją oraz są
poddane działaniu określonej presji komunalnej. Uznaje się,
że wyznaczony obszar spełnia wymagania, jeżeli nie stwierdzono przekroczeń kryteriów II klasy dla następujących
wskaźników: fitobentos (dla niektórych typów fitoplankton,
dopuszcza się również badanie dodatkowo makrofitów),
BZT5, OWO, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy,
azot ogólny, fosforany i fosfor ogólny. Z oceny eutrofizacji
wynika, że spośród 40 jcwp poddanych ocenie, 15 nie jest
zagrożona eutrofizacją (37,5%). W pozostałych jcwp parametrami decydującymi o eutrofizacji były niezadowalające wartości elementów biologicznych. Odnotowano przekroczenia
wartości granicznych II klasy dla 50% wyników fitoplanktonu,
51,3% fitobentosu i 35,3% makrofitów. Przekroczenia wartości granicznych dla wskaźników fizykochemicznych wystę-
Fitoplankton
c.
Wykres 14. Udział wskaźników decydujących o wystąpieniu eutrofizacji ze źródeł komunalnych (źródło: WIOŚ)
Mapa 16. Ocena eutrofizacji jcwp monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
d.
Obszary chronione narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
OSN
Do występowania zjawiska eutrofizacji wód istotnie
przyczyniają się zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, głównie nawozy mineralne spływające z pól, oraz
ścieki pochodzące z ferm zwierzęcych. Programem monitoringu obszarów chronionych narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych objęto jednolite części wód wskazane w rozporządzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr 6/2012 w sprawie określenia wód powierzchniowych
i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami
azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych
wód należy ograniczyć na terenie województwa lubelskiego.
Spośród 5 jcwp wskazanych w przywołanym rozporządzeniu, w 2015 r. monitorowano 2 jcwp. Ocena OSN wykonana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód
wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 2002 r. Nr 241, poz. 2093.) wykazała, że w żadnym z monitorowanych OSN nie występuje
eutrofizacja pochodząca ze źródeł rolniczych. W tabeli 3
Tabela 3. Wyniki badań w obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Kod OSN
Stężenia średnioroczne
azotany mg/l
azot ogólny mg/l
Nazwa punktu
pomiarowo-kontrolnego
Wartość graniczna
25
10
5
fosfor ogólny mg/l
0,25
PLNVZ2000WA9S
Kanał Żmudzki – Puszcza
25
4,93
2,74
0,1
PLNVZ04G
Białka – Ostrówki
2,18
0,6
1,6
0,12
49
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Mapa 17. Ocena obszarów chronionych monitorowanych w 2015 r.
(źródło: WIOŚ)
Mapa 18. Klasyfikacja stanu chemicznego jcwp monitorowanych
w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
przedstawiono wartości średnioroczne stężeń wskaźników poddanych ocenie.
Na wykresie 15 i mapie 17 przedstawiono ocenę obszarów chronionych monitorowanych w 2015 roku.
W ocenie ogólnej tylko 24% z nich spełniało wymagania ustanowione dla tych obszarów.
Taki wynik zdeterminowała głównie ocena stanu/potencjału
ekologicznego, która się kształtowała w większości na poziomie stanu umiarkowanego i poniżej.
60
50
12
Ocena stanu wód
Ogólnej oceny stanu wód w roku 2015 dokonano dla
42 spośród 50 jcwp. Zdecydowana większość (80%) to wody
złej jakości, tylko dla 3 jcwp stwierdzono dobry stan wód.
50
[Ilość jcwp]
Stan chemiczny został oceniony na podstawie analizy 32 spośród 33 substancji priorytetowych określonych Ramową Dyrektywą Wodną. Dobry stan chemiczny został określony dla
30 jcwp (62%) spośród 50 monitorowanych jcwp. Dla 20 jcwp
(38%) stan chemiczny nie został określony. Prowadzone badania tej grupy elementów nie wykazały obecności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
40
14
30
20
5
38
0
27
25
10
Łącznie
Mdna
niespełnienie wymagań
2
MORE
2
MORO
MOEU
spełnienie wymagań
Wykres 15. Ocena spełnienia wymagań obszarów chronionych
badanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Elementy zykochemiczne
Elementy biologiczne
18%
24%
27%
16%
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa
31%
2%
I klasa
II klasa
PSD//PPD
STAN WÓD
14%
6%
82%
DOBRY
ZŁY
NIE OKREŚLONO
Stan/potencjał ekologiczny
Stan chemiczny
80%
8%
22%
16%
DOBRY
UMIARKOWANY
38%
DOBRY
SŁABY
ZŁY
62%
NIE OKREŚLONO
54%
Wykres 16. Ocena stanu jcwp badanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Mapa 19. Ocena stanu wód w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
51
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
PLRW200092429
Łabuńka – Krzak
9
N
PLRW20001922869
Łada – Bidaczów
19
Łada – Gromada
PLRW2000172286169
7.
10. 11.
12.
13.
STAN WÓD
MD, MDna,
MORE
Ocena spełnienia wymagań
dla obszarów chronionych
T
STAN CHEMICZNY
23
4.
STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
6.
Łabuńka – Pniówek
3.
Klasa elementów
biologicznych
Klasa elementów
hydromorfologicznych
Klasa elementów
fizykochemicznych
Klasa elementów fizyko.
chem. (gr. 3.6)
Typ abiotyczny
Silnie zmieniona lub
sztuczna jcwp (T/N)
2.
Łabuńka do Czarnego
Potoku
Łabuńka od Czarnego
2.
Potoku do ujścia
Łada od Osy do ujścia
3.
z Czarną Ładą od Braszczki
4. Łada do Osy
1.
Nazwa
reprezentatywnego
punktu pomiarowokontrolnego
5.
PLRW20002324249
Lp Nazwa ocenianej jcwp Kod ocenianej jcwp
1.
Program monitoringu
Tabela 4. Ocena stanu jednolitych części wód monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
8.
9.
III
II
II
II
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
MO, MOEU
III
I
II
II
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
N
MO, MOEU
II
I
II
TAK
17
N
MD, MDna,
MOEU
III
I
II
II
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
MD, MDna
MD, MDna,
MOEU
III
I
II
II
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
III
I
II
II
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
DOBRY
14. 15.
5. Czarna Łada do Braszczki
PLRW2000172286289
6. Pór do Wierzbówki
Pór od Wierzbówki
7.
do ujścia
PLRW200062417449
Pór – Zakrzew
6
N
PLRW200092417499
Pór – Nawóz
9
N
8. Łętownia
PLRW20006241929
6
N
MD, MDna
III
I
II
II
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
6
N
MD, MDna,
MORE
III
I
I
II
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
MO, MOEU
III
I
II
UMIARKOWANY
NIE
ZŁY
II
II
II
II
DOBRY
DOBRY
NIE
ZŁY
III
I
PSD
II
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
TAK
NIE
ZŁY
TAK
Łętownia – Gruszka
Mała
Świerszcz – Malowany
Most
9. Świerszcz
PLRW200062414
Wolica od dopł. spod
10.
Huszczki Dużej do ujścia
PLRW20006243294
Wolica – Skierbieszów
6
N
11. Zbiornik Niielisz
PLRW2000024179
Zbiornik Niielisz
0
T
12. Ubrodowianka
PLRW2000232663149
Ubrodowianka –
Matcze
23
N
16
T
MO, MOEU
II
II
II
24
T
MD, MDna,
MOEU
III
II
II
II
23
T
MO, MOEU
II
II
II
24
T
III
II
PPD
II
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
23
T
III
II
II
UMIARKOWANY
NIE
ZŁY
0
T
II
II
II
I
DOBRY
DOBRY
III
II
II
I
II
II
II
I
Wełnianka od źródeł
13. do Dopływu spod
Kułakowic
Wełnianka od Dopływu
14.
spod Kułakowic do ujścia
Udal od źródeł do
15.
Krzywólki
PLRW2000162663166 Wełnianka – Zaniże
PLRW20002426631699
Wełnianka –
Dubienka
PLRW2000232663229 Udal – Puszcza
16. Udal od Krzywólki do ujścia PLRW2000242663299 Udal – Turka
MO, MOna,
MOEU
MD, MDna,
MOEU
MD, MDna,
MOEU
MO, MOEU,
MORO
MD, MO,
MDna,
MOEU
MD, MO,
MDna,
MOEU
MD, MO,
MDna,
MOEU
DOBRY
UMIARKOWANY DOBRY
DOBRY
Kanał Wieprz-Krzna od
18. Wieprza do dopł. z lasu
przy Żulinkach
Kanał Żmudzki
- Puszcza
Kanał Wieprz-Krzna
PLRW2000026642813 – droga Mościska –
Kropiwki
19. Bobrówka
PLRW200017248149
Bobrówka – Rudka
17
T
20. Konotopa
PLRW200017248289
Konotopa – Makoszka
17
T
Piwonia – Zienki
23
T
MD, MO,
MDna,
MOEU
III
II
PPD
I
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
Kanał Wieprz-Krzna –
Żelizna
0
T
MO, MOEU
III
II
II
UMIARKOWANY
NIE
ZŁY
Piskornica – Tulniki
17
T
MO, MOEU
IV
II
II
SŁABY
TAK
17. Kanał Żmudzki
PLRW20000266324
Piwonia od źródeł do dopł.
ze stawu Hetman bez dopł.
21.
PLRW200023248235
ze stawu Hetman z jez.
Uściwierz, Bikcze, Łukie
Kanał Wieprz-Krzna od
dopł. z lasu przy Żulinkach
22.
PLRW2000026642815
do wypływu Danówki ze
zb. Żelizna
23. Piskornica
PLRW200017248329
52
UMIARKOWANY DOBRY
DOBRY
DOBRY
TAK DOBRY
NIE
ZŁY
TAK DOBRY
Piwonia od dopł. ze Stawu
PLRW200019248299
Hetman do ujścia
Białka od Dopł. spod
26.
PLRW200019248529 Białka – Paszki
Turowa Niwek do ujścia
Białka od źródeł do dopł.
27.
PLRW20002324852569 Białka – Ostrówki
spod Turowa Niwek
25.
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12.
13.
T
MO, MOEU
V
II
PPD
ZŁY
NIE
ZŁY
19
T
MO, MOEU
II
II
II
DOBRY
TAK
19
T
MO, MOEU
III
II
II
UMIARKOWANY
NIE
ZŁY
II
II
II
DOBRY
TAK
II
II
II
I
DOBRY
DOBRY
III
II
II
I
II
II
II
DOBRY
II
II
II
SŁABY
II
II
II
II
23
T
MO, MOEU,
MORO
MD, MO,
MDna,
MOEU
MD, MO,
MDna,
MOEU
Tyśmienica od Brzostówki
PLRW20002424819
do Piwonii
Tyśmienica – Buradów 24
T
29.
Tyśmienica od Piwonii do
PLRW20002424859
Bystrzycy
Tyśmienica – Świeże
24
T
PLRW200024248699
Bystrzyca – Borki
24
T
PLRW2000242489
Tyśmienica – Górka
24
T
32. Biała
PLRW200017229469
Białka – Łążek
Ordynacki
17
N
33. Branew
PLRW200017229449
34. Czartosowa
PLRW2000172294569
17
N
35. Sopot
PLRW200017229458
Branew – Porytowe
Wzgórze
Bukowa – Momoty
Górne
17
N
MO, MOEU
II
II
II
DOBRY
Giełczew – Biskupice
9
N
MO, MOEU
III
II
PSD
Giełczew – Stryjno
6
N
MO, MOEU
III
II
II
Bystrzyca od Samicy do
ujścia
Tyśmienica od Bystrzycy
31.
do ujścia
36. Bukowa do Rakowej
PLRW200017229429
Giełczewka od Radomirki
PLRW200092449
do ujścia
Giełczewka od źródeł do
38.
PLRW2000624469
Radomirki
39. Mogilnica
PLRW20001724529
37.
MO, MOEU
MO, MDna,
IV
MOEU
MD, MDna,
III
MOEU
MD, MDna
III
UMIARKOWANY DOBRY
STAN WÓD
5.
17
28.
30.
Ocena spełnienia wymagań
dla obszarów chronionych
Klasa elementów
biologicznych
Klasa elementów
hydromorfologicznych
Klasa elementów
fizykochemicznych
Klasa elementów fizyko.
chem. (gr. 3.6)
Program monitoringu
STAN CHEMICZNY
4.
Stara Piwonia –
Branica
Piwonia – most
Jabłoń – Parczew
STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
3.
PLRW20001724849
Silnie zmieniona lub
sztuczna jcwp (T/N)
2.
Typ abiotyczny
1.
24. Stara Piwonia
Nazwa
reprezentatywnego
punktu pomiarowokontrolnego
Lp Nazwa ocenianej jcwp Kod ocenianej jcwp
14. 15.
TAK DOBRY
NIE
ZŁY
TAK
DOBRY
NIE
ZŁY
II
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
NIE
ZŁY
II
UMIARKOWANY DOBRY
NIE
ZŁY
NIE
ZŁY
NIE
ZŁY
UMIARKOWANY
NIE
ZŁY
UMIARKOWANY
NIE
ZŁY
NIE
ZŁY
NIE
ZŁY
40. Białka
PLRW200017245169
Mogielnica –
Ciechanki
17
T
MD, MOEU
IV
II
PPD
II
SŁABY
DOBRY
41. Plewka
Sanna od źródeł do
42.
Stanianki
Sanna od Stanianki do
43.
ujścia
44. Stoki
Świnka bez dopł. spod
45.
Kobyłki
Wieprz od oddzielenia się
46. Kan. Wieprz-Krzna do dopł.
spod Starościc
Wieprz od dopł. spod
47.
Starościc do Stoków
48. Wisła od Sanu do Sanny
Wisła od Kamiennej do
49.
Wieprza
Wisła od Sanny do
50.
Kamiennej
PLRW20001723769
Plewka – Janowice
17
N
MD, MOEU
V
II
II
II
ZŁY
DOBRY
NIE
ZŁY
PLRW2000623229
Sanna – Modliborzyce
6
T
MO, MOEU
III
II
II
UMIARKOWANY
NIE
ZŁY
PLRW2000192329
Sanna – Opoka
19
T
MD, MDna
V
II
II
II
ZŁY
DOBRY
NIE
ZŁY
PLRW2000624549
Stoki – Zakrzów
6
N
MO, MOEU
III
II
II
UMIARKOWANY
NIE
ZŁY
PLRW20001724569
Świnka – Łęczna
17
T
MO, MOEU
IV
II
PPD
SŁABY
NIE
ZŁY
PLRW20001924513
Wieprz – Jaszczów
19
N
MO, MOEU
III
II
II
UMIARKOWANY
NIE
ZŁY
PLRW2000192453
Wieprz – Łańcuchów
19
N
MD, MDna
V
I
II
II
ZŁY
DOBRY
NIE
ZŁY
PLRW2000212319
Wisła – Annopol
21
N
MO, MOEU
IV
I
II
II
SŁABY
DOBRY
NIE
ZŁY
PLRW2000212399
Wisła – Gołąb
21
N
MO, MOEU
IV
I
II
II
SŁABY
DOBRY
NIE
ZŁY
PLRW2000212339
Wisła – Piotrawin
21
N
MO, MOna
IV
I
II
II
SŁABY
DOBRY
NIE
ZŁY
53
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Wody powierzchniowe stojące
Stan czystości jezior badanych w 2015 r.
Monitoring jezior województwa lubelskiego prowadzony
był w 2015 roku w sześciu jednolitych częściach wód jezior.
Pięć z nich objęto monitoringiem diagnostycznym, a jedno
– Kunów – monitoringiem operacyjnym. Jezioro Białe Włodawskie włączono w sieć 22 jezior reperowych badanych
corocznie w celu śledzenia tempa zmian jakości wód zachodzących w sposób naturalny oraz w różnych warunkach
antropopresji w skali całego kraju. Trzy z jezior objętych badaniami – Bikcze, Łukie i Uściwierz położone są w obrębie
obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk
lub gatunków dla których utrzymanie lub poprawa stanu
wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Krótką charakterystykę badanych jezior przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Charakterystyka jezior badanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Nazwa jeziora
Typ abiotyczny
Powierzchnia
jeziora [ha]*
Głębokość max.
[m]*
Wsp. Schindlera
Białe Włodawskie
7a
104,9
36
0,7
Jezioro intensywnie użytkowane rekreacyjnie, liczna
zabudowa rekreacyjna w zlewni bezpośredniej jeziora.
Bikcze
7b
85
3,3
2,2
Przewaga torfowisk i mokradeł w zlewni bezpośredniej.
Jezioro wykorzystywane do celów rybacko-wędkarskich.
Łukie
7b
150
6,5
4,5
Restrykcje w użytkowaniu jeziora wynikające z położenia
w PPN oraz niewielka antropopresja zapobiegają eutorfizacji.
Tomasznie
7b
82
3,1
0,7
Jezioro pełni funkcję zbiornika retencyjnego, włączone
w system KWK, wykorzystywanie głównie rekreacyjnie przez
wędkarzy.
Uściwierz
7b
284
6,6
0,8
Istotny udział gruntów rolnych i zabudowy rozproszonej
w zlewni, wzrastające użytkowanie rekreacyjne jeziora.
Kunów
7b
99,6
4,6
12
Duży udział gruntów ornych w zlewni nasila procesy
eutrofizacji, jezioro użytkowane wędkarsko.
Użytkowanie zlewni/ presje
* dane morfometryczne wg. Jeziora łęczyńsko-włodawskie Monografia przyrodnicza UMCS wyd. BMŚ 1998 za wyjątkiem: J. Białe Włodawskie
– wg UMCS M.Turczyński, J.Tomasznie – wg Wilgat/Wydział Wodno-melioracyjny WRN Lublin oraz Kunów – wg materiałów MGGP/IOŚ 2010,
PGW shp. 2012
Badania i ocenę jezior przeprowadzono zgodnie z przepisami obowiązującymi dla wód powierzchniowych płynących. Monitoring diagnostyczny obejmował szeroki zakres
badań zarówno biologicznych, fizykochemicznych, jak i specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych
oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W jeziorze objętym tylko monitoringiem operacyjnym
badano fitoplankton i wspierające wskaźniki fizykochemiczne.
W tabeli 6 przedstawiono wyniki oceny jezior badanych
w 2015 r. Weryfikacji ocen stanu jednolitych części wód jeziornych w dorzeczach wykonał na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ) w Warszawie.
W związku z prowadzoną interkalibracją metod badania
ichtiofauny i ustalania nowych zakresów wskaźnika rybnego
dla klas stanu ekologicznego, jesienią 2016 r. będzie przepro-
Jezioro Bikcze
Jezioro Łukie
54
Fot. M. Domalewski
Fot. M. Domalewski
Tabela 6. Ocena stanu ekologicznego jezior badanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ, IOŚ)
Białe
Włodawskie
Bikcze
Łukie
Tomaszne
Uściwierz
Kunów
Rodzaj monitoringu
reperowy
diagnostyczny,
Natura 2000
diagnostyczny,
Natura 2000
diagnostyczny
diagnostyczny, Natura
2000
operacyjny
Współczynnik Schindlera
<2
>2
>2
>2
<2
>2
1,76
0,41
0,45
3,56
0,98
3,8
0,758
0,438***
0,803
0,761
0,817
0,845
0,71
1
nie badano
nie badano
0,59
nie badano
0,423
0,783
0,482
0,396
0,778
0,176
Makrobezkręgowce
bentosowe**
0,445
0,45
0,351
0,396
0,27
nie badano
Przewodność [µS/cm]
207
196
294
358
270
239
31,4
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
8,7
6,8
7,1
6
7,6
2,9
2,75
1,7
1,25
2,5
0,51
0,97
1,01
1,70
1,36
1,39
3,26
Fosfor całk. [mgP/l]
0,004
0,005
0,008
0,007
0,008
0,007
Substancje z grupy 3.6
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
słaby
umiarkowany
słaby
PMPL, makrofity
fitobentos
makrofity
PMPL
ichtiofauna
PMPL
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
DOBRY
DOBRY
DOBRY
ZŁY
ZŁY
ZŁY
Fitobentos
Ichtiofauna*
Makrofity
Nasycenie hypolimnionu
O2[%]
Tlen nad dnem [mgO2/l]
Przezroczystość [m]
Azot całk. [mg N/l]
Ocena stanu/potencjału
ekologicznego
Element decydujący
o ocenie stanu ekologicznego
Ocena stanu
chemicznego
Elementy fizykochemiczne
Elementy biologiczne
PMPL multimetriks
fitoplanktonowy
Ocena stanu wód
* – w przypadku jezior Bikcze i Uściwierz ocenę ichtiofauny ekspercko obniżono o jedną klasę ze względu na obecność obcych gatunków ryb
** wskaźnik czasowo nieuwzględniony w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania)
*** wynik odrzucony jako mało wiarygodny
Kolorem fioletowym zaznaczono wartości/oceny dziedziczone z lat
2011-2014
Elementy biologiczne
Elementy fizykochemiczne
I
II
stan bardzo dobry
I/II
stan dobry
stan dobry
psd
poniżej stanu dobrego
III
stan umiarkowany
IV
stan słaby
V
stan zły
Ocena stanu wód
DOBRY
ZŁY
Stan /potencjał ekologiczny
naturalna
jcwp
silnie
zmieniona
jcwp
wadzona weryfikacja ocen obejmująca wszystkie jeziora badane w latach 2010-2015.
W wyniku przeprowadzonej oceny jeziorom badanym
w 2015 r. przypisano następujący stan/potencjał ekologiczny:
dobry: Białe Włodawskie, Bikcze i Łukie,
umiarkowany: Uściwierz,
słaby: Tomasznie i Kunów.
•
•
•
O ocenie decydowały głównie wskaźniki biologiczne: multimetriks fitoplanktonowy PMPL, ichtiofauna
i makrofity. O potencjale ekologicznym jeziora Uściwierz
zadecydowały badania ichtiofauny przeprowadzone
przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na
zlecenie GIOŚ – otrzymaną ocenę dobrą wykonawca obniżył ekspercko ze względu na bardzo duży udział liczbowy i wagowy gatunku obcego – sumika karłowatego.
W przypadku jeziora Bikcze z oceny wykluczono wskaźnik okrzemkowy, zgodnie z sugestią ekspertów z IOŚ
odrzucono wynik badania fitobentosu jako mało wiarygodny – pozostałe elementy biologiczne odpowiadały
przynajmniej stanowi dobremu.
Wskaźniki fizykochemiczne w większości jezior spełniały wymagania stanu dobrego, tylko w jeziorach: Tomasz-
55
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Monitoring geochemiczny osadów wodnych
Jezioro Uściwierz
Fot. M. Domalewski
nie – przezroczystość i Kunów – zawartość azotu ogólnego
i przezroczystość, przekraczały wartości dopuszczalne potwierdzając słaby stan ekologiczny.
Stan chemiczny badanych jezior był dobry, jednak ze
względu na stan/potencjał ekologiczny nie spełniający wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej, stan wód trzech jezior
oceniono jako zły.
Monitoring jezior na obszarach Natura 2000
badanych w 2015 r.
Monitoringiem obszarów chronionych przeznaczonych do
ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie,
objęto jeziora: Bikcze, Łukie i Uściwierz. Zgodnie z rozporządzeniem przyjmuje się, iż jednolita część wód dotrzymuje wymagań dla obszarów Natura 2000 jeśli przypisano jej bardzo
dobry lub dobry stan ekologiczny. Dwa z badanych jezior: Bikcze i Łukie spełniają te wymagania, jezioro Uściwierz nie spełnia, gdyż przypisano mu umiarkowany potencjał ekologiczny.
Zanieczyszczone osady deponowane na dnie rzek i jezior
stanowią duży problem środowiskowy z uwagi na szkodliwe oddziaływanie na organizmy bytujące w wodach,
a tym samym pośrednio na człowieka. Taki stan determinują głównie ścieki przemysłowe i komunalne, które
wnoszą do wód powierzchniowych znaczne ilości metali
ciężkich i toksycznych substancji organicznych. Zanieczyszczone wody powierzchniowe podlegają procesowi
samooczyszczania, w którym istotną rolę odgrywają sedymentacja zawiesin i adsorpcja zanieczyszczeń przez
składniki osadów.
Stężenia metali ciężkich w osadach są bardzo dobrym
wskaźnikiem stanu zanieczyszczenia środowiska wodnego
ze względu na znacznie wyższe ich koncentracje w osadach
dennych niż w wodach.
W zanieczyszczonych osadach rzecznych obserwuje
się najczęściej podwyższone koncentracje takich metali jak: kadm, chrom, miedź, nikiel, ołów czy cynk – pierwiastków które mają szerokie zastosowanie w przemyśle
i gospodarce, jak również trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) – m.in. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), pestycydów chloroorganicznych, polichlorowanych bifenyli (PCB).
