Prawne problemy zwi*zane z zastosowaniem metody zap*odnienia

advertisement
Prawne problemy związane z zastosowaniem
metody zapłodnienia pozaustrojowego na
organizmie ludzkim
Agata Wnukiewicz-Kozłowska
Katedra Prawa Międzynarodowego i
Europejskiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
PROBLEMY PRAWNE:
DOPUSZCZALNOŚĆ METODY;
ZGODA DAWCÓW KOMÓREK;
PRAWO DO DECYDOWANIA O POBRANYCH
Z ORGANIZMU KOMÓRKACH;
SELEKCJA ZARODKÓW;
STATUS PRAWNY ZARODKÓW;
ZARODKI NADLICZBOWE (ZASTOSOWANIE
WSZYSTKICH UZYSKANYCH, DONACJA,
KRIOKONSERWACJA)
PROBLEMY PRAWNE – C.D.
BADANIA NA ZARODKACH;
RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE;
PRAWO DO POZNANIA SWOJEJ TOŻSAMOŚCI
(POCHODZENIA);
FINANSOWANIE PROCEDURY ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH;
KOMERCJALIZACJA MEDYCZNIE
WSPOMAGANEJ PROKREACJI;
PRODUKOWANIE EMBRIONÓW WYŁĄCZNIE
DOA CELÓW NUKOWO-BADAWCZYCH LUB
PRZEMYSŁOWYCH.
DOPUSZCZALNOŚĆ METODY
(niepłodność jako choroba)
Definicja zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) [preambuła do Konstytucji WHO, 1946
r.]:
„Zdrowie to stan całkowitego fizycznego,
psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie
jedynie brak choroby lub niedomagania”
ZDROWIE REPRODUKCYJNE
/dokumenty
WHO na temat zdrowia reprodukcuyjnego/
Zdrowie reprodukcyjne (reproductive health)
implikuje, że ludzie są zdolni do posiadania
odpowiedzialnego,
satysfakcjonującego
i
bezpiecznego życia seksualnego oraz, że mają
zdolność reprodukcyjną a także wolność
decydowania czy, kiedy i jak często z tego
korzystać.
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja
Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10)
• N46 – niepłodność męska;
• N97 – niepłodność kobieca
Jednostka chorobowa, którą leczy się różnymi
metodami, w tym przy pomocy zapłodnienia
pozaustrojowego
Prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust.
1 Konstytucji RP)
Prawo do leczenia niepłodności (jako choroby) jest
elementem konstytucyjnego prawa do ochrony
zdrowia.
Wykluczenie możliwości uzyskania dostępu do
jednej z metod leczenia niepłodności stanowi
ograniczenie tego prawa.
Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego
oraz prawo do samostanowienia (art. 47
Konstytucji RP)
• Z powyższego prawa wywodzi się tzw. prawa
reprodukcyjne, w tym prawo zostania
genetycznym rodzicem dziecka
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych
(art. 31 ust. 3 konstytucji RP)
• Forma ustawy;
• Konieczność w demokratycznym państwie
(zasada proporcjonalności);
• Jest konieczne do ochrony jednej z 6 wartości:
bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony
środowiska, zdrowia, moralności publicznej albo
praw i wolności innych osób;
• Nie narusza istoty wolności i praw.
Założenia projektu Małgorzaty KidawyBłońskiej
• Dopuszczalność technik wspomaganego rozrodu
dla małżeństw i pełnoletnich par
heteroseksualnych;
• Warunek niezamierzonej niepłodności i
wyczerpania innych dostępnych metod;
• Pisemna, świadoma zgoda obu partnerów;
• Zakaz kwestionowania rodzicielstwa;
• Możliwa zgoda na udostępnienie embrionów
nadliczbowych innym biorcom
Założenia projektu Jarosława Gowina
• Warunkowanie zastosowania metody medycznie
wspomaganej prokreacji wskazaniami medycznymi oraz
dobrem dziecka;
• Procedura dostępna dla par małżeńskich, nieskutecznie
leczonych z powodu niepłodności innymi metodami;
• Warunkowanie dostępu do procedury pozostawaniem
przez kobietę w „wieku prokreacyjnym”;
• Warunkiem dostępu do procedury uprzednia świadoma
pisemna zgoda obojga małżonków;
• Możliwość wytworzenia jednego lub maksymalnie dwóch
embrionów pod warunkiem ich implantacji;
• Zakaz kriokonserwacji embrionów ;
Założenia projektu Jarosława Gowina –
c.d.
