Zad 1 Z jaką prędkością fotoelektron opuszcza płytkę, na którą pada

advertisement
Zad 1
Z jaką prędkością fotoelektron opuszcza płytkę, na którą pada promieniowanie o długości fali
0,4x10-5 m jeżeli praca wyjściowa wynosi 3eV?
Zad 2
Oblicz długość fali odpowiadającej elektronowi, którego prędkość wynosi 100 km/s,
me = 910-31 kg.
Zad 3
Oblicz masę i pęd fotonu , któremu odpowiada fala o długości 0,4 m.
Zad 4
Oblicz długość fali fotonu, którego energia równa się energii spoczynkowej elektronu.
Zad 5
Określ prawdziwość zdań. Obok zdań przedstawiających prawdę wstaw literę P, fałsz F.
a) Dla każdego materiału istnieje częstotliwość graniczna poniżej której efekt
fotoelektryczny nie zachodzi.
b) Prędkość elektronów wybijanych z płytki metalowej zależy od częstotliwości
promieniowania.
c) Efekt fotoelektryczny zachodzi natychmiast lub nie zachodzi wcale.
d) Efekt fotoelektryczny wyjaśniono na bazie zderzenia cząstek fotonu i elektronu
związanego w sieci krystalicznej
e) Praca wyjścia to energia fotoelektronu zużyta na pokonanie sił wiążących elektron w
sieci.
f) Energia potrzeba na wybicie elektronu z sieci jest zależna od rodzaju materiału
i równa pracy wyjścia
g) Dla każdego materiału istnieje przedział częstotliwości- dla częstotliwości powyżej
i poniżej tej granicy efekt nie zachodzi.
h) Prędkość elektronów wybijanych z płytki metalowej nie zależy od częstotliwości
promieniowania.
i) Efekt fotoelektryczny w pewnych sytuacjach może zachodzić z opóźnieniem
j) Energia fotonu powiększona o prace wyjścia jest równa energii kinetycznej elektronu.
k) Efekt nie zachodzi jeśli energia kinetyczna elektronów jest dużo większa od zera
Zad 6
Praca wyjścia elektronu z płytki wykonanej z berylu wynosi 3,4 eV. Oblicz, ile wynosi
długofalowa granica zjawiska fotoelektrycznego dla berylu oraz jakiej częstotliwości fali ona
odpowiada. W jakiej części widma leży ta fala?
Zad 7
Oblicz pęd fotonu dla promieniowania o długości fali 720 nm. Z jaka szybkością musiałby
poruszać się elektron, aby miał ten sam pęd?
Zad 8
Moc źródła światła wynosi 25 W. Oblicz ilość fotonów wysyłanych ze źródła w ciągu 1 s,
jeśli wysyła ono tylko światło niebieski o długości fali 440 nm.
Zad 9
Stała siatki dyfrakcyjnej, mająca na 1mm 200 rys wynosi:
a) 2,5  10-6m
b) 4,0  10-6m
c) 5,0  10-6m
d) 7,5  10-6m
Zad 10
Za pomocą szklanej siatki dyfrakcyjnej można wyznaczyć:
a) współczynnik załamania szkła
b) prędkość światła w szkle
c) długość fali świetlnej w szkle
d) długość fali świetlnej w powietrzu
Zad 11
Foton e energii E ma długość fali i pęd odpowiednio:
a)  = c/v ;
p = E/c2
b)  = hc/E;
p = E/c
c)  = hc/E;
p = E/c2
d)  = c2/v;
p = E/c
BUDOWA
ATOMU I JĄDRA ATOMOWEGO
Zad 1
Oblicz prędkość elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru.
Zad 2
Oblicz wartość promienia pierwszej orbity atomu wodoru.
Zad 3
Energia elektronu na pierwszej orbicie dozwolonej w atomie wodoru ma wartość E = -13,6
eV. Przeskakując z tej orbity na trzecią, jak dużą wartość energii kwantu pochłania elektron?
Zad 4
Uszereguj elementy budowy ciał ( kwark, cząsteczka, lepton, atom, proton) od
największego do najmniejszego (niepodzielnego)
Zad 5
Orbita stacjonarna w atomie Bohra określona jest warunkiem:
a) me v e r = n h /2
b) h/ 2 m ve = n
c) E = mv2/2
Zad 6
Co dzieje się wewnątrz atomu gdy przechodzi on ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego? –
pokaż na rysunku.7
Zad 7
Narysuj schemat wszystkich przejść elektronu w atomie wodoru z powłoki 4 na 1
przyporządkuj każdemu przejściu odpowiednia serie widmową.
Zad 8 Po jakim czasie rozpadło się 75% polonu
210
84
i
Po o średnim czasie życia  = 200 dni.
Zad 9
Oblicz energie wiązania dla jądra 158O jeśli masa jądra Mj = 15,0128 u.
Download