Remont instalacji elektrycznych w budynku Sądu Rejonowego w

advertisement
ul. Kazimierza Wielkiego 61
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel./fax 095-7-287-309
e-mail: [email protected]
Remont instalacji elektrycznych w budynku Sądu Rejonowego w
Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 1, dz. nr ewid. 422/1,
66-300 Międzyrzecz
kategoria obiektu budowlanego: XII
TEMAT
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.
INWESTOR
Projekt budowlany
STUDIUM
ZLECENIE
ELEKTRYCZNA
Gorzów Wlkp.
BRANŻA
MIEJSCOWOŚĆ
NR EGZ.
NR ARCHIWALNY
DATA
PODPIS
upr. nr
108/86/GW
31.01.2017
upr. nr
MAZ/0423/PWOE/06
31.01.2017
PROJEKTANT:
inż. Adam Garczyński
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Paweł Truszkowski
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Rafał Wesoły
31.01.2017
mgr inż. Kamil Woiński
31 Stycznia 2017
spis zawartości opracowania na str. 3
1
Gorzów Wlkp., dnia 31.01.2017r.
(miejscowość i data)
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
OŚWIADCZAM,
że projekt budowlany, pt.:
Remont instalacji elektrycznych w budynku Sądu Rejonowego w
Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 1, dz. nr ewid. 422.1,
66-300 Międzyrzecz
kategoria obiektu budowlanego: XII
Inwestor:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33,
66-400 Gorzów Wlkp.
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
technicznej.
przepisami oraz zasadami wiedzy
PROJEKTANT:
Instalacje elektryczne:
inż. Adam Garczyński
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
bez ograniczeń
Upr. Bud. Nr 108/86/Gw
SPRAWDZAJĄCY:
Instalacje elektryczne:
mgr inż. Paweł Truszkowski
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
bez ograniczeń
Upr. Bud. Nr MAZ/0423/PWOE/06
strona 2 z 2
spis zawartości opracowania na str. 3
2
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
1.0.WSTĘP ............................................................................................................................................................................... 5
1.1. Przedmiot i zakres opracowania. .............................................................................................................................. 5
1.2. Podstawy opracowania ............................................................................................................................................... 5
1.3. Charakterystyka energetyczna .................................................................................................................................. 5
2.0. OPIS TECHNICZNY ........................................................................................................................................................ 5
2.1. Charakterystyka inwestycji ......................................................................................................................................... 6
2.1.1. Parametry budynku ............................................................................................................................................. 6
2.1.2. Ukształtowanie terenu ......................................................................................................................................... 6
2.1.3. Projektowane zagospodarowanie działek ........................................................................................................ 6
2.1.4. Ochrona konserwatorska .................................................................................................................................... 6
2.1.5. Obszar oddziaływania ......................................................................................................................................... 6
a) Zasięg obszaru oddziaływania ................................................................................................................................. 6
b) Wpływ eksploatacji górniczej .................................................................................................................................... 6
c) Zagrożenie dla środowiska ....................................................................................................................................... 6
d) Warunki ochrony higieny i zdrowia użytkowników ................................................................................................. 6
e) Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych .............................................................................................. 7
2.1.6. Odległość od sąsiednich budynków .................................................................................................................. 7
2.1.7. Parametry pożarowe występujących substancji palnych ............................................................................... 7
2.1.8. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku ........................................................................................................ 7
2.1.9. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej ...................................................... 7
2.1.10. Sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego instalacji............................................................................... 7
2.1.11. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ...................................................................................................... 7
2.1.12. Kategoria zagrożenia ludzi ............................................................................................................................... 7
2.1.13. Zakres prac budowlanych................................................................................................................................. 7
2.2. Stan istniejący - instalacje elektryczne ..................................................................................................................... 7
2.2.1. Zasilanie i rozdział energii .................................................................................................................................. 7
2.2.2. Instalacje oświetlenia podstawowego ............................................................................................................... 8
2.2.3. Instalacje oświetlenia awaryjnego ..................................................................................................................... 8
2.2.4. Instalacja gniazd wtykowych .............................................................................................................................. 8
2.2.5. Instalacja zasilania urządzeń branży sanitarnej .............................................................................................. 8
2.2.6. Instalacja zasilania pozostałych urządzeń ....................................................................................................... 8
2.2.7. Instalacja wyrównawcza ..................................................................................................................................... 8
2.2.8. Instalacja przeciwprzepięciowa.......................................................................................................................... 8
2.2.9. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu ............................................................................................ 8
2.3. Stan projektowany - instalacje elektryczne .............................................................................................................. 9
2.3.1. Zasilanie i rozdział energii .................................................................................................................................. 9
2.3.2. Instalacje oświetlenia podstawowego ............................................................................................................... 9
2.3.3. Instalacje oświetlenia awaryjnego ..................................................................................................................... 9
2.3.4. Instalacja gniazd wtykowych ............................................................................................................................ 10
2.3.5. Instalacja zasilania urządzeń branży sanitarnej ............................................................................................ 10
2.3.6. Instalacja zasilania pozostałych urządzeń ..................................................................................................... 10
2.3.7. Instalacja teletechniczna/bezpieczeństwa...................................................................................................... 11
2.3.8. Instalacja przyzywowa ...................................................................................................................................... 11
2.3.9. Instalacja wyrównawcza ................................................................................................................................... 11
2.3.10. Instalacja przeciwprzepięciowa ..................................................................................................................... 12
2.3.11. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu ....................................................................................... 12
2.3.12. Ochrona od porażeń........................................................................................................................................ 12
2.3.13. Realizacja prac modernizacyjnych na obiekcie ........................................................................................... 12
2.3.14. Uwagi końcowe ................................................................................................................................................ 12
3.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ..................................................... 13
4 . 0 . O B L I C Z E N I A T E C H N I C Z N E ............................................................................................................................ 16
5.0 . RYSUNKI:
E-01 Schemat zasilania. Stan istniejący
E-02 Schemat zasilania. Stan projektowany
E-03 Schemat modernizacji rozdzielnicy RG, TL, TP
E-04 Schemat tablicy TB0
E-05 Schemat tablicy TB1
E-06 Schemat tablicy TB2
E-07 Schemat tablicy TB3
E-08 Schemat tablicy TK
E-09 Schemat tablicy TB-1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3
E-10 Schemat tablicy TB05, TLK, PPOŻ.
E-11 Rzut piwnicy. Instalacja 230/400V
E-12 Rzut piwnicy. Instalacja oświetleniowa
E-13 Rzut parteru. Instalacja 230/400V
E-14 Rzut parteru. Instalacja oświetleniowa
E-15 Rzut 1 piętra. Instalacja 230/400V
E-16 Rzut 1 piętra. Instalacja oświetleniowa
E-17 Rzut 2 piętra. Instalacja 230/400V
E-18 Rzut 2 piętra. Instalacja oświetleniowa
E-19 Rzut poddasza. Instalacja 230/400V
E-20 Rzut poddasza. Instalacja oświetleniowa
E-21 Rzut dachu. Instalacja 230/400V
6.0. ZAŁĄCZNIKI:
- Załącznik nr 1 - Specyfikacja opraw oświetleniowych 1/2015
- Uprawnienia projektowe
- Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38-40
41-44
45-47
4
1.0.WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku
Sądu
Rejonowego
w
Międzyrzeczu,
zlokalizowanego
przy
ul.