Badania osadów wodnych rzek i jezior wykonywane
są w ramach podsystemu PMŚ – monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych – przez Państwowy
Instytut Geologiczny i obejmują określenie zawartości
metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Badania są wykonywane od 1990 roku.
Tabela 7. Kryterium geochemiczne do oceny osadów wodnych (źródło: PIG)
Pierwiastek
Tło geochemiczne
Klasa I – osady słabo
zanieczyszczone
Klasa II – osady miernie
zanieczyszczone
Klasa III- osady zanieczyszczone
Jednostka
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
Srebro
<0,5
1
2
5
Arsen
<5
10
30
50
56
Bar
<50
100
500
1000
Kadm
<0,5
1
5
20
Kobalt
3
10
20
50
Chrom
6
20
100
500
Miedź
6
20
100
200
Rtęć
<0,05
0,1
0,5
1
Nikiel
5
30
50
100
Ołów
15
50
200
500
Cynk
73
200
500
1000
Bezpośredni nadzór nad realizacją programu badań
sprawuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Kryteria oceny osadów
Ocena jakości osadów dennych na potrzeby monitoringu
wykonywana jest w oparciu o kryterium geochemiczne
(Bojakowska i Sokołowska G., 1998 – „Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych” Przegląd Geologiczny 46
[1]:49-54). Wyniki badań odnoszone są do wartości charakteryzujących tło geochemiczne, a więc do warunków
naturalnych bez piętna antropopresji. Wartości przekraczające ten poziom oceniane są według trzystopniowej skali
(I, II, III klasa – wg PIG – tabela 7). Osad oceniony zostaje
za zanieczyszczony nawet w przypadku, gdy przekroczenie
zawartości dopuszczalnej stwierdzono tylko dla jednego
pierwiastka.
Jedynym aktem prawnym w Polsce, traktującym o jakości osadów jest rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 16 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony
(Dz. U. Nr 55, poz. 498). Kryteria zawarte w tym rozporządzeniu odnoszą się do arsenu, chromu, cynku, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu i rtęci oraz WWA (tabela 8).
Do oceny ekotoksykologicznej zastosowano wartości PEL (ang. Probable Effects Levels) – określające zawartości pierwiastków, powyżej których często obserwowany jest szkodliwy wpływ zanieczyszczonych osadów na
organizmy wodne. Wartości PEL zostały wyznaczone
dla pierwiastków śladowych, niektórych pestycydów
chloroorganicznych, polichlorowanych bifenyli i WWA
(tabela 8).
Charakterystyka zanieczyszczenia osadów
wodnych województwa lubelskiego
w 2015 r.
Sieć monitoringu osadów rzecznych i jeziornych województwa lubelskiego w 2015 r. obejmowała 22 punkty obserwacyjne: 17 rzecznych – zlokalizowanych głównie przy
ujściach większych rzek, oraz 5 jeziornych.
a.Rzeki
Osady rzeczne województwa lubelskiego w większości
przypadków uznaje się za niezanieczyszczone wg wszystkich trzech kryteriów. Jedynie w osadach Bugu od lat obserwuje się podwyższone zawartości strontu – wartość
najwyższą odnotowano w Sławatyczach. Jest to związane
z naturalnie wyższą zawartością tego pierwiastka na obszarach węglanowo – marglistych utworów kredowych na Roztoczu, co powoduje podwyższone stężenie tego pierwiastka
w całym Bugu.
Tabela 8. Ocena osadów wodnych na podstawie dwóch pozostałych kryteriów (źródło: PIG)
Składnik
Rozporządzenie MŚ
Wartości PEL
30
17
Pierwiastek (mg/kg)
Arsen (As)
Chrom (Cr)
200
90
Cynk (Zn)
1000
315
Kadm (Cd)
7,5
3,5
Miedź (Cu)
150
197
Nikiel (Ni)
75
42
Ołów (Pb)
200
91
Rtęć (Hg)
1
0,487
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (mg/kg)
Antracen
0,245
Fluoren
0,144
Fenantren
0,544
Fluoranten
1,494
Benzo(a)antracen
1,5
0,385
Benzo(b)fluoranten
1,5
Benzo(k)fluoranten
1,5
Benzo(ghi)perylen
1
Benzo(a)piren
1
0,782
Chryzen
0,862
Dibenzo(a,h)antracen
1
0,135
Indeno(1,2,3-c,d)piren
1
Piren
0,875
Ponadto w Krzyczewie odnotowano podwyższone
stężenie niklu, które zdeterminowało stan osadów jako
szkodliwie oddziaływujące na organizmy żywe oraz silnie
zanieczyszczone według kryterium geochemicznego.
b.Jeziora
W 2015 roku badaniom poddano osady denne 5 jezior
leżących na terenie województwa lubelskiego – Białe Włodawskie, Bikcze, Łukie, Tomasznie i Uściwierz.
Oceny jakości osadów dennych w 2015 roku wykonano
w oparciu o dwa kryteria:
geochemiczne, według którego osady silnie zanieczyszczone (III klasa) odnotowano w jeziorze
Białym Włodawskim – w osadach jeziora przekroczone zostały zawartości arsenu. W pozostałych
jeziorach osady oceniono jako miernie zanieczyszczone (II klasa).
ocena ekotoksykologiczna (biogeochemiczna),
która wykazała, że w próbach osadów pobranych z jeziora Białego Włodawskiego odnotowano często szkodliwie oddziaływujące na organizmy żywe, natomiast w próbach pobranych
•
•
57
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
z pozostałych jezior stwierdzono sporadycznie
szkodliwe oddziaływanie osadów na organizmy
żywe.
Lokalizację punktów obserwacyjnych osadów wodnych w województwie w 2015 roku oraz wyniki ocen według
opisanych trzech kryteriów przedstawia tabela 9.
Tabela 9. Lokalizacja punktów pomiarowych osadów wodnych w województwie lubelskim w 2015 roku oraz wyniki oceny według
3 kryteriów (źródło: PIG)
Klasa
Klasa
(z rozporz. Dz.U. rok
(geochemiczne
2002, Nr 55, poz. 498
Bojakowska I. (2001)
– Pierwiastki, TZO)
Dł.
geograficzna
Szer.
geograficzna
Data
poboru
1. Wisła – Piotrawin
21,7968
51,1131
2015-07-03
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
2. Wisła – Annapol
21,8356
50,8831
2015-07-03
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
3. Wieprz – Dęblin
21,8542
51,5435
2015-07-04
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
4. Wisła – Gołąb
21,8725
51,4767
2015-07-04
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
5. Wieprz – Wola Skromowska
22,4581
51,6119
2015-07-04
osady
niezanieczyszczone
osady miernie
zanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
6. Wieprz – Jaszczów
22,9444
51,2123
2015-07-04
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
7. Wieprz – Borowica
23,1103
51,0681
2015-07-04
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
8. Wieprz – Michalów
23,0222
50,7331
2015-07-04
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
9. Bug – Kryłów
24,0615
50,6827
2015-07-06
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
10. Bug – Dorohusk
23,8234
51,1618
2015-07-06
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
11. Bug – Zosin
24,1450
50,8653
2015-07-06
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
12. Bug – Strzyżów
24,0400
50,8395
2015-07-06
osady
niezanieczyszczone
osady miernie
zanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
13. Bug – Krzyczew
23,5000
52,1469
2015-07-07
osady
niezanieczyszczone
osady silnie
zanieczyszczone
osady często szkodliwie oddziaływujące na
organizmy żywe
14. Krzna – Neple
23,5206
52,1250
2015-07-07
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
15. Bug – Sławatycze
23,5594
51,7619
2015-07-07
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
16. Bug – Włodawa
23,5664
51,5514
2015-07-07
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
17. Włodawka – Włodawa
23,5605
51,5453
2015-07-07
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
18. Jezioro Białe Włodawskie
23,5335
51,4972
2015-06-23 osady zanieczyszczone
osady silnie
zanieczyszczone
osady często szkodliwie oddziaływujące na
organizmy żywe
19. Jezioro Łukie
23,0827
51,4118
2015-06-23
osady
niezanieczyszczone
osady miernie
zanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
20. Jezioro Tomasznie
23,0031
51,4711
2015-06-23
osady
niezanieczyszczone
osady
niezanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
21. Jezioro Uściwierz
23,0790
51,3755
2015-06-23
osady
niezanieczyszczone
osady miernie
zanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
22. Jezioro Bikcze
23,0511
51,3806
2015-06-23
osady
niezanieczyszczone
osady miernie
zanieczyszczone
osady sporadycznie szkodliwie
oddziaływujące na organizmy żywe
Lp.
58
Nazwa punktu
Klasa (biogeochemiczne Probable
Effects Concentrations (PEC)
– Pierwiastki, TZO):
Wody podziemne
Na obszarze województwa lubelskiego znajduje się
w całości lub częściowo osiem Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych (GZWP). Podstawowym ośrodkiem
wodonośnym są utwory kredowe, które z powodu braku
naturalnych warstw izolujących oraz spękań podłoża są
podatne na zanieczyszczenia.
Zaopatrzenie w wodę na potrzeby gospodarcze regionu lubelskiego opiera się na ujęciach wód powierzchniowych oraz podziemnych, natomiast zaopatrzenie ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia realizuje w 100% w oparciu o wody podziemne, które ze względu na swoją wysoką
jakość są jej najlepszym źródłem.
Według danych GUS za 2014 r. pod względem ilości
wody pobieranej na cele eksploatacji sieci wodociągowej
województwo lubelskie zajęło 8 miejsce w kraju, zużywając
87,7 hm3 wód podziemnych.
Zagrożenia wód podziemnych
Zanieczyszczenia wód podziemnych prowadzą do zmiany
stanu lub składu wody, co w konsekwencji może powodować pogorszenie jej jakości.
Zagrożenia ze względu na pochodzenie można podzielić na:
geogeniczne (naturalne) – związane z przekształceniami hydrogeochemicznymi zachodzącymi w warstwie wodonośnej,
antropogeniczne – pochodzące spoza warstwy
wodonośnej, przy czym źródła zanieczyszczeń
mogą mieć charakter przestrzenny: od punktowych do wielkopowierzchniowych.
Najpoważniejszymi zagrożeniami jakości wód podziemnych są zanieczyszczenia obszarowe, których źródłem
jest m.in.: stosowanie nadmiernych dawek nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin w rolnictwie i leśnictwie, niewłaściwy sposób gromadzenia oraz/lub
stosowania nawozów naturalnych oraz infiltracja do gruntu
ścieków bytowych z nieszczelnych zbiorników ściekowych,
zwłaszcza na obszarach słabo wyposażonych w sieć kanalizacyjną. Źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych może
być także depozycja zanieczyszczeń powietrza z opadem
atmosferycznym.
Zagrożenie dla stanu wód podziemnych stanowić
mogą ścieki odprowadzane do gruntu przez przemysł w ilościach lub w sposób niezgodny z uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym.
Szczególnym zagrożeniem dla wód jest przemysł wydobywczy – górnictwo wpływa na zmiany bilansu wodnego, obniżenie zwierciadła wód podziemnych i tworzenie
•
•
Źródło Św. Antoniego w Radecznicy
Fot. A. Szamik
lejów depresyjnych, a tym samym zanik źródeł, wysuszenie
studni i ujęć komunalnych. Powoduje też zmniejszenie zasobów wód podziemnych i powierzchniowych i pogorszenie
ich jakości z powodu ługowania z hałd i składowisk substancji mineralnych (chlorki, siarczany, związki glinu i żelaza, metale ciężkie).
Stan wód podziemnych
Monitoring jakości wód podziemnych dostarcza informacji
o zasobach i stanie chemicznym wód. Na terenie województwa lubelskiego prowadzony był w 2015 r. w sieciach: krajowej, regionalnej i sieciach lokalnych. Cele, zakres oraz częstotliwość badań zostały określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada
2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr
258 poz. 1550, z późn. zm.).
Klasyfikacja jakości wód podziemnych została dokonana w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu
wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), które obowiązywało do końca 2015 r. Rozporządzenie określa sposób oceny
następująco:
ocenę stanu chemicznego wód podziemnych
w punkcie pomiarowym przeprowadza się, ustalając klasę jakości wód podziemnych przez porównanie wartości badanych elementów fizykoche-
•
59
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
micznych z wartościami granicznymi elementów
fizykochemicznych określonymi w załączniku do
rozporządzenia,
przy określaniu klasy jakości wód podziemnych
w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie wartości granicznych elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne
procesy, z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie
dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych w załączniku do rozporządzenia symbolem „H”
i mieści się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej
klasy jakości wody.
Jednolita część wód podziemnych (JCWPd) jako jednostka bilansowa, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną,
obejmuje wody podziemne występujące w warstwach wodonośnych, umożliwiające zaopatrzenie ludności w wodę
pitną lub będące istotne dla kształtowania stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych.
Państwowy Instytut Geologiczny w konsultacji
z RZGW, GIOŚ i Biurem Gospodarki Wodnej w 2004 r. wydzielił i wyznaczył na terenie kraju 161 jednolitych części
wód podziemnych (JCWPd). Podział ten obowiązywał do
końca 2015 roku.
•
Jakość wód podziemnych w sieci krajowej
Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej
w 2015 r. prowadzony był w przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Na terenie województwa lubelskiego badania wykonano w 13 punktach pomiarowych. Wody ujmowano
z utworów czwartorzędowych, paleogeńsko – neogeńskich i kredowych na JCWPd nr 85, 86 i 108 znajdujących
się na terenie powiatów: bialskiego, włodawskiego, chełmskiego, radzyńskiego oraz na terenie miasta Chełm i Biała
Podlaska. Badania jakości wód prowadzono jesienią w ramach monitoringu operacyjnego w celu ustalenia stanu
chemicznego JCWPd uznanych za zagrożone niespełnieniem przez nie celów środowiskowych oraz określenia
zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Zakres
badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne: przewodność elektrolityczną w 20oC, odczyn pH, temperaturę
i tlen rozpuszczony oraz OWO, jon amonowy, antymon, arsen, azotany, azotyny, bar, bor, beryl, chlorki, chrom, cyjanki wolne, cyna, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt,
magnez, mangan, miedź, molibden, nikiel, ołów, potas,
rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, tal, tytan, uran, wanad,
wapń, wodorowęglany i żelazo.
60
Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w monitorowanych punktach pomiarowych została wykonana
przez PIG-BIP zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra
Środowiska. W miejscowościach Żmudź (1 202) i Terespol
(829), w związku z wysokimi stężeniami potasu, wody podziemne zaklasyfikowano do V klasy jakości. W miejscowości
Międzyleś (1 168) wysokie zawartości fosforanów, azotynów i potasu zadecydowały o V klasie jakości wód. Natomiast w miejscowości Stulno (1 366) wysokie stężenia jonu
amonowego odpowiadały V klasie jakości wód, jednak ze
względu na geogeniczny charakter przekroczeń ostatecznie nadano w tym punkcie pomiarowym IV klasę jakości.
W badanych wodach podziemnych określono stan chemiczny jako słaby.
W punktach pomiarowych w miejscowościach: Biała
Podlaska (827), Neple (1 244), Kodeń (1 245), Włodawa (1 365),
Żabce (1 829), Chutcze (1 928) i Komarówka Podlaska (1 210)
stwierdzono II klasę jakości wód. Natomiast w miejscowościach Chełm (448) i Żmudź (172) wody podziemne osiągnęły III klasę jakości. W tych punktach monitoringowych występowały wody o dobrym stanie chemicznym.
W 9 punktach pomiarowych w miejscowościach: Terespol (829), Żmudź (1 202), Komarówka Podlaska (1 210),
Neple (1 244), Kodeń (1 245), Włodawa (1 365), Stulno (1 366),
Żabce (1 829) i Chutcze (1 928) rozszerzono badania o następujące grupy wskaźników organicznych:
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(17 wskaźników): acenaftylen, acenaftalen, fluoren,
fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo[a]
antracen, chryzen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]
fluoranten, benzo[e]piren, benzo[a]piren, dibenzo[ah]antracen, indeno[1,2,3<cd]piren, benzo[ghi]
perylen, perylen;
pestycydy chloroorganiczne (20 wskaźników):
a<HCH, b<HCH, g<HCH, d<HCH, heptachlor,
•
•
23%
54%
8%
15%
KLasa III - wody zadowalającej jakości
Klasa II - wody dobrej jakości
Klasa IV - wody niezadowalającej jakości
Klasa V - wody złej jakości
Wykres 17. Ocena jakości wód podziemnych badanych na terenie
woj. lubelskiego w sieci krajowej w 2015 r. (źródło: GIOŚ)
•
aldryna, epoksyd heptachloru, g<chlordan, endosulfan I, a<chlorodan, dieldryna, p,p<DDE, endryna, endosulfan II, p,p’<DDD, aldehyd endryny,
siarczan endosulfanu, p,p’<DDT, keton endryny,
metoksychlor;
pestycydy fosforoorganiczne (10 wskaźników):
dichlorfos, mewinfos, tiometon, diazymon, paration metylowy, fenitrotion, malation, fention
pariation etylowy, chlorfenwinfos oraz trichloroetan, tertrachloroetan, benzen, toluen etylobenzen, 1,4dimetylobenzen, 1,3dimetylobenzen,
1,2dimetylobenzen.
Stężenia badanych wskaźników organicznych nie wpłynęły na klasyfikację dokonaną na podstawie wskaźników
fizykochemicznych, gdyż znajdowały się poniżej granicy
oznaczalności i osiągnęły I klasę jakości.
Podsumowując, wśród 13 badanych punktów pomiarowych wykorzystanych do oceny stanu chemicznego dominowały wody II klasy jakości stanowiące 54% badanych
wód. Wody III klasy jakości stanowiły 15%, IV klasy jakości
8% a V klasy jakości – 23%. Nie stwierdzono występowania
wód bardzo dobrej jakości, tj. I klasy (wykres 17, tabela 10,
mapa 20).
Tabela 10. Klasy jakości wód podziemnych na podstawie monitoringu operacyjnego w 2015 r. wg badań PIG PIB w Warszawie
(źródło: GIOŚ)
Nr
Monbada
Miejscowość
Nr
JCWPd
III
klasa
IV klasa
V klasa
Klasa
organika
Klasa
jakości
Przyczyna zmiany klasy jakości
II
Tylko O2 wskazuje na III klasę jakości
parametr terenowy
827
m. Biała Podlaska
85
O2
829
Terespol
(gm. miejska)
85
temp.,
O2,Ca,
HCO3
NO3,
PO4
K
1168
Międzyleś
(gm. Tuczna)
85
O2, NO3
TOC
K,NO2, PO4
1244
Neple
(gm. Terespol)
85
O2,Fe
I
II
Fe (geogeniczne pochodzenie), O2
(parametr terenowy) III klasa jakości
1245
Kodeń
85
O2,Fe
I
II
Fe (geogeniczne pochodzenie), O2
(parametr terenowy) III klasa jakości
1365
Włodawa
85
O2
I
II
O2 wskazuje na III klasę jakości (parametr
terenowy)
1366
Stulno
(gm. Wola Uhruska)
85
O2,HCO3, Fe
I
IV
Geogeniczne pochodzenie wskaźnika
NH4 w V klasie
1829
Żabce
(gm.Międzyrzec Podlaski)
85
O2,Fe
I
II
Fe (geogeniczne pochodzenie), O2
(parametr terenowy) III klasa jakości
1928
Chutcze
(gm. Sawin)
85
Temp., O2, Fe
I
II
Fe (geogeniczne pochodzenie),
O2 (parametr terenowy)
III klasa jakości
1210
Komarówka Podlaska
86
O2,Fe
I
II
Geogeniczne pochodzenie wskaźnika,
tylko Fe i O2
w III klasie jakości
172
Żmudź
108
NO3,Ca
III
448
m. Chełm
108
O2,Ni,Ca
III
1202
Żmudź
108
O2,O2,NO3,
HCO3, Ca
NH4
K
I
V
V
I
V
61
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Mapa 20. Klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu operacyjnego sieci krajowej badanych w 2015 r. (źródło: PIG)
Źródło Św. Mikołaja
Fot. J. Tkaczyk
Jakość wód źródeł
W 2015 r. WIOŚ w Lublinie prowadził w ramach monitoringu regionalnego badania 20 źródeł występujących na
obszarze Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Celem badań było
określenie zmian chemizmu i oceny stanu chemicznego
wód podziemnych. Zakres badań obejmował następujące
wskaźniki: odczyn, temperaturę, przewodność elektrycz-
62
ną 20˚C, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny,
amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor, bar, beryl,
chlorki, chrom, cyjanki, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm,
kobalt, magnez, molibden, mangan, miedź, nikiel, ołów,
potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, tytan, wapń, wodorowęglany, fenole, i żelazo.
Analiza stężeń badanych wskaźników fizykochemicznych wykazała, że wody te spełniały normatywy wysokich
klas jakości. Wyniki analiz wskazują na naturalny skład wód.
W składzie chemicznym wód źródlanych stwierdzono podwyższone wartości wapnia i wodorowęglanów. Stężenia
tych wskaźników określone dla stanu dobrego nie przekraczały wartości granicznej dla III klasy jakości. Występowanie
wodorowęglanów i wapnia w badanych wodach związane
jest z procesami geochemicznymi i nie świadczą o zanieczyszczeniu. Ich stężenia nie decydowały o klasie jakości.
Ocena przeprowadzona na podstawie badań zgodnie
z rozporządzeniem wykazała, że wszystkie badane wody zaliczono do wysokich klas jakości – 7 badanych źródeł osiągnęło I klasę jakości, natomiast 13 źródeł znalazło się w II klasie jakości wód (wykres 18, tabela 11). W badanych źródłach
stwierdzono dobry stan chemiczny.
Tabela 11. Lokalizacja i ocena jakości wód źródeł badanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Lp.
Dorzecze/
zlewnia rzeki
Lokalizacja źródła
miejscowość/
gmina
Ocena fizykochemiczna wody
Użytkowanie terenu
Klasa
Wskaźniki odpowiadające
II i III klasie jakości
Azotany
[mg/l]
1.
Chodelka/
Wisła
Borów/Chodel
Zakrzewienia
I
Wapń – II klasa,
Wodorowęglany – II klasa
9,3
2.
Grodarz/Wisła
Kazimierz Dolny
Teren zabudowany
II
Azotany – II klasa,
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
14
3.
Potok Witoszyński/
Bystra/Wisła
Rzeczyca/
Kazimierz Dolny
Zabudowa wiejska
II
Azotany – II klasa,
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
20
4.
Chodelka/
Wisła
Rogów/Wilków
Teren zadrzewiony
I
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
2,4
5.
Potok Wrzelowiecki/
Wisła
Wrzelowiec/
Opole Lubelskie
Teren zabudowany
II
Azotany – II klasa,
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
12
6.
Wyżnica/
Wisła
Nieszawa/
Józefów
Nieużytki
I
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
9,3
7.
Wyżnica/
Wisła
Boiska/Józefów
Zadrzewienia
śródpolne
I
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
7,5
8.
Sopot/Tanew
Ciotusza Stara/ Susiec
lasy
II
Azotany – II klasa,
Wapń – II klasa,
Wodorowęglany – II klasa
10,72
9.
Sopot/Tanew
Majdan Sopocki/
Susiec
lasy
II
Azotany – II klasa,
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
10,9
10.
Sopot/Tanew
Zawadki/Susiec
Zabudowania, lasy
I
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
9,12
11.
Sopot/Tanew
Łosiniec/Susiec
Obszary zabudowane
I
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
8,29
12.
Sopot/Tanew
Swidy/Susiec
lasy
II
Azotany – II klasa,
Wapń – II klasa, Wodorowęglany- II klasa
10,48
13.
Sołokija/Bug
Sołokije/
Tomaszów
Zabudowania, lasy,
grunty orne
II
Azotany – II klasa,
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
14,97
14.
Sołokija/Bug
Siedliska źródło św. Mikołaja/
Lubycza Królewska
Zabudowania, lasy
I
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
3,45
15.
Sołokija/Bug
Lubycza Królewska
Obszary zabudowane
II
Azotany – II klasa,
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
13,12
16.
Wieprz
Husiny/
Krasnobród
Zabudowania, lasy
II
Azotany – II klasa,
Wapń – II klasa, Wodorowęglany – II klasa
14,85
17.
Łabuńka/
Wieprz
Barchaczów/
Łabunie
Użytki zielone
II
Azotany – II klasa,
Wapń – III klasa, Wodorowęglany – II klasa
23,58
18.
Wolica/Wieprz
Rozdoły/
Skierbieszów
Użytki zielone
II
Azotany – II klasa,
Wapń – III klasa, Wodorowęglany – II klasa
12,34
19.
Wolica/Wieprz
Huszczka Duża/ Skierbieszów
Użytki zielone
II
Azotany – II klasa,
Wapń – III klasa, Wodorowęglany – II klasa
18,59
20.
