Prezentacja ministerstwa zdrowia

advertisement
Konferencja prasowa
29 października 2012
Konferencja prasowa
29 października 2012
NAGRODA NOBLA
ROBERT
GEOFFREY
EDWARDS
2010 Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii
•
•
•
•
Twórca metody in vitro, Laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii
Przeprowadził pierwszy udany zabieg in vitro
w Wielkiej Brytanii
25 lipca 1978 r. urodziła się Louise Brown –
pierwsze dziecko poczęte pozaustrojowo
Listopad 2012 roku - 25 rocznica urodzenia
pierwszego dziecka poczętego dzięki
metodzie in vitro w Polsce.
EKSPERCI
IN VITRO
DEFINICJA
Definicja
NIEMOŻNOŚĆ
CHOROBA
ZAJŚCIA W CIĄŻĘ
SPOŁECZNA
pomimo regularnego
współżycia seksualnego
Uznana przez WHO (ICD-N97)
ze względu na powszechność
występowania
NIEPŁODNOŚĆ
Skala problemu
12-15% POPULACJI
CO 6 PARA
MA PROBLEMY Z ROZRODEM
W SKALI ŚWIATA TO
ok. 80 MLN LUDZI
W WIEKU REPRODUKCYJNYM
Skala problemu
W POLSCE
ok. 1 200 000 – 1 300 000 PAR
MA PROBLEMY Z PŁODNOŚCIĄ
Skala problemu
Przyczyny niepłodności
Przyczyny obniżonej płodności
WYRAŹNY SPADEK
PŁODNOŚCI PO 35
ROKU ŻYCIA
IN VITRO
METODY LECZENIA NIEPŁODNOŚCI
I JEGO CELE
Metody leczenia niepłodności
ZACHOWAWCZE
LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
LECZENIE
FINANSOWANE
CHIRURGICZNE
ze środków publicznych
PROSTE TECHNIKI ROZRODU
WSPOMAGANEGO
MEDYCZNIE
ZAPŁODNIENIE
IN VITRO
In-Vitro Fertilization with Embryo Transfer, IVF-ET
MIKROINIEKCJA
PLEMNIKA DO KOMÓRKI JAJOWEJ
Intra-Cytoplasmic Sperm Injection, ICSI
MIKROINIEKCJA
Z UŻYCIEM PLEMNIKÓW UZYSKANYCH
PODCZAS BIOPSJI NAJĄDRZA LUB JĄDRA
ICSI-PESA lub ICSI-TESA
ZAAWANSOWANE TECHNIKI ROZRODU
WSPOMAGANEGO MEDYCZNIE
Metody leczenia niepłodności
NIEFINANSOWANE
ze środków publicznych
Cele leczenia niepłodności
Uzyskanie najwyższych możliwych
wskaźników skuteczności przy ograniczeniu
liczby powikłań i efektów niepożądanych
Miarą skuteczności leczenia jest wyłącznie
URODZENIE ZDROWEGO DZIECKA
IN VITRO w Polsce i Europie
OD CZASU WPROWADZENIA
NARODOWEGO REJESTRU
PROCEDUR
W NIEMCZECH NARODZIŁO SIĘ TYLE DZIECI,
ILU MIESZKAŃCÓW MA NP. HANNOVER
IN VITRO w Polsce i Europie
IN VITRO w Polsce i Europie
LECZENIE NIEPŁODNOŚCI
JEST FINANSOWANE W WIĘKSZOŚCI KRAJÓW
UNII EUROPEJSKIEJ
IN VITRO
PROGRAM ZDROWOTNY
Podstawa prawna
Program ustanowiono na podstawie art. 48
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
Cele programu
MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z
PROCEDURY ZAPŁODNIENIA
POZAUSTROJOWEGO DLA PAR,
U KTÓRYCH STWIERDZONO
NIEPŁODNOŚĆ
PRZY BRAKU LUB WYCZERPANIU INNYCH
MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNYCH
ZAPEWNIENIE NAJWYŻSZEGO STANDARDU
LECZENIA NIEPŁODNOŚCI PACJENTÓW
OSIĄGNIĘCIE POPRAWY
TRENDÓW DEMOGRAFICZNYCH
OBNIŻENIE ODSETKA LICZBY
PAR BEZDZIETNYCH
ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI
LECZENIA NIEPŁODNOŚCI
Główne zasady programu
Z programu skorzysta 15 – 20 tysięcy par
Refundowane 3 próby zapłodnienia in vitro
Dla kobiet do 40. roku życia
Zabezpieczona przyszłość zarodków
Ograniczenie do minimum liczby powikłań
Program finansowany z budżetu Ministerstwa Zdrowia
Program realizowany od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2016
Kwalifikacje do programu
ZDIAGNOZOWANA I POTWIERDZONA DOKUMENTACJĄ
MEDYCZNĄ BEZWZGLĘDNA PRZYCZYNA NIEPŁODNOŚCI
BRAK SKUTECZNOŚCI LECZENIA NIEPŁODNOŚCI W OKRESIE
12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZGŁOSZENIE DO
PROGRAMU
UPRAWNIONYMI DO UDZIAŁU W PROGRAMIE BĘDĄ RÓWNIEŻ
PACJENCI Z ODROCZONĄ PŁODNOŚCIĄ Z POWODÓW
ONKOLOGICZNYCH ORAZ NOSICIELE CHORÓB ZAKAŹNYCH
Zasady programu
OGRANICZENIE LICZBY
TWORZONYCH ZARODKÓW
OGRANICZENIE LICZBY
TRANSFEROWANYCH ZARODKÓW DO MINIMUM
ZABEZPIECZENIE
PRZYSZŁOŚCI ZARODKÓW
BEZPIECZEŃSTWO
PACJENTA
Warunki realizacji świadczeń
PODMIOT LECZNICZY MAJĄCY
DOŚWIADCZENIE W LECZENIU
NIEPŁODNOŚCI
WYPOSAŻENIE W
NOWOCZESNĄ APARATURĘ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL
STANDARDY I REKOMENDACJE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
GINEKOLOGICZNEGO I POLSKIEGO
TOWARZYSTWA MEDYCYNY ROZRODU,
ZGODNE Z ZALECENIAMI
EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA
ROZRODU CZŁOWIEKA I EMBRIOLOGII
(ESHRE)
HARMONIZACJA Z DYREKTYWAMI UE
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Rada programowa
EWALUACJA I MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU.
ANALIZA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROGRAMU
PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI PODZIAŁU ŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
INICJATYWA W ZAKRESIE WPROWADZANIA NOWYCH ZASAD
UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH MAJĄCYCH NA CELU WYBÓR REALIZATORÓW
OPRACOWANIE RAPORTÓW DLA MINISTRA ZDROWIA.
Realizatorzy programu
PROGRAM REALIZOWANY JEST
W TERMINIE:
1 LIPCA 2013 r. –
30 CZERWCA 2016 r.
PODMIOTY LECZNICZE
WYBRANE DO REALIZACJI W
TRYBIE KONKURSU OFERT.
Koszty programu
KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OBEJMUJĄ
• świadczenia zdrowotne w zakresie realizacji zapłodnienia
pozaustrojowego,
• funkcjonowanie rejestru Ministra Zdrowia.
KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU W LATACH 2013 – 2016
pokrywane są z budżetu Ministra Zdrowia.
Download