Wojska
Polskiego
1,
dz. nr ewid. 422/1 w Międzyrzeczu. Zakres prac obejmuje tylko wnętrze budynku.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalację:
- projekt instalacji 230/400V,
- projekt instalacji oświetlenia podstawowego,
- projekt instalacji oświetlenia awaryjnego,
- projekt instalacji wyrównawczej,
- projekt instalacji przyzywowej w wc dla osób niepełnosprawnych,
- projekt instalacji przeciwprzepięciowej,
- projekt WLZ,
- projekt rozdzielnic elektrycznych.
Projekt nie obejmuje swym zakresem modernizacji istniejących instalacji teletechnicznych,
bezpieczeństwa oraz odgromowej.
1.2. Podstawy opracowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Inwentaryzacja budowlano-architektoniczna budynku autorstwa „aba architektura”, z dnia 21.11.2014r.;
Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;
Uzgodnienia i wytyczne inwestora;
Wizja lokalna z dnia 12.12.2015r.;
Protokół pomiarów okresowych instalacji elektrycznych, z dnia 22.12.2014r., autorstwa „Dajmar”;
Postanowienie nr 63/2015 z dnia 03.07.2015r. Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie
Wlkp.
1.3. Charakterystyka energetyczna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Układ sieciowy TN-C-S
Napięcie zasilania 230/400V, 50 Hz
Układ pomiarowy – istniejący w rozdzielnicy RG, TL, TP
Umowa z sieci Enea, nr D/I/24/10354843/00947/0,
Istniejąca moc przyłączeniowa z sieci Enea – 80kW
Bilans mocy (projektowane odbiory):
Rozdzielnica główna RG, TL, TP (okres letni, maksymalne zużycie energii)
Odbiory
Pi [kW]
kj
Pz [kW]
Tablica TB0
44,16
0,42
18,54
Tablica TB1
52,1
0,45
23,77
Tablica TB2
45,36
0,44
19,92
Tablica TB-1
5,75
0,23
1,36
Tablica TK
10,13
0,86
8,67
Centrala CSP
0,1
1
0,1
RAZEM
157,63
0,46
72,39
gdzie: Pi - moc zainstalowana, kj - współczynnik jednoczesności, Pz - moc zapotrzebowana
Projektowany remont instalacji elektrycznej nie spowoduje pogorszenia charakterystyki budynku.
Prognozuje się polepszenie jakości instalacji i obniżenia zużycia mocy, przez wzgląd na zastosowanie
nowoczesnych urządzeń technicznych, tj. min. oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED.
5
2.0. OPIS TECHNICZNY
2.1. Charakterystyka inwestycji
2.1.1. Parametry budynku
Dane budynku:
- długość: 36,70m,
- szerokość: 24,78m,
- wysokość: 19,85m,
- ilość kondygnacji: 4 nadziemne + podpiwniczenie,
2
- pow. pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach: 2003,15m .
2.1.2. Ukształtowanie terenu
Teren objęty inwestycją charakteryzuje się małymi różnicami rzędnych terenu. Realizacja robót nie jest
związana ze zmianą istniejącego ukształtowania. Zakres prac nie wykracza poza wnętrze budynku.
2.1.3. Projektowane zagospodarowanie działek
Nie dotyczy - bez zmian względem stanu istniejącego.
2.1.4. Ochrona konserwatorska
Budynek objęty opracowaniem jest częścią zespołu budynków przy ul. Wojska Polskiego 1 w Międzyrzeczu
(dawny budynek Sądu i Więzienia Powiatowego) wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-55/A decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05.02.2002r.
Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
prowadzenie robót budowlanych przy zabytku.
2.1.5. Obszar oddziaływania
Przepisy prawne w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
a) Zasięg obszaru oddziaływania
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany - dz. nr ewid.
422/1. Zakres prac nie wykracza poza wnętrze budynku.
b) Wpływ eksploatacji górniczej
Nie występuje. Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego.
c) Zagrożenie dla środowiska
Projektowana inwestycja nie wpływa niekorzystnie na środowisko. Inwestycja nie jest zlokalizowana na
obszarze podlegającym ochronie przyrody, gruntów rolnych i leśnych.
d) Warunki ochrony higieny i zdrowia użytkowników
W granicach objętych obszarem niniejszego opracowania nie występują żadne istniejące uwarunkowania,
mogące powodować powstanie zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu. Realizacja projektowanych
elementów nie wpłynie na powstanie zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników.
6
e) Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych
Obecnie budynek wyposażony jest w platformę przyschodową przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.
Zasilanie elektryczne platformy zostanie wykonane tak, aby jak najbardziej skrócić czas pozbawienia platformy
napięcia zasilania. W razie konieczności zostanie zastosowane zasilanie tymczasowe.
2.1.6. Odległość od sąsiednich budynków
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w obszarze istniejącej zabudowy miejskiej. Budynek jest w zespole
budynków wraz z obiektem Aresztu Śledczego.
2.1.7. Parametry pożarowe występujących substancji palnych
W obiekcie nie występują materiały, które są kwalifikowane jako niebezpieczne pożarowo.
2.1.8. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku
Budynek jest wyposażony w instalację SSP, gaśnic, oświetlenia awaryjnego (niekompletna), system detekcji
gazu w kotłowni, przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Projektuje się wymianę instalacji oświetlenia awaryjnego. Pozostałe instalacje - bez zmian.
2.1.9. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej
Projektowany remont instalacji nie wpływa na istniejące elementy budowlane budynku.
2.1.10. Sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego instalacji
Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane mające odporność ppoż. zostaną zabezpieczone do
wymaganej klasy EI przegrody, przy pomocy mas wypełniających.
2.1.11. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne
Przebudowa instalacji nie ingeruje w istniejące warunki ewakuacji - drogi ewakuacyjne bez zmian. Główne
wyjścia ewakuacyjne również pozostają bez zmian. Projektuje się wymianę istniejącej instalacji oświetlenia
awaryjnego zgodnie z PN-EN 1838.
2.1.12. Kategoria zagrożenia ludzi
Na poszczególnych kondygnacjach przeważają o przeznaczeniu biurowym. Dodatkowo w budynku występują
pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze. Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.
2.1.13. Zakres prac budowlanych
Zakres prac budowlanych dotyczy remontu istniejących instalacji elektrycznych znajdujących się wewnątrz
budynku. Szczegóły przedstawiono w pkt. 1.1 oraz 2.3 niniejszego opracowania.