Wolica/Wieprz
Łaziska/
Skierbieszów
Grunty orne
I
Wapń – III klasa, Wodorowęglany – II klasa
3,09
63
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
35%
65%
KLasa II - wody dobrej jakości
Klasa I - wody bardzo dobrej jakości
Wykres 18. Jakość wód źródeł badanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Monitoring składowisk
Składowiska i wysypiska odpadów należą do grupy obiektów gospodarki komunalnej zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie miast i osiedli ludzkich. Odgrywają pozytywną
rolę chroniąc środowisko, jednak same mogą być również
źródłem jego zanieczyszczenia. Mogą oddziaływać na wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, gleby a także przyrodę ożywioną, dlatego wpływ składowisk na otaczające je
środowisko powinien być systematycznie monitorowany.
Podstawy prawne zobowiązujące zarządzającego składowiskiem do realizacji monitoringu składowisk oraz dotyczące zakresu i częstotliwości prowadzonych badań stanowią:
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. 2013 r., poz. 21 z póź. zm.),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30
kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 523),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 lis­
topada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291),
zapisy zawarte w decyzjach o pozwoleniu zintegrowanym wydanych przez Marszałka Województwa,
zapisy zawarte w decyzji Marszałka Województwa zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów.
Badania monitoringowe udokumentowane raportami
zawierającymi wyniki prowadzonych badań i obserwacji służą do analizy wpływu obiektu na otaczające go środowisko
naturalne.
Zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy o odpadach, zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany corocznie
•
•
•
•
•
64
przesyłać wyniki badań monitoringowych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca
pierwszego kwartału, po zakończeniu roku kalendarzowego,
którego te wyniki dotyczyły.
Badania monitoringowe prowadzone były w 2015 r.
przez zarządzających wokół 122 składowisk komunalnych,
w tym 34 w fazie eksploatacji i 85 w fazie poeksploatacyjnej,
oraz 3 składowisk gromadzących odpady przemysłowe (wykres 19). Udział obiektów realizujących monitoring stanowił
niemal 92% tych, wokół których możliwe było prowadzenie
tego typu badań (11 zarządzających nie przedłożyło wyników badań monitoringu składowisk). Porównując do roku
poprzedniego wzrosła liczba jednostek prowadzących monitoring poeksploatacyjny z 62 do 85 obiektów.
Podstawą przeprowadzonej oceny były wyniki oznaczeń wskaźników fizykochemicznych w próbkach wód podziemnych pobranych z 423 punktów sieci monitoringu stanu
chemicznego.
27,8
69,7%
%
2,5%
0%
20%
Składowiska:
40%
60%
80%
100%
w trakcie eksploatacji
faza poeksploatacyjna
przemysłowe
Wykres 19. Monitoring składowisk prowadzony w 2015 r. na terenie woj. lubelskiego (źródło: WIOŚ)
Jak wynika z informacji zawartych w raportach nadsyłanych przez zarządzających monitoring składowisk prowadzony był w bardzo różny sposób. Nadal występowały
przypadki wypełniania obowiązku prowadzenia monitoringu w sposób minimalistyczny w odniesieniu do zakresu prowadzonych badań. Zakres badanych wskaźników nie zawsze
był adekwatny do rodzaju gromadzonych na składowisku
odpadów.
Podkreślić natomiast należy zdecydowaną poprawę
prowadzonego monitoringu w zakresie częstotliwości badań, określonych w obowiązujących przepisach.
Analizę stanu wód podziemnych w rejonie składowisk
przeprowadzono na podstawie wyników badań monitoringowych otrzymanych od zarządzających zakładami utylizacji odpadów. Wśród badanych parametrów znalazły się
m. in.: pH, przewodnictwo elektroniczne właściwe (PEW),
ogólny węgiel organiczny (OWO), chlorki, siarczany, żelazo
(Fe), wapń (Ca), sód (Na), mangan (Mn), potas (K), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
oraz zawartość metali ciężkich: cynk (Zn), miedź (Cu), nikiel
(Ni), ołów (Pb), kadm (Cd), chrom (Cr), rtęć (Hg).
Klasyfikacja poszczególnych elementów fizykochemicznych wykazała, że badane wody charakteryzowały się
zróżnicowaną jakością: od wód o bardzo wysokiej jakości
(klasa I) do wód złej jakości (klasa V).
W rejonie 108 składowisk (ponad 88%) stan chemiczny
badanych wód określono jako dobry (I – III klasa). W przypadku pozostałych 14 składowisk (blisko 12%) stan chemiczny
wód określony został jako słaby, w zakresie IV i V klasy.
Badania prowadzone wokół składowisk przyjmujących
odpady komunalne, wykazały, że najczęściej występującymi wskaźnikami w IV i V klasie były: odczyn pH, ogólny węgiel organiczny (OWO) i przewodność elektrolityczna. Odnotowano również obecność pojedynczych przypadków
wysokich stężeń cynku, chromu, rtęci, kadmu, ołowiu, NO2,
NO3, niklu. Podwyższoną koncentrację badanych wskaźników zarejestrowano w rejonie: składowiska odpadów komunalnych w Kol. Wisznice (pow. bialski), składowiska odpadów komunalnych Tomaszów (pow. tomaszowski) oraz
Sobieszyn (gm. Ułęż, pow. rycki).
W otoczeniu składowisk gromadzących odpady przemysłowe zarejestrowano wystepowanie badanych wskaźników na poziomie klasy IV i V. W rejonie składowiska Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A. były to: amoniak, azotyny,
siarczany, żelazo oraz pH, natomiast w rejonie składowiska
odpadów pogórniczych Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
azotany, siarczany, przewodność elektrolityczna, Mn, Na,
Ni, Ca, Fe, K, Cl, pH. Stan chemiczny wód określony został
jako słaby. Wody badane w rejonie składowiska zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Budowlanych
„WOD-BUD” w Kraśniku uzyskały status wód o dobrym stanie chemicznym.
Obszary Szczególnie Narażone (OSN)
Na terenie województwa lubelskiego w roku 2015 kontynuowano realizację zadań na obszarach szczególnie narażonych (OSN), wyznaczonych w roku 2012 poprzez rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie (RZGW) Nr 6/2012 w sprawie określenia
wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa lubelskiego.
Działaniami objęto 5 obszarów o łącznej powierzchni
wynoszącej 13 905,43 ha: Przegaliny Duże, Kuraszew, Czerniejówka, Kanał Żmudzki i Uherka.
Podstawą wyznaczenia wymienionych obszarów były
przekroczenia średniej wartości azotanów w:
wodach podziemnych na terenie OSN Przegaliny
Duże (gmina Komarówka Podlaska) oraz OSN Kuraszew (gmina Wohyń),
wodach powierzchniowych rzek Czerniejówka,
Kanał Żmudzki oraz Uherka (na odcinku od źródła
do Garki).
Zadania realizowane na terenie wyznaczonych OSN
określone zostały w programie działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, który został określony rozporządzeniem Nr 1/2013 Dyrektora RZGW
w Warszawie w styczniu 2013 roku. Program ten realizowany
będzie przez 4 lata. Rozporządzenie określiło obowiązki oraz
sposób edukowania w zakresie dobrej praktyki rolnej osób
prowadzących działalność rolniczą na OSN, zasady kontroli
rolniczych źródeł zanieczyszczenia oraz sposób monitorowania realizacji programu i jego efektów.
WIOŚ w Lublinie wskazany został jako jednostka realizująca kontrole rolniczych źródeł zanieczyszczenia oraz monitoring efektów realizacji programu na podstawie stanu środowiska. Uzyskane wyniki są elementem składowym oceny
efektywności prowadzonych działań.
W roku 2015, zgodnie z przyjętym planem kontroli,
skontrolowano 14 gospodarstw, w wyniku których wydano
7 zarządzeń pokontrolnych oraz zastosowano 1 pouczenie.
Czynności kontrolne ukierunkowane były na sprawdzenie
realizacji zadań obowiązkowych wynikających z programu.
Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości
związane z:
przestrzeganiem założeń ww. programu działań
(m.in. dot. prowadzenia dokumentacji związanych ze składowaniem obornika w pryzmach polowych),
zagospodarowaniem nieczystości ciekłych i nawozów naturalnych,
prowadzeniem dokumentacji zabiegów agrotechnicznych,
zgłoszeniem organom ochrony środowiska instalacji do chowu i hodowli zwierząt,
wykonywaniem wymaganych pomiarów w zakresie poboru wody,
przechowywaniem pasz soczystych (kiszonek).
Skuteczność realizowanych działań monitorowano
w roku 2015 w ramach badań jakości wód powierzchniowych (po 1 punkcie pomiarowym na rzekach: Białka i Kanał
•
•
•
•
•
•
•
•
65
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Żmudzki) oraz płytkich wód gruntowych w studniach kopanych (w 4 punktach pomiarowych na terenie OSN Przegaliny
Duże oraz w 1 punkcie na terenie OSN Kuraszew).
Ocenę jakości wód powierzchniowych dokonano na
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
(Dz. U. 2002 r. Nr 241, poz. 2093). Wartość średnioroczna azotanów mieściła się w zakresie od 0,60 do 4,93 mgNO3/l, przy
dopuszczalnej granicy wynoszącej 10 mgNO3/l, co oznacza,
że wody powierzchniowe przepływające przez wyznaczony
OSN nie są wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze
źródeł rolniczych.
Ocenę stanu chemicznego monitorowanych wskaźników w wodach gruntowych sporządzono na podstawie
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych
części wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85). Na podstawie
badań wskaźników fizykochemicznych stwierdzono, że stan
płytkich wód podziemnych mieścił się w przedziale od II do
V klasy. Decydującym o klasie parametrem była zawartość
azotanów.
Na terenie OSN Przegaliny Duże azotany mieściły się w zakresie od 13,7 do 195,2 mg/l, przy średniej z lat
2004-2015 wynoszącej 110,8 mg/l. Najwyższe wyniki azotanów uzyskano w studni zlokalizowanej w miejscowości
Przegaliny Duże 137 (V klasa), a najniższe w miejscowości
Derewiczna (II klasa).
Wyniki azotanów uzyskane na terenie OSN Kuraszew
kształtowały na poziomie klasy IV (od 57,5 do 73,5 mg/l) przy
średniej na przestrzeni lat 2008-2015 wynoszącej 83,13 mg/l,
co wskazuje tendencję spadkową.
Granice wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych oraz punkty monitorowane w roku 2015 zostały przedstawione na mapie 21.
W roku 2016 nastąpi podsumowanie 4-letniego cyklu
programu realizowanego na obszarach szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Należy pamiętać, iż działania realizowane przez WIOŚ
w Lublinie, to tylko jeden z elementów składowych całego
programu. Podsumowanie ich wszystkich pozwoli na skoordynowanie działań i wyciągnięcie wniosków zmierzających
do osiągnięcia lepszych efektów środowiskowych. Przykładem może być realizacja programu działań OSN Przegaliny
dzięki któremu obserwuje się powolny spadek stężeń azotanów w płytkich wodach gruntowych.
66
Reakcje
Jednym z ważniejszych zadań z zakresu ochrony środowiska,
mających wpływ na poprawę, jakości wód jest wypełnienie
zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Zgodnie z zapisami
dyrektywy wymagania dotyczą: wydajności oczyszczalni
ścieków, standardów oczyszczania ścieków oraz wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych.
Obniżenie presji ścieków komunalnych poprzez podniesienie standardów oczyszczania ścieków i tym samym ograniczenie ładunku zanieczyszczeń z sektora komunalnego
znacznie wpłynie na poprawę stanu wód. Przedsięwzięcia
w tym zakresie zostały określone w „Krajowym programie
oczyszczania ścieków komunalnych”.
W 2015 r. zrealizowano zaplanowane inwestycje w sektorze gospodarki ściekowej mające na celu poprawę stanu
wód. Do najważniejszych inwestycji na terenie województwa lubelskiego należały:
Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych
w Werbkowicach, która polegała na zamianie układu reaktorów biologicznych na system wyposażony w złoża zatopione z aktywną błoną biologiczną oraz wykonaniu nowego
odpływu ścieków oczyszczonych do rzeki Huczwy. Modernizacji uległ również układ obróbki osadu ściekowego oraz
piaskownik. Po modernizacji przepustowość oczyszczalni
wynosi 475 m3/d RLM=2930.
Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Międzyrzecu Podlaskim. W ramach prac modernizacyjnych
wykonano przebudowę oczyszczalni ścieków polegającą
na zainstalowaniu nowej kraty, sito-piaskowników i automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych. Przeprowadzono także zmianę procesu oczyszczania biologicznego
poprzez zastosowanie sekwencyjnych reaktorów osadu
czynnego typu SBR z opcją wspomagania chemicznego
oczyszczania ścieków. Przebudowano system stabilizacji
osadów ściekowych tj. zrezygnowano z prowadzenia procesu stabilizacji osadów na drodze beztlenowej w otwartej
komorze fermentacji na rzecz stabilizacji osadu na drodze
tlenowej w wydzielonej komorze. Po modernizacji przepustowość oczyszczalni wynosi 2 850 m3/d (zwiększono przepustowość o 550 m3/d) Oczyszczalnia jest zlokalizowana
w aglomeracji o wielkości RLM=20 000.
Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków ,,FREGATA” w Rykach o maksymalnej przepustowości projektowej 6 388 m3/d i RLM 3 8600. Inwestycja została zrealizowana w latach 2013-2015. W ramach inwestycji
wybudowano nowy ciąg technologiczny do biologicznego
Mapa 21. Granice wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych oraz punkty monitorowane w 2015 r. na terenie województwa lubelskiego (źródło: WIOŚ)
67
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
oczyszczania ścieków oraz odwodnienia osadów ściekowych. Przeprowadzona modernizacja umożliwiła redukcję
zanieczyszczeń biogennych i biodegradowalnych trafiających do jcwp Irenka
Modernizacja oczyszczalni ścieków ,,Bieławin’’
w Chełmie wraz z rozbudową systemu kanalizacyjnego.
Wykonana inwestycja zwiększyła przepustowość oczyszczalni, która wynosi 19 300 m3/d oraz zapewniła podwyższone usuwanie biogenów i zaawansowaną przeróbkę
osadów ściekowych. Zmiana technologii nastąpiła w obrębie części biologicznej – zamiast technologii osadu czynnego w układzie sekwencyjnym, została wprowadzona
technologia z reaktorem przepływowym i wydzielonymi
osadnikami wtórnymi. W ramach prowadzonej inwestycji
zmodernizowano także gospodarkę osadami ściekowymi
wytwarzanymi w oczyszczalni ścieków. Ponadto wykonano remont obiektów zaplecza oczyszczalni i rozbudowano
drogi.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie
Lubelskim o przepustowości 6 300 m3/d przy obciążeniu
RLM=63 420. Prace remontowe polegały na wymianie
i montażu krat z zespołem rozdrabniania, płukania i odwadniania skratek oraz budową przyłącza flotatu. Zmodernizowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków
komunalnych umożliwi oczyszczanie ścieków z zachowaniem parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami.
W 2015 r. przeprowadzono także rozbudowę i modernizację wielu innych komunalnych oczyszczalni m.in.
w miejscowościach:
Horodło – w oczyszczalni biologiczno – mechanicznej
prace remontowe polegały na zamianie dotychczasowego
reaktora biologicznego na złoże zraszane o konstrukcji zamkniętej, wykonane w systemie BIOCLERE, z zasypowym
wypełnieniem złoża i ciśnieniowym systemem zraszania
oraz system wentylacji mechanicznej. Przepustowość
oczyszczalni wynosi 15 m3/d, RLM=150.
Hanna – zmodernizowano mechaniczno-biologiczną
oczyszczalnię ścieków opartą na technologii wysokosprawnych procesów biochemicznych z udziałem osadu czynnego z zintegrowanym programem z pełną wizualizacją,
wykorzystującym wskazania i stany wszystkich urządzeń
oczyszczalni, w tym pomiarowych. W ramach przeprowadzonej modernizacji poddano stare urządzenia: piaskownik
i stację zlewczą ścieków oraz wybudowano nowe urządzenia: sito spiralne z transportem skratek, reaktor biologiczny,
komorę pomiarową, instalację odwadniania osadu – prasę
taśmową.
Woroniec (gmina wiejska Biała Podlaska) zmodernizowano komunalną oczyszczalnię ścieków. Wykonano
68
przebudowę części instalacji technologicznej istniejącej
oczyszczalni oraz wybudowano jeden ciąg technologiczny
mechaniczno – biologicznej oczyszczalni typu HNV-N-30.
W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano budynek
przepompowni ścieków i wybudowano nowe urządzenia,
tj. piaskownik napowietrzny, separator piasku, zbiornik wyrównawczy, reaktor biologiczny, osadnik wtórny, zagęszczacz osadu. Ponadto wykonano punkt zlewny ze zbiornikiem retencyjnym. Przepustowość oczyszczalni wynosi 30
m3/d, RLM=180.
Żyrzyn – zmodernizowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych. Zakres prac obejmował zakup i wymianę dmuchaw typu Riedschle DTA
napowietrzających ścieki, zakup i wymianę pomp, w tym
jednej z nożem tnącym do rozdrabniania skratek, budowę
nowego pomieszczenia w celu hermetyzacji i docieplenia
punktu zrzutu skratek, zakup nowego kontenera na skratki
w wersji zamkniętej oraz sprężarki do napowietrzania ścieków. Modernizacja oczyszczalni o maksymalnej przepustowości 300 m3/d prowadzona była w latach 2012-2015.
Ratoszyn – zakończono budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych w firmie
,,ZAK ‘’Sp. z o. o prowadzącej działalność w zakresie przetwórstwa i konserwowania owoców i warzyw. W skład
wybudowanej oczyszczalni weszły następujące obiekty
i urządzenia: pompownia główna ze zbiornikiem retencyjno-uśredniającym, sito spiralne z podajnikiem ślimakowym,
reaktor biologiczny SBR BIOGEST, zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych, zbiornik osadu nadmiernego, urządzenie odwadniające DRAIMAD sześcioworkowy.
Wraz z budową i rozbudową oczyszczalni w ramach
KPOŚK prowadzona była budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej. W 2015 r. wybudowano 75,81 km sieci kanalizacyjnej na terenie 13 miejscowości oraz przeprowadzono modernizację 1,59 km sieci kanalizacyjnej na terenie
Chełma.
Najwięcej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowano
w miejscowościach: Biłgoraj, Milanów, Serokomla, Lublin,
Urzędów, Tomaszów Lubelski oraz Piszczac. Zrealizowane
inwestycje mają na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w województwie, co ma się przełożyć na ograniczenie emisji niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i stopniową poprawę stanu wód w regionie.
Działania w zlewni rzeki Bug
Badania rzeki Bug prowadzone przez WIOŚ w Lublinie
wykazały na prawie całej jego długości w obrębie województwa lubelskiego zły stan wód, począwszy od Kryłowa
– pierwszego punktu pomiarowego w granicach Polski.
Oznacza to, iż rzeka wpływa już znacznie zanieczyszczona
z terenu Ukrainy. Działania na rzecz poprawy jakości wód
w rzece Bug nie mogą się zatem ograniczyć tylko do polskiej
części zlewni, lecz muszą być prowadzone równolegle po
stronie ukraińskiej.
W ukraińskiej zlewni Bugu znajduje się 16 komunalnych oczyszczalni ścieków, które są w bardzo złym stanie
technicznym, co skutkuje niską skutecznością oczyszczania. W rezultacie do wód przedostają się z urządzeń kanalizacyjnych ścieki nieoczyszczone, albo bardzo słabo oczyszczone.
Największym podmiotem zanieczyszczającym rzekę
Bug jest Lwowskie Miejskie Komunalne Przedsiębiorstwo
„Lwiwwodokanał”, zarządzające oczyszczalnią ścieków. Sto-
pień dekapitalizacji urządzeń na oczyszczalni wynosi 99%,
a działania doraźne, nawet jeśli wystąpiły, nie przyniosły
spodziewanego efektu. Konieczna jest całkowita modernizacja oczyszczalni ścieków, jednak z przedsięwzięciem finansowym, szacowanym na 125-150 mln euro, władze Ukrainy
nie są obecnie w stanie się zmierzyć. W maju 2015 roku, Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie
wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o rozważenie wsparcia finansowego stronie ukraińskiej na modernizację oczyszczalni we Lwowie oraz w miejscowościach Kamionka Bużańska
i Luboml. W odpowiedzi NFOŚiGW uzależnił ewentualną pomoc od informacji udzielonej przez beneficjenta na temat
kosztów inwestycji oraz osiągnięcia planowanego efektu
ekologicznego zadawalającego stronę polską.
69
HAŁAS
słaba rozdzielczość
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Hałas
Presje
Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku określa hałas jako
niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez
działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas
emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch
kolejowy, ruch samolotowy, oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. Ustawa Prawo ochrony
środowiska w art. 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.)
ogranicza hałas tylko do dźwięków słyszalnych, tj. o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz, z wyłączeniem infra
i ultradźwięków.
Hałas jako zanieczyszczenie szkodliwe dla zdrowia,
uciążliwe i powodujące dyskomfort funkcjonowania człowieka w środowisku podlega unormowaniom i jest ewidencjonowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Lublinie w ramach monitoringu hałasu oraz
działalności kontrolnej. WIOŚ, zgodnie z art. 120 a ustawy
Poś oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25
kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska (Dz. U. Nr 82, poz. 500) prowadzi bazę
EHALAS, która pełni funkcję ww. rejestru. Na poniższym
schemacie przedstawiono dane gromadzone w bazie
EHALAS.
W województwie lubelskim zanieczyszczenie środowiska
hałasem pochodzi głównie z komunikacji drogowej, w niewielkim stopniu kolejowej i lotniczej oraz od źródeł przemysłowych.
•
Komunikacja drogowa
Według danych GUS w granicach województwa
przebiega około 20 690 km dróg, w tym: 1 060 km krajowych, 2 210 km wojewódzkich, 9 239 km powiatowych
oraz 8 181 km gminnych. Po drogach krajowych przejeżdża
średnio na dobę około 8 813 pojazdów, w tym 76% stanowią pojazdy osobowe, około 22% ciężarowe, natomiast po
drogach wojewódzkich – 3 235 pojazdów, w tym 85% to
samochody osobowe i 12% – ciężarowe.
•
Komunikacja kolejowa
Sieć kolejowa na terenie województwa zarządzana
jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Łączna długość
linii kolejowych wynosi 1 027 km. Najwięcej przewozów
w regionie odbywa się na linii nr 7 łączącej Warszawę
z przejściem granicznym w Dorohusku. Na tej linii skupia
się większość ruchu pasażerskiego w postaci pociągów
osobowych na odcinku Dęblin – Lublin – Chełm – Dorohusk oraz pospiesznych, z których większość kończy
bieg w Lublinie. Pozostałe przewozy pasażerskie organizowane są na liniach: nr 2 – odcinek: Łuków – Biała
Podlaska – Terespol, nr 26 – odcinek: Łuków – Dęblin,
Pomiary WIOŚ prowadzone
zgodnie z Programem
Monitoringu Środowiska
(art. 117 Poś)
EHALAS
Baza krajowa
GIOŚ
EHALAS
Baza wojewódzka
WIOŚ
Programy ochrony
przed hałasem
przekazywane do WIOŚ
(art. 120. 2 i 3 ustawy Poś)
72
Pomiary przekazywane do WIOŚ
przez zarządzających drogami,
liniami kolejowymi lub lotniskiem
(art. 175 i art.178 Poś)
Pomiary przekazywane do WIOŚ
przez prowadzących instalację
oraz użytkowników urządzenia
(art. 147 i art. 150 Poś)
Mapy akustyczne
przekazywane do WIOŚ
(art. 120.1 oraz art. 179. 4
ustawy Poś)
nr 30 – odcinek: Parczew – Lublin, nr 68 – odcinek:
Lublin – Kraśnik – Szastarka – granica województwa,
nr 69 – odcinek: Rejowiec – Hrebenne, nr 72 – odcinek:
Zawada – Zamość, nr 101 – odcinek: Hrebenne – granica województwa, nr 581 – odcinek: Świdnik Miasto –
Świdnik Port Lotniczy.
Stan
•
Komunikacja lotnicza
W województwie lubelskim funkcjonują lotniska:
– lotnisko użytku publicznego: „Lublin Airport”, zarządzane przez Port Lotniczy Lublin,
– cztery lotniska użytku wyłącznego: w Radawcu koło
Lublina oraz Zamościu, zarządzane przez Aeroklub Polski,
w Świdniku zarządzane przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL” Świdnik S.A. oraz w Depułtyczach Królewskich
zarządzane przez PWSZ w Chełmie,
– osiem lądowisk śmigłowców sanitarnych: dwa w Lublinie – SP WSS oraz SP ZOZ MSW, Radzyniu Podlaskim – SP
ZOZ MSW, Włodawie – SP ZOZ, Chełmie – SP WSS, Białej Podlaskiej – SP WSS, Parczewie – SP ZOZ, Zamościu – SP WSS,
– pięć lądowisk samolotowych: w Świdniku – Aeroklub
Świdnik, Dębowej Kłodzie, Majdanie Nowym k/Biłgoraja, Białej Podlaskiej, Rykach,
– lotnisko wojskowe w Dęblinie – JW 4 929 Dęblin,
41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, wpisane do Rejestru Lotnisk i Lądowisk Wojskowych w Polsce.
