System-1 - Veritum

advertisement
Zintegrowany system informatyczny
System-1
wersja Windows-Sql
Biuletyn informacyjny nr 4
Poznań, wrzesień 2004 r.
1
System-1 Zakład Zastosowań Informatyki
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 213/215
tel. 0-61 83 11 222 fax. 0-61 83 11 808
Biuletyn w postaci pliku PDF jest dostępny
na stronie internetowej www.system-1.com.pl
2
DZIEŃ DOBRY
5
SZCZEGÓŁOWE OPISY SYSTEMÓW
8
Kadry i Płace
8
Kartoteka osobowa
8
Wydruki i zestawienia kadrowe
12
Zestawienia kadrowe
14
Kartoteka urlopowa
17
Ewidencja czasu pracy
18
Rozliczenie nadgodzin
19
Naliczanie płac
21
Wydruki list płac
25
Rozliczenie podatku dochodowego
27
Księgowanie i zestawienia płacowe
30
Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
33
3
4
Dzień dobry
Przedstawiam Państwu czwarty numer biuletynu informacyjnego.
Głównym tematem biuletynu jest Zintegrowany system informatyczny
System-1 wersja Windows-Sql /dawniej Windows-InterBase/.
Jeśli są Państwo zainteresowani wyemitowanymi wcześniej numerami
biuletynu, to prosimy o kontakt telefoniczny lub pobranie plików PDF z
naszej strony internetowej www.system-1.com.pl.
W bieżącym numerze dokonujemy szczegółowej prezentacji podsystemu Kadry i Płace.
Część kadrowa systemu zapewnia prowadzenie pełnej ewidencji osobowej oraz emitowanie
wszystkich używanych w firmie zestawień i formularzy kadrowych. Możliwe jest
ewidencjonowanie i rozliczanie dowolnej liczby umów i to zarówno umów o pracę jak i umów
cywilno-prawnych, kontraktów menedżerskich itp.
Algorytmy obliczeń płac są w pełni sparametryzowane. Użytkownik sam definiuje listę składników
płac i sposób ich obliczeń. Program w pełni prowadzi rozliczenia zasiłków chorobowych i
wynagrodzeń z tytułu urlopu. Zapewnione jest kompleksowe rozliczenie podatku dochodowego
oraz składek ZUS – dane są przekazywane do programu Płatnika i nie wymagają w nim żadnej
dodatkowej obróbki.
Podsystem Kadry i Płace jest wyposażony w bardzo silny moduł ewidencji czasu pracy. Jest ona
prowadzona w oparciu o karty pracy, które mogą być tworzone automatycznie w podsystemach
Transport oraz Usługi. Dostępny jest szeroki wachlarz algorytmów zaliczania nadgodzin zarówno
dziennych jak i okresowych.
Zapewniamy całkowitą zgodność systemu z obowiązującymi aktami prawnymi, a w szczególności z
Kodeksem Pracy oraz ustawami podatkowymi i ubezpieczeniowymi.
Podobnie jak we wcześniejszych biuletynach podkreślam, że najważniejszą cechą oferowanego
systemu jest jego kompleksowość i integracja, wspierane wykorzystaniem mechanizmów integracji
i ochrony danych, dostępnych w używanej bazie danych FireBird. Szerzej zagadnienie to było
omówione w artykule „Technologie baz danych” w poprzednim biuletynie.
Z realizowanych wdrożeń za najważniejsze uważam te, które obejmują cały oferowany przez nas
system. Znajduje to obraz w innym niż dotychczas sposobie prezentowania listy wdrożeń. Osobno
przedstawiamy wdrożenia kompleksowe i osobno zakończone już wdrożenia wybranych
podsystemów.
Zarówno zespół wdrożeniowy System-1 jak i współpracujący z nami partnerzy zebrali już bogaty
wachlarz doświadczeń z realizowanych dotychczas wdrożeń. Zagadnieniu temu planujemy
poświęcić następny biuletyn, a obecnie chciałbym przedstawić kilka najważniejszych wniosków.
Wdrożenie pełnego systemu zajmuje okres 6 do 12 miesięcy, przy czym przetwarzanie kompletu
danych jest możliwe z reguły po 3 miesiącach – chcąc realizować komplet obliczeń od początku
roku należy rozpocząć wdrożenie najpóźniej w październiku.