2.2. Stan istniejący - instalacje elektryczne
2.2.1. Zasilanie i rozdział energii
Obecnie budynek zasilany jest z sieci Enea poprzez złącze kablowe ZK”197” zlokalizowane przy głównych
drzwiach wejściowych, w elewacji budynku. Ze złącza wyprowadzony jest kabel WLZ do rozdzielnicy głównej
budynku RG, TL, TP, zlokalizowanej w hallu głównym budynku. W rozdzielnicy zabudowano główny licznik
energii elektrycznej wraz z przekładnikami pomiarowymi. Ponadto zainstalowano zabezpieczenia do
poszczególnych podrozdzielnic obiektu. Rozdzielnica RG, TL, TP jest miejscem rozdziału energii elektrycznej na
obiekcie.
Schemat zasilania stanu istniejącego oraz zestawienie podrozdzilnic elektrycznych przedstawiono na rysunku
E-1. Lokalizację rozdzielnic przedstawiono na poszczególnych rysunkach dotyczących stanu istniejącego.
Zgodnie z umową z sieci Enea, moc umowna wynosi 80kW.
7
2.2.2. Instalacje oświetlenia podstawowego
Instalacja oświetlenia podstawowego na obiekcie oparta jest na oprawach oświetleniowych z tradycyjnymi
źródłami światła (głównie świetlówki liniowe). Sterowanie opraw zrealizowano za pomocą lokalnych wyłączników
2
światła. Oprawy zasilono przewodami YDYżo 3/4x1,5mm z lokalnych rozdzielnic. Typy oraz lokalizację opraw
przedstawiono na poszczególnych rysunkach dotyczących oświetlenia wg stanu istniejącego.
2.2.3. Instalacje oświetlenia awaryjnego
W obiekcie wykonana jest niekompletna (nie obejmująca wszystkich wymaganych obszarów) instalacja
oświetlenia awaryjnego oparta na kilku oprawach z wbudowanymi elektroinwerterami. Do oświetlenia
ewakuacyjnego użyto piktogramów fluorescencyjnych oświetlanych zewnętrznie.
Instalacje oświetlenia awaryjnego oparto na oprawach oświetleniowych z tradycyjnymi źródłami światła
2
(świetlówki). Oprawy zasilono przewodami YDYżo 3x1,5mm z lokalnych rozdzielnic. Lokalizację opraw
oświetlenia awaryjnego przedstawiono na poszczególnych rysunkach dotyczących oświetlenia wg stanu
istniejącego.
2.2.4. Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje
gniazd
230V
w
poszczególnych
pomieszczeniach,
wykonano
przewodami
2
YDYżo 3x2,5mm z lokalnych rozdzielnic. W kotłowni wykonano instalacje gniazda 24V. Do gniazda
2
doprowadzono przewód YDY 2x2,5mm z tablicy TB05.
Lokalizacje gniazd oraz ich typy przedstawiono na poszczególnych rysunkach dotyczących stanu istniejącego.
W wybranych pomieszczeniach (zgodnie z informacjami na rzutach), zastosowano osprzęt IP 44.
W wybranych pomieszczeniach biurowych zastosowano lokalne zasilacze awaryjne UPS.
2.2.5. Instalacja zasilania urządzeń branży sanitarnej
Na obiekcie zastosowano urządzenia, typu: Split/multisplit. Zasilanie jednostek klimatyzacji wykonano z
lokalnych rozdzielnic. W zależności od typów urządzeń zasilania doprowadzono do jednostek zewnętrznych, bądź
wewnętrznych.
Zasilanie suszarek do rąk oraz elektrycznych podgrzewaczy wody w sanitariatach wykonano z lokalnych
rozdzielnic.
Wentylatory w sanitariatach oraz pomieszczeniach biurowych zasilono z lokalnych obwodów oświetleniowych.
Sterowanie zrealizowano wraz z załączeniem oświetlenia, bądź poprzez dedykowane wyłączniki naścienne.
Lokalizacje urządzeń przedstawiono na poszczególnych rysunkach dotyczących stanu istniejącego. Zasilanie
urządzeń wykonano bezpośrednio, bądź poprzez gniazda wtykowe.
2.2.6. Instalacja zasilania pozostałych urządzeń
Zasilanie rolet wykonano z lokalnych obwodów. Sterowanie zrealizowano poprzez łączniki roletowe
instalowane naściennie.
Zasilanie bramy zewnętrznej wykonano poprzez puszkę łączeniową zlokalizowaną na elewacji budynku oraz
podrozdzielnicę elektryczną bramy, oznaczoną na rysunkach jako TBR. Rozdzielnicę TBR zlokalizowano w
pomieszczeniu archiwum w piwnicy.
Realizacje zasilania platformy przychodowej na parterze oparto na podrozdzielnicy platformy, zlokalizowanej
wewnątrz obudowy rozdzielnicy TB01-TB04.
Zasilanie bramki w hallu głównym wykonano poprzez puszkę łączeniową przy bramce. Detektor metali w hallu
głównym zasilono z lokalnego gniazda wtykowego. Zasilanie wykonano z rozdzielnicy TB01-TB04.
2.2.7. Instalacja wyrównawcza
W wybranych pomieszczeniach budynku (kotłownia, serwerownia) zastosowano połączenia wyrównawcze
obejmujące dostępne części przewodzące. Połączenia wykonano przewodami LgYżo z szyn wyrównawczych. Na
zewnątrz budynku zapewniono połączenia wyrównawcze dla przyłącza instalacji gazowej.
2.2.8. Instalacja przeciwprzepięciowa
W wybranych rozdzielnicach budynku zastosowano ochronę przeciwprzepięciową opartą na ochronnikach,
typu: 1+2, bądź typu: 2.
2.2.9. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Na obiekcie zainstalowano główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany wewnątrz rozdzielnicy
8
głównej RG, przy głównym wejściu do budynku. Wyłącznik zrealizowano poprzez rozłącznik mocy. Wyłączenie
jest realizowane w sposób ręczny (bezpośredni), dźwignią wyłącznika. Wyłącznik odłącza od napięcia wszystkie
odbiorniki instalacji elektrycznej na obiekcie (poza lokalnymi UPS w wybranych pomieszczeniach biurowych).
Dodatkowo na obiekcie zainstalowano lokalny przeciwpożarowy wyłącznik prądu tylko dla pomieszczenia
kotłowni. Wyłącznik zlokalizowano przed drzwiami do pomieszczania kotłowni i zrealizowano poprzez tablicę
wyłącznika ppoż. kotłowni z zainstalowanym rozłącznikiem izolacyjnym o napędzie ręcznym (bezpośrednim).
Wyłącznik kotłowni odcina dopływ zasilania elektrycznego tylko dla pomieszczenia kotłowni.
2.3. Stan projektowany - instalacje elektryczne
2.3.1. Zasilanie i rozdział energii
Istniejące zasilanie budynku oraz moc przyłączeniowa z sieci Enea (na poziomie 80kW mocy umownej) są
wystarczające do obsługi projektowanych urządzeń oraz istniejących przeznaczonych do dalszej eksploatacji.
Przez wzgląd na projektowane oprawy oświetleniowe w wykonaniu LED oraz zastosowanie projektowanych
urządzeń bardziej zaawansowanych technologicznie względem istniejących, prognozuje się obniżenie zużycia
mocy elektrycznej na obiekcie.
