regulamin przewozów pks bartoszyce sa

advertisement
REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS BARTOSZYCE S.A.
Ogólne warunki przewozu
Ogólne Warunki Przewozu powstały w oparciu i są zgodne z przepisami Prawa
Przewozowego [Dz. U. tekst jednolity z 2012 r. poz. 1173 z późniejszymi zmianami].
Przewóz pasażerów przez PKS Bartoszyce S.A. odbywa się zgodnie z następującymi
Ogólnymi Warunkami Przewozu.
I. Warunki Ogólne.
1. W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje
postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu.
2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni, ważny na określony dzień,
godzinę i trasę bilet.
3. Pasażer ubiegający się o zniżkę ustawową lub komercyjną ma obowiązek posiadać do
okazania przy zakupie biletu oraz podczas podróży dokument ze zdjęciem
uprawniającym do korzystania z danej zniżki.
4. Każdy pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko w wieku do lat 4, z
zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.
5. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w
rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
6. Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnione osoby posiadające
odpowiedni identyfikator.
7. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy
kierować na adres:
PKS Bartoszyce S.A., 11-200, ul. Kętrzyńska 64 – listem poleconym, osobiście w
siedzibie firmy w terminie 30 dni lub za pomocą poczty elektronicznej:
[email protected]
8. Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością
PKS Bartoszyce S.A.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio
właściwe przepisy Prawa Przewozowego oraz Kodeksu Cywilnego.
II. Opłaty przewozowe.
Opłatę za przewóz osób ustala się w zależności od rodzaju komunikacji, którą odbywa
się przewóz, za odległość przewozu z właściwej strefy kilometrowej, po uwzględnieniu
uprawnień podróżnych do korzystania z ulg przewozowych, określonych w ustawie z
dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z
późniejszymi zmianami).
Dotyczą:
- przejazdów z biletami jednorazowymi,
- przejazdów z biletami jednorazowymi w komunikacji pośpiesznej,
- przejazdy na podstawie biletów miesięcznych i okresowych ogólnodostępnych.
Opłaty za przewozy w/w są cenami umownymi.
Na podstawie odpowiedniej tabeli opłat ustala się osobno dla każdej linii autobusowej
cennik, w którym wymienia się wszystkie przystanki dla danej linii, odległości miedzy
tymi przystankami oraz wysokość opłat normalnych i ulgowych.
W oparciu o analizę rentowności dopuszcza się możliwość stosowania w poszczególnych
kursach danej linii różnych cen.
III. Bilety
1. Bilety miesięczne wydaje się na okres jednego miesiąca kalendarzowego na
określone kursy. Bilet miesięczny imienny może nabyć każda osoba fizyczna. Osoba
uprawniona do korzystania z ulgi na mocy przepisów szczególnych może nabyć bilet
miesięczny ulgowy.
2. W razie korzystania przez podróżnego przy przejazdach ,,tam’’ lub ,,z powrotem’’ z
innego środka komunikacji, bilet miesięczny jest wydawany z ważnością na przejazd
w jedną stronę. Za taki bilet pobiera się połowę ceny.
3. Kasy biletowe prowadzą sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych.
4. Cenę biletu miesięcznego ogólnodostępnego ustala się jako krotność ceny biletu
jednorazowego normalnego dla właściwej strefy kilometrowej.
5. Dopuszcza się zmianę przelicznika wielokrotności decydującego o cenie biletów
miesięcznych ze względu na kształtowanie się rentowności poszczególnych linii i
kursów.
6. Przedsprzedaż biletów w komunikacji pośpiesznej prowadzona jest maksymalnie 14
dni przed planowaną podróżą.
7. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
8. Bilety skradzione lub zagubione są uważane za bezpowrotnie stracone i na ich
miejsc nie będą wystawiane wtórniki.
9. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiany będzie uważany za nieważny.