Nie oznacza to, że nie można rozpoczynać wdrożeń w trakcie roku kalendarzowego. Systemy
pozwalają uzupełnić dane z miesięcy nie objętych wdrożeniem, tak aby prezentować kompletne
wyniki. W szczególności możliwe jest automatyczne przenoszenie danych z systemów w wersji
DOS. Istotnym dla sprawności wdrożenia jest udział w nim własnych służb informatycznych.
Pożądanym jest wydzielenie przynajmniej jednego etatu dla informatyka, pełniącego zarówno
funkcję administratora systemu jak i osoby ściśle współpracującej z naszym zespołem
wdrożeniowym w zakresie definiowania zakresu wdrożenia, algorytmów i emitowanych
dokumentów.
Waldemar Bulczyński
5
Aktualna lista wdrożeń
Wdrożenia zintegrowane
Obejmują co najmniej moduły:
Kadry i Płace
Gospodarka Materiałowa lub Usługi
Finanse i Księgowość
a dla firm transportowych również
Transport.
Wdrożenia zakończone
1. Orlen Transport Poznań
2. Euro – Transchem Włocławek
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Warszawa
4. PKS Poznań
5. Transkom Koziegłowy k. Poznania
6. Złomostal Koszalin
7. „Spółka Wodna” w Bydgoszczy
8. PRIM Mysłowice
9. DBT Mysłowice
Wdrożenia zaawansowane
1. PKS Gryfice
2. PKS Chojnice
3. PKS Włocławek
4. PKS Lubań
5. PKS Lublin
6. PKS Radomsko
7. PKS Oława
8. PKS Kamienna Góra
9. PKS Starachowice
10. PKS Nowy Sącz
11. PKS Tomaszów Mazowiecki
12. PKS Nysa
13. Matrans Starachowice
14. PRIM Mysłowice
15. DBT Mysłowice
16. Orlen Transport Słupsk
17. Orlen Transport Nowa Sól
18. Orlen Transport Kraków
19. Eko-Zec Poznań
20. Gos-Zec Poznań
21. DOMAR Poznań
22. Autozak Kędzierzyn-Koźle
23. Erplast Bydgoszcz
24. Browar Krajan Bydgoszcz
25. ETRANS Łaziska Górne
6
Wdrożenia rozpoczęte
1. PKS Łomża
2. PKS Ostrołęka
3. PKS Piotrków
4. PKS Grudziądz
5. PKS Chełm S.A.
6. PKS Wieluń
7. Rydtrans Rydułtowy
8. EMA_TRANS Radlin
Zakończone wdrożenia pojedynczych podsystemów
Kadry i Płace
1. Pierrot Spółka z o.o. w Poznaniu
2. CeHaVe Pasze Szamotuły
3. Tesat Spółka z o.o. w Poznaniu
4. PTHW Trans-Poz Poznań
5. Lex-Crimen Koszalin
6. Centrum Edukacji Nauczycieli Koszalin
7. Centrum Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych Bydgoszcz
8. RSC BIS Skrzynki
Gospodarka Materiałowa
1. Diament Spółka z o.o. Zielona Góra
2. Arbet Koszalin
Usługi
1. Diament Spółka z o.o. Zielona Góra
2. RZHOiK Bydgoszcz
Finanse i Księgowość
1. Krusz-Serwis Bydgosz
2. BUS_TOURS Zielona Góra
3. Tesat Spółka z o.o. w Poznaniu
4. Arbet Koszalin
5. RZHOiK Bydgoszcz
6. Polus PKS Sp. z o.o. Wrocław
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin
8. PKS Opole
9. KERAMO Piekary Śląskie
Transport
1. Diament Spółka z o.o. Zielona Góra
2. Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.
3. PKS Lipno
4. PTHW Trans-Poz Poznań
5. PKS Świdwin
6. PKS Szczecinek
7. PKS Koszalin
8. Ekowodrol Koszalin
7
Szczegółowe opisy systemów
Kadry i Płace
Prezentację systemu opracowała Joanna Weitzel.
Kartoteka osobowa
Kartoteka osobowa umożliwia pełną ewidencję danych pracowników, przebiegu zatrudnienia, stanu
rodzinnego, adresów oraz kont bankowych. Kartoteka stanowi poza tym podstawę dla pozostałych
funkcji programu - zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników do ZUS, naliczania płac,
rozliczania podatku dochodowego oraz tworzenia kartotek płacowych.
