Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o

advertisement
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (jt.Dz.U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU
ZDROWOTNEGO W ROKU 2014
I.
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi Program
“Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta
Częstochowy w latach 2012 – 2014”. Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu
Miasta : www.czestochowa.pl - baner program zdrowotny in vitro.
II. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne
w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, które:
 realizują Europejski program monitoringu wyników leczenia metodami zapłodnienia
pozaustrojowego -European IVF Monitoring (EIM),
 zapewniają
możliwość
leczenia
niepłodności
metodami
zapłodnienia
pozaustrojowego, od minimum 2 lat,
 dysponują odpowiednią doświadczoną kadrą oraz aparaturą i posiadają odpowiednie
warunki do prowadzenia leczenia zgodnie z wymogami określonymi w ust 1 ppkt 3
pkt IV ogłoszenia,
 w ostatnich latach wykonały co najmniej 200 programów zapłodnienia
pozaustrojowego rocznie,
 stosują wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno Leczniczych w Niepłodności
przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Sekcję Płodności
i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
 stosują wytyczne zawarte w rekomendacjach pacjenckich w leczeniu niepłodności
Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.
III. BENEFICJENCI PROGRAMU: małżeństwa, które nie mogą zrealizować planów
rozrodczych poprzez naturalną koncepcję i spełniają następujące kryteria:





wiek kobiety mieści się w przedziale 20-37 lat w/g rocznika urodzenia;
poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu,
które zakończyło się
niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia
pozaustrojowego,
zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego
Towarzystwa Medycyny Rozrodu,
pozostają w związku małżeńskim,
są mieszkańcami Częstochowy.
Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO “LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY W LATACH 2012-2014”
strona 1 z 5
zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 3 000,00 zł. pod warunkiem przeprowadzenia
co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Pozostałe koszty procedury
ponoszą pacjenci.
IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH przeznaczona na realizację programu
w 2014 roku –80 000,00 zł.
V. PRZEDMIOTOWY ZAKRES PROGRAMU ZDROWOTNEGO:
1. Zadania dla realizatora Programu:

zapewnienie dostępności do świadczeń finansowanych w ramach programu
przez 7 dni w tygodniu, w godz. 8.00-18.00.
- możliwość rejestracji telefonicznej oraz elektronicznej przez 7 dni w tygodniu.
( dodatkowym źródłem informacji dla pacjentów będzie linia pomocy „Pacjent
dla pacjenta” Stowarzyszenia „Nasz bocian” działająca pięć dni w tygodniu
(poniedziałek - piątek) poprzez telefon i internet (skype, GG, kontakt mailowy)
w godzinach dyżurów wolontariuszy).

dokonanie kwalifikacji pacjentów do programu.

wykonanie jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmującej
przynajmniej przeprowadzenie następujących elementów:





stymulacji mnogiego jajeczkowania,
wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
znieczulenie ogólne podczas punkcji,
pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
transfer zarodków do jamy macicy
Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 80% kosztów (łącznie nie więcej niż
3 000,00 zł) jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego.
2. Zadania dla organizatora Programu ( Gmina Miasto Częstochowa):