10. PKS Bartoszyce S.A. prowadzi telefoniczną rezerwację miejsc bez zakupu biletu.
11. W trakcie podróży pasażerowie proszeni są o zachowanie swojego biletu do kontroli.
12. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione służby rewizorskie /kontrolujące/ braku
ważnego biletu zostanie nałożona kara finansowa (opłata dodatkowa).Dalsze
kontynuowanie podróży może odbywać się po wykupieniu biletu do miejsca
docelowego, a gdy to jest niemożliwe, po doliczeniu wartości biletu do opłaty
dodatkowej.
13. Sposób ustalania opłat dodatkowych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 20 stycznia 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz. 117. Stanowi ono, że za podstawę
bierze się cenę najniższego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez
danego Przewoźnika i wylicza się:
a. jako 50-krotnośc ceny – za przejazd bez biletu,
b. jako 40-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu
poświadczającego upoważnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
c. jako 150-krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania
d. lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny np. na policję
w celu ustalenia danych personalnych i adresu zamieszkania pasażera, w
przypadku, gdy nie posiada on przy sobie dokumentów tożsamości.
14. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu
7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty,
wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30 %.
15. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba poprzez niego
upoważniona, pobierają właściwą należność za przewóz albo wystawiają wezwanie
do zapłaty. Pobrana należność za przewóz, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w
wysokości 10% podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty –
umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w
terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego
przejazdu.
IV. Zwrot należności za bilet.
1. W przypadku odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu
lub odwołania przejazdu, a także innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie
zaciągniętych przez PKS w Bartoszycach S.A. zobowiązań wobec pasażera, których
przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom, pasażer posiadający ważny
bilet otrzyma pełny zwrot należności za zakupiony bilet. Reklamacje takie
rozpatrywane będą na podstawie oryginalnego biletu.
2. W przypadku odstąpienia pasażera od umowy przewozu przed odjazdem autobusu z
przyczyn nie występujących po stronie PKS w Bartoszycach, zwrot należności za
przejazd może być dokonany po okazaniu biletu, na którym dokonano w kasie
biletowej, u dyżurnego ruchu potwierdzenia odstąpienia od umowy, z potrąceniem
odstępnego w wysokości 10% wartości biletu brutto. Potrącenia nie stosuje się,
jeżeli pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie PKS
w Bartoszycach S.A.
3. Podróżny, którego nie dopuszczono do przewozu z przyczyn nie występujących po
stronie PKS w Bartoszycach S.A, winien uzyskać od kierowcy poświadczenie
niewykorzystania biletu, na podstawie którego otrzyma zwrot poniesionych kosztów
z potraceniem odstępnego w wysokości 10% wartości biletu brutto.
4. W przypadku zwrotu należności za bilet niewykorzystany z przyczyn zależnych od
pasażera za pośrednictwem poczty lub banku, opłatę za przelew lub przekaz ponosi
odbiorca.
5. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone poniżej 15 minut
przed planowanym odjazdem, po upływie terminu ich ważności lub po odjeździe
środka transportowego, na przejazd którym były wydane.
V. Bagaż
1. Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczenie bagażu pasażerów w luku bagażowym.
PKS Bartoszyce S.A nie pobiera opłaty za bagaż.
2. Bagaż umieszczony w luku powinien być bezpiecznie zapakowany.
3. Na pokład autobusu można wziąć bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na
umieszczenie go na półkach nad głowami pasażerów.
4. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się zabierania na pokład autobusu dużych
sztuk bagażu -taki bagaż musi być ładowany do luków bagażnikowych.
5. PKS Bartoszyce S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych
rozmiarach /wózki dziecinne, rowery, narty/ itp.
6. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę
osobom lub mieniu, bądź których przewóz jest prawnie zabroniony.
7. Rzeczy szczególne cenne / gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika,
klucze domowe i biurowe / oraz posiadające wartość naukową winny być
przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
8. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy
przedstawić potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie zajścia.
9. PKS Bartoszyce S.A. nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi
ze sobą.
10. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie PKS Bartoszyce S.A ma prawo otworzyć
go w celu zbadania jego zawartości, zanim przeniesiony zostanie w bezpieczne
miejsce. PKS Bartoszyce może także, bez ponoszenia odpowiedzialności, usunąć
bagaż lub jego zawartość, jeżeli mogłoby to spowodować szkodę, niewygodę osób
lub zniszczenie innych rzeczy. W takim przypadku nie przysługuje prawo do
jakiegokolwiek odszkodowania.
11. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte
ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
VI. Zwrot zaginionego bagażu.
1. Wszystkie rzeczy, po które nie zgłosił się ich prawowity właściciel w ciągu 1
miesiąca od daty znalezienia uznaje się za porzucone i mogą one zostać
sprzedane lub w inny sposób zbyte, a dochód ze sprzedaży zostanie zatrzymany
przez PKS Bartoszyce S.A.
VII. Obowiązki PKS BARTOSZYCE S.A.
PKS Bartoszyce S.A. odpowiada za przewóz pasażerów do miejsca docelowego
określonego na bilecie.
1. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od przewoźnika, PKS Bartoszyce nie
będzie w stanie dowieźć podróżnych do miejsca docelowego własnymi
autobusami, dołoży wszelkich starań, aby zapewnić inny, dostępny środek
transportu do miejsca wskazanego na bilecie.
2. PKS Bartoszyce S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autobusów oraz
ewentualne spóźnienia pasażerów na inne połączenia, powstałe z przyczyn od
niego niezależnych, takich jak:
- wypadki powodujące opróżnienia na trasie autobusu
- trudne warunki atmosferyczne
- zastosowanie się do żądań policji, inspekcji transportu drogowego
- śmierć lub wypadek na drodze
- akty wandalizmu i terroru
- zamknięcia drogi, objazdu, wyjątkowe natężenie ruchu
- awaria pojazdu
- inne okoliczności poza kontrolą PKS Bartoszyce.
3. PKS Bartoszyce nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje w
przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu, przed jego rozkładowym
odjazdem, po postoju na odpoczynek.
4. PKS Bartoszyce zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu
jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn od nas niezależnych będzie to konieczne.
VIII. Naruszenie porządku.
Dla bezpieczeństwa interesów wszystkich pasażerów stosuje się następujące zasady:
1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające - instrumenty muzycznie nie mogą
być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych
odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.
2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach PKS Bartoszyce oraz przebywanie w
nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
3. Zabrania się palenia papierosów w autobusach.
4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz przebywania na pokładzie autobusów
pasażerom będącym pod wpływem działania narkotyków lub innych substancji
odurzających.
5. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym
pasażerom.
IX. Przewożenie zwierząt.
W autobusach PKS Bartoszyce S.A. dopuszcza się przewożenie zwierząt w
specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu.
Psy powinny być przewożone z aktualną kartą szczepień, na smyczy oraz w
kagańcu lub klatce. Wyjątek od pobierania opłat stanowią psy: przewodnicy
towarzyszące osobom niewidomym, które mogą być przewożone na smyczy i w
kagańcu oraz małe pieski przewożone na kolanach pasażera. Pies asystujący
osobie niepełnosprawnej może nie mieć założonego kagańca. Osoba
niepełnosprawna zamierzająca skorzystać z powyższego prawa zobowiązana jest
do wyposażenia psa asystującego w uprząż, na której widoczny jest napis „Pies
asystujący” oraz do posiadania certyfikatu potwierdzającego status danego psa
asystującego a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień
weterynaryjnych.
Zwierzęta nie mogą zajmować miejsca siedzącego. Nie zastosowanie się do
powyższych reguł, może spowodować usunięcie z autobusu, w interesie
pozostałych pasażerów. W takich okolicznościach, pasażer nie jest upoważniony
do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów, a PKS Bartoszyce S.A. nie ma
względem takiego pasażera żadnych zobowiązań.
X. Zasady zmiany taryfy i cen.
1. Zmianę taryfy przewozowej i cen za usługi przewozowe, realizowane autobusami
PKS Bartoszyce S.A., dokonuje się na podstawie zarządzenia Prezesa PKS S.A.
Bartoszyce.
Download