W siatce wyświetlany jest wykaz osób a w zakładkach (w panelu poniżej) dane dotyczące wybranej
osoby. Ewidencja osób odzwierciedla i zastępuje ręcznie prowadzone kartoteki osobowe. Program
umożliwia dopisanie własnych zakładek i pól gromadzących specyficzne dla danej firmy dane
osobowe (np. numer legitymacji, rozmiar obuwia i ubioru, kategorie prawa jazdy, data odbycia
szkoleń itd.). Poniżej znajdują się przykłady zakładek z panelu z wypełnionymi danymi:
8
Dane o adresach (możliwe jest podanie adresu zameldowania, zamieszkania, korespondencyjnego
oraz poprzednich):
Dane adresowe
wykorzystywane są
nie tylko w
zestawieniach
kadrowych, ale i w
zgłoszeniach do ZUS,
kartotekach płacowych
i zasiłkowych,
wydrukach PIT czy też
np. w przelewach.
Inne przykładowe dane pracownika:
9
Ewidencja danych o rodzinie może służyć do sporządzenia zestawień np. wykaz dzieci
pracowników w wieku do 14 lat.
Część danych w kartotece osobowej służy również do określania sposobu naliczania płac i
rozliczania czasu pracy. W zakładce z umowami odnotowuje się okresy zatrudnienia pracownika z
uwzględnieniem rodzaju umowy (o pracę, cywilno – prawne itp.). Pracownik może posiadać w
jednym okresie kilka umów. Ewidencjonując umowy można np. odnotować przejście pracownika z
okresu próbnego na stałe zatrudnienie.
10
W ramach jednej umowy prowadzona jest ewidencja zajmowanych stanowisk, działów itp.
Pracownik posiadać może wiele zapisów odnotowujących zmianę stanowiska, działu, stawki
zaszeregowania itp.
Istnieje też możliwość odnotowania urlopów długoterminowych, co ma wpływ na zestawienia
średniego zatrudnienia czy też naliczanie daty do stażu (w zależności od ustawień w instalacji).
Przypisanie pracownikowi urlopu wychowawczego automatyzuje przekazywanie danych do raportu
ZUS RSA oraz (w przepisach do maja 2004) wypłatę zasiłku wychowawczego.
11
Kartoteka osobowa może być na wiele sposobów filtrowana (np. wybrana grupa osób, płeć, wiek,
staż w firmie, dział, stanowisko itp.). Istnieje możliwość analogicznego filtrowania i zawężania
zestawień kadrowych i płacowych.
Oto dwa przykłady takich filtrów – powyżej
pracownicy zawężani są w zależności od
rodzaju umowy i okresu jej trwania.
Przykład obok zawęża pracowników do
zatrudnionych w danych dziale. Poza działem
jako kryterium podać można stanowisko,
charakter zatrudnienia, listę płac, nośnik
kosztu i inne.
Wydruki i zestawienia kadrowe
Formularze kadrowe
Formularze to wydruki dotyczące wybranej osoby w kartotece. Poniżej składowe jednej z
możliwych grup dokumentów.
W ramach każdej grupy utworzyć można wiele
dokumentów np. kilka postaci umowy o pracę. Dane do
wydruku pobierane są wprost z kartoteki kadrowej, ale
część z nich może być zadana ręcznie.
Poniżej zamieszczamy przykłady – fragment wydruku
świadectwa pracy oraz zaświadczenia o zarobkach.
12
Przykład świadectwa pracy:
Przykład zaświadczenia o zarobkach:
13
Zestawienia kadrowe
Zestawienia kadrowe to wydruki i analizy dotyczące nie jednej wybranej osoby, ale wielu.
Zestawienia można sporządzać na podstawie wszystkich danych zawartych w kartotekach, ujętych
zbiorczo lub przekrojowo. Poniżej kilka przykładów:
Zestawienie sprawdzające, komu w zadanym okresie przypada rocznica stażu do nagrody
jubileuszowej.
Fragment zestawienia ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa
14
Zestawienie prezentujące staże nie w postaci dat tylko lata – miesiące – dni (używanej przy
obliczeniach i sprawdzaniu ręcznym stażu)
Wykaz pracowników w przedziałach wiekowych. Podobne zestawienia mogą być sporządzane na
różne kryteria – działy, stanowiska miejsca powstawania kosztów itp. Zestawienia przekrojowe
ułatwiają wypełnianie obowiązkowych dla firm zestawień statystycznych (GUS)
15
Poniżej inny przykład zestawienia przekrojowego, naliczający średnie zatrudnienie w okresie.