Najważniejszym dla regionu jest otwarte w grudniu
2012 r. lotnisko „Lublin Airport”, certyfikowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 59 a ust. 6 ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393,
z późn. zm.). Jest to najmłodsze lotnisko międzynarodowe
w Europie, zlokalizowane w centralnej części województwa
i położone bezpośrednio przy drodze ekspresowej nr 17,
około 12 km od Lublina. W 2015 r. liczba operacji lotniczych
wynosiła 3 732.
•
Hałas przemysłowy
Źródłami hałasu pochodzącego z obszarów działalności przemysłowej w województwie lubelskim są:
– zakłady produkcyjne różnych branż, m.in.: przemysłu
spożywczego, chemicznego i obróbki metali, fermy hodowlane, wytwórnie betonu,
– elektrociepłownie i inne zakłady energetyczne,
– podmioty świadczące usługi, takie jak: hotele, punkty
gastronomiczne i handlowe oraz z zakresu uprawiania sportu i bezpiecznej jazdy – tory kartingowe.
Fot. Archiwum WIOŚ
Sporządzenie oceny stanu akustycznego środowiska w województwie lubelskim należy do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena dotyczy terenów
nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych (art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska).
W województwie lubelskim obowiązkowi opracowywania map akustycznych podlegają:
– miasto Lublin, za co odpowiedzialny jest starosta, który sporządza co 5 lat mapy akustyczne dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy na potrzeby oceny
stanu akustycznego środowiska (art. 118.1. Poś), – drogi, po
których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie,
za które odpowiedzialni są zarządzający drogami zaliczonymi
do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.
Zarządzający sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na
którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (art. 179.
1 ustawy Poś).
Zarządzający koleją i lotniskami nie sporządzają w województwie lubelskim map akustycznych, gdyż dotychczas
nie są zaliczane do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.
Poziomy dopuszczalne hałasu (tabela 1) zawarte są
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). Zostały one określone dla dwóch
grup wskaźników mających zastosowanie:
73
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
1) w prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie
ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do
sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony
środowiska przed hałasem:
– LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich
dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia od godz. 6.00 –
18.00, pory wieczoru od godz. 18.00 – 22.00 oraz pory nocy
od godz. 22.00 – 6.00;
– LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich
pór nocy w roku od godz. 22.00-6.00,
2) do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:
– LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia,
rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 – 22.00,
– LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory
nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 – 6.00.
Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne (Dz. U. 2014, poz. 112)
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem
hałasu
Drogi lub linie kolejowe
L.p.
Rodzaj terenu
LDWN
LN
LAeqD
LAeqN
LDWN
LN
LAeqD
LAeqN
[dB]
1.
a) strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) tereny szpitali poza miastem
50
45
50
45
45
40
45
40
2.
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży
c) tereny domów opieki społecznej
d) tereny szpitali w miastach
64
59
61
56
50
40
50
40
3.
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) tereny zabudowy zagrodowej
c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) tereny mieszkaniowo-usługowe
68
59
65
56
55
45
55
45
4.
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców
70
65
68
60
55
45
55
45
W ramach monitoringu hałasu w 2015 r. WIOŚ w Lublinie wykonał badania hałasu komunikacyjnego w 10
punktach pomiarowych. Na obszarze miasta Nałęczowa
oraz miasta Świdnika wykonano pomiary w celu określenia wskaźników długookresowych. W obu punktach nie
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów
dźwięku (tabela 2).
Pomiary krótkookresowe prowadzono w Nałęczowie, Świdniku, Komarnie oraz Konstantynowie. Najwyższe
przekroczenia stwierdzono w Świdniku przy Al. Lotników
Polskich, wynoszące: 6 dB w dzień i 4,7 dB w nocy oraz
w punkcie pomiarowym przy drodze wojewódzkiej Nr 811
w miejscowości Komarno, sięgające 5 dB nocą. W Nałęczowie niewielkie przekroczenia występowały przeważnie w dzień, najwyższe z nich odnotowano w punkcie
przy ul. Armatnia Góra, które wynosiło 3,6 dB. Nocą przekroczenia sięgające 1 dB zmierzono w punktach przy ul.
1-go Maja oraz ul. Kolejowej. W miejscowości Konstantynów w punkcie pomiarowym przy wspólnym odcinku
dróg wojewódzkich nr 811 i 698 przekroczenia wynoszące
około 3 dB występowały nocą.
Wyniki pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego w 2015 r. umieszczono w tabeli 3.
Tabela 2. Wyniki pomiarów długookresowych prowadzonych przez WIOŚ w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Wskaźnik
Wartość
wskaźnika [dB]
Wartość dopuszczalna [dB]
Wartość
przekroczenia [dB]
Lokalizacja punktu
LDWN
64,1
68
0
Świdnik, ul. Niepodległości 11
LDWN
65,8
68
0
Nałęczów, ul. Bochotnica 22
LN
55,0
59
0
Świdnik, ul. Niepodległości 11
LN
56,4
59
0
Nałęczów, ul. Bochotnica 22
74
Tabela 3. Wyniki pomiarów krótkookresowych prowadzonych przez WIOŚ w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Data pomiaru
Czas odniesienia
LAeq [dB]
Wartość dopuszczalna
[dB]
Przekroczenie [dB]
2015-06-18
Dzień 16h
65,4
65
0,4
2015-06-24
Noc 8h
60,7
56
4,7
2015-10-19
Dzień 16h
65,2
65
0,2
2015-10-20
Noc 8h
61,2
56
5,2
2015-06-18
Dzień 16h
64,2
65
0,0
2015-06-24
Noc 8h
59,0
56
3,0
2015-10-19
Dzień 16h
65,4
65
0,4
2015-10-19
Noc 8h
59,3
56
3,3
2015-06-25
Dzień 16h
62,7
65
0,0
2015-06-25
Noc 8h
57,3
56
1,3
2015-11-12
Dzień 16h
62,3
65
0,0
2015-11-12
Noc 8h
55,4
56
0,0
2015-06-26
Dzień 16h
63,9
61
2,9
2015-06-26
Noc 8h
53,5
56
0,0
2015-11-12
Dzień 16h
64,6
61
3,6
2015-11-12
Noc 8h
55,7
56
0,0
2015-06-26
Dzień 16h
64,3
61
3,3
2015-06-26
Noc 8h
56,9
56
0,9
2015-11-12
Dzień 16h
62,4
61
1,4
2015-11-12
Noc 8h
54,2
56
0,0
2015-06-18
Dzień 16h
65,6
61
4,6
2015-06-18
Noc 8h
60,7
56
4,7
2015-12-08
Dzień 16h
67,0
61
6,0
2015-12-08
Noc 8h
55,7
56
0,0
2015-06-18
Dzień 16h
63,0
65
0,0
2015-06-18
Noc 8h
56,1
56
0,1
2015-12-08
Dzień 16h
65,8
65
0,8
2015-12-08
Noc 8h
57,8
56
1,8
2015-06-18
Dzień 16h
65,4
65
0,4
2015-06-18
Noc 8h
58,0
56
2,0
2015-12-08
Dzień 16h
65,7
65
0,7
2015-12-08
Noc 8h
57,1
56
1,1
W ramach kontroli interwencyjnych w 2015 r. WIOŚ
wykonał dobowe pomiary hałasu drogowego w 13 punktach pomiarowych. Pomiary wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm w punkcie pomiarowym w Lublinie
przy ul. Krańcowej, wynoszące w dzień: 3,8 dB, w nocy:
6,9 dB oraz sięgające 2 dB w porze dziennej w Zamościu
przy ul. Hrubieszowskiej. W pozostałych przypadkach nie
stwierdzono naruszenia standardu jakości środowiska. Należy jednak podkreślić, że zmierzone najwyższe chwilowe
wartości hałasu emitowanego do środowiska dochodziły
nawet do 90 dB. W 2015 r. zarządzający drogami na terenie województwa lubelskiego prowadzili pomiary okresowe dla dróg
Lokalizacja punktu
Komarno, DW 811
Konstantynów,
Plac Wolności/ ul. Siedlecka
(wspólny odcinek dróg wojewódzkich
nr 811 i 698)
Nałęczów, ul. 1-go Maja 6
Nałęczów, ul. Armatnia Góra –
Termy Pałacowe
Nałęczów, ul. Kolejowa 9
Świdnik, Al. Lotników Polskich 35
Świdnik, ul. Racławicka 13
Świdnik, ul. Racławicka 39
publicznych o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej
3 mln pojazdów lub o procentowym udziale pojazdów
ciężkich w potoku ruchu powyżej 20%, dla średniego dobowego ruchu przekraczającego 5 tys. pojazdów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011
r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem
lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn.zm.). Wyniki tych
pomiarów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie (GDDKiA O/Lublin) oraz Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Lublinie (ZDW w Lublinie) przekazały
w 2016 r. do WIOŚ w Lublinie (tabela 4).
75
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Pomiary hałasu drogowego wykonane w 2015 r. w województwie lubelskim zgromadzono w bazie EHALAS. Pomiary te wykazały, że przekroczenia w porze nocnej wystąpiły w 14 punktach pomiarowych, w przedziale od 0,2 dB
przy drodze wojewódzkiej nr 830, na trasie Lublin-Nałęczów, do 6,9 dB w Lublinie przy ul. Krańcowej (wykres 1).
W porze dziennej przekroczenia odnotowano w 15 punktach pomiarowych, w przedziale od 0,4 w Konstantynowie
przy Placu Wolności, do 6,0 dB w Świdniku przy Al. Lotników Polskich (wykres 2).
Ekrany akustyczne przy DK 12/17 Fot. GDDKiA O/Lublin
Tabela 4. Wyniki pomiarów okresowych prowadzonych przez zarządzających drogami w 2015 r. (źródło: GDDKiA O/Lublin, ZDW w Lublinie)
Data pomiaru
2015-10-27
2015-10-27
2015-10-27
2015-10-27
2015-10-27
2015-10-27
2015-10-28
2015-10-28
2015-10-28
2015-10-28
2015-10-28
2015-10-28
2015-11-03
2015-11-03
2015-11-03
2015-11-03
2015-11-04
2015-11-04
2015-11-04
2015-11-04
2015-11-04
2015-11-04
2015-11-04
2015-11-04
2015-09-21
2015-09-21
2015-10-27
2015-10-27
2015-11-05
2015-11-05
2015-11-05
2015-11-05
2015-11-18
2015-11-18
2015-11-18
2015-11-18
2015-12-01
2015-12-01
2015-12-01
2015-12-01
2015-12-01
2015-12-01
2015-12-01
2015-12-01
Czas odniesienia
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Dzień 16h
Noc 8h
Laeq [dB]
72,7
69,6
70,8
68,5
65,7
58,1
68,0
63,0
71,8
69,5
67,3
62,2
70,7
65,8
66,4
62,3
67,6
62,3
69,2
62,8
69,9
63,1
71,0
64,5
65,8
61,0
65,5
59,5
61,3
53,9
63,0
57,9
64,6
56,2
61,6
51,8
57,9
48,1
61,4
54,1
63,7
55,5
61,2
55,7
Wartość dopuszczalna
[dB]
-*
61
56
65
56
65
56
61
56
61
56
65
56
65
56
61
56
61
56
65
56
65
56
61
56
61
56
* ( - ) pomiar wykonany na terenie niechronionym akustycznie
76
Przekroczenie [dB]
4,7
2,1
1,4
6,3
4,2
6,8
4,8
5,0
4,5
3,5
0,0
0,0
0,0
1,9
3,6
0,2
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
Nazwa obiektu
DK nr 12, Zwoleń – Puławy
(km 4+900)
DK nr 17, Moszczanka – Gończyce
(km 71+350)
DK nr 48, Dęblin ul. Towarowa –
ul. Saperów (km 154+600)
DK nr 12, Końskowola – Kurów
(km 568+100)
DK nr 19, Skrzeszkowice Małe – Niedrzwica Duża (km 326+350)
DK nr 824, Puławy ul. Słowackiego – Al.1000-Lecia PP (km
10+720)
DK nr 2, Rogoźniczka – Biała Podlaska (km 617+700)
DK nr 63, Łuków ul. Partyzantów ul. Świderska (km 301+900)
DK nr 17, Krasnystaw – Tuligłowy
(km 145+050)
DK nr 74, Janów Lubelski – Frampol
(km 210+700)
DK nr 82, Lublin – Turka
(km 5+800)
DK nr 82, Turka – Łęczna
(km 18+300)
DW 835, Lublin – Grabownica Starzeńska, (km 92+500)
DW 833, Chodel – Kraśnik
(km 21+340)
DW 833, Chodel – Kraśnik
(km 26+500)
DW 835, Lublin – Grabownica Starzeńska (km 89+700)
DW 830, Lublin – Nałęczów
(km 21+260)
DW 830, Lublin – Nałęczów
(km 8+500)
DW 801, Warszawa – Puławy
(km 121+840)
DW 801, Warszawa – Puławy (km119+630)
DW 824, Żyrzyn – Annopol
(km 13+150)
DW 835, Lublin – Grabownica Starzeńska
(km 12+000)
[dB]
pora nocna [LAeqN]
DW 830, Lublin –
Nałęczów
Nałęczów, ul. Kolejowa
Nałęczów, ul. 1-go Maja
Świdnik, ul. Racławicka
DK nr 48, Dęblin
Konstantynów
Konstantynów
DW 833, Chodel-Kraśnik
Świdnik, Al. Lotników
DW 835, Lublin Grabownica
Komarno, DW 811
DK nr 63, Łuków
DK nr 74, Janów Lubelski
Lublin, ul. Krańcowa
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wykres 1. Wielkości przekroczeń hałasu drogowego w porze nocnej w województwie lubelskim w 2015 r. (źródło: WIOŚ, GDDKiA O/Lublin,
ZDW w Lublinie)
[dB]
pora dzienna [LAeqD]
Konstantynów
Komarno, DW 811
Świdnik, ul. Racławicka
DK nr 63, Łuków
Zamość, ul. Hrubieszowska
DW 824, Żyrzyn – Annopol
Nałęczów, ul. Kolejowa
Nałęczów,ul. Armatnia Góra
DW 830, Lublin – Nałęczów
Lublin, ul. Krańcowa
DK nr 74, Janów Lubelski
DW 833, Chodel-Kraśnik
DK nr 48, Dęblin
DW 835, Lublin-Grabownica
Świdnik, Al. Lotników
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wykres 2. Wielkości przekroczeń hałasu drogowego w porze dziennej w województwie lubelskim w 2015 r. (źródło: WIOŚ, GDDKiA O/Lublin,
ZDW w Lublinie)
W zakresie hałasu przemysłowego kontrole prowadzono w ramach planowych działań z wyjazdem w teren lub
bez wyjazdu w teren – w oparciu o analizę badań automonitoringowych zakładów zobowiązanych do prowadzenia
pomiarów hałasu, a także na wniosek o interwencję.
W 2015 roku kontrolą wraz z pomiarami hałasu objęto
26 podmiotów prowadzących działalność będącą źródłem
hałasu innego niż komunikacyjny. Były to zakłady produkcyjne różnych branż, podmioty świadczące usługi, punkty handlowe oraz podmioty prowadzące działalność rolniczą, np.
fermy. Kontrolowane podmioty były zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, głównie
zabudowy kwalifikowanej jako jednorodzinna lub zagrodowa, a także w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych. Ich
działalność powodowała uciążliwości akustyczne, w związku
z czym do WIOŚ wpływały wnioski o podjęcie interwencji.
Źródłami hałasu w tych obiektach były urządzenia wentyla-
cyjne, chłodnicze, wykorzystywane w procesach produkcyjnych i w trakcie świadczenia usług oraz środki transportu.
Na podstawie danych przedkładanych przez zakłady
zobowiązane do prowadzenia automonitoringu przeprowadzono 27 kontroli, spośród których w jednym przypadku
stwierdzono naruszenie warunków dopuszczalnego poziomu hałasu ustalonego w pozwoleniu zintegrowanym, co
skutkowało wydaniem decyzji o karze.
W wyniku kontroli obiektów i działalności będącej źródłem hałasu innego niż komunikacyjny stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w porze
dziennej w 4 obiektach, natomiast nocą w 7. W związku z powyższym Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
podejmował stosowne działania administracyjne, m.in. występował do właściwych organów ochrony środowiska o określenie dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska, wydawał decyzje karne i zarządzenia pokontrolne.
77
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Reakcje
Obecnie w województwie lubelskim obowiązują dwa dokumenty planistyczne utworzone na podstawie strategicznych
map akustycznych: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Lublin” oraz „Program ochrony środowiska
przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów
poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg”.
Realizacja zadań w nich zawartych sięga roku 2024 i powinna w znaczący sposób poprawić klimat akustyczny na obszarach, gdzie stwierdzono przekroczenia norm dopuszczalnych hałasu.
Obwodnica Piask Fot. GDDKiA Lublin
Ponadto w 2015 r. zarządzający drogami kontynuowali
inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich. Na mapie 22
przedstawiono stan budowy dróg i obwodnic w województwie lubelskim w 2015 r.
W zakresie kontroli obiektów i działalności będącej źródłem hałasu innego niż komunikacyjny w 2015 r. jednostki
organizacyjne, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu były zobowiązane do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych ograniczających emisję hałasu i przeciwdziałających
jego przenikaniu do środowiska. Realizowane przedsięwzięcia polegały głównie na zabudowaniu urządzeń, instalowaniu ochron akustycznych osłaniających źródła hałasu, zastosowaniu urządzeń o lepszych parametrach akustycznych,
przeniesieniu źródeł emisji hałasu w inne miejsca oraz wymianie i naprawie wadliwie pracujących urządzeń. Ponadto
wprowadzono zmiany o charakterze organizacyjnym, np.
skrócenie czasu wykonywania czynności powodujących
nadmierne uciążliwości akustyczne lub na wyłączeniu źródeł
emisji hałasu w porze nocnej.
Mapa 22. Stan budowy dróg w województwie lubelskim w 2015 r.
(źródło: GDDKiA Lublin)
78
ODPADY
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Odpady
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21), nakłada na Marszałka Województwa
obowiązek sporządzania Planu Gospodarki Odpadami
i jego aktualizowanie nie rzadziej niż co 6 lat.
W roku 2015 obowiązywał „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” zatwierdzony przez
Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30 lipca 2012 r.
21 maja 2015 r. przystąpiono do opracowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021”. Dokument ten określa cele
i działania oraz planowane do realizacji inwestycje w gospodarce odpadami do których należą m. in.:
– zmniejszenie ilości powstających odpadów,
– planowanie systemów zagospodarowania odpadów w regionach,
– objecie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie),
– zwiększanie świadomości społeczeństwa na
temat właściwego gospodarowania odpadami
komunalnymi,
– zwiększenie udziału odzysku, szczególnie recyklingu papieru i tektury, szkła, metali i tworzyw sztucznych, jak również odzysku energii z odpadów,
– zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych,
– zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych unieszkodliwianych przez składowanie,
– zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie,
– ograniczenie miejsc nielegalnego składowania
odpadów komunalnych.
80
Składowisko w Rokitnie Fot. Archiwum WIOŚ
Odpady komunalne
Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie
lubelskim opiera się na funkcjonowaniu regionów gospodarki odpadami (RGO). W każdym RGO wyznaczone są instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze. Wyróżniamy
cztery rodzaje Regionalnych Instalacji do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK):
– instalacje zapewniające termiczne przekształcanie odpadów,
– instalacje zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych,
– instalacje zapewniające przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
– instalacje zapewniające składowanie odpadów
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania tych odpadów.
W 2015 r. w 9 regionach województwa lubelskiego wyznaczono ogółem 16 Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych typu A B C (mapa 23).
Z informacji zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2014 r. w województwie lubelskim zebrano w ciągu roku 381,72 tys. Mg odpadów komunalnych,
t.j. o 9% więcej niż w roku poprzednim, w tym selektywnie
76 436 Mg, co stanowi 20% ogółu (wykres 1 i 2).
Na podstawie informacji zgromadzonych w komputerowej bazie danych Karta Składowiska, prowadzonej przez
WIOŚ w Lublinie, na terenie województwa lubelskiego
w 2015 r. zlokalizowanych było 27 składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 109,3 ha. Spośród tych
składowisk eksploatowano 25, natomiast na 2 nie składowano odpadów: we Włodawie i Krasnobrodzie (tabela 1,
mapa 23). W ciągu 2015 r. wyłączono z eksploatacji kolej-
[%]
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
2004
2005
2006
2007
2008
2009
zebrane bez wyselekcjonowania
2010
2011
2012
2013
zebrane selektywnie
2014
rok
Wykres 1. Odpady zebrane selektywnie w ogólnej masie odpadów komunalnych w latach 2004-2014 w woj. lubelskim (źródło: GUS)
17,7%
10,0%
0,1%
22,5%
5,8%
2,4%
12,9%
24,0%
2,6%
2,0%
papier i tektura
szkło
tworzywa sztuczne
metale
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
biodegradowalne
tekstylia
wielkogabarytowe
niebezpieczne
pozostałe
Wykres 2. Procentowy udział odpadów komunalnych zebranych
selektywnie w woj. lubelskim w 2014 r. (źródło: GUS)
nych 10 składowisk: w gm. Kodeń (m. Kodeń 1), gm. Terespol (m. Lebiedziew), gm. Siennica Różana (m. Zagroda),
gm. Dębowa Kłoda (m. Lubiczyn), gm. Annopol, gm. Józefów, gm. Krzywda, gm. Łuków, gm. Stoczek Łukowski i gm.
Stanin (m. Niedźwiadka).
W 2015 r. na składowiskach przyjmujących odpady
złożono 146, 41 tys. Mg odpadów komunalnych, t.j. 19%
mniej niż w roku 2014 (wykres 3, tabela 1). Najwięcej odpadów komunalnych przyjęto w dwóch regionach: Centralnym i Puławy (ok. 45% ogółu odpadów składowanych
w województwie).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja
2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)
określa poziomy postępowania z odpadami w kolejnych
latach do 31 grudnia 2020 r.
W 2015 r. poziomy te przedstawiały się następująco:
– poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił 16%,
– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użytku i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosił 40%.
Zamość
Puławy
Północno-Zachodni
Południowy
Zachodni
Południowo-
Chełm
Centralny
Centralno-Wschodni
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Biała Podlaska
[Mg]
Wykres 3. Odpady komunalne złożone na składowiskach w województwie lubelskim w 2015 r. wg regionów (źródło: WIOŚ)
81
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Mapa 23. Lokalizacja składowisk odpadów, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i innych instalacji
funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
82
Tabela 1. Wykaz składowisk odpadów komunalnych czynnych w woj. lubelskim w 2015 r. wg regionów (źródło: WIOŚ)
Lp.
Gmina
Nazwa przedsiębiorstwa eksploatującego
Miejscowość
Powierzchnia Pojemność
składowiska składowiska
[ha]
[m3]
Ilość odpadów
złożona w 2015 r.
[Mg]
1. Region Biała Podlaska
1. Biała Podlaska
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN,, Sp. z o.o.
2. Konstantynów
3. Janów Podlaski
4. Piszczac
„EKO NOWA” Sp. z o.o. w Piszczacu
5. Krasnystaw
MSOK Kras – Eko w Wincentowie
6. Łęczna
PGKiM w Łęcznej
7. Trawniki
8. Włodawa
UG w Trawnikach
ZZO we Włodawie
9. Lubartów
10. Lubartów
MPWiK w Lublinie
ZGK w Lubartowie
PW „KOMUNALNIK” w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska
2,85
160 000
9 881,78
Komarno
Janów Podlaski
Kolonia Piszczac
2. Region Centralno-Wschodni
Wincentów
1,5
2,6
2,94
56 000
79 500
12 800
1640,41
807,13
27,5
3,26
413 000
Kolonia Stara Wieś
3,2
83 460
Dorohucza
Włodawa
0,85
1,85
41 500
103 200
3 295,7
niecka
II – 3 883,46
niecka III – 6 673,88
924,9
0
Rokitno
Nowodwór
5,59
3,44
1 462 455
183 000
29 132,80
3 296,45
2,6
1,1
270 617
20 613
4 753,00
553,49
26,6
3,25
4,7
545 197
550 000
241 157
1 646,94
12 510,57
2 018,30
9,0
2,13
4,54
1,4
1 052 000
258 500
63 046
34 248
9 184,6
4 042,5
467,5
0
1,87
0,9
50 400
16 100
104,2
24,0
Adamki (Biała)
1,3
46 000
8 830,92
3. Region Centralny
4. Region Chełm
11. Chełm
12. Dorohusk
PGO Sp. z o.o. w Chełmie
GZO w Dorohusku
13. Janów Lubelski
14. Kraśnik
15. Poniatowa
ZGKiM w Janowie Lubelskim
ZKG w Kraśniku
PGKiM w Poniatowej
16.