Istniejący WLZ ze złącza ZK”197” do rozdzielnicy głównej budynku RG, TL, TP, projektuje się pozostawić do
dalszej eksploatacji. Wymiana przekładników pomiarowych oraz licznika energii elektrycznej nie jest konieczna.
W związku z przedmiotową inwestycją projektuje się modernizację istniejącej rozdzielnicy głównej.
Rezerwowy rozłącznik bezpiecznikowy uzbroić we wkładki bezpiecznikowe oraz wykorzystać do zasilania
projektowanego odpływu zasilania tablicy kotłowni. Szczegóły dotyczące zakresu modernizacji rozdzielnicy
przedstawiono na schemacie instalacyjnym. Rozdzielnica RG, TL, TP pozostaje miejscem rozdziału energii
elektrycznej na obiekcie.
Projektuje się wymianę części WLZ do poszczególnych rozdzielnic na zgodne z przedstawionymi na
schemacie zasilania – rysunek E-14. Uwaga! Dopuszcza się wykorzystanie istniejących kabli WLZ do dalszej
eksploatacji, w przypadku potwierdzenia ich parametrów poprzez odpowiednie pomiary elektryczne (rezystancja
izolacji kabli) oraz w przypadku gdy ich przekroje nie są mniejsze niż kabli projektowanych.
Ze względu na zmianę organizacji obwodów elektrycznych na budynku (optymalizacje), projektuje się
wymianę części obudów rozdzielnic wraz z aparaturą na nowe. Szczegóły przedstawiono na schematach
rozdzielnic.
Schemat zasilania stanu projektowanego oraz zestawienie podrozdzilnic elektrycznych przedstawiono na
rysunku E-14. Lokalizację rozdzielnic przedstawiono na poszczególnych rysunkach dotyczących stanu
projektowanego. Projektowane wyposażenie rozdzielnic przedstawiono na poszczególnych schematach.
2.3.2. Instalacje oświetlenia podstawowego
Na obiekcie projektuje się wymianę opraw oświetleniowych. Projektuje się oprawy ze źródłami LED. Instalację
2
oświetlenia wykonać przewodami kablowymi YDYżo o przekrojach 4/3x1,5mm . Zasilanie zrealizować z lokalnych
rozdzielnic elektrycznych. Sterowanie oświetleniem w poszczególnych pomieszczeniach projektuje się przy
pomocy lokalnych wyłączników. Do załączania oświetlenia na elewacji budynku projektuje się wyłącznik
zmierzchowy instalowany w rozdzielnicy TB0.
Szczegóły wykonania instalacji oraz typy wykorzystanych opraw przedstawiono na rzutach. Oprawy
instalować natynkowo, w suficie podwieszanym, bądź poprzez zwieszenie.
Instalację prowadzić podtynkowo, bądź w rurach osłonowych typu: peszel (w przestrzeni konstrukcyjnej ścian
i sufitów).
W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP 44.
Wysokość montażu wyłączników h=1,45m od poziomu posadzki gotowej.
Szczegóły wykonania instalacji oświetlenia podstawowego przedstawiono na poszczególnych rysunkach.
Szczegółowe parametry opraw przedstawiono w specyfikacji 1/2015 (w załączniku nr 1).
2.3.3. Instalacje oświetlenia awaryjnego
Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania
podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to część oświetlenia awaryjnego
zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby
zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.
Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie dróg ewakuacyjnych (wraz ze znakami kierunków
ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu). Dodatkowo oświetlenie awaryjne projektuje się
w pomieszczeniu kotłowni (zgodnie z postanowieniem PSP) oraz pomieszczeniach zwiększonego ryzyka, tj.
salach rozpraw oraz wc dla osób niepełnosprawnych.
Dla potrzeb oświetlenia awaryjnego projektuje się dedykowane oprawy pracującego w systemie centralnego
monitorowania z wbudowanymi elektroinwerterami oraz centralę monitorującą zlokalizowaną w pomieszczeniu
9
ochrony na parterze.
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w
miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia w pracy
bateryjnej (w osi drogi ewakuacyjnej) było większe niż 1lx, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia
przeciwpożarowe - większe niż 5lx. Jednocześnie zachowano zasadę, że stosunek maksymalnego natężenia
oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natężenia tego
oświetlenia Emin spełniał wzór: Emax/Emin ≤ 40.
Oprawy oświetlenia awaryjnego to dedykowane, wydzielone oprawy, które w przypadku braku napięcia
zasilania podejmują pracę z wbudowanych akumulatorów. Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i
wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano w systemie „na ciemno”.
2
Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm z lokalnych rozdzielnic. Dodatkowo
do opraw prowadzić oprzewodowanie komunikacyjne z centrali monitorującej, zgodne z DTR producenta, np.
2
YTKSYekw 1x2x0,8mm .
Instalację prowadzić podtynkowo, bądź w rurach osłonowych typu: peszel (w przestrzeni konstrukcyjnej ścian
i sufitów).
Szczegóły wykonania instalacji oświetlenia podstawowego przedstawiono na poszczególnych rysunkach.
2.3.4. Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych 230V w poszczególnych pomieszczeniach, wykonać przewodami
2
YDYżo 3x2,5mm z lokalnych rozdzielnic. W pomieszczeniach biurowych projektuje się dedykowane gniazda
wtykowe, tylko dla komputerów. Gniazda projektuje się zasilać z odrębnych odpływów w rozdzielnicach lokalnych.
2
Do gniazda 24V w kotłowni doprowadzić przewód YDY 2x2,5nn z tablicy kotłowni TB05.
Lokalizacje gniazd oraz ich typy przedstawiono na poszczególnych rysunkach. W wybranych
pomieszczeniach (zgodnie z informacjami na rzutach), zastosowano osprzęt IP 44.
Instalację prowadzić podtynkowo, bądź w rurach osłonowych typu: peszel (w przestrzeni konstrukcyjnej ścian
i sufitów).
Wysokość montażu gniazd:
- gniazda w pom. ogólnego przeznaczenia, biurowych, h = 0,3 m. nad posadzką,
- gniazda w sanitariatach, pom. technicznych, h = 1,3 m. nad posadzką,
- gniazda w pom. biurowych, h=0,3m.
2.3.5. Instalacja zasilania urządzeń branży sanitarnej
Zasilanie istniejących jednostek klimatyzacji projektuje się z lokalnych rozdzielnic. W zależności od typów
urządzeń zasilania doprowadzić do jednostek zewnętrznych, bądź wewnętrznych, zgodnie z informacjami na
2
rzutach oraz schematach rozdzielnic. Stosować przewody YDYżo/YKYżo 3x2,5/4mm .
Zasilanie
suszarek
do rąk
w pomieszczeniach sanitariatów projektuje się
przewodami
2
YDYżo 3x2,5mm z lokalnych rozdzielnic. Do elektrycznych podgrzewaczy wody doprowadzić przewody YDYżo
2
3x2,5/4mm z lokalnych rozdzielnic.
Wentylatory w sanitariatach oraz pomieszczeniach biurowych zasilić z lokalnych obwodów oświetleniowych.
Sterowanie zrealizować wraz z załączeniem oświetlenia, bądź poprzez dedykowane wyłączniki naścienne.