Możliwa jest emisja zestawienia w podziale na stanowisko czy płeć.
inne dostępne w instalacji wzorcowej wydruki i zestawienia kadrowe:
-
wykazy pracowników z adresami, datami urodzenia, kontami bankowymi itp.
komu przypada data badań lekarskich, szkolenia BHP itp. w zadanym okresie
wykształcenie pracowników
wykazy ze stawkami zaszeregowania
pracownicy z umowami na czas określony
pracownicy przyjęci w danym okresie
wykaz pracowników w określonym przedziale wiekowym, określonej ilości lat stażu itp.
wykazu urlopu należnego i wykorzystanego
wykaz nieobecności w wybranym okresie
staże pracowników w firmie, ogółem, do stażu, do urlopu wypoczynkowego itp.
średnie zatrudnienie wg stanowisk, miejsc powstawania kosztów itp.
Pakiet System-1 posiada własne narzędzia służące konstrukcji zestawień i analiz. Brakujące
dokumenty, specyficzne dla Państwa firmy, mogą być dopisane podczas wdrożenia przez
pracowników firmy System-1 lub też utworzone samodzielnie przez Państwa służby informatyczne
lub doświadczonych użytkowników programu.
16
Kartoteka urlopowa
Poniżej ogólny układ kartoteki urlopowej. Program generuje ilość dni należnych pracownikowi na
podstawie stażu pracy do urlopu (ustalanego w kartotece osobowej z okresów zatrudnienia w
‘naszej’ firmie i poza nią). Kartoteki prowadzone są za kolejne lata, co umożliwia rozliczanie urlopu
zaległego. Poza urlopem wypoczynkowym system może rozliczać np. urlop z tytułu opieki nad
dzieckiem czy też urlopy dodatkowe dla osób niepełnosprawnych.
Rozliczenie urlopu następować może w dniach lub godzinach – w zależności od sposobu
prowadzenia kalendarzy i czasu pracy dla pracowników.
Na podstawie zgromadzonych danych możliwe są wydruki wykorzystania urlopów w różnych
podziałach (cała firma, wybranych dział, charakter zatrudnienia itp.):
17
Ewidencja czasu pracy
System umożliwia odnotowywanie kart pracy i prowadzenie w oparciu o nie rozliczeń czasu pracy,
w tym automatyczne wyliczenie nadgodzin. Prowadzenie ewidencji czasu pracy oparte jest o
kalendarz:
Na czerwono zaznaczone są niedziele i dni świąteczne na niebiesko natomiast dodatkowe dni wolne
od pracy. W prawej części kalendarza widać grafik pracy (na przedstawionym przykładzie
pracownik pracuje w systemie równoważnym) i obok odnotowane faktycznie przepracowane
godziny.
Po otwarciu miesiąca nanoszony jest grafik pracy (można go później zawsze skorygować) a
odnotowanie kart pracy odbywa się ręcznie (nanosi je np. kierownik zmiany lub brygadzista) lub są
one odnotowane automatycznie z innych modułów programu – z karty drogowej z programu
Transport lub karty pracy z modułu Stacja Obsługi. Poniżej przykładowe zapisy kart pracy:
18
na podstawie których tworzony jest zapis zbiorczy:
Takie ustawienie ewidencji czasu pracy znacznie zwiększa efektywność – karta nanoszona jest tylko
raz i wszelkie dane z niej są przekazywane do czasu pracy i następnie do rozliczeń płac jako
godziny ogółem, nadliczbowe, nocne dyżurów itp.
Rozliczenie nadgodzin
Rozliczenie jest wysoce sparametryzowane, nasi klienci rozliczają nadgodziny w wielu
różnorodnych układach
Poza proponowanymi wariantami rozliczeń istnieje
możliwość pisania własnych procedur rozliczających
nadgodziny. Wykonywane jest to na Państwa życzenie
podczas wdrażania systemu.
Należy zwrócić uwagę, iż część ustawień rozliczania
nadgodzin wyklucza się wzajemnie. Odzwierciedlają one
nie tylko rozliczanie zgodne z kodeksem pracy i ustawą o
czasie pracy, ale również inne sposoby rozliczeń praktykowane zwyczajowo i akceptowane przez część
Inspektorów Pracy.
