DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BABIMOŚCIE OGŁASZA NABÓR

advertisement
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BABIMOŚCIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
specjalista ds. płac w wymiarze 1 etatu
/nazwa stanowiska pracy/
1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1) Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego1,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) wykształcenie wyższe i 4 lata stażu na podobnym stanowisku
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
f) biegła obsługa komputera.
2) Wymagania dodatkowe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
wykształcenie wyższe ekonomiczne, specjalność rachunkowość lub finanse publiczne,
staż pracy na stanowisku urzędniczym w placówce oświatowej,
znajomość zagadnień w zakresie rachunkowości, finansów publicznych,
znajomość przepisów prawa miejscowego,
inne uprawnienia, dodatkowe świadectwa kwalifikacji lub certyfikaty,
rzetelność, terminowość, odpowiedzialność,
samodzielność, komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole,
ogólna znajomość przepisów prawa z zakresu Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawy
o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie dokumentacji i ewidencji płac pracowników Zespołu Szkół w Babimoście w tym:
a) dokumentacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) dokumentacji ZUS.
2) Prowadzenie dokumentacji płac wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych.
3) Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu wykonania funduszu płac
4) Współudział orac pomoc w sporządzaniu rocznych planów budżetowych (obliczanie funduszu
płac oraz pochodnych).
5) Rozliczanie miesięcznych ryczałtów pracowników.
6) Wypełnianie obowiazków wynikających z przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz
ustawy o ochronie informacji niejawnych.
7) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
8) Zabezpieczenie pieczątek;
9) Prowadzenie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
3. Warunki pracy na stanowisku:
1
W procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na
podstawie umów międzynarodowych oraz przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego
potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej wraz z przepisami wykonawczymi.
Praca w budynku Urzędu Miejskiego – budynek dwukondygnacyjny, bez windy, na zewnątrz
podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz w budynku Zespołu Szkół w Babimoście – budynek
trzykondygnacyjny, bez windy. Praca przy monitorze ekranowym. Czas pracy w systemie
podstawowym. Kontakty z klientami.
4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Babimoście w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%;
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy;
4) kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5) kopie świadectw pracy,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
7) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe oraz zaświadczenia
o ukończonych kursach i szkoleniach;
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z
2016 r., poz. 922)
10) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na ogłaszanym
stanowisku.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy
oryginałów dokumentów.
6. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście
w godzinach pracy sekretariatu Zespołu Szkół w Babimoście lub przesłać listem poleconym na
adres:
Zespół Szkół w Babimoście, ul. Żwirki i Wigury 3, 66-110 Babimost
w terminie do dnia 26.09.2016 r. godz. 14.00 z dopiskiem na kopercie: „Nabór – specjalista ds.
płac”.
7. Informacje dodatkowe:
1) Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół w Babimoście po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane,
2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną
indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
3) Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie
Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Babimoście.
Download