W kotłowni odtworzyć stan istniejący w zakresie zasilania urządzeń technologicznych (kocioł, zmiękczacz).
Lokalizacje urządzeń przedstawiono na poszczególnych rysunkach. Zasilanie urządzeń wykonać
bezpośrednio (przez wypusty zasilające), bądź poprzez gniazda wtykowe – wg wskazań producenta.
Instalację prowadzić podtynkowo, bądź w rurach osłonowych typu: peszel (w przestrzeni konstrukcyjnej ścian
i sufitów).
2.3.6. Instalacja zasilania pozostałych urządzeń
Zasilanie rolet projektuje się z lokalnych obwodów oświetleniowych. Sterowanie rolet projektuje się poprzez
2
łączniki roletowe instalowane naściennie. Projektuje się oprzewodowanie YDYżo 4x1,5mm .
Zasilanie bramy zewnętrznej projektuje się poprzez puszkę łączeniową zlokalizowaną na elewacji budynku
oraz istniejącą podrozdzielnicę elektryczną bramy, oznaczoną na rysunkach jako TBR. TBR projektuje się
pozostawić do dalszej eksploatacji. Rozdzielnicę TBR zlokalizowano w pomieszczeniu archiwum w piwnicy.
2
Zasilanie zrealizować kablem YKYżo 3x2,5mm .
Realizacje zasilania platformy przychodowej projektuje się z rozdzielnicy TB0 na parterze. Zasilanie projektuje
2
się przewodem YDYżo 3x2,5mm . Przewód doprowadzić do puszki przyłączeniowej przy urządzeniu.
Zasilanie bramki w hallu głównym projektuje się poprzez puszkę łączeniową zlokalizowaną przy bramce,
2
przewodem YDYżo 3x2,5mm z rozdzielnicy TB0.
Detektor metali w hallu głównym projektuje się zasilić z lokalnego gniazda wtykowego zlokalizowanego przy
2
urządzeniu. Zasilanie projektuje się przewodem YDYżo 3x2,5mm z rozdzielnicy TB0. Instalację prowadzić
podtynkowo, bądź w rurach osłonowych typu: peszel (w przestrzeni konstrukcyjnej ścian i sufitów).
10
2.3.7. Instalacja teletechniczna/bezpieczeństwa
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu modernizacji istniejących instalacji teletechnicznych oraz
bezpieczeństwa.
W skład istniejących instalacji teletechnicznych oraz bezpieczeństwa wchodzą:
- instalacja gniazd teleinformatycznych RJ45 wraz z oprzewodowaniem,
- szafy serwerowe wraz z wyposażeniem,
- centrala telefoniczna,
- instalacja SSWiN wraz z oprze wodowaniem,
- instalacja kontroli dostępu z oprze wodowaniem,
- system sygnalizacji pożaru z oprze wodowaniem,
- system [email protected] wraz z oprze wodowaniem,
- instalacja przycisków alarmowych z oprze wodowaniem,
- system wideo monitoringu z oprze wodowaniem,
- instalacja monitorów/telewizorów z oprze wodowaniem,
- system rejestracji czasu pracy z oprze wodowaniem,
- panel rozmowny zlokalizowany w pomieszczeniu kasy z oprze wodowaniem,
- instalacja dzwonkowa bramy i drzwi wejściowych z oprze wodowaniem,
- system detekcji gazu w kotłowni.
Uwaga! Istniejący system musi spełniać wymagania przedstawione w postanowieniu Lubuskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP z dnia 03.07.2015r. w postaci odcięcia gazu uruchamianym w przypadku przekroczenia
stężenia mieszaniny gazu z powietrzem na poziomie 10% DGW. System winien posiadać sygnalizator
akustyczny.
Obecnie w kotłowni budynku jest wykonana instalacja detekcji gazu, w skład której wchodzą moduł alarmowy
(centralka), detektor metanu, sygnalizator optyczno-akustyczny (na elewacji budynku) oraz zawór gazowy z
cewką odcinającą. Zawór zlokalizowano w szafce gazowej na elewacji budynku.
W razie konieczności istniejący system przekalibrować oraz zapewnić wymaganą funkcjonalność.
Na czas trwania remontu w poszczególnych pomieszczeniach, istniejące instalacje o których mowa powyżej
należy zdemontować, bądź zabezpieczyć. W przypadku stwierdzenia urządzeń uszkodzonych, zobowiązuje się
Wykonawcę do naprawy, lub zastąpienia urządzeniami jednakowymi, lub równoważnymi spełniającymi parametry
oraz będącymi kompatybilnymi z całym systemem. Po wykonaniu remontu urządzenia dostosować do pracy wg
pierwotnej koncepcji oraz tej samej funkcjonalności.
2.3.8. Instalacja przyzywowa
W pomieszczeniu wc przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych projektuje się Instalacje przyzywową
opartą na lampkach sygnalizacyjnych (z alarmem akustycznym i optycznym) działających bez dodatkowej
centrali. Lampki zainstalować nad drzwiami do pomieszczenia wc oraz w pomieszczeniu ochrony. Ponadto w
skład systemu wchodzą zasilacz podtynkowy, przycisk kasujący z lampką oraz przyciski przywoławcze ze
sznurkiem. Okablowanie pomiędzy urządzeniami wykonać zgodnie z DTR producenta, bądź schematem
instalacyjnym zamieszczonym na rysunku E-25. Instalację prowadzić podtynkowo, bądź w rurach osłonowych
typu: peszel (w przestrzeni konstrukcyjnej ścian i sufitów). Lokalizacje elementów systemu przedstawiono na
rysunku E-25. Zasilanie instalacji wykonać z rozdzielnicy TB0.
2.3.9. Instalacja wyrównawcza
W pomieszczeniu kotłowni, serwerowni oraz na zewnątrz budynku przy przyłączu instalacji gazowej projektuje
się modernizacje istniejących połączeń wyrównawczych. Zastosować przewody LgYżo, bądź bednarkę Fe/Zn o
2
normatywnym przekroju (nie mniejsze niż LgYżo 6mm oraz Fe/Zn 25x4mm). Połączeniami objąć wszelkie
dostępne części przewodzące instalacji, takie jak: metalowe rury instalacji sanitarnych, koryta kablowe, metalowe
obudowy urządzeń, itp. Połączenia wyrównawcze dołączyć do szyn wyrównawczych, bądź szyn PE lokalnych
rozdzielnic. Na szynach uziemiających uzyskać wartość rezystancji uziemienia maksymalnie 10Ω. W kotłowni
zastosować szynę wyrównawczą główną.
Dla rozdzielnicy głównej RG należy wykonać uziemienie głównej szyny uziemiającej (wyrównawczej)
zlokalizowanej wewnątrz obudowy, gdzie dokonany jest rozdział punktu PEN. Na szynie uzyskać wartość
rezystancji uziemienia maksymalnie 10Ω. Dopuszcza się pozostawienie istniejącej instalacji uziemiającej bez
zmian, w przypadku potwierdzenia pomiarami elektrycznymi jej odpowiednich parametrów (rezystancji).