19
Rozliczenie nadgodzin obejmuje ich wyliczenie dziennie (z doby) – z uwzględnieniem na życzenie
podziału kart pracy na właściwe dni pracy (wg doby pracowniczej)
Poza rozliczeniem dobowym program
wylicza też nadgodziny okresowe (w
przykładzie obok – 9.45 godz to
nadgodziny z doby a 30.55 to
nadgodziny z okresu). Program
wylicza nadgodziny wg wymiaru
czasu
pracy,
średniej
normy
tygodniowej,
wg
kalendarza
standardowego lub średniej normy
tygodniowej liczonej w pełnych
tygodniach.
Szczegółowe rozliczenie czasu pracy i nadgodzin nie jest obowiązkowe dla wszystkich grup
pracowników. Dla pracowników np. umysłowych (zatrudnionych na stałą stawkę miesięczną)
prowadzenie kalendarza można ograniczyć do nanoszenia nominału miesięcznego (potrzebnego do
ustalenia dni pracy w miesiącu i rozliczenia urlopu wypoczynkowego).
20
Naliczanie płac
Naliczanie płac dostępne jest zarówno dla umów o pracę jak i umów zleceń, o dzieło i innych.
Naliczanie rozpoczyna się od wprowadzenia składników takich jak godziny i inne, zmieniające się
co miesiąc kwotowo składniki (premia uznaniowa, potrącenie za telefon). Godziny mogą być
pobrane z rozliczenia czasu pracy – wtedy istnieje możliwość ich akceptacji lub ręcznej zmiany.
Na podstawie wprowadzonych danych
program wylicza dalsze składniki
płacowe. Z godzin ogółem wyliczana
jest płaca zasadnicza, staż wyliczany
jest z procentu do stażu (na podstawie
okresów zatrudnienia w kadrach) i
odpowiednio uwzględniać może zapisy
z układów zbiorowych (np. naliczanie
stażu po 5 latach zatrudnienia,
maksymalnie 20 procent, półtora
procenta za staż w naszym PKS a jeden
procent w obcym itp.)
Cześć składników można zadać stałą kwotą pobieraną co miesiąc (PZU) lub wyliczaną od innych
składników (np. premia to 20 % od stawki zasadniczej i dodatku funkcyjnego). Program wylicza
dopłatę do płacy minimalnej oraz rozlicza nieobecności (chorobowe z wypadkowymi i urlopem
macierzyńskim, urlopy płatne i bezpłatne, nieobecności nieusprawiedliwione i inne) dokonując przy
tym odpowiednich potrąceń ze składników płacowych. Pobierane są też stałe kwoty zasiłków
rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych.
Wartość zasiłków i ich ilość przekazywana jest do Programu Płatnika.
21
Z sumy składników płacowych program
wylicza obciążenia ZUS, podatek
dochodowy i inne wartości
przekazywane do kartotek płacowych.
Poza typowymi składnikami
wynagrodzeń i zasiłkami program może
rozliczać składniki objęte podatkiem bez
składek ZUS, składniki zakładowego
funduszu świadczeń (nie wchodzące do
fundusz osobowego) i inne.
Na podstawie wyliczonych we wcześniejszych miesiącach list płac system prowadzi podstawy do
urlopu wypoczynkowego:
22
oraz zasiłku chorobowego:
Program naliczając podstawę uwzględnia składniki w stałej i zmiennej wysokości, podstawy
okresowe (kwartalne i roczne). Od składników system dokonuje potrąceń (np. od składników w
stałej wysokości w dniach kalendarzowych) i wspomaga naliczanie zasiłków kontrolując
poprawność wyliczanych podstaw np.
23
Oto przykładowe rozliczenie
ZUS. Program zbiera składki,
których wyliczenia zależy od
rodzaju umowy (np. dla umów
zlecenie nie jest liczona
składka chorobowa) i
przekazuje do raportu
importowanego następnie w
Programie Płatnika.
Program wspomaga płatnika w
wyliczaniu innych,
występujących rzadziej
składek, m.in. ‘wirtualnej’
składki od urlopów
macierzyńskich.
Pilnowana też jest łączna
podstawa składek ZUS i po
przekroczeniu limitu system
przestaje naliczać składkę
emerytalną i rentową.
Poza płacami osobowymi rozliczać można również umowy zlecenia, o dzieło, cywilno – prawne,
służbę wojskowa, umowę objętą 50% kosztami z tytułu praw autorskich i inne.