17.
18.
19.
PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju
PGK i M w Hrubieszowie
MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu
ZGK w Krasnobrodzie
Biłgoraj
Hrubieszów
Mircze
Krasnobród
Srebrzyszcze
Świerże
5. Region Południowo-Zachodni
Borownica
Piaski Zarzecze II
Poniatowa Wieś
6. Region Południowy
Korczów
Hrubieszów
Łasków
Grabnik
7. Region Północno-Zachodni
Adamów
Wola Mysłowska
20. Adamów
21. Wola Mysłowska
ZGK w Adamowie
UG w Woli Mysłowskiej
22. Radzyń Podlaski
ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Biała
8. Region Puławy
23. Puławy
MPWiK „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” w Puławach
Puławy
3,17
200 000
24. Kurów
25. Ryki
26. Stężyca
UG w Kurowie
PGK i M w Rykach
UG w Stężycy
Szumów
Ryki
Brzeźce
2,84
0,8
3,08
91 800
80 000
54 400
kwat. I – 17 277,40
kwat. II – 8 927,50
5 913,38
713,70
412,26
Dębowiec
11,94
109,3
1 150 000
7 318 993
9 461,2
146 405,5
9. Region Zamość
27. Skierbieszów
PGK Sp. z o.o. w Zamościu
Ogółem
0 – nie składowano odpadów w 2015 r.
83
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Wymagany poziom ograniczenia masy odpadów
biodegradowalnych w 2015 r. osiągnęły 204 gminy
w województwie. Procentowy udział gmin, które osiągnęły wymagane poziomy w 2015 r. przedstawia wykres 4.
poziom ograniczenia
masy odpadów
ulegających biodegradacji
przekazywanych
na składowiska
poziom recyklingu
odpadów
budowlano-remontowych
Fot. Archiwum WIOŚ
Z analizy sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych przez
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wynika, że na 213
gmin województwa lubelskiego w 2015 r.:
– 211 gmin osiągnęło wymagany poziom recyklingu (dla papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła),
– 210 gmin osiągnęło wymagany poziom dla odpadów budowlanych i remontowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
i przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania
poziomu ograniczania masy tych odpadów, (Dz. U. z 2012 r.
poz. 676) w 2015 r. na składowiskach można było unieszkodliwić nie więcej niż 50% masy odpadów ulegających
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.
0,94
0,95
0,96
0,97
Osiągnięty
0,98
0,99
4500
Wykres 4. Stopień realizacji poziomów recyklingu wymaganych
w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Odpady przemysłowe
W województwie lubelskim w 2015 r. zgodnie z danymi GUS
wytworzono ogółem 6 837,8 tys. Mg odpadów przemysłowych (wykres 5).
W 2015 r. w powiecie łęczyńskim powstało 73%
wszystkich odpadów wytworzonych w województwie.
Nieznacznie spadła w stosunku do roku poprzedniego
ilość odpadów składowanych na składowiskach i wynosiła 34,2% ogółu, odzyskowi poddano 1,2%, przekazano
4000
3500
3000
2500
7,9
17
59
3,4
13,4
13,3
świdnicki
tomaszowski
włodawski
zamojski
Zamość
11,1
radzyński
rycki
127,6
puławski
44,7
4,4
24,8
opolski
40,8
lubartowski
łukowski
48,2
kraśnicki
762,3
74,6
23,7
chełmski
krasnostawski
17,1
Chełm
4,1
40,4
biłgorajski
242,3
13,9
Biała Podlaska
500
23
1000
220,8
2000
1500
parczewski
łęczyński
Lublin
lubelski
janowski
hrubieszowski
bialski
0
Wykres 5. Odpady przemysłowe wytworzone w województwie lubelskim w 2015 r. wg powiatów (źródło: GUS)
84
1
Nie osiągnięty
5000
[tys.Mg]
5000
poziom recyklingu
(papieru, metali, tworzyw
sztucznych, szkła)
innym odbiorcom 63,9%, unieszkodliwiono w inny sposób 0,6% oraz czasowo magazynowano 0,1% odpadów
(wykres 6).
przekazane innym
odbiorcom
czasowo
magazynowane
unieszkodliwione
w inny sposób
unieszkodliwione
przez składowanie
poddane odzyskowi
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Wykres 6. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi w województwie lubelskim w 2015 r. (źródło: GUS)
System gospodarowania
odpadami azbestowymi
Polska była pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła
wyzwanie wycofania z użytkowania
wyrobów zawierających azbest.
Podstawowym celem „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego przez Polskę
w 2009 r. jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez jego sukcesywne usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Jednym z narzędzi monitorowania realizacji zadań
wynikających z przyjętego Programu jest BAZA AZBESTOWA prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju, będąca narzędziem do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
Uzupełnianie danych dotyczących inwentaryzacji tych
wyrobów, ich unieszkodliwiania na terenie danej gminy
i województwa należy do zadań jednostek samorządowych.
Aktywność urzędów marszałkowskich i gmin ewidencjonujących odpady azbestowe w skali Polski (liczba gmin:
2 479) przedstawiała się następująco:
osoby fizyczne – 94%,
osoby prawne – 87%.
•
•
Spośród województw prowadzących bazę azbestową
najsłabiej wypadły: łódzkie – osoby fizyczne 92%, osoby
prawne – 77%; małopolskie – odpowiednio: 93% i 63%; podkarpackie – odpowiednio: 92% i 71%.
Z terenu województwa lubelskiego spośród 213 gmin
z obowiązku ewidencjonowania odpadów azbestowych
w 2015 r. wywiązały się:
osoby fizyczne – 197 gmin (92%),
osoby prawne – 198 gmin (93%).
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2015 r. kontrolę
mającą na celu ocenę stanu realizacji „Programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Przebieg realizacji Programu w latach 2009 – 2015 oraz stopień zaangażowania odpowiedzialnych organów oceniony został przez NIK negatywnie,
a termin usunięcia wyrobów zawierających azbest jako zagrożony niedotrzymaniem. Opracowany w 2013 r. Elektroniczny
System Informacji Przestrzennej (ESIP)– główne narzędzie monitoringu realizacji Programu – nie został jeszcze wdrożony.
Na dzień 31 października 2015 r. – 26% gmin (w skali całego
kraju) nie zrealizowało obowiązku wprowadzenia danych niezbędnych do funkcjonowania Bazy Azbestowej. W związku
z tym, wykazywana ilość azbestu jest niemiarodajna.
Mechanizmy finansowe zachęcające właścicieli nieruchomości do usuwania wyrobów zawierających azbest
uznano za niewystarczające.
Szczególnej krytyce poddane zostało wydatkowanie
środków publicznych na badania i raporty bez wcześniejszej analizy zapotrzebowania na tego rodzaju opracowania
i określenia docelowej grupy odbiorców. Świadczy to o przypadkowości podejmowania tego typu działań. Kontrola
NIK wykazała niewielki stopień zaawansowania Programu
w trakcie 6 roku jego trwania. Na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wydatkowano już
43% planu środków budżetu państwa przeznaczonych na
realizację Programu.
NIK pozytywnie ocenia sposób wykorzystywania przez
gminy środków finansowych będących w dyspozycji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz środków
z Polsko-Szwajcarskiego Funduszu Współpracy, na demontaż oraz transport i utylizację azbestu z nieruchomości osób
fizycznych oraz osób prawnych.
W celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z Programu NIK zaleca podjęcie przez Ministra Rozwoju następujących działań:
opracowanie kompleksowej propozycji zmian
przepisów prawa dotyczących usuwania azbestu,
zarówno jeśli chodzi o jednolitą interpretację pojęć stosowanych w prawodawstwie, jak i określenie obowiązków spoczywających na podmiotach
wykorzystujących wyroby zawierające azbest;
skoncentrowanie wsparcia logistycznego i finansowego na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest z obiektów użyteczności publicznej oraz
•
•
•
•
85
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
•
•
tym, którym przypisano pierwszy stopień pil­
ności, a także z obszarów o najwyższym stwierdzonym stężeniu azbestu w środowisku;
wypracowanie instrumentów wsparcia finansowego na rzecz osób fizycznych nie będących
przedsiębiorcami na wymianę pokryć dachowych
i elewacyjnych;
poszukiwanie innych (bezpiecznych) sposobów
unieszkodliwiania azbestu oraz ich wdrożenie.
NIK zaleca rozważenie przez Radę Ministrów, przekazania zarządzania Programem Ministrowi Środowiska, ze
względu na powiązanie zadań Programu i ich finansowania
z zadaniami zawartymi w Prawie ochrony środowiska. Podkreśla jednocześnie, że osiągnięcie założonych w Programie
celów bez podjęcia zdecydowanych działań wskazanych
przez NIK będzie niemożliwe do 2032 roku.
Według informacji pochodzących z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego ilość odpadów azbestowych zinwentaryzowanych na terenie województwa lubelskiego określona została na 810 344,72 Mg.
W 2015 r. na terenie województwa lubelskiego odpady zawierające azbest składowane były
jedynie na 2 składowiskach, na których złożono:
•
PGO Sp. z o.o. w Chełmie – składowisko w Sreb­
rzyszczu – 4 659,64 ton,
WOD-BUD Sp.zo.o. w Kraśniku – składowisko
Piaski Zarzecze II – 41 204,17 ton.
Na składowisko odpadów niebezpiecznych PGK
Sp. z o.o. w Poniatowej Wsi w 2015 r. odpady zawierające azbest nie były przyjmowane ze względu na fakt, że
16 grudnia 2014 r. wygasło pozwolenie na eksploatację ww.
składowiska.
W 2015 r. do składowania przekazano ogółem
45 863,81 ton odpadów zawierających azbest (wykres 7),
tj. o 4 121,6 ton, czyli niespełna 10% odpadów więcej, niż
w roku poprzednim.
•
86
[tys. ton]
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Wykres 7. Ilość odpadów zawierających azbest unieszkodliwionych na składowiskach woj. lubelskiego w latach 2009-2015 (źródło:
WIOŚ)
Największą ilość tego typu odpadów (niemal 90%
w roku 2015) przyjęło składowisko odpadów niebezpiecznych w Kraśniku. Nagromadzenie na składowiskach przyjmujących odpady zawierające azbest od 2005 roku wyniosło
206,681 tys. ton, tj. ok. 25,5% ilości zinwentaryzowanej,
natomiast od początku realizowania programu, tj. od 2009 r.
do końca 2015 r. zgromadzono 174,523 tys. ton, co stanowi
21,5% ilości zinwentaryzowanej.
Wydział Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził w 2015 r. 3 kontrole
interwencyjne w firmach prowadzących działalność związaną z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów zawierających azbest, a 6 wniosków o interwencję przekazał do
innych urzędów zgodnie z ich kompetencjami.
Realizacja Programu jest procesem długofalowym,
w związku z czym wskazane jest jego uaktualnianie i dostosowanie do zmieniających się warunków prawnych,
możliwości finansowych oraz stopnia pilności jego usunięcia. Niskie dochody gospodarstw domowych mieszkańców województwa (głównie rolników) utrudniają
osiąganie założonych w lokalnych programach wskaźników. Od 2013 r. obserwowany jest jednak wzrost ilości odpadów zawierających azbest kierowanych do składowania. Tempo działań prowadzonych w tym zakresie warte
jest utrzymania na co najmniej zbliżonym poziomie, aby
termin usunięcia odpadów azbestowych z terenu województwa został dotrzymany.
PROMIENIOWANIE
ELEK TROMAGNET YCZNE
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Promieniowanie
elektromagnetyczne
Presje
Pola elektromagnetyczne są elementem natury i zawsze istniały w środowisku ziemskim. Najprościej można je opisać
jako wzajemne oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego, które spowodowane jest ruchem ładunku elektrycznego w przestrzeni. Człowiek miał zawsze do czynienia
z otaczającym go polem elektromagnetycznym, którego
źródłem były i są Ziemia, Słońce, Wszechświat, a także naturalne wyładowania elektryczne w trakcie burzy. Pierwszym
istotnym działaniem człowieka, mającym wpływ na pojawienie się sztucznych źródeł promieniowania, było wynalezienie sposobu generowania elektryczności. Przesyłanie energii
elektrycznej, wynalezienie urządzeń wykorzystujących energię elektryczną, spowodowało gwałtowny przyrost sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego.
Najpowszechniejszymi źródłami pól elektromagnetycznych występującymi w środowisku są elektroenergetyczne
linie wysokiego napięcia oraz instalacje radiokomunikacyjne,
takie jak: stacje bazowe radiokomunikacji ruchomej (w tym
telefonii komórkowej) i stacje nadające programy radiowe
i telewizyjne. Lokalizacja tych urządzeń jest ściśle powiązana
z gęstością zaludnienia, stąd w miastach występuje większa
liczba stacji niż na obszarach wiejskich.
Liczba stacji bazowych telefonii komórkowej jest ściśle
powiązana z liczbą abonentów takich systemów. Zgodnie
z danymi zamieszczonymi w „Małym roczniku statystycznym
88
Fot. Archiwum WIOŚ
Polski 2015” liczba abonentów telefonii komórkowej w Polsce
w okresie 2005 – 2014 wzrosła o ok. 50% (wykres 1). Skutkiem
tego jest wzrost z roku na rok liczby stacji bazowych (wykres 2).
[tys.]
60000
40000
20000
0
2005
2010
rok
2013
2014
Wykres. 1 Liczba abonentów telefonii ruchomej (komórkowej)
w latach 2005 – 2014 w Polsce (źródło: GUS)
2000
1500
1000
500
0
2011
2012
2013
2014
2015
rok
Wykres. 2 Liczba stacji bazowych na terenie województwa lubelskiego w latach 2011 – 2015 (źródło: wyszukiwarka btsearch)
Rozmieszczenie stacji bazowych na terenie województwa lubelskiego przedstawiono na mapie 24.
Mapa 24. Rozmieszczenie stacji bazowych radiokomunikacji ruchomej na terenie województwa lubelskiego (źródło: UKE)
Rozwój telefonii komórkowej może spowodować
w najbliższych latach nieznaczny wzrost średnich poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku, zwłaszcza na terenach o dużej gęstości zaludnienia.
Stan
Prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych w środowisku jest zadaniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)
ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
– utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na
tych poziomach,
– zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są
one dotrzymane.
W 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie prowadził pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w oparciu o rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221,
poz. 1645). Na podstawie powyższego rozporządzenia corocznie wykonuje się pomiary PEM w 15 punktów na każdym z trzech kategorii terenów:
89
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast
o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
2. w pozostałych miastach,
3. na terenach wiejskich.
Badania przeprowadza się w sumie w 45 punktach pomiarowych w roku. Łącznie na terenie województwa wyznacza się 135 punktów badanych w cyklach trzyletnich.
Badania polegają na pomiarze natężenia składowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na mapie 25.
Fot. Archiwum WIOŚ
Mapa 25. Lokalizacja punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego w 2015 r. na terenie województwa lubelskiego
(źródło: WIOŚ)
90
Tabela 1. Wyniki badań poziomów PEM w środowisku na terenie woj. lubelskiego wykonane w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól
elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu
częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz uzyskanych dla
punktu pomiarowego [V/m]
Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.
Lp.
Lokalizacja punktu pomiarowego PEM
1.
Lublin ul. Okrzei
0,28
2.
Lublin ul. Wajdeloty
0,11
3.
Lublin ul. Kosmonautów
0,21
4.
Biała Podlaska ul. Nocznickiego
0,31
5.
Biała Podlaska ul. Artyleryjska
0,06
6.
Biała Podlaska ul. Łomaska
0,08
7.
Chełm ul. Szpitalna
0,14
8.
Chełm ul. Piłsudskiego
0,11
9.
Chełm ul. Wolności
0,33
10.
Zamość ul. Akademicka
0,27
11.
Zamość ul. Hrubieszowska
0,22
12.
Zamość ul. Starowiejska
0,17
13.
Puławy ul. Wróblewskiego
0,11
14.
Puławy ul. Skowieszyńska
0,19
15.
Puławy ul. Słowackiego
0,20
Pozostałe miasta
16.
Bełżyce ul. Zamkowa / Spółdzielcza
0,19
17.
Ostrów Lubelski ul. Sienkiewicza
0,11
18.
Poniatowa ul. Żeromskiego
0,23
19.
Piaski ul. Lubelska
0,13
20.
Ryki ul. Żytnia
0,22
21.
Nałęczów ul. Graniczna
0,09
22.
Opole Lubelskie ul. 25-lecia / Puławska
0,10
23.
Kock ul. Warszawska
0,13
24.
Stoczek Łukowski ul. Piłsudskiego
0,20
25.
Terespol ul. Wojska Polskiego
0,10
26.
Rejowiec Fabryczny ul. Reja/Hirszfelda
0,14
27.
Krasnobród ul. Lelewela
0,15
28.
Tarnogród ul. Szkolna/Targowa
0,14
29.
Tyszowce ul. 3 Maja/Szkolna
0,13
30.
Zwierzyniec ul. Chodorowskiego
0,16
Tereny wiejskie
31.
Kurów
0,27
32.
Chodel
0,24
33.
Mełgiew
0,36
34.
Konopnica
0,17
35.
Michów
0,12
36.
Krzczonów
0,10
37.
Janów Podlaski
0,09
38.
Sosnowica
0,11
39.
Wisznice
0,12
40.
Sawin
0,12
41.
Fajsławice
0,22
42.
Urszulin
0,11
43.
Werbkowice
0,31
44.
Goraj – Rynek
0,10
45.
Lubycza Królewska
0,12
91
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
[V/m]
0,40
0,00
Lublin
Lublin
Lublin
Biała Podl.
Biała Podl.
Biała Podl.
Chełm
Chełm
Chełm
Zamość
Zamość
Zamość
Puławy
Puławy
Puławy
Bełżyce
Ostrów Lub.
Poniatowa
Piaski
Ryki
Nałęczów
Opole Lub.
Kock
Stoczek Łuk.
Terespol
Rejowiec Fab.
Krasnobróda
Tarnogród
Tyszowce
Zwierzyniec
Kurów
Chodel
Mełgiew
Konopnica
Michów
Krzczonów
Janów Podl.
Sosnowica
Wisznice
Sawin
Fajsławice
Urszulin
Werbkowice
Goraj - Rynek
Lubycza Królew.
0,20
Wykres 3. Średnie wartości zmierzonej składowej elektrycznej uzyskanej w punktach pomiarowych na terenie województwa lubelskiego w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Zadaniem pomiarów jest określenie istniejących wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego
w środowisku i ewentualne określenie obszarów, na których dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych wartości
natężeń.
Analiza wyników badań przeprowadzonych na obszarze województwa nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej
wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).
Średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego, dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do
3 000 MHz, utrzymywały się na niskim poziomie i wynosiły od 0,06 V/m (0,9% wartości poziomu dopuszczalnego)
do 0,36 V/m (5,1% wartości poziomu dopuszczalnego), co
przedstawiono w tabeli 1 i na wykresie 3.
Najwyższe wartości natężenia pól elektromagnetycznych stwierdzono na obszarach miast powyżej 50 tys. mieszkańców, średnia arytmetyczna dla tych obszarów wynosiła
0,19 V/m, natomiast dla pozostałych miast 0,15 V/m, a dla terenów wiejskich 0,17 V/m.
[V/m]
0,18
0,12
0,06
0
2011
2012
2013
2014
2015
Wykres 4. Średnie arytmetyczne wszystkich wyników monitoringowych pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubelskiego w latach 2011-2015 (źródło: WIOŚ)
92
Średnia arytmetyczna wszystkich wyników monitoringowych pomiarów pól elektromagnetycznych w 2015 r. wynosiła 0,17 V/m, co stanowi 2,4% wartości dopuszczalnego
poziomu pól elektromagnetycznych.
Dokonując porównania wszystkich wyników pomiarów
PEM w latach 2011 – 2015 na terenie województwa lubelskiego można zauważyć, że utrzymują się one na podobnym
poziomie, co przedstawia wykres 4.
Reakcje
Ze względu na ciągły i intensywny rozwój systemów radiokomunikacyjnych i wzrost liczby urządzeń emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne, obecność PEM w naszym otoczeniu jest nie do uniknięcia. Wpływ na wartość poziomów pól elektromagnetycznych na danym obszarze ma
zagęszczenie i moc instalacji emitujących pole elektromagnetyczne. Ważne jest zatem, aby stacje bazowe, urządzenia
nadawcze i linie przesyłowe spełniały wymagania techniczne i lokalizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania. Zarówno kontrole przeprowadzone przez WIOŚ wokół instalacji, jak też
wyniki badań otrzymanych od prowadzących instalację oraz
użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne nie wykazały przekroczeń dopuszczalnego poziomu
promieniowania elektromagnetycznego w środowisku.
Podsumowując, z przeprowadzonej analizy pomiarów
wynika, że na terenie województwa lubelskiego stężenia
poziomów PEM są niskie i możliwe jest utrzymanie takiego
stanu bez potrzeby podejmowania działań naprawczych.
WIOŚ w Lublinie nie posiada w swoich rejestrach informacji
o istnieniu obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku.
MONITORING
PRZYRODY
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Ochrona przyrody
Żeremie bobrowe na rzece Mogilance
Fot. Paweł Bielak-Bielecki
Pierwsze formy ochrony gatunkowej w Polsce miały znaczenie czysto praktyczne. Ich zadaniem było zachować
ważne z perspektywy panujących władców gatunki roślin
i zwierząt. Pierwsze przepisy dotyczące ochrony gatunkowej
wprowadzono już w średniowieczu, tj. w XI i XII wieku. Odnosiły się one do bobra europejskiego Castor fiber i wymarłego obecnie tura Bos primigenius. W 1423 roku w statucie
warckim król Władysław Jagiełło wprowadził ograniczania
w pozyskiwaniu drewna cisa pospolitego Taxus baccata –
ważnego surowca strategicznego przy wyrobie broni.
W 1868 roku, przez galicyjski Sąd Krajowy we Lwowie,
została uchwalona ustawa „względem zakazu łapania, wytępienia i sprzedawania zwierząt alpejskich właściwych Tatrom,
świstaka i dzikich kóz”. Była to pierwsza w Europie parlamentarna ustawa o ochronie gatunkowej zwierząt. Zapewniała
ona ochronę najbardziej wówczas zagrożonym zwierzętom
Tatr.
W okresie międzywojennym powołano pierwsze instytucje państwowe, które miały się zająć ochroną środowiska
w sposób planowy w oparciu o wiedzę naukową. W wyniku działań Państwowej Rady Ochrony Przyrody uchwalono pierwszą w Polsce ustawę o ochronie przyrody (Dz. U.
z 1934 r. Nr 31, poz. 274). Ponadto w okresie tym powołano
zupełnie nową formę ochrony przyrody, jakim był park narodowy. Do roku 1939 utworzono ich sześć. Były to: Białowieski PN, Pieniński PN, Wielkopolski PN, Babiogórski PN, Tatrzański PN oraz Park Narodowy w Czarnohorze w Karpatach
Wschodnich (obecnie Ukraina).
94
Pierwsza po II wojnie światowej ustawa o ochronie
przyrody ustanowiona została w Polsce 7 kwietnia 1949 roku
(Dz. U. z 1949 r. Nr 25, poz. 180). Jej pierwszym aktem wykonawczym było rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia
4 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej
ochrony zwierząt (Dz. U. z 1952 r. Nr 45, poz. 307). Następnym
aktem było rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie wprowadzenia
gatunkowej ochrony roślin (Dz. U. z 1957 r. Nr 15, poz. 78).
Historia ochrony przyrody w województwie lubelskim
ma długą i chlubną tradycję. Pod koniec XVI wieku powstał
tu pierwszy w Polsce zwierzyniec chroniący ostatnich przedstawicieli dzikich koni – tarpanów (Equus gmelini). Osobniki te
dały początek konikom polskim, będącym krzyżówką leśnych
tarpanów z lokalnymi rasami koni. Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt wydania w okresie międzywojennym pierwszego w Polsce zarządzenia o całkowitej ochronie
ptaków drapieżnych w lasach zwierzyniecko-kosobudzkich.
Pierwsze rezerwaty przyrody na Lubelszczyźnie utworzono w 1937 roku. Były to rezerwaty Jata oraz Topór leżące
obecnie na terenie gminy Łuków. Powstały one z inicjatywy
Prof. Władysława Szafera. Ich zadaniem była ochrona lasu
o charakterze naturalnym z udziałem jodły, będącej na północno-wschodniej granicy swego zasięgu. W okresie międzywojennym utworzono na terenie Lubelszczyzny również
kilka pomników przyrody. Po II wojnie światowej przywrócono istniejące rezerwaty oraz powołano nowe formy ochrony
przyrody.