Zgodnie z protokołem pomiarowym z dnia 22.12.2014r. (autorstwa Dajmar) istniejąca instalacja uziemiająca
dla instalacji odgromowej jest zgodna z przepisami i nie wymaga wymiany.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych budynku projektuje się wykonać miejscowe połączenia
wyrównawcze obejmujące wszystkie dostępne części przewodzące (metalowe rury, koryta, kablowe, metalowe
2
rury instalacji sanitarnych w wc, metalowe obudowy urządzeń, itp.). Instalację wykonać przewodami LgYżo 6mm
z szyn PE lokalnych rozdzielnic. W razie potrzeb stosować miejscowe szyny wyrównawcze. W przypadku
odcinków instalacji sanitarnych wykonanych z PCV nie obejmować ich połączeniami wyrównawczymi.
Instalację prowadzić podtynkowo, bądź w rurach osłonowych typu: peszel (w przestrzeni konstrukcyjnej ścian
i sufitów).
11
2.3.10. Instalacja przeciwprzepięciowa
Projektuje się wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej opartej na ochronnikach przeciwprzepięciowych typu
1+2 oraz typu 2, montowanych w poszczególnych rozdzielnicach elektrycznych. Ochronnik typu: 1+2 projektuje
się w rozdzielnicy RG, zaś ochronniki typu: 2, w pozostałych rozdzielnicach elektrycznych.
W/w elementy służą do ochrony instalacji przed skutkami działania przepięć łączeniowych oraz
atmosferycznych. Typ zastosowanych urządzeń - zgodnie z informacjami na schematach rozdzielnic.
2.3.11. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Na obiekcie projektuje się zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Projektuje się pozostawienie do dalszej eksploatacji istniejącego głównego przeciwpożarowego wyłącznika
prądu, zlokalizowanego wewnątrz rozdzielnicy głównej RG, przy głównym wejściu do budynku. Wyłącznik
zrealizowano poprzez rozłącznik mocy. Wyłączenie jest realizowane w sposób ręczny (bezpośredni), dźwignią
wyłącznika. Wyłącznik odłącza od napięcia wszystkie odbiorniki instalacji elektrycznej na obiekcie (poza lokalnymi
UPS w wybranych pomieszczeniach biurowych).
Dodatkowo projektuje się pozostawienie istniejącego lokalnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu tylko
dla pomieszczenia kotłowni. Istniejący wyłącznik kotłowni należy zastąpić projektowanym (wymiana rozłącznika
izolacyjnego wraz z obudową na nowe). Lokalizację wyłącznika (przed drzwiami do pomieszczania kotłowni)
pozostawić bez zmian. Wyłącznik kotłowni odcina dopływ zasilania elektrycznego tylko dla pomieszczenia
kotłowni.
2.3.12. Ochrona od porażeń
Projektuje się zapewnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim popzez zastosowanie właściwej izolacji
części czynnych.
Projektuje się zapewnienie ochrony przed dotykiem pośrednim poprzez zastosowanie w instalacjach
wewnętrznych samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie TN–C-S, realizowanego przez
bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne i wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o I∆n = 30 mA.
2.3.13. Realizacja prac modernizacyjnych na obiekcie
Realizacje prac modernizacyjnych na obiekcie wykonać w sposób minimalizujący ingerencję w normalne
funkcjonowanie obiektu. Modernizacje instalacji przeprowadzać etapami. Zaleca się operowanie na maksymalnie
2-3 pomieszczeniach jednocześnie na danej kondygnacji. Poważne prace, tj. wymiana rozdzielnic zaleca się
wykonywać w trakcie dni wolnych od pracy. Przed rozpoczęciem prac, szczegółowy harmonogram prac uzgodnić
z Inwestorem.
Dopuszcza się czasowe podłączenie projektowanych instalacji elektrycznych do istniejących rozdzielnic, tak
aby nie paraliżować pracy sądu.
Sposób zaprojektowania instalacji przedstawiony w niniejszym opracowaniu (podział instalacji na obwody, itp.)
umożliwia wykonanie prac etapowo wg poniższego opisu.
Sugeruje się następujący przebieg prac:
- wykonanie bruzd w ścianach dla projektowanych instalacji z/do docelowego miejsca lokalizacji rozdzielnic,
- ułożenie oprzewodowania do poszczególnych pomieszczeń z docelowego miejsca lokalizacji rozdzielnic.
Pozostawienie zapasów przewodów na zewnątrz pomieszczeń, do czasu rozpoczęcia prac wewnątrz danego
pomieszczenia,
- ułożenie WLZ do docelowego miejsca lokalizacji rozdzielnic,
wykonanie
projektowanych
instalacji
wewnątrz
przedmiotowych
pomieszczeń
wraz
z
modernizacją/wymianą/zabezpieczeniem istniejących instalacji teletechnicznych i bezpieczeństwa,
- po wykonaniu zakładanego zakresu prac na danej kondygnacji należy dokonać wymiany (jeśli wynika to z
projektu) rozdzielnicy wraz z aparaturą na projektowaną. Po wymianie rozdzielnicy dokonać pomiarów
elektrycznych, potwierdzających poprawność wykonania instalacji i zapewnienie ochrony od porażeń.
2.3.14. Uwagi końcowe
Dopuszcza się stosowanie elementów równoważnych, spełniających parametry.
Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem.
Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych a protokoły z ich wynikami
przedstawić przy odbiorze.
Układanie kabli i przewodów powinno być zgodne z PN.
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami, kable i przewody należy układać w rurach osłonowych. Przepusty na
zewnątrz powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wilgoci.
Przy przejściach instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego, przepusty zabezpieczyć przy użyciu mas
ogniochronnych. Wszystkie przejścia instalacyjne do budynku znajdujące się poniżej poziomu terenu, należy
zabezpieczyć przed przenikaniem gazu.
12
3.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Remont instalacji elektrycznych w budynku Sądu Rejonowego w
Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 1, dz. nr ewid. 422/1,
66-300 Międzyrzecz
kategoria obiektu budowlanego: XII
TEMAT
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.
INWESTOR
Projekt budowlany
STUDIUM
ZLECENIE
PROJEKTANT:
inż. Adam Garczyński
ul. Korczaka 1b/1
66-400 Gorzów Wlkp.
ELEKTRYCZNA
Gorzów Wlkp.
BRANŻA
MIEJSCOWOŚĆ
NR ARCHIWALNY
DATA
PODPIS
upr. nr 108/86/GW
w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji
elektrycznych bez
ograniczeń
31.01.2017
13
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robót
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej.
Zakres wykonania instalacji obejmuje poniższe instalacje wewnętrzne:
- obwody 230/400V,
- oświetlenie podstawowe,
- oświetlenie awaryjne,
- wyrównawcza,
- przyzywowa w wc dla osób niepełnosprawnych,
- przeciwprzepięciowa,
- WLZ,
- modernizacja rozdzielnic elektrycznych.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Istniejący budynek Sądu Rejonowego. Zakres prac projektowych obejmuje w/w budynek z
wyłączeniem terenu zewnętrznego. Budynek jest podpiwniczony i posiada cztery kondygnacje
nadziemne.