Promocja programu

Nabór wniosków do programu i weryfikacja wymogów formalnych

Informowanie beneficjentów o wyłonionych realizatorach programu

informowanie realizatorów programu o deklaracjach pacjenckich.
VI. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z BUDŻETU
MIASTA NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO.
1. Podmioty uczestniczące w konkursie ofert i ubiegające się o środki z budżetu
miasta na realizację programu zdrowotnego powinny spełniać następujące warunki:
1)
Opracować ofertę uwzględniając zadania realizowane w ramach programu podane
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO “LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY W LATACH 2012-2014”
strona 2 z 5
2)
3)
w ogłoszeniu z uwzględnieniem całkowitego kosztu jednej procedury zapłodnienia
pozaustrojowego.
Złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie
z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą realizację programu w sposób
efektywny i terminowy.
Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie
zaplecze lokalowe i sprzętowe do realizacji programu, zgodnie z poniższymi
wymogami:
a) kadra
Kierownik podmiotu powinien:
 posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa;
 legitymować się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie stosowania
zaawansowanych metod wspomaganego rozrodu;
 personel podmiotu powinien składać się z:
 co najmniej 2 lekarzy posiadających specjalizację w zakresie ginekologii
i położnictwa;
 co najmniej 2 lekarzy, analityków lub biologów legitymujących się
udokumentowanym doświadczeniem w zakresie stosowania zaawansowanych
metod wspomagania rozrodu;
 specjalisty anestezjologa;
 odpowiedniej
liczby
średniego
personelu
medycznego
(pielęgniarek/położnych, rejestratorek medycznych), zapewniającej właściwą
realizację procesu leczenia.
b) warunki prowadzenia leczenia
Podmiot powinien posiadać:
 wydzieloną rejestrację oraz archiwum;
 gabinet ginekologiczny;
 wydzieloną część biotechnologiczną, w której mają zastosowanie standardy
zapewniające czystość zgodnie ze standardami obowiązującymi w bloku
operacyjnym, składającą się z:
 sali zabiegowej z wyposażeniem anestezjologicznym umożliwiającym
pobieranie gamet oraz transfer zarodków,
 sali dziennego pobytu,
 wydzielonego laboratorium zapłodnienia pozaustrojowego, oddzielonego śluzą
od pozostałych pomieszczeń,
 wydzielonego laboratorium kriogenicznego,
 banku gamet i zarodków;
 układ pomieszczeń powinien zapewniać optymalną komunikację oraz
bezkolizyjność w zakresie pełnionych funkcji.
c) aparatura medyczna
Podmiot powinien być wyposażony w następującą aparaturę medyczną:
 ultrasonograf wyposażony w głowicę przezpochwową oraz prowadnicę do
punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 co najmniej 2 inkubatory CO 2 ;
 komorę laminarną zapewniającą temperaturę blatu 370C;
 lupę stereoskopową oraz mikroskop odwrócony, wyposażone w płyty grzejne
ze stałą temperatura 370C ;
 mikroskop odwrócony z kontrastem modulacyjnym, wyposażony w pełny
osprzęt do mikromanipulacji, z torem wizyjnym oraz płytą grzejną;
 możliwość wykonania witryfikacji zarodków lub posiadanie urządzenia do
sterowanego komputerowo mrożenia zarodków;
 wysokiej jakości pojemniki do długotrwałego przechowywania w ciekłym
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO “LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY W LATACH 2012-2014”
strona 3 z 5
azocie zamrożonych zarodków;
 prowadzenie
archiwizacji elektronicznej danych klinicznych oraz
embriologicznych;
 awaryjne źródła zasilania do inkubatorów CO 2 oraz urządzeń kriogenicznych;
 UPS (ang. Uninterruptible Power Supply) do urządzeń pracujących w ruchu
ciągłym.
2. Termin i sposób składania ofert:
1) Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać na formularzu wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 3 marca lutego 2014r. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy
ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa, pokój 3, lub przesłać drogą pocztową na ww.
adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu
oferty w terminie do dnia do dnia 3 marca 2014r., lub w formie elektronicznej
z podpisem kwalifikowanym na adres [email protected] lub złożonym
za pomocą platformy SEKAP.
2) Oferty muszą być podpisane przez osoby(ę) uprawnione(ą). Uprawnienie to powinno
być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub
zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3) Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a)
aktualny wydruk/odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument
stanowiący o podstawie prawnej działalności podmiotu,
b)
aktualny wydruk/odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą,
c)
informację merytoryczną w zakresie działalności placówki,
d)
informację finansową w zakresie działalności placówki,
e)
oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie objętym programem,
f)
oświadczenie o realizacji Europejskiego programu monitoringu wyników
leczenia
metodami zapłodnienia pozaustrojowego -European IVF
Monitoring
(EIM),
g)
oświadczenie o składaniu corocznych raportów w ramach programu
European IVF Monitoring, za ostatnie 3 lata, w tym co najmniej za rok 2009
i 2010,
h)
oświadczenie, że podmiot zapewnia możliwość leczenia niepłodności
metodami
zapłodnienia pozaustrojowego, od minimum 2 lat,
i)
oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią doświadczoną kadrą oraz
aparaturą i
posiadają odpowiednie warunki do prowadzenia leczenia,
j)
oświadczenie, że podmiot w ostatnich latach wykonał co najmniej 200
programów zapłodnienia pozaustrojowego rocznie,
k)
oświadczenie, że podmiot stosuje wytyczne zawarte w Algorytmach
Diagnostyczno Leczniczych w Niepłodności przygotowanych przez Polskie
Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego,
l)
oświadczenie, że podmiot stosuje wytyczne zawarte w rekomendacjach
pacjenckich w leczeniu niepłodności Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia
Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”,
4) Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem
przez osoby(ę) upoważnione(ą) do podpisania oferty.
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO “LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY W LATACH 2012-2014”
strona 4 z 5
3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1) Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąc od daty
zakończenia składania ofert.
2) Oferty spełniające wymogi formalne, opiniowane będą przez Komisję Konkursową,
powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy.
3) Dopuszcza się możliwość składania wyjaśnień przez oferentów w zakresie złożonej
oferty i realizacji programu.
4) Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające wymogi określone w ogłoszeniu.
5) Ocena oferty obejmuje w szczególności:

spełnienie wymagań kadrowych i organizacyjnych,

sposób realizacji Programu,

koszt całkowity jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego
6) Środki finansowe przyznane na realizację programu mogą być niższe niż
wnioskowana kwota, w przypadku wyłonienia kilku realizatorów.
4. Postanowienia końcowe
1) Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego będzie ogłoszona
w Urzędzie Miasta Częstochowy na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu
Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.
3) Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
4) Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony pisemnie
o wysokości przyznanych środków finansowych.
5) Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia
realizacji programu, umowy pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a podmiotem.
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
6) Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu
i kosztorysu realizacji programu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
ogłoszenia.
7) Docelowa wysokość przekazanych środków finansowych na realizację programu
będzie uzależniona od liczby wykonanych procedur zapłodnienia pozaustrojowego.
8) Termin realizacji programu rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa nie
później niż do 15.XII.2014r.
9) Podmiot, który uzyskał środki finansowe z budżetu miasta na realizację programu
zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania merytoryczno-finansowego
z wykonanego programu (druk sprawozdania stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego
ogłoszenia).
10) Dodatkowych informacji na temat realizacji programu udziela Wydział Zdrowia
Urzędu Miasta Częstochowy: tel. (34) 3707613, e-mail:[email protected]
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO “LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY W LATACH 2012-2014”
strona 5 z 5
Download