Hodowla zachowawcza konika polskiego we Floriace
Fot. Paweł Bielak-Bielecki
Pomimo, że pierwsze w Polsce parki narodowe powstały już w okresie międzywojennym (Pieniński i Białowieski PN
w 1932), to w województwie lubelskim ta forma ochrony
przyrody została ustanowiona dopiero w roku 1974. Utworzono wtedy Roztoczański Park Narodowy. Drugi z parków
4000
100
3500
90
3000
2500
2000
1500
80
65,1%
70
39%
46,7%
60
44,9%
29,7% 31,6%
22,7%
1000
50
39,0%
32% 32,7% 31,8%
21,6%
22,2%
18,6% 19,6%
500
27,2%
[%]
Powierzchnia [tys. ha]
Łąki storczykowe na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowego Wieprza (PLH060005) Fot. Paweł Bielak-Bielecki
rzenia zostały wprowadzone do polskiego prawa ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651).
Obecnie system obszarów chronionych województwa
lubelskiego zawiera wszystkie dziesięć form ochrony ujętych
w art. 6 ust. 1 ww. ustawy. Są to: parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa zwierząt, roślin
i grzybów. Każda z tych form spełnia inną rolę oraz służy innym celom, przez co charakteryzuje je różny zakres działań
i ograniczeń w użytkowaniu. Dopełniają się one wzajemnie,
przez co możliwa jest skuteczna ochrona zasobów przyrody.
Obszary chronione w województwie lubelskim zajmują
powierzchnię 570 283 ha (łącznie z tą częścią obszarów Natura 2000, która mieści się w granicach obszarów prawnie
chronionych), co stanowi 22,7% jego powierzchni (wykres 1).
Jest to wynik niższy od średniej krajowej wynoszącej 32,5%,
ale zbliżony do średniej w Unii Europejskiej – 25,7%.
40
30
20
10
0
0
Powierzchnia obszarów chronionych
Powierzchnia województwa
Procent obszarów chronionych w województwie
Wykres 1. Powierzchnia obszarów chronionych Lubelszczyzny na tle pozostałych województw (źródło: GUS)
narodowych Lubelszczyzny – Poleski PN powstał dużo później – w 1990 roku.
W latach 1964-1974 Państwowa Rada Ochrony Przyrody
stworzyła koncepcję nowych form ochrony przyrody – parku krajobrazowego oraz obszaru chronionego krajobrazu.
W województwie lubelskim pierwszy park krajobrazowy
powstał w 1979. Był to Kazimierski PK. Pierwsze obszary chronionego krajobrazu powołane zostały w 1983. Były to Pawłowski OCK, Poleski OCK, Chełmski OCK oraz Grabowiecko-Strzelecki OCK.
Najnowszą formą ochrony przyrody są obszary sieci
Natura 2000. Przepisy UE stanowiące podstawę dla jej two-
W porównaniu do pozostałych województw, Lubelszczyzna znajduje się na 12 miejscu udziału obszarów
chronionych do całkowitej powierzchni województwa
(minimum 18,6% woj. dolnośląskie, maksimum 65,1% woj.
świętokrzyskie).
Na jednego mieszkańca województwa przypada
2 655 m2 obszarów chronionych, co jest wartością bliską
średniej dla Polski, wynoszącą 2 642 m2/mieszkańca.
System obszarów chronionych województwa lubelskiego nie jest rozłożony równomiernie. Największa ilość
form ochrony przyrody została utworzona w obrębie Roztocza, Polesia Lubelskiego oraz wzdłuż głównych rzek – Wisły,
95
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Mapa 26. System obszarów chronionych województwa lubelskiego w 2015 roku (źródło: RDOŚ Lublin)
Bugu, Wieprza, Tyśmienicy i Tanwi. Doliny tych rzek stanowią
nie tylko miejsce występowania rzadkich gatunków, ale pełnią również funkcję korytarzy ekologicznych (mapa 26).
W województwie lubelskim, w roku 2015 zwiększyła się
liczba form ochrony przyrody. Utworzono jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz 18 nowych pomników przyrody.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Pamięci” został utworzony uchwałą Nr V/41/15 Rady Gminy Puchaczów
z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 1149). Obejmuje on fragment boru mieszanego świeżego o powierzchni 0,78 ha zlokalizowanego na terenie leśnictwa Milejów
(nadleśnictwo Świdnik). Dominującym gatunkiem drzew jest
sosna z domieszką brzóz, olch i dębów. Znajduje się tu krzyż
upamiętniający powołanie dnia 30 lipca 1978 r. Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej.
96
Mapa 27. Mapa lokalizacyjna zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Las Pamięci” (źródło: RDOŚ Lublin, ESRI)
Tabela 1. Wykaz pomników przyrody utworzonych w 2015 roku (źródło: CRFOP)
L.p.
Rodzaj pomnika
Obwód na wysokości 130 cm
Położenie
1.
Dąb szypułkowy Quercus robur
456 cm
Gmina Żmudź, Pobołowice (Leśnictwo Haliczany)
2.
Dąb szypułkowy Quercus robur
460 cm
Lublin, ul. Szmaragdowej
3.
Klon zwyczajny Acer platanoides
343 cm
4.
Klon zwyczajny Acer platanoides
385 cm
5.
Lipa drobnolistna Tilia cordata
459 cm
6.
Lipa drobnolistna Tilia cordata)
525 cm
7.
Lipa drobnolistna Tilia cordata
287 cm
8.
Lipa drobnolistna Tilia cordata
338 cm
Lublin, al. Warszawska (między ulicami Zbożową i Skowronkową)
9.
Lipa drobnolistna Tilia cordata
426 cm
10.
Lipa drobnolistna Tilia cordata
288 cm
11.
Lipa drobnolistna Tilia cordata
292 cm
12.
Lipa drobnolistna Tilia cordata
357 cm
13.
Topola czarna Populus nigra
463 cm
Lublin, ul. Hieronima Łopacińskiego
14.
Topola czarna Populus nigra
452 cm
Lublin, ul. Lwowskiej
15.
Topola czarna Populus nigra
468 cm
Lublin, ul. Spadochroniarzy
16.
Topola holenderska Populus x canadensis ‚Marilandica’
457 cm
Lublin, ul. Bazylianówka
17.
Wierzba biała Salix alba
671 cm
Lublin, Stare Miasto, błonie zamkowe
18.
Aleja kasztanowców białych Aesculus hippocastanum
48 drzew o obwodzie 113-224 cm
Lublin, ul. Ignacego Solarza
Mapa 28. Rozmieszczenie pomników przyrody na terenie miasta Lublin (źródło: RDOŚ Lublin)
97
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody (CRFOP) w roku 2015 utworzono w województwie lubelskim 18 nowych pomników przyrody.
Spośród nich 17 stanowią pojedyncze drzewa o wymiarach pomnikowych oraz jedna aleja drzew (tabela 1). Ochroną objęto jedną wierzbę białą Salix alba, osiem lip drobnolistnych Tilia cordata, dwa klony zwyczajne Acer platanoides, trzy
topole czarne Populus nigra, dwa dęby szypułkowe Quercus
robur, jedną topolę holenderską Populus x canadensis ‚Marilandica’ oraz 48 kasztanowców białych Aesculus hippocastanum wchodzących w skład alei drzew zlokalizowanej wzdłuż
ulicy Ignacego Solarza w Lublinie.
Podstawą prawną ich powołania była uchwała nr
289/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz nadania numerów pomnikom przyrody w Gminnym Rejestrze Pomników
Przyrody uchwalonym uchwałą nr 598/XXIV/2012 Rady Miasta
Lublin z dnia 18 października 2012 (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 3752)
oraz uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Żmudź z dnia 24
września 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
(Dz. Urz. z 2015 r. poz. 3182).
Spośród nowo utworzonych pomników przyrody 17
z nich leży na terenie miasta Lublin, a tylko jeden „Dąb Leśny
Wędrowiec” znajduje się na gruntach Pobołowic (Leśnictwo
Haliczany, gmina Żmudź).
W Lublinie łącznie z nowo utworzonymi znajdują się
44 pomniki przyrody, których rozmieszczenie przedstawiono na mapie 28.
Najważniejsze gatunki chronione
Obecnie zasady ochrony gatunkowej są regulowane przez
ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651). Ma ona na celu zapewnienie przetrwania i zachowania właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, zagrożonych
oraz podatnych na zagrożenie wyginięciem gatunków zwierząt, roślin i grzybów (art. 46, ust. 2 u.o.p).
Ta forma ochrony nie odnosi się jedynie do poszczególnych osobników należących do taksonów chronionych,
ale obejmuje również miejsca ich występowania (siedliska,
ostoje) oraz zobowiązuje do zapewnienia różnorodności gatunkowej i genetycznej (art. 46. ust. 2 u.o.p).
Aktualne listy gatunków chronionych publikowane są
w formie rozporządzeń Ministra Środowiska. Precyzują one
zakazy obowiązujące wobec poszczególnych gatunków,
a także m. in. wyznaczają strefy ochronne dla niektórych
z nich.
98
Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) – przykład gatunku objętego
ochroną ścisłą Fot. Paweł Bielak-Bielecki
W Polsce objęto ochroną gatunkową:
322 gatunki grzybów, z czego 232 znajduje się
pod ochroną ścisłą, a 90 pod ochroną częściową.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408);
715 gatunków roślin, z czego 415 znajduje się pod
ochroną ścisłą oraz 300 pod ochroną częściową.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409);
791 gatunków zwierząt, z czego 589 znajduje się
pod ochroną ścisłą i 202 pod ochroną częściową.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).
•
•
•
Dodatkowo ochronie podlegają pozostałe gatunki wymienione w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7,
z późn. zm.) nie ujęte w wyżej wymienionych rozporządzeniach.
Biorąc pod uwagę analizy wymagań siedliskowych oraz
aktualne zagrożenia wyróżniono 128 gatunków roślin i 138
gatunków zwierząt (w tym 18 bezkręgowców) wymagających ochrony czynnej. Natomiast ochroną strefową objęto
11 gatunków porostów, 12 gatunków roślin oraz 30 gatunków zwierząt.
Województwo lubelskie pełni ważną funkcję w zachowaniu rzadkich i zagrożonych wymarciem gatunków. Jest
ono jedynym w Polsce miejscem występowania takich taksonów jak: ciemiężyca czarna Veratrum nigrum, żmijowiec
Goździk pyszny (Dianthus superbus) – przykład gatunku wymagającego ochrony czynnej Fot. Paweł Bielak-Bielecki
czerwony Echium russicum, biegacz Bessera Carabus
besseri, ksylomka strix Xylomoia strix, smużka stepowa Sicista subtilis, suseł perełkowany Spermophilus
suslicus, czy tchórz stepowy Mustela eversmanni.
Spośród najważniejszych gatunków chronionych warte bliższej uwagi są populacje takich gatunków jak: głuszec Tetrao urogalus, cietrzew Tetrao
tetrix, bóbr europejski Castor fiber, ryś euroazjatycki
Lynx lynx oraz wilk Canis lupus.
Stan liczebności kuraków leśnych – głuszca
i cietrzewia w województwie lubelskim odzwierciedla ogólnopolski, jak i europejski spadkowy
trend populacyjny. Jest on spowodowany efektem
negatywnego oddziaływania całego kompleksu
czynników. Należą do nich fragmentacja biotopów,
zmiany sposobu użytkowania gruntów, intensywna
gospodarka leśna, wzrost ilości drapieżników (lis, jenot) płoszenie wywołane przez turystów, zbieraczy
runa, czy osoby uprawiające sporty. Szczególnie
istotną presją jest fragmentacja siedlisk, będąca
powodem izolacji poszczególnych populacji, prowadząca w konsekwencji do ograniczenie zmienności genetycznej. Nie bez znaczenia są również
przekształcenia biocenoz wywołane ociepleniem
klimatu. Powodują one zastępowanie borealnych
zbiorowisk borowych oraz torfowisk przez roślinność siedlisk żyznych, niekorzystną dla kuraków
leśnych.
Liczebność głuszców w województwie lubelskim ma charakter fluktuacyjny, z wyraźnym spadkowym trendem. W porównaniu do roku 2004 ich
liczebność zmniejszyła się o 32,3%, przy trendzie
ogólnopolskim wynoszącym 23,6%.
700
Szacuje się, że obecnie na Lubelszczyźnie występuje
105 osobników głuszca, co stanowi 22,1% całkowitej liczby
ptaków. Jest to druga, po Karpackiej najliczniejsza populacja
w Polsce. Na Lubelszczyźnie głuszec występuje w naturalnych, ponad 100-letnich borach bagiennych i wilgotnych, na
terenie Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich.
W przypadku cietrzewia obserwujemy gwałtowny
proces zanikania gatunku. W roku 2014 jego liczebność na
Lubelszczyźnie wynosiła zaledwie 5 osobników. Stanowi to
1,4% ogólnopolskiej populacji. W porównaniu do roku 2004
wielkość lubelskiej populacji zmniejszyła się aż o 92,2%.
W 2005 roku rozpoczęto w Poleskim Parku Narodowym
program restytucji cietrzewi. Zakładał on odłowienie osobników z Polesia Białoruskiego i Ukraińskiego, zaaklimatyzowaniu ptaków do warunków panujących w parku, a następnie
wypuszczeniu ich do środowiska naturalnego. Niestety, prowadzony przez pracowników parku monitoring cietrzewia
wskazuje na dalsze zmniejszanie się populacji.
Liczebność dużych drapieżników takich jak wilk i ryś,
wykazuje na wzrostowy trend na przestrzeni ostatnich 10 lat
w odniesieniu do całego terytorium kraju.
618
567
600
558
607
592
509
484
500
476
451
470
472
100
88
105
2012
2013
2014
400
300
200
155
115
160
146
170
140
140
130
2010
2011
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lubelskie
Polska
Wykres 2. Stan liczebność głuszca (Tetrao urogalus) w Polsce i na Lubelszczyźnie w latach 2004-2014 (źródło: GUS)
2500
2000
1817
1995
1608
1592
1500
1191
1149
1000
770
568
567
500
0
64
64
55
67
2004
2005
2006
2007
60
50
2008
2009
Lubelskie
446
349
34
22
23
8
5
2010
2011
2012
2013
2014
Polska
Wykres 3. Stan liczebność cietrzewia (Tetrao tetrix) w Polsce i na Lubelszczyźnie w latach 2004-2014 (źródło: GUS)
99
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
1400
1276
1200
1050
913
1000
800
1122
719
800
715
759
702
696
153
130
2008
2009
770
600
400
200
0
150
140
140
140
2004
2005
2006
2007
Lubelskie
130
130
2010
2011
170
170
150
2012
2013
2014
Polska
Wykres 4. Stan liczebność wilka (Canis lupus) w Polsce i na Lubelszczyźnie
w latach 2004-2014 (źródło: GUS)
350
285
291
15
15
15
2009
2010
2011
300
250
213
231
217
230
309
308
309
34
30
35
2012
2013
2014
212
203
200
150
100
50
0
10
12
12
14
2004
2005
2006
2007
2008
Lubelskie
Polska
Wykres 5. Stan liczebności rysi euroazjatyckich (Lynx lynx) w Polsce i na
Lubelszczyźnie w latach 2004-2014 (źródło: GUS)
W okresie tym liczebność wilka w województwie lubelskim
była i jest zasadniczo stała. Podlega ona tylko niewielkim fluktuacjom.
Według danych GUS w roku 2014 liczebność wilka na Lubelszczyźnie
wynosiła 150 sztuk, co stanowi 11,7% polskiej populacji.
Obecnie wilki występują tu we wszystkich dużych kompleksach leśnych Roztocza (Lasy Janowskie, Puszcza Solska), a także
w Lasach Sobiborskich, Włodawskich i Parczewskich.
Inaczej wygląda trend ogólnopolski, mający charakter zwyżkowy. Jest on spowodowany zajmowaniem nowych terytoriów i odtwarzaniem się populacji na terenach zachodniej Polski, gdzie wilk
do tej pory występował sporadycznie. Po wprowadzeniu ochrony
gatunkowej w 1998 roku populacja tego drapieżnika zaczęła się
stopniowo odradzać. Na chwilę obecną wilk zajmuje w Polsce zachodniej 30% potencjalnych siedlisk.
Liczebność rysi euroazjatyckich w województwie lubelskim
wyraźnie wzrosła od roku 2012. Podobny trend odnotowano w całej Polsce przy czym wyraźny wzrost wystąpił dwa lata wcześniej
– w 2010 roku. Obecnie na Lubelszczyźnie występuje około 35 rysi,
co stanowi 11,3% ogólnopolskiej populacji.
Wpływ na ich liczebność, poza presjami antropogenicznymi,
ma również ich samotniczy tryb życia oraz silny terytorializm. Koty
100
te zamieszkują rozległe obszary leśne. Wielkość terytorium pojedynczego samca w warunkach Polski
może wynosić od 164 do 340 km2, natomiast w przypadku samic: 120-190 km2. Rysie nie należą więc
do zwierząt licznych, nawet w środowisku dla nich
optymalnym. W województwie lubelskim koty te zamieszkują lasy Roztocza, Puszczy Solskiej oraz Polesia
Lubelskiego.
Liczebności bobra europejskiego w Polsce
jest najwyższa począwszy od II wojny światowej.
W roku 1945 występował jedynie w rzekach: Pasłęce, Czarnej Hańczy i Marysze. Cieki te zamieszkiwały nieliczne rodziny bobrowe. Następnie w latach
50 i 60, bobry pojawiły się w Puszczy Białowieskiej
oraz na Wyżynie Białostockiej. Był to rezultat podjętych prób reintrodukcji oraz naturalnych migracji
z Litwy i Białorusi.
Pierwsze próby przenoszenia bobrów podjęto
już w 1949 roku z inicjatywy Prof. Czai i Dehnela.
W tym czasie zasięg bobrów ograniczony był do
zlewni Niemna i Pregoły, przez co szanse na naturalną migracje osobników w głąb kraju były niewielkie. Bobry, podobnie jak większość ssaków ziemno-wodnych przemieszcza się głównie wzdłuż cieków
i zbiorników wodnych.
W 1974 roku Zakład Doświadczalny PAN
w Popielnie z inicjatywy profesora Wirgiliusza Żurowskiego przedstawił „Program aktywnej ochrony
bobra europejskiego”. Przewidywał on założenie
licznych kolonii bobrów wzdłuż osi Wisły tak, aby
gatunek ten mógł zrekolonizować swoje dawne
siedliska. W tym samym okresie Akademia Rolnicza w Poznaniu, podjęła udane próby wprowadzenia bobra europejskiego do dorzecza dopływów
Odry – Warty i Noteci. Ogółem od roku 1975 do
2007 przesiedlono w dorzecze Odry i Wisły ponad
1 400 bobrów.
Przeprowadzone reintrodukcje przy jednoczesnym zachowaniu ochrony gatunkowej były przyczyną powrotu tego ssaka na swoje dawne terytoria. Nie bez znaczenia była również poprawa jakości
wód oraz brak naturalnych wrogów na większości
nowych terytoriów .
Obecnie bóbr zasiedla większą część Polski,
a jego liczebność wykazuje stały wzrost począwszy od lat 70. Jego zagęszczenie nie jest jednak
równomierne. Na większości nowych terytoriów
liczebność osobników jest niska. Z drugiej strony
brak dostępności odpowiednich siedlisk powoduje
120000
100000
88974
100216
78174
80000
60000
96658
41823 43499
49040 51334
58847
64254
68993
40000
20000
0
1850
2 470
2650
3200
2004
2005
2006
2007
5200
6000
2008
2009
Lubelskie
6700
7400
8070
8390
7980
2010
2011
2012
2013
2014
Polska
Wykres 6. Stan liczebności bobra europejskiego (Castor fiber) w Polsce i na
Lubelszczyźnie w latach 2004-2014 (źródło: GUS)
zwiększenie ilości osobników w poszczególnych rodzinach i pozostawanie młodych ze swoimi rodzicami.
Liczebność lubelskiej populacji bobra nie odbiega od wieloletniego wzrostowego trendu ogólnopolskiego. Jedynie w roku 2014
ich liczebność nieznacznie spadła (o 4,9%) w porównaniu do roku
poprzedniego. Może to wskazywać na powolne
stabilizowanie się populacji w niektórych rejonach
województwa.
Szacuje się, że w roku 2014 Lubelszczyznę zamieszkiwało 7 980 bobrów, co stanowi 8% ogólnopolskiej populacji wynoszącej 100 216 osobników.
W porównaniu do roku 2004 liczebność bobrów
w województwie wzrosła aż czterokrotnie.
Ze względu na wyrządzane szkody, bóbr europejski jest gatunkiem dla którego najczęściej wydaje
się zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych
wobec gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową.
W roku 2014 na terenie województwa lubelskiego zgłoszono 451 szkód wyrządzonych przez
bobry, a kwota wypłaconych z tego tytułu odszkodowań wynosiła 1 313 500 zł. W porównaniu do danych ogólnopolskich przypadki te stanowią jedynie
7,2% powstałych szkód.
Patrząc na szkody wyrządzone przez bobry należy mieć na uwadze, że jest on naturalnym elementem ekosystemów, korzystnie wpływającym m. in. na retencjonowanie wody Fot. Paweł Bielak-Bielecki
101
DZIAŁALNOŚĆ
KONTROLNA
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Działalność
kontrolna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
działalnością obejmuje obszar województwa lubelskiego,
tj. 20 powiatów ziemskich oraz 4 powiaty grodzkie. Łącznie
nadzorem objętych jest 213 gmin.
Zadania kontrolne realizowane są przez Wydział Inspekcji WIOŚ w Lublinie i Działy Inspekcji w Delegaturach: Białej
Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
Uwzględniając „Wytyczne do planowania działalności
organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2015 r.” zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do
realizacji w roku 2015 przyjęto następujące cele kontrolne:
1. Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 r.
2. Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie
postępowania z odpadami, w tym z odpadami
niebezpiecznymi.
3. Kontrola przestrzegania przepisów prawa przez
wytwórców odpadów wydobywczych oraz zarządzających obiektami unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.
4. Kontrola gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie osadów ściekowych.
5. Kontrola przestrzegania wymagań wynikających
z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi.
6. Kontrola terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych.
7. Ocena przestrzegania wymagań wynikających
z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii
i zużytych akumulatorów.
8. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do
wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.
104
Stacja demontażu pojazdów „BARTOSZCZE RECYKLING” sp. j.
Fot. A. Tomaszewska
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kontrola wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010, wg
stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza.
Sprawdzenie wykonywania zadań określonych
w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony
środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez
podmioty używające czynników chłodniczych
oraz dokonujące obrotu nimi pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.
Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
Sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju
opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw.
Sprawdzenie zawartości siarki w oleju do silników
statków żeglugi śródlądowej.
Kontrola gospodarstw rolnych podlegających
ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).
Sprawdzenie wyeliminowania z użytkowania instalacji i urządzeń zawierających poniżej 50 ppm PCB.
Kontrola w zakresie monitorowania stanu likwidacji magazynów i mogilników środków chemicznych ochrony roślin.
21. Kontrola w zakresie realizacji zadań programu likwidacji „bomb ekologicznych”.
22. Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym
awariom.
23. Kontrola w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego.
24. Kontrola zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
25. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
26. Kontrola stacji demontażu pojazdów.
27. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
28. Działania kontrolne w ramach funkcjonowania systemu transgranicznego przemieszczania odpadów.
29. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, do których są przywożone lub, z których są
wywożone odpady w ramach transgranicznego
przemieszczania odpadów.
30. Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 94/62/WE
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
31. Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy
2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz
pomieszczeń.
32. Sprawdzenie przestrzegania wymogów ochrony
środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
33. Sprawdzenie wypełniania wymogów ochrony
środowiska w zakresie ochrony zasobów wód
podziemnych.
Ponadto realizowane były następujące ogólnopolskie
cykle kontrolne:
1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
2. Sprawdzenie realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
3. Sprawdzenie realizacji zadań zastępczych instalacji na wypadek awarii dla Regionalnych Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4.
Sprawdzenie realizacji zadań gminnych jednostek
organizacyjnych w zakresie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
5. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami przez zarządzających
spalarniami i współspalarniami odpadów.
6. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie
emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów.
W 2015 r. zaplanowano do przeprowadzenie łącznie
675 kontroli, w tym 68 kontroli kompleksowych oraz 607
kontroli problemowych.
Oprócz działalności kontrolnej planowej, WIOŚ realizował działalność kontrolną pozaplanową.