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy.
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
Zagrożenia j.w. wynikają z prowadzonych robót budowlanych, takich jak:
•
Roboty budowlano-montażowe wykonywane w pobliżu przewodów elektroenergetycznych.
Możliwość porażenia prądem elektrycznym,
•
Praca na wysokości. Możliwość upadku.
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na
budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracowników powinny być
organizowane szkolenia BHP.
Osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych winny posiadać zaświadczenia
kwalifikacyjne.
14
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
1/ przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki bezpieczeństwa
oraz kaski ochronne.
2/ prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych urządzeń
i sprawdzeniu wyłączenia
3/ urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów
posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być zabezpieczone przed dostępem do
nich dzieci i osób niepowołanych.
4/ techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być bezwzględnie
stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opracował:
15
4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE
Przewód
Trasa kabla
Pi
[kW]
Lp.
Skąd
Dokąd
1
RG
TK
8,67
2
TK
ośw.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
TK
RG
TB1
TB1
RG
TB2
TB2
TB2
TB3
TB3
RG
TB0
TB0
RG
TB-1
TB-1
TB-1
TB05
TB05
SS
TB1
ośw.
EPW
TB2
ośw.
EPW
TB3
ośw.
gn. 230V
TB0
ośw.
EPW
TB-1
ośw.
gn. 230V
TB05
ośw.
gn. 230V
Ib
[A]
Typ
Spadek napięcia
∆U%
Zabezpieczenia przeciążeniowe
S
Iz
[mm2] [A]
l
[m]
Typ
IN
Char.
zab.
I2
[A]
IB
≤ IN ≤
IZ
46
13,46 YDYżo
10
46
46
R303 40
gG
64,0 13,46 ≤ 40 ≤
0,1
0,47
YDYżo
1,5
19,5
10
S301 10
B
14,5
3
23,8
0,89
5,5
20
0,85
1,5
0,61
1
1
19,16
0,8
5,5
1,36
0,95
1
0,75
0,075
1
14,03
36,94
4,16
25,71
31,04
3,97
7,01
0,95
4,68
4,68
29,74
3,74
24,91
2,11
4,44
4,68
3,51
0,35
4,68
YDYżo
YKYżo
YDYżo
YDYżo
YKYżo
YDYżo
YDYżo
YDYżo
YDYżo
YDYżo
YKYżo
YDYżo
YDYżo
YDYżo
YDYżo
YDYżo
YDYżo
YDYżo
YDYżo
4
16
1,5
4
16
1,5
2,5
6
1,5
2,5
16
1,5
4
10
1,5
2,5
6
1,5
2,5
36
62
19,5
36
62
19,5
27
34
19,5
27
62
19,5
36
46
19,5
27
38
19,5
27
7
16
38
20
19
42
20
13
40
30
17
38
20
33
35
38
10
11
10
S301
R303
S301
S301
R303
S301
S301
R303
S301
S301
R303
S301
S301
R303
S301
S301
R301
S301
S301
C
gG
B
B
gG
B
B
gG
B
B
gG
B
B
gG
B
B
gG
B
B
36,3
80,0
14,5
36,3
80,0
14,5
23,2
40,0
14,5
23,2
80,0
14,5
36,3
64,0
14,5
23,2
40,0
14,5
23,2
25
50
10
25
50
10
16
25
10
16
50
10
25
40
10
16
25
10
16
I2
Moc
≤ 1,45IZ odb. P
[kW]
Całość
∆U
[%]
64,0 ≤
66,7
8,67
0,47
≤ 10 ≤ 19,5 14,5 ≤
28,3
0,1
0,54
14,03
36,94
4,16
25,71
31,04
3,97
7,01
0,95
4,68
4,68
29,74
3,74
24,91
2,11
4,44
4,68
3,51
0,35
4,68
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
52,2
89,9
28,3
52,2
89,9
28,3
39,2
49,3
28,3
39,2
89,9
28,3
52,2
66,7
28,3
39,2
55,1
28,3
39,2
3
23,8
0,89
5,5
20
0,85
1,5
0,61
1
1
19,16
0,8
5,5
1,36
0,95
1
0,75
0,075
1
0,85
0,3
1,79
2,12
0,3
1,88
1,09
0,32
2,09
1,11
0,26
1,6
2,02
0,06
1,53
1,07
0,14
0,18
0,4
25
50
10
25
50
10
16
25
10
16
50
10
25
40
10
16
25
10
16
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
36
62
19,5
36
62
19,5
27
34
19,5
27
62
19,5
36
46
19,5
27
38
19,5
27
36,3
80,0
14,5
36,3
80,0
14,5
23,2
40,0
14,5
23,2
80,0
14,5
36,3
64,0
14,5
23,2
40,0
14,5
23,2
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
0,5
Opracował:
16
ZAŁĄCZNIK NR 1 - SPECYFIKACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 1/2015
LP
SYMBOL OPRAWY NA PROJEKCIE
PARAMETRY OPRAWY
1
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”,
sufitach mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 43W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej
trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 10W, o
skuteczności świetlnej 130 lm/W. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalności światła większej
niż 90%. Pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia
L<1000cd/m dla g<65°. Przesłona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą
sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia dodatkowych narzędzi. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada
sprawność 83,24%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 100,66 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o
następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy
λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w
punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PNHD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny
termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci IP20/IP44.
2
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”,
sufitach mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 55W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej
trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o
skuteczności świetlnej 129 lm/W. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalności światła większej
niż 90%. Pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia
L<1000cd/m dla g<65°. Przesłona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą
sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia dodatkowych narzędzi. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada
sprawność 83,24%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 99,89 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących
własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocyλ>0,92, parametry
po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2
:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy
stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny
termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci IP20/IP44.
3
Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeń o
długości 1500mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych
łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność. Oprawa o mocy 47W. Źródłem
światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent
populacji), moduły o mocy 42,5W, o skuteczności świetlnej 129 lm/W. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej,
o przepuszczalności światła większej niż 90%. Odbłyśnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardości H18 i zawartości
aluminium 99,85%. Pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia
olśnienia L<1000cd/m dla g<65°. Przesłona bez ramki montażowej, wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego
oprawy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 78,06%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością
świetlną 91,35 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie
zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A.
Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna
temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie
wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium
ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o własnościach mechanicznych PN-EN 755-2 i składzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44.
4
Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeń o
długości 1500mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych
łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność. Oprawa o mocy 28W. Źródłem
światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent
populacji), moduły o mocy 25W, o skuteczności świetlnej 130 lm/W. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalności światła większej niż 90%. Odbłyśnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardości H18 i zawartości
aluminium 99,85%. Pryzmatyczna strona przesłony jest skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia
olśnienia L<1000cd/m dla g<65°. Przesłona bez ramki montażowej, wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego
oprawy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 78,06%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością
świetlną 90,61 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie
zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A.
Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna
temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie
wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium
ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o własnościach mechanicznych PN-EN 755-2 i składzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44.
