Inżynieria komórkowa i biotechnologia rozrodu

advertisement
Tytuły i treści wykładów z przedmiotu: Inżynieria komórkowa i biotechnologia rozrodu (Biologia I rok mgr)
Charakter przedmiotu (właściwy podkreślić): przedmiot podstawowy / przedmiot kierunkowy / fakultet
Liczba godzin wykładów: 30
Wykłady
Lp.
Tytuł
Jajnik jako źródło oocytów w technice wspomaganego rozrodu ssaków
l. godz.
2
Budowa jajnika zwierząt gospodarskich, regulacja hormonalna funkcji jajnika, follikulogeneza, dynamika
1
Treści zmian liczby pęcherzyków (wzrost, atrezja) w zależności od stadium cyklu i wieku samicy, morfologia
pęcherzyka a jakość pozyskiwanych KOK
Tytuł
Oocyt
2
Oogeneza ssaków , wzrost i dojrzewanie oocytu na tle follikulogenezy, apoptoza oocytów, zaburzenia
2
Treści przebiegu mejozy , oocyty z nieprawidłowym zestawem chromosomów, starzenie się oocytów i jego wpływ
na przydatność gamet do prawidłowego zapłodnienia
Tytuł
Plemnik
2
Budowa gonady męskiej, regulacja hormonalna funkcji jądra, powstawanie gamet męskich
3
Treści (spermatogoniogeneza, spermatogeneza, spermiogeneza), zaburzenia mejozy, plemniki z
nieprawidłowym zestawem chromosomów
Tytuł
Zapłodnienie u ssaków
2
Przygotowanie gamet do zapłodnienia (dojrzewanie oocytów, kapacytacja i reakcja akrosomalna
4
Treści plemników) , penetracja oocytu przez plemnik, powstawanie przedjądrzy, zaburzenia procesu
zapłodnienia (polispermia, aktywacja partenogenetyczna)
Tytuł
Wczesna embriogeneza saków - 1
2
rozwój zarodka do stadium blastocysty (bruzdkowanie, uruchomienie genomu zarodkowego MET,
5
Treści kompakcja blastomerów moruli, powstawanie jamy blastocysty – kawitacja, wylęganie się blastocysty z
osłonki przejrzystej),
Wczesna embriogeneza saków - 2
6
2
Treści różnicowanie się blastomerów, zaburzenia bruzdkowania (fuzja blastomerów, endoreduplikacja,
nierównomierny podział cytoplazmy), aberracje chromosomowe
Tytuł
Procedura kompleksowej produkcji zarodków w warunkach laboratoryjnych
2
Zestawienie informacji dotyczących IVM/IVF/IVP, porównanie rozwoju zarodków in vivo i in vitro
7
Treści
Tytuł
Jakość zarodków pozyskanych in vitro
2
Ocena jakości (potencjału rozwojowego) zarodków przy użyciu różnych metod: nieinwazyjnych
8
Treści (morfologia, metabolizm) i inwazyjnych (analizy molekularne, cytogenetyczne, immunocytochemiczne),
porównanie zarodków pozyskanych in vivo i in vitro
Tytuł
Ekspresja genów w oocytach i zarodkach ssaków
2
Procedura analizy transkryptów (RT-PCR, RT-Real time PCR, DD-RT-PCR, macierze ekspresyjne),
9
Treści wykorzystanie danych dot ekspresji genów w ocenie jakości zarodków
Tytuł
Płeć zarodków
2
sortowanie plemników w cytometrze przepływowym , oznaczanie płci zarodków metodą PCR, skala i
10 Treści ograniczenia zastosowania w praktyce hodowlanej
Tytuł
Klonowanie zwierząt i zarodków
2
podstawowe metody klonowania zwierząt i zarodków, ich skuteczność i ograniczenia, omówienie
11 Treści procedury klonowania zastosowanej do uzyskania owcy Dolly
Tytuł
Klonowanie zwierząt i zarodków – komórki macierzyste
2
Totipotencja blastomerów, hipotezy tłumaczące zróżnicowanie rozwojowe blastomerów zarodka
12 Treści pozyskiwanie i rodzaje komórek macierzystych, potencja komórek, największe osiągnięcia z tego zakresu,
wykorzystanie w nauce i praktyce
13 Tytuł
Zwierzęta transgeniczne
2
Konstrukty genowe, procedura mikroiniekcji DNA do przedjądrza zygoty, charakterystyka rozwoju
Treści zarodków transgenicznych, wykorzystanie zwierząt transgenicznych w rolnictwie i medycynie
Tytuł
Wybrane aspekty z najnowszych publikacji z zakresu wspomaganego rozrodu człowieka
2
charakterystyka procedury , wpływ wybranych czynników (np. wiek rodziców, ICSI, tryb życia etc) na
14
Treści jakość pozyskiwanych zarodków i efektywność implantacji, częstość zaburzeń chromosomowych w
gametach i zarodkach
Tytuł
15
Zaliczenie przedmiotu
2
Treści
Data:
13.02.2008
Podpis Kierownika przedmiotu
dr hab. Dorota Cieślak, prof. nadzw.
Download