Kontrole pozaplanowe były podejmowane w następujących przypadkach:
− wnoszenia skarg lub wniosków o podjęcie interwencji,
− reakcji na informację o naruszeniu wymagań
ochrony środowiska podaną przez środki masowego przekazu lub otrzymaną z innych źródeł,
− zwrócenia się WIOŚ z innego województwa o przeprowadzenie kontroli wskazanego podmiotu,
− wystąpień organów administracji rządowej i samorządowej do WIOŚ o podjęcie działań kontrolnych,
− współdziałania w akcji zwalczania poważnej awarii z organami właściwymi do jej przeprowadzenia
oraz sprawowania nadzoru nad usuwaniem skutków tej awarii,
− oddawania do użytku nowo zbudowanego lub
zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
środowisko,
− wydania zaświadczenia lub informacji o spełnianiu
przez podmioty wymogów ochrony środowiska,
− powiadomienia przez podmiot o niewykonaniu zarządzenia pokontrolnego, albo w przypadku braku
powiadomienia,
− prowadzenia działań wynikających ze współpracy ze Strażą Graniczną w wykonywaniu kontroli
w strefie nadgranicznej.
Ponadto realizowane były inne zadania, kwalifikowane
jako kontrole na podstawie przedkładanej dokumentacji bez
105
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
wyjazdu w teren, między innymi związane z analizą przekazywanych przez podmioty:
− wyników pomiarów automonitoringowych w zakresie emisji (ścieków, zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, itp.),
− wyników pomiarów pól elektromagnetycznych,
− dokumentów w celu wydania opinii dotyczącej
raportu o bezpieczeństwie,
− sprawozdań PRTR,
− danych o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie Zakładu
Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
W 2015 r. WIOŚ w Lublinie przeprowadził ogółem 2 163
kontrole, w tym 1 005 kontroli zakładów z wyjazdem w teren,
8 kontroli interwencyjnych w terenie bez ustalonego podmiotu, 5 kontroli w zakresie międzynarodowego przemieszczania
odpadów i 1 144 kontrole zakładów w oparciu o dokumenty.
Podczas 449 kontroli przeprowadzonych w zakładach
stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska.
Cykle kontrolne
•
Realizacja przez zarządzających spalarniami
odpadów i współspalarniami odpadów prze­
strzegania przepisów w zakresie gospodaro­
wania odpadami oraz przepisów w zakresie
emisji gazów lub pyłów do powietrza.
W ramach realizacji tego cyklu skontrolowano 1 instalację typu SOW-80 do termicznego unieszkodliwiania
odpadów weterynaryjnych, eksploatowaną przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz przeprowadzono 2 kontrole instalacji
współspalania odpadów w procesie produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych w Cemex Polska Sp.
z o.o. Zakład Cementownia Chełm oraz w Grupie Ożarów
S.A. Zakład Cementownia Rejowiec.
Prowadzący instalacje posiadali wszystkie uregulowania formalno-prawne wymagane przepisami ochrony
środowiska i realizowali w pełnym zakresie i z ustaloną częstotliwością obowiązki pomiarowe w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Standardy emisyjne z instalacji spalania i współspalania odpadów były dotrzymywane.
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami poddawanymi przekształceniom termicznym.
Badania popiołów i żużli po spalaniu odpadów weterynaryjnych nie wykazały przekroczeń wielkości dopuszczalnych ustalonych parametrów. Nie powstawały odpady
106
w instalacjach współspalania odpadów w procesie produkcji klinkieru.
Kontrole wykazały niewielkie uchybienia formalne,
w związku z tym wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące prowadzących instalacje do usunięcia nieprawidłowości.
•
Przestrzeganie przez gminy przepisów usta­
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996
r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz kontro­
li regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, instalacji przewi­
dzianych do zastępczej obsługi regionu oraz
gminnych jednostek organizacyjnych.
W ramach cyklu kontrolnego WIOŚ w Lublinie skontrolował 32 gminy z 213 wchodzących w skład województwa lubelskiego. Kontrole przeprowadzono w 2 gminach miejskich,
7 gminach wiejsko-miejskich oraz w 23 gminach wiejskich.
Większość skontrolowanych gmin uchwaliła w ustawowym terminie regulaminy utrzymania czystości i porządku
w gminie oraz podjęła wymagane uchwały i przeprowadziła
przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wszystkie gminy ustanowiły obowiązek selektywnego
zbierania odpadów komunalnych obejmujący co najmniej
frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych,
szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Ww. odpady odbierane
były przez firmy wybrane w drodze przetargu, można je też
było dostarczać do PSZOK.
11 skontrolowanych gmin nie osiągnęło poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r., 3 gminy
za 2013 r. oraz 1 gmina za 2014 r. W większości skontrolowanych gmin, zwłaszcza wiejskich, nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zdecydowana większość gmin
osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w 2012 r., 2013 r. i 2014 r.
Z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do marszałka województwa i do
WIOŚ wywiązały się wszystkie skontrolowane gminy, jednakże jedna gmina nieterminowo przekazała sprawozdanie
w 2013 r. i 2014 r. oraz dwie gminy w 2015 r.
Wśród kontrolowanych gmin, 4 zawarły porozumienia
w sprawie realizacji wspólnej inwestycji pod nazwą: Budo-
wa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała
Podlaska, który eksploatuje 3 instalacje regionalne.
2 gminy przystąpiły do Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Radzyńskiego w celu wspólnego planowania i wykonywania zadań, m.in. z zakresu gospodarki odpadami.
Wybudowany został Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Adamkach, użytkowany obecnie jako instalacja do zastępczej obsługi Regionu Północno-Zachodniego do czasu uruchomienia RIPOK.
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej rozpoczął budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów jako
RIPOK w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
WNIOSKI O INTERWENCJE
W 2015 r. do WIOŚ w Lublinie wpłynęło 355 wniosków
o interwencje z zakresu:
• ochrony przed odpadami –132
• ochrony czystości wód i gospodarki ściekowej –67
• ochrony powietrza
– 51
• ochrony przed hałasem
– 44
• stosunków wodnych i podtapiania gruntów – 10
• ochrony przyrody – 7
• ochrony przed promieniowaniem
– 2
• spraw związanych ze stosowaniem prawa górniczego i geologicznego – 2
• spraw różnych – 40
We wnioskach poruszane były głównie problemy z dziedziny:
•
−
−
−
−
−
Ochrony przed odpadami
unieszkodliwiania odpadów poprzez spalanie ich
w instalacjach nieprzeznaczonych do tego celu
oraz na powierzchni ziemi, zarówno przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą jak
i osoby fizyczne,
nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami,
głównie w zakresie ich magazynowania i utylizacji,
niewłaściwego postępowania podczas prac remontowych z odpadami zawierającymi azbest
oraz nieprawidłowego zagospodarowania tych
odpadów,
prowadzenia działalności w zakresie zbierania,
przetwarzania i transportu odpadów bez wymaganych pozwoleń,
nieprawidłowości w zakresie rolniczego gospodarowania osadami ściekowymi przez jednostki
zajmujące się ich odzyskiem,
−
−
−
−
•
−
−
−
−
•
−
−
−
−
niewypełniania przez gminy obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
podejrzenia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów,
nieprawidłowej eksploatacji gminnych składowisk
oraz funkcjonowanie „dzikich” składowisk odpadów komunalnych,
nielegalnego demontażu pojazdów oraz nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska przez stacje demontażu.
Ochrony czystości wód i gospodarki ściekowej
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków
z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych
do wód powierzchniowych lub przydrożnych rowów melioracyjnych,
wylewania ścieków przez prywatnych przedsiębiorców lub firmy świadczące usługi w zakresie
ich wywozu na działki rolne lub do lasu oraz do
kanalizacji sanitarnej,
odprowadzania z prywatnych posesji (z szamb)
ścieków bytowych do wód powierzchniowych,
ziemi lub nieczynnych studni,
odprowadzania wód opadowych na tereny sąsiednich działek powodując ich zalewanie.
Ochrony powietrza
nadmiernej emisji zanieczyszczeń emitowanych
do powietrza w wyniku procesów technologicznych, pracy otaczarki, spalania odpadów produkcyjnych,
emisji pyłów i sadzy z zakładowych kotłowni lub
pochodzącej z procesów technologicznych czy
z przeładunku węgla,
emisji amoniaku z instalacji chłodniczej na skutek
rozszczelnienia rurociągu,
uciążliwości odorowych powodowanych działalnością ferm trzody chlewnej, bydła, drobiu, warsztatów naprawy samochodów (lakierowanie).
•
−
Ochrony przed hałasem
uciążliwości powodowane emisją hałasu do środowiska między innymi przez urządzenia technologiczne, wentylacyjne, chłodnicze,
•
–
Spraw różnych
W tym punkcie umieszczono interwencje podnoszące kilka problemów jednocześnie bądź spra-
107
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
−
−
−
−
−
−
wy, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej
z wymienionych grup i dotyczyły:
sprzeciwu mieszkańców odnośnie budowy kompostowni odpadów, zakładu recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, rozbudowy chlewni oraz stacji paliw,
niewłaściwego magazynowania i stosowania nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych,
nielegalnego poboru wody z rzek do podlewania
plantacji owocowych,
nieprawidłowego funkcjonowania stacji paliw
w zakresie obrotu paliwami, magazynowania oraz
ich transportu,
wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii bez wpisu do Rejestru GIOŚ,
niewłaściwej utylizacji padłych zwierząt.
•
−
Stosunków wodnych i podtapiania gruntów
zakłócenia naturalnego spływu wód poprzez
podwyższenie terenu działki.
•
−
Ochrony przyrody
wycinki drzew bez wymaganych zezwoleń oraz
zgody właściciela posesji na której one rosły,
szkód poczynionych przez bobry.
−
• Spraw związanych ze stosowaniem prawa
górniczego i geologicznego
− nielegalnego wydobywania piasku z kopalni,
− nieprawidłowej eksploatacji kopalni piasku.
•
−
108
Ochrony przed promieniowaniem
szkodliwego wpływu dla mieszkańców promieniowania elektromagnetycznego emitowanego
przez stacje telefonii komórkowej.
Głównymi przyczynami składania wniosków
o interwencje były przede wszystkim:
− nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony
środowiska,
− nieprawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń,
− błędy w planowaniu przestrzennym nieuwzględniające oddziaływania nowych, bądź już istniejących obiektów na tereny zabudowy mieszkaniowej,
− długotrwałe konflikty sąsiedzkie lub rodzinne,
niejednokrotnie skutkujące wnoszeniem niezasadnych wniosków,
− nowe inwestycje, szczególnie w infrastrukturze
komunikacyjnej.
Działania pokontrolne WIOŚ
W omawianym okresie wydano 403 zarządzenia pokontrolne, które dotyczyły m.in.:
− nieprawidłowej eksploatacji urządzeń chroniących środowisko,
− niewykonywania obowiązków zawartych w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska,
− braku uregulowanego stanu formalno-prawnego
w zakresie korzystania ze środowiska,
− nieprzekazywania lub nieterminowego przekazywania zestawień sprawozdawczych właściwym
organom.
Ponadto udzielono 193 pouczenia i nałożono 62 mandaty karne. Wystosowano 1 wniosek do sądu oraz 4 wnioski
do organów ścigania i 80 wystąpień do innych organów.
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 141 decyzji wymierzających kary pieniężne za naruszanie warunków korzystania ze środowiska.
DZIAŁALNOŚĆ
LABORATORYJNA
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Działalność
Laboratoryjna
W strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie funkcjonuje jedno laboratorium WIOŚ.
Struktura Laboratorium jest zgodna z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad
i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. 2011 r. Nr 129, poz.
747). W skład laboratorium wchodzą:
− Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych,
− Pracownia analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych,
− Pracownia pomiarów terenowych, poboru prób
i obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza.
Laboratorium WIOŚ w Lublinie, realizując określone
w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska zadania, wykonuje następujące badania i pomiary:
• fizyko-chemiczne wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleby, odpadów, opakowań,
zanieczyszczeń powietrza (imisja), emisji spalin
i gazów odlotowych,
• hydrobiologiczne wód powierzchniowych: fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitów, makrozoobentosu oraz osadu czynnego,
• poziomu hałasu w środowisku,
• natężenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego w środowisku.
Realizowane przez laboratorium badania i pomiary
służą do:
• oceny i monitorowania stanu środowiska na terenie województwa lubelskiego,
• oceny emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód,
ziemi z podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą,
• monitorowania zanieczyszczenia środowiska
w wyniku poważnych awarii.
Klientami Laboratorium są :
• Wydział i Działy Inspekcji WIOŚ w Lublinie, zlecające badania związane z prowadzoną działalnością
kontrolną,
110
ICP OAS firmy Varian •
Fot. P. Chmiel
Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Lublinie
monitorujący stan środowiska oraz śledzący zmiany zachodzące w środowisku i ich trendy,
• inni zleceniodawcy (urzędy, instytucje, zakłady
przemysłowe, osoby prywatne)
Zakres badań uzależniony jest od wymogów klienta
i możliwości analitycznych Laboratorium.
Wykorzystywane metody badawcze, polskie lub międzynarodowe normy oraz metodyki oparte na notach aplikacyjnych producentów aparatury i wymogach stosownych
przepisów prawnych, są zwalidowane i sprawdzone, posiadają określone niepewności i zakresy stosowalności.
Gwarancją jakości wykonywanych badań jest wysokokwalifikowany, przeszkolony specjalistycznie, z odpowiednim stażem zawodowym personel, odpowiednio wyposażone pomieszczenia laboratoryjne oraz wysokiej klasy
aparatura pomiarowo-badawcza, podlegająca stałemu nadzorowi metrologicznemu i sprawdzaniu.
Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt
najnowszej generacji, pozwalający na wykonywanie szerokiej gamy badań wszystkich komponentów środowiska między innymi:
− chromatografy gazowe, cieczowe z różnymi detektorami,
− chromatografy jonowe,
− chromatograf gazowy z detekcją masową,
− spektrofotometry UV-VIS,
− spektrometry absorpcji atomowej z kuwetami
grafitowymi,
− spektrometry absorpcji atomowej z atomizacją
w płomieniu oraz przystawkami do generacji wodorków i techniki zimnych par,
− spektrometry ICP,
− mikroskopy odwrócone,
− mikroskopy biologiczne,
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
mikroskopy stereoskopowe,
analizatory węgla organicznego,
aparaty do oznaczania BZT,
aparaty do oznaczania ChZT,
aparaty do oznaczania azotu Kjeldahla,
analizatory spalin,
pyłomierze przemysłowe,
aparaty do oznaczania ekstraktu eterowego,
analizatory rtęci,
mobilne laboratoria do poboru wód i ścieków,
automatyczny miernik pyłu zawieszonego do pomiaru PM2.5,
poborniki LVS pyłu PM2.5 i PM10,
mierniki pól elektromagnetycznych,
przenośny detektor płomieniowo-jonizacyjny(FID) do pomiarów stężeń LZO,
spektrometr w podczerwieni do badania próbek
stałych i ciekłych – Mobile-IR,
analizator chemiczny – spektroskopia ramanowska – Morpho Detection StreetLab Mobile,
automatyczne systemy mobilnego monitoringu
hałasu,
mikrowaga MYA0,8/3 ze stołem wagowym SAM/M,
mineralizatory mikrofalowe,
automatyczne analizatory dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, BTX,
pehametry, konduktometry, tlenomierze, wagi analityczne oraz specjalistyczny sprzęt pomocniczy,
przewoźne i stacjonarne kalibratory wielogazowe
i generatory powietrza zerowego,
samochody do transportu i realizacji pomiarów
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz
obsługi stacji pomiarów jakości powietrza.
W 2015 roku Laboratorium WIOŚ w Lublinie zostało doposażone w specjalistyczną aparaturę kontrolną i pomiarową w ramach:
• Dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w chromatograf gazowy z potrójnym detektorem masowym umożliwiający zastosowanie
metody MRM (Multi Reaction Monitoring) w badaniach wód powierzchniowych, w tym również
w badaniach substancji priorytetowych.
•
Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” finansowanego ze środków Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na
lata 2009-2014 w:
− kontenery (firmy Envi-System) dla automatycznych stacji pomiarowych w sieciach
monitoringu jakości powietrza WIOŚ – 5 szt.,
− urządzenia do cięcia filtrów z poborników
pyłowych (firmy Thermo Laboratorium
Ochrony Środowiska Wiesław Biela) – 2 szt.,
− analizator NOx AC 32M (firmy Environnement
S.A.) do pomiarów zanieczyszczeń gazowych
w sieci monitoringu jakości powietrza – 1 szt.,
− pobornik LVS pyłu PM10/PM2,5 z dwiema
głowicami – PNS 16T Comde-Derenda (firmy Comde-Derenda) – 1 szt.,
− kalibrator przepływu do kalibratorów wielogazowych – BEMP/LAT (firmy LAT Sp z o.o.) – 1 szt.
•
Projektu nr POIS.03.02.00-00-001/09 pt. „Zakupy
sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku
wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania
poważnym awariom, w tym organizacja systemu
i sieci teleinformatycznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, III oś priorytetowa, działanie 3.2 w:
− spektrofotometr UV-VIS do badania wody
i ścieków DR600 UV-VIS z mineralizatorem LT
200 Termostat (firmy HACH LANGE) – 1 kpl.
− mobilne laboratorium do szybkiej oceny
ryzyka zawierające: samochód Transit SCab
(firmy Ford), mobilny chromatograf gazowy
ze spektrometrem masowym E2M (firmy
Bruker Daltonik GmbH), mobilny spektrometr ruchliwości jonów RAID-M 100 (firmy
Bruker Daltonik GmbH), analizator LZO Mini
RAE 3000 (firmy RAE Systems), stację meteorologiczną WXT 520 (firmy VAISALA).
•
Projektu „Monitoring efektów realizacji Projektu
PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji
Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń
norweskich” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 w zestawy pomiarowe – multimetry – 4 kpl.
Całe wyposażenie pomiarowe i badawcze objęte jest
opracowanym przez laboratorium programem wzorcowania, sprawdzania i legalizacji. Wzorcowanie wyposażenia
pomiarowego przez kompetentne organizacje jest pod-
111
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
stawą zapewnienia spójności pomiarowej. Laboratorium
wzorcuje wyposażenie pomiarowe stosowane do badań,
pomiarów i kalibracji w Głównym Urzędzie Miar – krajowej
instytucji metrologicznej – NMI (National Metrology Instytut) i w laboratoriach wzorcujących akredytowanych przez
sygnatariuszy porozumień EA MLA lub ILAC MRA. Spójność
pomiarowa w badaniach chemicznych zapewniana jest
poprzez stosowanie w ramach metody badawczej certyfikowanych materiałów odniesienia i materiałów odniesienia
o potwierdzonych i udokumentowanych właściwościach.
Podstawą spójności pomiarowej jest w tym przypadku
wzorcowanie/kalibracja wyposażenia pomiarowego laboratorium w ramach metody badawczej, wykonywane przez
laboratorium, przy zastosowaniu właściwych dla metody
wzorców pomiarowych odniesienia (przypisanie wynikom
pomiarów wykonywanych w ramach tej metody wartości
wzorca pomiarowego odniesienia).
W celu zapewnienia spójności pomiarowej laboratorium stosuje:
− udokumentowane i zwalidowane procedury badawcze,
− certyfikowane materiały odniesienia i materiały
odniesienia o potwierdzonych i udokumentowanych właściwościach,
− wyznaczanie niepewności pomiaru,
− wzorcowania i kalibracje wyposażenia pomiarowego i badawczego,
− zachowanie odstępów czasu między wzorcowaniami i sprawdzeniami,
− odniesienie stosowanych jednostek do jednostek
układu SI,
− odpowiednie kompetencje personelu,
− dokumentowanie danych,
− prowadzenie i nadzór nad dokumentami i zapisami.
Akredytacja laboratoriów jest ogólnie przyjętą w Unii
Europejskiej metodą zapewnienia jakości badań. „Certyfikaty akredytacji” są potwierdzeniem, że laboratoria spełniają wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Lublinie od ponad 20 lat posiada wdrożony
system zarządzania jakością, a od 1997 roku potwierdzony
stosownym dokumentem certyfikat akredytacji laboratorium badawczego.
W 2015 roku w dniach 11-12 maja Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło w Laboratorium WIOŚ w Lublinie
coroczny audyt w celu ponownej oceny rozpoczynający
112
piąty cykl akredytacji. Laboratorium uzyskało po raz kolejny
certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 118
ważny do dnia 14. 09. 2019 r. wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji w Warszawie potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań PCA.
Aktualny zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB
118 dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Centrum
Akredytacyjnego www.pca.gov.pl
Laboratorium stale doskonali funkcjonujący system zarządzania jakością i dostosowuje go do nowych wymagań
Polskiego Centrum Akredytacji.
Zgodnie z dokumentem PCA – DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości” laboratorium
opracowało w 2015 roku strategię uczestnictwa w badaniach biegłości (PT – proficiency testing) i międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych (ILC – interlaboratory
comparison) obejmujący cały kolejny cykl akredytacyjny.
Udział w badaniach biegłości – z jednej strony jest narzędziem służącym do wykazania kompetencji, z drugiej zaś –
pomocą w utrzymywaniu jakości badań.
W 2015 roku Laboratorium uczestniczyło w następujących badaniach biegłości i międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych:
• Zakład Chemii Analitycznej/Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej/zakres –
analiza wód na zawartość:
– próbka A: ChZT-KMnO4, ChZT-K2Cr2O7, Cl-, SO42-, NNO3,
NNH4, PPO4-3, substancje rozpuszczone, detergenty anionowe, F-, Cr(VI);
– próbka B: ChZT-KMnO4, ChZT-K2Cr2O7, Cl-, SO42-, NNH4,
PPO4-3, F-;
– próbka K: Zn, Cd, Cu, Pb, Hg, Fe, Cr ogólny, Ni, Al, As,
Mn, Na, K, Ca, Mg,, twardość ogólna,
•
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL/Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Hiszpania.
Porównania międzylaboratoryjne ILC/PT „PICCO-VO” – 2
rundy (Round 53, Round 54) /zakres programu: badanie
benzenu, toluenu, m-ksylenu i trichloroetylenu w czterech próbkach powietrza zaadsorbowanych na węglu.
•
Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące GIOŚ
/ Badania biegłości dla zanieczyszczeń gazowych: SO2,
CO, NO-NO2-NOx, O3.
• Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut
Badawczy/Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy
Instytut Badawczy/ w zakresie hałasu przemysłowego,
hałasu komunikacyjnego, badania mocy akustycznej
źródła.
•
CE2 Centrum Edukacji/Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (AB-361) Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Politechnika Wrocławska
/zakres: pomiary pola elektromagnetycznego.
•
Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące GIOŚ
/Badania porównawcze z zakresu stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz stężeń metali ciężkich (As, Cd,
Ni, Pb) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. (Terenowe badania pyłu odbyły się w dniach 26 listopada
– 9 grudnia 2014 r., oznaczenia metali i benzo(a)pirenu
w pyle PM10 w styczniu 2015 r.
•
Zakład Chemii Środowiska SC Jarosław Bartulewicz, Ewa
Bartulewicz/Zakład Chemii Środowiska SC Jarosław Bartulewicz, Ewa Bartulewicz/zakres: oznaczanie substancji
priorytetowych wg Dyrektywy 2013/39/UE w wodzie.
•
Uniwersytet Łódzki-GIOŚ/„Międzylaboratoryjne porównania poboru i oznaczania biologicznych elementów
oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych
w latach 2015-2017” Makrobezkregowce.
• WIOŚ Białystok/Porównanie międzylaboratroryjne
w zakresie badania substancji emitowanych do powietrza. Gazy odlotowe: stężenie pyłu, SO2, CO, NOx udział
objętościowy CO2, strumień objętości, pomiar prędkości gazów.
Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich
Laboratoriów Badawczych POLLAB – Nr członkowski 310.
Pracownicy laboratorium reprezentują Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w pracach Komitetów Technicznych (KT) działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym:
• KT 121 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Nieorganiczne,
• KT 120 ds. Jakości Wody – Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne,
• KT 216 ds. Odpadów.
Laboratorium WIOŚ w Lublinie, jako jedno z czterech
w kraju, zgodnie z decyzją nr 34/2015 Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie rozwiązań organizacyjnych dotyczących wdrożenia wymagań
dyrektywy 2013/39/UE z uwzględnieniem wykonywania
przez wybrane laboratoria Wojewódzkich Inspektoratów
Ochrony Środowiska poboru prób i oznaczania nowych
substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych,
przygotowuje się do realizacji oznaczeń z terenu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego od 2019 roku.
We wrześniu 2015 roku w WIOŚ w Lublinie odbyła się
wizyta studyjna strony norweskiej w ramach podsumowania projektu „Wzmocnienie potencjału technicznego
Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń
pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych” w ramach Programu Operacyjnego PL03
„Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014. W podsumowaniu zaakcentowano przełożenie wydatkowanych środków na wzrost jakości pomiarów
i kompletności serii pomiarowych.
