Kobiety biblijne

advertisement
Kobiety biblijne
w życiu codziennym i społecznym
Ewa – pierwsza kobieta

Z hebrajskiego hawwa –
„źródło życia”, jest imieniem,
które pierwszy człowiek,
Adam, nadał swojej
stworzonej przez Boga
towarzyszce. Ewa – pomoc dla
mężczyzny, obarczona
„trudem brzemienności” i
poddana mężczyźnie – „ku
twemu mężowi będziesz
kierowała swe pragnienia, on
zaś będzie panował nad tobą”.
Pierwsza biblijna kobieta
często była przedstawiana w
sztuce – obraz Raffaela Santi
„Adam i Ewa”.
Sara – żona Abrahama

Sara była bezpłodna i była to
największa kara dla kobiety
biblijnej. Z tego powodu
doznawała wielu przykrości i
upokorzeń ze strony nawet
swojej niewolnicy – Hagar.
Która urodziła pierwszego
syna Abrahamowi. Płodność
dla kobiety była
błogosławieństwem Boga.
Bóg powiedział do Abrahama
– „Błogosławiąc jej, dam ci i z
niej syna, i będę ją nadal
błogosławił, tak że stanie się
ona matką ludów i królowie
będą jej potomkami.”
Rebeka – żona Izaaka

Bardzo piękna kobieta, która
wykonywała zwyczajne prace
– chodziła z dzbanem po wodę
do studni i była bardzo
pracowita. Dała pić Izaakowi i
napoiła jego wielbłądy. Sługa
Abrahama obdarzył ją złotymi
klejnotami i szatami,
kosztowności ofiarował
również jej bratu i matce.
Izaak miłował ją bardzo i
pojął ją za żonę. Urodziła
bliźnięta Ezawa i Jakuba.
Wykorzystała słabość wzroku
Izaaka, by Jakub mógł
podstępnie uzyskać
błogosławieństwo.
Rachela – żona Jakuba

Młodsza córka Labana, mająca
piękną postać i miłą
powierzchowność. Pasła
trzody swojego ojca i
pewnego dnia przy studni
spotkała Jakuba. Jakub od
razu ją umiłował. Jakub by
móc ożenić się z Rachelą
musiał najpierw poślubić
starszą córkę Labana – Leę.
Rachela zaś była bezpłodna i
zazdrościła 4 synów, które
Jakubowi urodziła Lea.
Jednak po pewnym czasie
Rechela stała się płodna i
urodziła mężowi syna Józefa.
Debora – żona Lappidota

Odznaczała się wieloma
cnotami i wypełnianiem
prawa Bożego, dlatego
rozsądzała spory.
Przepowiedziała brutalną
śmierć Sisery z ręki Jaeli.
Która dała mu schronienie a
następnie zabiła go gdy usnął
w jej namiocie. Po tym
zdarzeniu Debora wzywała
tych, którzy dobrowolnie
stanęli do walki, by
błogosławili Boga, śpiewali i
wychwalali sprawiedliwość
Pana, który pokonał
nieprzyjaciół swego ludu –
„Pieśń Debory i Baraka”.
Maryja - matka Jezusa

Maryja została wybrana przez
Boga na matkę Zbawiciela
świata - Jezusa Chrystusa.
Była bardzo pobożna, pokorna
i gdy Anioł Gabriel przyszedł z
zapytaniem, czy chce być
matką Jezusa, ona zgodziła
się. Pełniła ona rolę nie tylko
Matki Bożej, lecz także
uczynnej i gotowej do
poświęceń kobiety. Troszczyła
się o innych, bardziej niż o
siebie. Nigdy nie sprzeciwiała
się woli Bożej. Nawet, gdy
musiała zgodzić się na śmierć
jedynego Syna.
Elżbieta – żona Zachariasza

