Chemia studia stacjonarne I stopnia

advertisement
Chemia studia stacjonarne I stopnia - Chemia Leków
Tematy prac dyplomowych i magisterskich na rok 2015/2016
Nazwisko, imię
promotora
dr
Siemion Przemysław
dr
Barbara Herman
prof.dr hab. Tsvirko Mikhail
dr
Małgorzata Szyrej
dr
Małgorzata Szyrej
dr
Beata Rożdżyńska-Kiełbik
prof.dr hab. Piotr Bałczewski
Temat pracy
Kierunek, rok,
forma studiów
Wpływ różnych czynników na Chemia I0,
utlenianie skrobi jako
Chemia leków
materiału stosowanego w
przemyśle farmaceutycznym
0
Flawonoidy i ich znaczenie w Chemia I ,
profilaktyce i leczeniu chorób. Chemia leków
Zastosowanie kompleksów
Chemia I0,
lantanowców w analize leków. Chemia leków
Charakterystyka i właściwości Chemia I0,
wód leczniczych.
Chemia leków
Balneologia – zastosowanie
Chemia I0,
naturalnych tworzyw
Chemia leków
leczniczych.
Nanocząstki metali
szlachetnych w
zastosowaniach medycznych.
Chemia I ,
Chemia leków
Znaczenie i metody syntezy
triarylometanów
Chemia I0,
Chemia leków
Liczba studentów
proponowanych do realizacji
tematu
1
Krótka charakterystyka pracy, planowane metody badawcze
Celem pracy jest przegląd literatury na temat różnych metod utleniania
skrobi
1
Przegląd literatury. Podział i charakterystyka flawonoidów (budowa,
występowanie). Wskazanie znaczenia tych barwników naturalnych w
profilaktyce i leczeniu schorzeń.
Przegląd literaturowy. Krytyczne omówienie tematu na podstawie
najnowszej literatury.
1
Przedstawienie kompendium wiedzy dotyczącej wód leczniczych w
Polsce.
1
1
0
1
1
Katedra
ZBiTB
ZBiTB
ZChNAiŚ
KChF
Przedstawienie zagadnień dotyczących balneologii, jednej z najstarszych
dziedzin medycyny uzdrowiskowej. Charakterystyka wód leczniczych
oraz peloidów. Omówienie różnorodnych metod ich zastosowania w
KChF
lecznictwie, zwłaszcza w terapii chorób przewlekłych.
Zmniejszenie rozmiarów cząstek do wielkości nano oraz właściwości
fizykochemiczne i biobójcze sprawiają, że skala zastosowań
nanocząstek metali szlachetnych w medycynie i farmacji
systematycznie się poszerza. Celem pracy będzie przegląd literatury
dotyczącej metod otrzymywania, właściwości oraz zastosowań
medycznych nanocząstek metali szlachetnych.
Zapoznanie się z metodami syntezy i właściwościami triarylometanów.
Planowane metody badawcze: przegląd literatury
KChF
KBSiM
Ewa Różyka-Sokołowska
Chemia I ,
Chemia leków
1
Celem pracy będzie wyznaczenie temperaturowych i stężeniowych
zależności wybranych właściwości fizycznych roztworów badanego
związku w kilku wybranych rozpuszczalnikach.
Celem pracy jest wyznaczenie i udokładnienie oraz analiza struktury
krystalicznej wybranego związku organicznego
Chemia I0,
Chemia leków
Celem pracy jest wyznaczenie i udokładnienie oraz analiza struktury
krystalicznej wybranego związku organicznego
KBSiM
1
Chemia I0,
Chemia leków
1
opracowanie przeglądu odnośnie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego
podanego tematu
KChO
Działanie leków na DNA
Chemia I0,
Chemia leków
1
opracowanie przeglądu odnośnie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego
podanego tematu
KChO
Wybrane funkcjonalizacje
wielośćiennych nanorurek
węglowych
Chemia I0,
Chemia leków
1
Opracowanie typu przeglądu literaturowego oparte na analizie
publikacji oryginalnych i przeglądowych oraz literatury monograficznej KCHO
i patentowej
Struktura krystaliczna i
cząsteczkowa wybranego
związku organicznego
Struktura krystaliczna i
cząsteczkowa wybranego
związku organicznego
Struktura krystaliczna i
cząsteczkowa wybranego
związku organicznego
Terapeutyczne oligonukleotydy
Chemia I0,
Chemia leków
dr hab. prof. Baraniak Janina
AJD
prof.dr hab. Drabowicz Józef
dr
dr
dr
Ewa Różycka-Sokołowska
Ewa Różycka-Sokołowska
dr hab. prof. Baraniak Janina
AJD
1
0
KBSiM
KBSiM
Download