113
WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
Współpraca
międzynarodowa
Współpraca
z Białorusią
Przygraniczne położenie województwa lubelskiego oraz
umiejscowienie polsko-białoruskiej granicy na rzece Bug
spowodowało nawiązanie lokalnej współpracy pomiędzy
służbami ochrony środowiska sąsiadujących krajów. Według informacji posiadanej przez tut. Inspektorat, początki
współpracy ze stroną białoruską sięgają połowy lat 70-tych
XX wieku. Powyższa współpraca nie wynika z nakazu ustawowego, ale jest wynikiem utrwalonego zwyczaju, wypracowanego w ciągu ostatnich 45 lat, traktowanego przez
doktrynę jako jedno ze źródeł prawa międzynarodowego
publicznego.
Współpraca obu stron ma charakter lokalny i w szczególności dotyczy ochrony wód powierzchniowych. Polega
ona przede wszystkim na wymianie informacji o stanie środowiska, pozyskiwaniu danych, zdobywaniu doświadczeń
jak również na rozwijaniu i doskonaleniu systemu wzajemnego powiadamiania w przypadku wystąpienia awarii lub
nadzwyczajnego zanieczyszczenia wód granicznych.
Podstawę prawną współpracy stanowi porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki
Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska
podpisane w Białowieży w dniu 12. 09. 2009 r. Dodatkową
podstawę kontynuowania i rozwoju współpracy stanowią
rekomendacje zawarte w protokołach z posiedzeń ww.
Podkomisji, których stałym członkiem prac jest Lubelski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Szczegółowe
zasady współpracy z Brzeskim Obwodowym Komitetem
Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska (BOKZNiOŚ)
określa „Protokół techniczny o współpracy w zakresie monitoringu i wymiany informacji o stanie wód powierzchniowych na odcinku transgranicznym pomiędzy BOKZNiOŚ
oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie”, który został podpisany w grudniu 2012 r.
W roku 2015 uzgodniono i podpisano aneks do ww. proto-
116
Podpisanie protokołu Fot. Archiwum WIOŚ
kołu w związku ze zmianami strony białoruskiej w zakresie
programu monitoringu (ilość punktów pomiarowych) oraz
danych teleadresowych.
Obszary współpracy z Białorusią w 2015 roku
•
Udział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ w Lublinie) w pracach Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej
Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej do spraw
Współpracy Transgranicznej.
W roku 2015 odbyło się XIV posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej do spraw Współpracy Transgranicznej.
W obradach, które odbyły się w Grodnie w dniu 13. 03. 2015 r.,
stanowisko służb ochrony środowiska, w tym WIOŚ w Lublinie, przedstawiła P. G. Żyła-Pietkiewicz – Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Udział WIOŚ w Lublinie
polegał na uzgadnianiu, opiniowaniu, opracowywaniu informacji oraz wdrażaniu zaleceń podkomisji.
W zakresie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska omówiono:
− realizację zapisów XIII posiedzenia ww. Podkomisji,
− wyniki monitoringu wód powierzchniowych na
transgranicznych odcinkach rzeki Bug oraz rze-
kach Leśna Prawa i Narewka w roku 2014 oraz
plany na rok 2015,
− udział specjalistów BOKZiOŚ w realizacji projektu międzynarodowego „Rozszerzenie systemu
transgranicznego oczyszczania wód ściekowych
w dorzeczu rzeki Bug Zachodni”,
− współpracę polsko-białoruską Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Białymstoku
i Lublinie w roku 2014,
− perspektywy białorusko-polskiej współpracy
w dziedzinie ochrony środowiska na lata 20152016.
Podkomisja przyjęła sprawozdanie z ustaleń podjętych
podczas XIII posiedzenia Podkomisji oraz zobowiązała do:
− kontynuowania współpracy służb ochrony środowiska obu krajów w ramach monitoringu i wymiany informacji o stanie wód powierzchniowych
oraz wspólnych spotkań roboczych obu stron,
− kontynuowania udziału BOKZNiOŚ w pracach
grupy roboczej w zakresie realizacji projektu międzynarodowej pomocy technicznej „Rozszerzenie systemu transgranicznego oczyszczania wód
ściekowych w dorzeczu rzeki Bug Zachodni”.
• Współpraca Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Lublinie z Brzeskim Obwodowym Komitetem Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska
w Brześciu oraz Brzeskim Obwodowym Laboratorium
Analitycznym Urzędu Państwowego „Republikańskie
Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska naturalnego” (Republika Białorusi).
W roku 2015 kontynuowano współpracę z bliźniaczymi
jednostkami funkcjonującymi na terenie Republiki Białorusi
tj. z Brzeskim Obwodowym Komitetem Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska (BOKZNiOŚ) oraz Brzeskim Obwodowym Laboratorium Analitycznym Urzędu Państwowego „Republikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie
ochrony środowiska naturalnego”. W ramach tej współpracy
odbyły się 2 spotkania robocze. Jedno ze spotkań odbyło
się po stronie białoruskiej (w dniu 02. 06. 2015 r. w Brześciu),
a drugie po stronie polskiej (w dniu 06. 10. 2015 r. w Białej
Podlaskiej). Były one m.in. wynikiem realizacji ustaleń ww.
Podkomisji.
Podczas spotkań dokonano dwóch wspólnych poborów wód rzeki Bug na odcinku granicznym oraz omówiono
następujące tematy:
− wyniki wspólnych poborów prób wód rzeki Bug uzyskane podczas wspólnych spotkań (z dnia 07. 10. 2014 r.
oraz 02. 06. 2015 r.),
−
wyniki badań rzeki Bug i jej głównych dopływów przeprowadzonych od stycznia do sierpnia (strona polska)
oraz do września 2015 roku (strona białoruska). Wyniki
uzyskane od września do grudnia 2014 r. przekazane
zostały w trybie roboczym,
− wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz Najwyższego Organu Kontroli Republiki Białorusi „Ochrona
wód rzeki Bug przed zanieczyszczeniami” prowadzonej
w 2015 r.,
− strona polska przedstawiła „Program działań WIOŚ
w Lublinie zmierzających do poprawy stanu jakości
wód zlewni rzeki Bug” oraz zaproponowała zawarcie
formalnego programu działań WIOŚ w Lublinie oraz
BOKZNiOŚ zmierzających do poprawy stanu jakości
wód w zlewni rzeki Bug,
− formalne powołanie grupy roboczej w ramach spotkań WIOŚ w Lublinie oraz BOKZNiOŚ w zakresie wód
powierzchniowych (w ramach prac ww. Polsko-Białoruskiej podkomisji),
− projekt Aneksu nr 1 do protokołu technicznego o stanie wód powierzchniowych na odcinku transgranicznym pomiędzy Brzeskim Obwodowym Komitetem
Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie (podpisany w trybie roboczym w 2015 r.),
− strona białoruska przedstawiła informację o przebiegu
modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Brześciu w ujęciu osiągniętego efektu ekologicznego oraz
o planowanych zmianach w realizacji monitoringu wód
powierzchniowych na terytorium Republiki Białorusi w związku z wprowadzeniem nowych unormowań
prawnych (Kodeks wodny z 21. 05. 2015 r.).
Przedstawiciele podczas spotkań roboczych mieli możliwość zwiedzenia Brzeskiego Obwodowego Laboratorium
Analitycznego Urzędu Państwowego „Republikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska
naturalnego” oraz Zakładu Gospodarowania Odpadami
w Białej Podlaskiej.
Kolejne spotkanie obu stron zaplanowane zostało
w I połowie roku 2016 po stronie białoruskiej.
•
Działania interwencyjne w związku z nadzwyczajnymi
zdarzeniami.
W roku 2015 obie strony dokonywały bieżącej wymiany informacji związanej z nadzwyczajnymi zdarzeniami dotyczącymi stanu środowiska związanymi z pożarami
torfowisk na terenie Republiki Białorusi. Strona białoruska
poinformowała o przebiegu podjętych działań pisemnie.
Wymiana informacji dotyczyła również pogorszenia stanu
117
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
wód w sierpniu 2015 r. Strony udzieliły pisemnej informacji
o bieżącym stanie wód, wskazując jednocześnie na naturalne przyczyny zaistniałej sytuacji.
• Opiniowanie projektów inwestycji mogących mieć
wpływ na stan środowiska.
W roku 2015 WIOŚ w Lublinie przekazywał opinię do
NFOŚiGW na temat koncepcji zmiany sposobu spłaty preferencyjnych pożyczek na rozbudowę i/lub modernizację
komunalnych oczyszczalni ścieków poza granicami Polski,
udzielanych beneficjentom zagranicznym (Białoruś, Ukraina).
Stały kontakt z przedstawicielami służb ochrony środowiska Republiki Białorusi powinien być w dalszym ciągu doskonalony i umacniany. Jest on źródłem ważnych informacji
o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska
na wschodniej granicy Polski będącej jednocześnie granicą
Unii Europejskiej.
Współpraca z Ukrainą
W 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie kontynuował współpracę z Ukrainą, której podstawę
dają: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
i Rządem Ukrainy sporządzona w Kijowie w dniu 10 października 1996 r., która weszła w życie z dniem 5 stycznia 1999 r.,
oraz porozumienia o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska zawarte pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska w Lublinie a Państwową Inspekcją Ekologiczną Obwodu Wołyńskiego oraz Obwodu Lwowskiego.
Obszary współpracy z Ukrainą:
• Wymiana informacji dotyczących stanu środowiska
w obszarze przygranicznym z wykorzystaniem rezultatów badań jak również danych dotyczących lokalizacji
punktów pomiarowo-kontrolnych wód granicznego
odcinka rzeki Bug oraz terminów ich poboru.
WIOŚ w Lublinie obowiązek ten realizował poprzez
przekazywanie Inspekcjom Ekologicznym Obwodów Lwowskiego i Wołyńskiego, z częstotliwością raz na kwartał, wyników badań wód rzeki Bug w punktach monitoringu granicznego w miejscowościach: Kryłów, Zosin, Horodło i Dorohusk.
Ocenę stanu ekologicznego i chemicznego wód przekazano po zakończeniu rocznej serii badań. Również w tym
roku przesłany został stronie ukraińskiej zaktualizowany wykaz źródeł potencjalnych zanieczyszczeń zlokalizowanych
na terenie polskiej części zlewni rzeki Bug oraz obowiązujące
metodyki badawcze stosowane w Laboratorium WIOŚ w Lublinie.
118
W ramach „Programu działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie zmierzających do poprawy
stanu jakości wód zlewni rzeki Bug” przyjętego do realizacji
w 2007 r., w lipcu 2015 r. WIOŚ przekazał Inspekcjom Ekologicznym Obwodów Lwowskiego i Wołyńskiego wykaz
inwestycji budowy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków
w przedziale czasowym 2007 – 2014 jako istotnego elementu poprawy jakości wód zlewni granicznej rzeki Bug.
W omawianym roku, pomimo propozycji WIOŚ w Lublinie, nie doszło do wspólnego spotkania z przedstawicielami
Inspekcji Ekologicznej Obwodu Wołyńskiego i dokonania
wspólnego poboru prób wód rzeki Bug.
•
Stałe aktualizowanie wiedzy na temat służb odpowiedzialnych za reagowanie w przypadku zagrożenia środowiska oraz wypracowanie schematu wzajemnego
powiadamiania w przypadku wystąpienia awarii o skutkach transgranicznych.
Wzorem lat ubiegłych w 2015 r. zostały zaktualizowane dane teleadresowe instytucji zajmujących się ochroną
środowiska oraz zapobieganiem zdarzeniom o charakterze
nadzwyczajnym i usuwaniem ich skutków po obu stronach
granicy.
• Uczestnictwo w stałych grupach roboczych OW
(ds ochrony wód granicznych) oraz NZ (nadzwyczajnych zanieczyszczeń) Polsko-Ukraińskiej Komisji do
spraw Wód Granicznych.
W harmonogram współpracy wpisują się spotkania
w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych, a w szczególności działających w jej składzie
Grup Roboczych: ds. Ochrony Wód Granicznych (OW)
oraz ds. Zwalczania Nadzwyczajnych Zanieczyszczeń
(NZ). W skład tych grup wchodzą przedstawiciele WIOŚ
w Lublinie. Spotkania Komisji odbywają się raz w roku, naprzemiennie po stronie polskiej i ukraińskiej. Dla potrzeb
Grupy OW raz w kwartale Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przekazywał wyniki badań wód
rzeki Bug w wyżej wspomnianych punktach dla dziesięciu
rekomendowanych wskaźników zanieczyszczeń do WIOŚ
w Rzeszowie w celu opracowania wspólnej informacji.
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Lublinie i Rzeszowie reprezentowała Podkarpacka Wojewódzka
Inspektor Ochrony Środowiska jako przewodnicząca polskiej części Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych.
Dodatkowo, w materiałach przekazywanych na posiedzenie Komisji, WIOŚ w Lublinie zwracał uwagę na potrzebę
podjęcia dialogu w sprawie ujednolicenia zasad prowadzenia Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie
wód powierzchniowych w Polsce i na Ukrainie zgodnego
z wymaganiami oraz standardami UE oraz podjęcia działań
w sprawie unifikacji systemów monitoringu wód, metodyk
badawczych oraz systemów ocen w obu krajach. Niestety,
w 2015 r. nie doszło do planowanego po stronie ukraińskiej
posiedzenia Polsko – Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód
Granicznych.
•
Rozpowszechnianie informacji o środowisku
W celu upowszechniania informacji o środowisku Delegatura po ukazaniu się nowej edycji „Raportu o stanie śro-
dowiska województwa lubelskiego za 2014 r.” niezwłocznie
przesłała kilka egzemplarzy współpracującym Inspekcjom
z terenu Ukrainy.
Współpraca z Ukrainą, mimo podstaw prawnych jaką
daje umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Ukrainy oraz innych porozumień podpisanych na
szczeblu regionalnym, w dalszym ciągu w wielu aspektach
pozostaje jednostronna pomimo wielu inicjatyw strony polskiej.
119
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
120
Spis map
Mapa 1.
Podział administracyjny województwa lubelskiego
Mapa 2.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych w 2015 r. o łącznej ilości powyżej 100 Mg – bez CO2
Mapa 3. Wielkość oraz udział emisji PM10 w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Mapa 4. Wielkość oraz udział emisji PM2,5 w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Mapa 5. Wielkość oraz udział emisji SO2 w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Mapa 6. Wielkość oraz udział emisji NO2 w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Mapa 7. Wielkość oraz udział emisji B(a)P w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Mapa 8. Wielkość oraz udział emisji NMLZO w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
(źródło: WIOŚ, EkoPłatnik)
Mapa 9. Wielkość oraz udział emisji NH3 w województwie lubelskim (źródło: Baza emisji ATMOTERM S.A.)
Mapa 10. Liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w województwie lubelskim, uśredniona dla lat 2013-2015 na podsta-
Mapa 11.
Parametr AOT40 w województwie lubelskim uśredniony dla lat 2013-2015 wyznaczony metodą łączenia wyników mode-
Mapa 12.
Klasyfikacja elementów biologicznych jcwp monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Mapa 13.
Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych jcwp monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Mapa 14.
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jcwp monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Mapa 15.
Ocena obszarów chronionych monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
wie łączenia wyników modelowania z pomiarami (źródło: GIOŚ)
lowania z pomiarami (źródło: GIOŚ)
Mapa 16.
Ocena eutrofizacji jcwp monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Mapa 17.
Ocena obszarów Natura 2000 monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Mapa 18.
Klasyfikacja stanu chemicznego jcwp monitorowanych w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Mapa 19.
Ocena stanu wód w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Mapa 20.
Klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu operacyjnego sieci krajowej badanych w 2015 r.
(źródło: PIG)
Mapa 21.
Granice wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych oraz punkty monitorowane w 2015 r. na terenie województwa
lubelskiego (źródło: WIOŚ)
Mapa 22. Stan budowy dróg w województwie lubelskim (źródło: GDDKiA Lublin)
Mapa 23.
Lokalizacja składowisk odpadów, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i innych instalacji
funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego w 2015 r. (źródło: WIOŚ)
Mapa 24. Rozmieszczenie stacji bazowych radiokomunikacji ruchomej na terenie województwa lubelskiego (źródło: UKE)
Mapa 25.
Lokalizacja punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego w 2015 r. na terenie województwa lubelskie-
Mapa 26.
System obszarów chronionych województwa lubelskiego w 2015 roku (źródło: RDOŚ Lublin)
go (źródło: WIOŚ)
Mapa 27.
Mapa lokalizacyjna zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Las Pamięci” (źródło: RDOŚ Lublin, ESRI)
Mapa 28.
Rozmieszczenie pomników przyrody na terenie miasta Lublin (źródło: RDOŚ Lublin)
121
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
122
Wykaz skrótów stosowanych w tekście:
SZCWsilnie zmieniona jednolita część wód
B(a)Pbenzo(a)piren
µg/m 3 mikrogram na metr sześcienny
BZT5pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
µg/m 3·h
ChZTchemiczne zapotrzebowanie tlenu
µg/lmikrogram na litr
D awartość dopuszczalna
µS/cmmikrosimens na cm
DTRDokumentacja Techniczno-Ruchowa
OSNObszar Szczególnie Narażony
DKdroga krajowa
OWOogólny węgiel organiczny
DWdroga wojewódzka
OZEodnawialne źródła energii
dBdecybele
PCAPolskie Centrum Akredytacji
EFI+Europejski Indeks Ichtiologiczny
PCBpolichlorowane bifenyle
ESMIMakrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego
PEMpola elektromagnetyczne
GUSGłówny Urząd Statystyczny
PGWPlan Gospodarowania Wodami
GDDKiA
PIBPaństwowy Instytut Badawczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
mikrogram na metr sześcienny ze stężeń godzinnych
hm3hektometr sześcienny
PIGPaństwowy Instytut Geologiczny
IBIWskaźnik Integralności Biotycznej
PISPaństwowa Inspekcja Sanitarna
IFPLindeks fitoplanktonowy
PKBProdukt Krajowy Brutto
IJHARS
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
PM2,5pył o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm
-Spożywczych
PM10pył o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm
IMGWInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
PMPLIndeks fitoplanktonowy dla polskich jezior
IOŚInstytut Ochrony Środowiska
POPProgram Ochrony Powietrza
IOJMultimetryczny indeks okrzemkowy dla jezior
P.o.ś.Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia
IOMultimetryczny indeks okrzemkowy
2001 r. o ochronie środowiska (t.j. Dz. U. 2013 r., poz.
IRŚInstytut Rybactwa Śródlądowego
1232 z późn. zm.)
IUNGInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
ppk.punkt pomiarowo-kontrolny
jcwpjednolita część wód powierzchniowych
ppmmg/kg; mg/l
JCWPd
jednolita część wód podziemnych
PPMŚProgram Państwowego Monitoringu Środowiska
KPOŚK
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
PPDPoniżej potencjału dobrego
KZGW
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
PRTREuropejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
kWkilowat
LZOLotne związki organiczne
PSD Poniżej stanu dobrego
MDmonitoring diagnostyczny
PSZOK
MOmonitoring operacyjny
PZW Polski Związek Wędkarski
MBmonitoring badawczy
RDWRamowa Dyrektywa Wodna
MDnamonitoring diagnostyczny na obszarach Natura 2000
RLMRównoważna Liczba Mieszkańców
MOEUmonitoring obszarów narażonych na zanieczyszczenia
RPNRoztoczański Park Narodowy
ze źródeł komunalnych
MOROmonitoring obszarów narażonych na zanieczyszczenia
azotanami ze źródeł rolniczych
MOREmonitoring obszarów będących jcwp przeznaczonymi
do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
RZGWRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Saśrednia roczna
SP WSS
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
SZWOSubstancje zubożające warstwę ozonową
Mgtona
TZOtrwałe zanieczyszczenia organiczne
mg/kg s.m. miligram na kilogram suchej masy
UKEUrząd Komunikacji Elektronicznej
mg/m3 miligram na metr sześcienny
u.o.p Ustawa o ochronie przyrody – ustawa z dnia 16 kwietnia
mg/Nm3
miligram na normalny metr sześcienny
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r., poz. 1651)
MHz megaherc
URUżytki rolne
MIRMakrofitowy Indeks Rzeczny
WIOŚWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
MMIWielometryczny Wskaźnik Stanu Ekologicznego Wód
WPUEWskaźnik efektywności połowu
MŚMinister Środowiska
WUSWojewódzki Urząd Statystyczny
NATnaturalna jednolita część wód
WWAwielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
NMLZO
V/mvolt na metr
Niemetanowe lotne związki organiczne
ng/m 3nanogram na metr sześcienny
ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich
SCWsztuczna jednolita część wód
123
RAPORT O STANIE
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W 2015 ROKU
124
Bibliografia
1.
Buszko J. 2010. Ksylomka striks (sówka puszczykówka) Xylomoia strix. W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.).
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, GIOŚ, Warszawa, s. 85- 89.
2. Chmielewski P. 2012. Żmijowiec czerwony Echium russicum. W: Perzanowska J. (red.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa
s.332-342
3. CRFOP 2016. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody.
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/index.jsf Na podstawie
danych z kwietnia 2016 roku.
4. Czech A. 2007. Krajowy plan ochrony gatunku. Bóbr europejski (Castor fiber). Transition Facility 2004, Kraków
5. Czech A. 2010. Bóbr – budowniczy i inżynier. Fundacja
Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 2010.
6. ESRI - ortofotomapa, źródło: Esri, DigitalGlobe, GeoEye,
Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User
Community.
7. Giżejewski Z. 2014. Wpływ bobra europejskiego na środowisko naturalne i gospodarkę na obszarze Leśnego
Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie. Urząd Marszałkowski w Olsztynie.
8. Głowaciński Z. 2001 Polska Czerwona Księga Zwierząt
kręgowce. PWRiL, wyd. II. Warszawa.
9. Głowaciński Z., Nowacki J. (red), 2004 – Polska czerwona
księga zwierząt. Bezkręgowce Invertebrata. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie,
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
10. Goździewski J. 2014. Aktywna ochrona bobra europejskiego w Polsce. http://www.forumpodlaskie.pl/pdf/JanGozdziewskiAktywnaochronabobraeuropejskiegowPolsce.
pdf. Dostępny: marzec 2014.
11. Grzywacz A., Grzywacz P. 2008. Problemy interpretacji
postanowień Statutu Warckiego z 1423 roku w zakresie
ochrony cisa. Sylwan, 152 (3): 3-12,
12. GUS 2005-2015. Ochrona Środowiska. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. Przypis odnosi się do poszczególnych roczników
z lat 2005-2015.
13. IBS PAN. Ogólnopolska inwentaryzacja wilków i rysi
w nadleśnictwach i parkach narodowych. http://www.
zbs.bialowieza.pl/artykul/526.html Na podstawie danych z kwietnia 2016 roku.
14. Janiszewski P., Misiukiewicz W. 2012. Bóbr europejski
Castor fiber. Wydawnictwo BTL Works, Warszwa.
15. Jędrzejewski W., Borowik T., Nowak S. 2010. Ryś euroazjatycki Lynx lynx. W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.).
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, s. 346-366, GIOŚ, Warszwa.
16. Jędrzejewski W., Borowik T., Nowak S. 2010. Wilk Canis
lupus. W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.). Monitoring
gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I,
s. 297 - 318. GIOŚ, Warszawa.
17. Kucharczyk M., Kucharczyk H. 2012. Ciemiężyca czarna
Veratrum nigrum. W: Perzanowska J. (red.). Monitoring
gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III.
GIOŚ, Warszawa, s. 93-102.
18. Mysłajek R. W., Nowak S. 2014. Podręcznik najlepszych
praktyk ochrony wilka, rysia i niedźwiedzia brunatnego. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
Warszawa.
19. Nowak S., Mysłajek R. W. 2016. Wolf recovery and
population dynamics in Western Poland, 2001-2012.
Mammal Research 61: 83-98.
20. RDOŚ Lublin. Dane WMS udostępnione na stronie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie:
http://lublin.rdos.gov.pl/dane-i-metadane Na podstawie
danych z kwietnia 2016 roku.
21. Skowroński A. 2005. Wydarzenia i ludzie początków
prawnej ochrony przyrody w Polsce. Studia Ecologiae
et Bioethicae, t.3, s. 355-368.
22. Szymczakowski W. 1965. Materiały do poznania
chrząszczy (Coleoptera) siedlisk kserotermicznych Polski. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 35, str. 225–257.
23. Zawadzka D. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk
ochrony głuszca i cietrzewia. Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych, Warszawa.
125
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE
20 – 092 Lublin, ul. Obywatelska 13
tel. 0 81 718 62 01
www.wios.lublin.pl
Delegatura Biała Podlaska
Delegatura Chełm
Delegatura Zamość
21 – 500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2
22 – 100 Chełm, ul. Jagiellońska 64
22 – 400 Zamość, ul. Hrubieszowska 69
tel. 0 83 342 11 70
tel. 0 82 562 75 68
tel. 0 84 639 27 99
ISBN 978-83-927530-7-0
N o t a t k i
N o t a t k i
ISBN 978-83-927530-7-0
Download