Elżbieta jako pierwsza kobieta
wychwalała Maryję – Matkę
Zbawiciela. Mimo podeszłego
wieku urodziła syna, któremu
Bóg nadał imię Jan. Gdy
dziecko przyszło na świat
Zachariasz zwrócił się do
niego w takich słowach: „A i
ty, dziecię, prorokiem
Najwyższego zwać się
będziesz, bo pójdziesz przed
Panem torując Mu drogi; Jego
ludowi dasz poznać
zbawienie”.
Prorokini Anna

Stara kobieta mieszkająca
przy świątyni, służyła Bogu
poprzez posty i modlitwę. Gdy
małego Jezusa przyniesiono
do świątyni rozpoznała w Nim
obiecanego Zbawiciela.
Dziękowała Bogu za łaskę
oglądania Jezusa. I mówiła o
Nim wszystkim, którzy
oczekiwali spełnienia się
Bożej obietnicy. Wzór kobiety
bogobojnej i świętej, której
zadaniem była modlitwa i
prorokowanie.
Marta – siostra Łazarza

Marta dbała o dom,
przygotowywała posiłki,
zabiegała by dobrze przyjąć
gościa, którym był Jezus.
Została skarcona, że zbyt
wielką troskę przywiązuje do
spraw codziennych. Była
jednak pełna wiary, gdy
zwróciła się z prośbą do
Jezusa po śmierci swojego
brata, mówiąc: „Panie gdybyś
tu był mój brat by nie umarł”.
Weronika

Była ona bardzo odważną
osobą. Gdy Jezus wyczerpany
biczowaniem, upadł pod
ciężarem krzyża, kobiety
płakały i starały się mu jakoś
pomóc. Żołnierze jednak
odpędzali je. Weronika mimo
wszystko przedostała się
przez tłum i podeszła do
Chrystusa. Otarła Mu twarz i
w zamian za to, na chustce
pojawiło się oblicze Syna
Bożego.
Zakończenie



Kobieta – określenie to (łacińskie domina – „pani, pani domu”)
oznacza w języku polskim „podmiot ludzki płci żeńskiej”.
Kobieta w Starym Testamencie – pełniła przede wszystkim rolę
towarzyszki mężczyzny, była żoną i matką. Posiadanie potomstwa
oznaczało błogosławieństwo. Kobieta wykonywała codzienne
prace domowe, ale zdarzało się, że pełniła ważną funkcję
społeczną. Widać to na przykładzie Debory, która przyczyniła się
do zwycięstwa Izraelitów i była szanowana jako osoba
sprawiedliwie rozstrzygająca spory.
Kobieta w Nowym Testamencie – ma znaczący wpływ na historię
Zbawienia ludzkości – Maryja stała się matką Syna Bożego.
Elżbieta natomiast została matką Jana Chrzciciela. Kobiety
troszczą się o życie codzienne (Marta). Niektóre z nich życie
poświęcają Bogu (Prorokini Anna). Są wrażliwe na cierpienie
(Weronika). Świadczą o zmartwychwstaniu Chrystusa
(Magdalena).


Kobieta współczesna – dużo się nie różni, od kobiet
biblijnych. Jest tak jak one powołana do tego żeby być
matką. Jest wsparciem dla mężczyzny i wykonuje różne
prace domowe. Jednak współczesna kobieta nie jest już tak
podporządkowana mężczyźnie, jak jej poprzedniczki.
Przywiązuje mniejszą wagę do spraw duchowych. Jest
jednak wrażliwa i czuła na ludzkie cierpienie.
Myślę, że kobiety odgrywały i nadal odgrywają ważną rolę
w życiu religijnym i społecznym. Mają wpływ na wybory
mężczyzn i posiadają równouprawnienie. Kobiety są
nieodłącznymi towarzyszkami mężczyzny i tak już
pozostanie. Są wsparciem duchowym jak i emocjonalnym
dla mężczyzn. Czasy się zmieniły ale powołanie kobiety
zostało takie same.
Download