5
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego w narożnikach ścian i sufitów. Oprawa o mocy 19W. Źródłem światła w oprawie są
diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o
mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/W. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym, o przepuszczalności światła większej
niż 70%. Optyka tworzy rozproszone świtało w kształcie lambertowskim. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO 7823-2. Odbłyśnik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Przesłona bez ramki montażowej,
wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego oprawy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego,
oprawa posiada sprawność 64,4%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 74,57 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o
następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy
λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w
punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PNHD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus oprawy
wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o własnościach mechanicznych PN-EN 755-2 i
składzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44.
6
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego w narożnikach ścian i sufitów. Oprawa o mocy 28W. Źródłem światła w oprawie są
diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o
mocy 25W, o skuteczności świetlnej 129 lm/W. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym, o przepuszczalności światła większej
niż 70%. Optyka tworzy rozproszone świtało w kształcie lambertowskim. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO 7823-2. Odbłyśnik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Przesłona bez ramki montażowej,
wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego oprawy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego,
oprawa posiada sprawność 64,4%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 74,57 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o
następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy
λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w
punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PNHD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus oprawy
wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o własnościach mechanicznych PN-EN 755-2 i
składzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44.
7
Szczelne oprawy do montażu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze
wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy
37W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla
50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/W. Przesłona opalizowana wykonana z poliwęglanu, o przepuszczalności
światła większej niż 80%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO 7823-2. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego,
oprawa posiada sprawność 89,32%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 106,22 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne
zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz,
współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2
lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE
0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.
Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriów umożliwia
szybki montaż. Możliwość zastosowania dodatkowego odbłyśnika aluminiowego kształtującego kierunek świecenia (wąski, średni, szeroki). Oprawy
oferowane są z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65.
8
Szczelne oprawy do montażu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze
wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy
22W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla
50% procent populacji), moduły o mocy 10W, o skuteczności świetlnej 130 lm/W. Przesłona opalizowana wykonana z poliwęglanu, o przepuszczalności
światła większej niż 80%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO 7823-2. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego,
oprawa posiada sprawność 89,32%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 105,56 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne
zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz,
współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2
lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE
0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.
Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriów umożliwia
szybki montaż. Możliwość zastosowania dodatkowego odbłyśnika aluminiowego kształtującego kierunek świecenia (wąski, średni, szeroki). Oprawy
oferowane są z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65.
9
Szczelne oprawy do montażu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze
wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy
20W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla
50% procent populacji), moduły o mocy 18W, o skuteczności świetlnej 130 lm/W. Przesłona opalizowana wykonana z poliwęglanu, o przepuszczalności
światła większej niż 80%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO 7823-2. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego,
oprawa posiada sprawność 74,81%, oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 87,60 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze
o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy
λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w
punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PNHD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus i klosz
wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriów umożliwia szybki montaż.
Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65.
10
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria:
elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w
wersji na oddziały dziecięce.Oprawa o mocy 37W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której
strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/W. Przesłona wykonana
z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalności światła większej niż 90%. Pryzmatyczna strona przesłony jest
skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<1000cd/m dla g<65°. Przesłona umieszczona w
ramce stalowej, lakierowanej na kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia
dodatkowych narzędzi. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 83,24%, oraz charakteryzuje się wysoką
skutecznością świetlną 98,99 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,120,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna
temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie
wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN
10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych
utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44.
11
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria:
elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w
wersji na oddziały dziecięce.Oprawa o mocy 75W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której
strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/W. Przesłona wykonana
z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalności światła większej niż 90%. Pryzmatyczna strona przesłony jest
skierowana na zewnątrz oprawy. Optyka spełniająca wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<1000cd/m dla g<65°. Przesłona umieszczona w
ramce stalowej, lakierowanej na kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia
dodatkowych narzędzi. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność 83,24%, oraz charakteryzuje się wysoką
skutecznością świetlną 97,67 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,120,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna
temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie
wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN
10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych
utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44.
12
13
Oprawa LED przeznaczona do montażu nastropowego. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Oprawa
odporna na uderzenia o sile 40 J.Oprawa rekomendowana do pomieszczeń w których oprawy narażone są na zniszczenie oraz na nadmierną
wilgotność.Oprawa o mocy 75W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest
większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/W. Przesłona wykonana z poliwęglanu .
Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik
efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia
pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody
posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na
UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65.
• Obudowa z białego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP42
• Dioda power LED 6W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej
• Strumień świetlny oprawy: 575 lm (tryb SE)
14
15
16
17
18
• Obudowa z białego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP42
• Dioda power LED 6W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
• Oprawa z soczewką do korytarzy
• Strumień świetlny oprawy: 600 lm (tryb SE)
• Obudowa z białego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP20
• Dioda power LED 6W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
• Montaż: podtynkowo w suficie
• Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej
• Strumień świetlny oprawy: 616 lm (tryb SE)
• Obudowa z białego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP20
• Dioda power LED 6W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
• Montaż: podtynkowo w suficie
• Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
• Oprawa z soczewką do korytarzy
• Strumień świetlny oprawy: 525 lm (tryb SE)
• Obudowa z białego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP65
• Dioda power LED 6W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej
• Strumień świetlny oprawy: 575 lm (tryb SE)
• Obudowa z szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP44
• Pasek LED 1,2 W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: bezpośrednio na ścianie lub podtynkowo
• Wymiary: 330x180x43 [mm]
• Rozpoznawalność znaku 30m
• Obudowa z szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP44
• Pasek LED13,2 W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: dostropowo, bezpośrednio na suficie lub natynkowo
• Wymiary: 330x250x45 [mm]
• Rozpoznawalność znaku 30m
19
20
Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. W oprawie istnieje możliwość montażu modułu awaryjnego. W oprawie
zastosowano izolowaną baterię wyposażoną w termostat umożliwiający pracę w ujemnych temperaturach do -20°C. Istnieje możliwość montażu do
ściany pionowej bądź tez sufitów. Oprawa rekomendowana jest do oświetlania wejść budynków, ciągów komunikacyjnych, tuneli, wejść do metra
itp.nastropowego. Oprawa o mocy 15W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień
świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 15W. Przesłona wykonana z zmatowionego szkła hartowanego, o
przepuszczalności światła większej niż 80%. Sposób matowienia zapewnia równomierne rozłożenie światła na płaszczyźnie przesłony, bez widocznych
źródeł światła. Montaż i demontaż układu optycznego do korpusu za pomocą specjalistycznych narzędzi. Silikonowa, niewidoczna, uszczelka między
tymi elementami zapewnia wysoką szczelność oprawy. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po
stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocyλ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie
50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po
stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN
10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych
utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65.
Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LBS-IQH-IGW-3AT *
Pan Adam Garczyński o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2676/01
adres zamieszkania ul. Korczaka 1b/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.
Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:
Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)
* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Andrzej Cegielnik
Date: 2016.12.16 13:29:54 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gorzów Wielkopolski, Polska
Download