24
Wydruki list płac
Postać wydruku listy jest też indywidualnie dostosowana do Państwa wymagań (np. wydruki
wewnątrz koperty, wydruki na drukarkę igłową). Standardowe postacie to np.:
lub:
Obydwie te postacie to tzw. Paski lub odcinki – wręczane pracownikowi. Wartość zbiorcza całej
listy jest drukowana na podsumowaniu listy płac:
25
Podobne podsumowanie drukować można dla większej liczy list płac (zbiorówka z całego miesiąca
– do sprawdzenia z PITem – 4 czy też raportem ZUS).
26
Rozliczenie podatku dochodowego
Prawidłowe rozliczenie podatku zależy od
sposobu, w jaki opisano umowę
pracownika (np. czy koszty 20% czy 50%)
i inne dane sterujące (na przykładzie obok)
Podatek rozliczany jest na listach płac.
Rozliczenie podatku dochodowego
przekazywane jest do kartotek
pracownika, co umożliwia wydruki PIT
(11/8b, oraz 40).
Ze zbiorczych danych tworzony jest Pit-4
Poza listami płac zapisy mogą być też
tworzone ręcznie (można w ten sposób
uwzględnić wynagrodzenia z jakichś
powodów nie odnotowywane na listach
płac)
27
System na bieżąco sumuje podatek naliczony na listach płac (oraz zapisy na podatku dokładane
ręcznie) i kontroluje procent pobieranej zaliczki. Poza tym standardowym mechanizmem istnieje
możliwość zadania procentu zaliczki odgórnie oraz podanie informacji o rozliczaniu podatku z
małżonkiem (przesunięte o jeden w dół progi podatkowe) :
Na koniec roku uaktywnia się możliwość wystawienia pracownikowi PITu (w chwili obecnej
możliwy do wystawienia jest PIT11/8B lub PIT40). PIT 11/8B wystawić można również jeśli
pracownik jest zwalniany (kończy umowę) w trakcie roku.
Jeżeli wystawiany jest PIT40
program wylicza dopłatę lub zwrot
podatku i umieszcza kwotę na
odpowiedniej liście płac.
Na
przykładzie
obok
:
pracownikowi należy się zwrot
podatku w wysokości 38.30 zł.
Kwota ta zostanie automatycznie
przekazana na listę płac płatną w
marcu i wykazana tam pod pozycją
‘rozliczenie podatku z ubiegłego
roku’.
28
Jako przykład wydruku wykonanego przez Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstw System-1
wersja Windows – Firebird prezentujemy fragment PIT 11/8b.
29
Poza wydrukami PIT możliwa jest konstrukcja własnych zestawień i kartotek podatkowych, np.:
Zestawienia mogą być prezentowane wg miesiąca powstania list płac (księgowo) lub według
miesiąca wypłaty list (podatkowo).
Księgowanie i zestawienia płacowe
Po zdefiniowaniu algorytmów księgowych następuje dekretacja listy płac na odpowiednie konta.
Poniżej przykład dekretu przekazanego z płac do systemu Finansowo – Księgowego:
30
i jego postać jako wydrukowany dokument księgowy:
Księgowanie odbywa się automatycznie w momencie zamykania listy płac (po obliczeniu
wszystkich znajdujących się na niej pracowników).
Poza księgowaniami program umożliwia wiele innych form prezentacji wyników w wielu
przekrojach, np. na dział:
31
Inne przydatne zestawienia do wykazy wypłaconych składników płacowych, np. potrąceń:
Istnieje osobna grupa zestawień do kontroli i sprawdzenia obliczeń obciążeń ZUS w danym
miesiącu np.:
oraz:
32
Podstawowym dokumentem dla pracownika jest jego kartoteka wynagrodzeń
Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Moduł Kasy Zapomogowo Pożyczkowej służy do prowadzenia rejestru udzielonych pożyczek
Pracownik może
spłacać naraz
kilka pożyczek.
Dla wypłaty
pożyczki
opracować
można wydruk –
formularz
umowy
pożyczkowej.
33
Po ustaleniu wysokości miesięcznej raty program automatycznie przekazuje na listę płac
odpowiednie potrącenie (również kwotę składki). Po obliczeniu listy płac do kasy ZP wraca
informacja o potrąceniu i do kartoteki pracownika zostaje dopisany wkład i umniejszone saldo
pożyczki.
Na podobnych zasadach możliwe jest przetwarzanie pożyczek z funduszu mieszkaniowego i
pokrewnych.
34
Download