• Zakaz tworzenia embrionu w przypadku
cofnięcia zgody jednego z dawców;
• Zakaz tworzenia embrionów post mortem;
• Zakaz tworzenia embrionów po rozwiązaniu
związku małżeńskiego;
Założenia projektu refundacyjnego
Joanny Senyszyn
• Świadczeniobiorcy mają prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej, których celem jest wydanie
zdrowego potomstwa, w tym do stosowania
zapłodnienia pozaustrojowego w ramach trzech
cykli
Założenia projektu Piechy odrzuconego
Stosowanie metody in vitro karane karą grzywny,
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
Założenia projektu Balickiego
• Dopuszcza kriokonserwację nadliczbowych
zarodków;
• Dopuszcza selekcję zarodków dla uniknięcia wad
genetycznych;
• Prawo do decydowania o zniszczeniu
nadliczbowych zarodków w gestii biologicznych
rodziców;
• Refundacja trzech prób zapłodnienia
pozaustrojowego.
Regulacja technik wspomaganej
prokreacji w państwach europejskich
Różnice – mimo wspólnoty europejskiego kręgu
kulturowego (od braku regulacji, przez ścisłą
reglamentację procedury in vitro, po liberalizacje
procedury in vitro oraz dopuszczalność badań na
zarodkach).
Regulacje determinowane tradycjami prawnymi
oraz regulacjami konstytucyjnymi a także
przesłankami społecznymi.
Kryteria regulacyjne
PODMIOTOWE
PRZEDMIOTOWE
Podmiotowe: uznawany model
rodziny
Przedmiotowe: stosunek
systemów prawnych do życia
ludzkiego w fazie prenatalnej
Wybrane orzecznictwo ETPCz
•
•
•
•
Evans v. Wielka Brytania;
S.H. i inni v. Austria;
Pavan v. Włochy;
Dickson v. Wielka Brytania
Evans v. W. Brytania
Prawo do decydowania o losie embrionów
poddanych kriokonserwacji (w kontekście prawa
do prywatności, zakaz dyskryminacji)
S.H. i inni v. Austria
• Brak możliwości skorzystania z donacji komórek
rozrodczych (w kontekście prawa do prywatności
oraz prawa do zawarcia małżeństwa i założenia
rodziny)
Pavan v. Włochy
• Krajowe regulacje dostępu do procedur
medycznie wspomaganej prokreacji (w
kontekście prawa do prywatności oraz zakazu
dyskryminacji)
Dickson v. Wielka Brytania
• Prawo do prokreacji przy pomocy sztucznej
inseminacji (w kontekście prawa do
prywatności)
Podsumowanie
• Skomplikowana aksjologia rozwiązań prawnych;
• Obowiązek dostosowania prawa krajowego do prawa
międzynarodowego i prawa UE;
• Konsensualna droga porozumienia;
• Gotowe wzorce dostępne w innych państwach;
• Pilna i oczywista potrzeba dostosowania prawa do rzeczywistości;
• Przyjmowanie rozwiązań prawnych z poszanowaniem wartości
podstawowych, w tym ochrony godności ludzkiej oraz praw i
wolności zasadniczych, typu: prawo do życia, prawo do
samostanowienia (autonomia), prawo do prywatności, prawo do
integralności, zakaz dyskryminacji;
• Próba wyważenia wartości w oparciu o wspólny, możliwy do
zaakceptowania model aksjologiczny;
• Realny standard minimum versus niepewny standard maksimum
Download