Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1

advertisement
Instrukcja montażu systemu FZLV.
Instrukcja montażu systemu FZLV.
ver. 16.1
ver 16.1
Instrukcja montażu systemu FZLV.
Instalacja okablowania systemu FZLV.
Schemat blokowy systemu FZLV:
230VAC / 216 VDC
230VAC/216DC
230 VAC
230VA
230 VAC
230VA
230 VAC
…………….
Wyłącznik
SW
Wyłącznik
SW
Wyłącznik
SW
Wyłącznik
SW
podłączenia
230 VAC
Czujnik
zaniku fazy
3x230 VAC
3x230 VAC
Czujnik
zaniku fazy
3x230 VAC
Czujnik
zaniku fazy
ZASILANIE
SW1
SW2
SW3
SW4
…………….
LINE1
LINE2
LINE3
LINE4
FZLV
IN1
IN2
IN3
IN4
…………….
…………….
BMS (system
zewnętrzny)
RJ45
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
Obwody końcowe
(maks. 4 obwody po 20 opraw)
1.
ver 16.1
Panel
zdalnej
sygnalizacji
LED1
LED2
LED3
24V
S1-S2
Poniżej w tabeli przedstawiono opisy przewodów jakich należy użyć przy wykonaniu instalacji do systemu FZLV:
LP
1
2.
Typ linii
Obwód końcowy
2
Zasilanie
sieciowe
3
4
Podłączenie PZS
Podłączenie CZF
lub SW









Informacje
Należy użyć przewodu o odpowiedniej klasie ognioodporności (2x…mm2)
Przekrój przewodu należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami (maksymalny 3% spadek napięcia),
lecz maksymalny przekrój żył to 2,5mm2 (ze względu na przyłącza w centrali FZLV)
Dozwolona dowolna topologia (liniowa, gwiazdowa)
Należy też zwrócić uwagę aby nie przekroczyć maksymalnego prądu (3A dla każdego obwodu)
Maksymalna ilość opraw na jednym obwodzie – 20
Przekrój przewodu należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami (maksymalny 3% spadek napięcia),
lecz maksymalny przekrój żył to 2,5mm2 (ze względu na przyłącza w centrali FZLV)
Ilość żył: 3 żyły
Zaleca się używanie przewodu UTP 5e kategorii lub przewodu 6x1mm2 (maksymalna długość to 2000m)
Zaleca się używanie przewodu YDY 2x1mm2 (maksymalna długość to 2000m, w przypadku kilku modułów
CZF podłączonych szeregowo do jednego wejścia sensorowego jest to sumaryczna długość przewodów)
Podłączenie opraw awaryjnych.
Oprawy awaryjne należy podłączyć zgodnie z instrukcjami dołączonymi do poszczególnych typów opraw. W każdej
oprawie należy podłączyć przewód zasilający (dwie żyły: + i -).
W celu prawidłowej konfiguracji systemu konieczne jest utworzenie listy adresów unikatowych i odpowiadających im
adresów projektowych. Tabela z listą adresów unikatowych znajduje się na końcu instrukcji. W tabeli obok adresów projektowych
należy przykleić odpowiadające im adresy unikatowe. Należy do tego wykorzystać naklejki z adresami unikatowymi dołączone do
każdej oprawy:
W przypadku gdy lista adresów unikatowych nie zostanie przygotowana w czasie uruchomienia serwis nie będzie miał
możliwości aby odpowiednio sparować adresy unikatowe z adresami projektowymi. W takim wypadku adresy unikatowe zostaną
przypisane przypadkowo do adresów projektowych a następnie wykonawca instalacji będzie zobowiązany aby nanieść odpowiednie
adresy na projekt powykonawczy.
Uwaga:
Należy nanieść na plany budynku adres oprawy w miejscu jej instalacji.
Adres umieszczony jest na obudowie oprawy.
Instrukcja montażu systemu FZLV.
ver 16.1
3.
Montaż dławnic i wprowadzenie przewodów do centrali FZLV.
W przypadku centralek FZLV 33Ah oraz 52Ah do wprowadzenia przewodów do centrali należy wykorzystać
przygotowane osłabienia pod dławnice kablowe (znajdują się ona na górze obudowy). Przed wybiciem otworów w pożądanych
miejscach należy zabezpieczyć elektronikę tak aby jej nie uszkodzić w czasie wybijania. Po wybiciu blaszek zaślepiających w
otworach należy zamontować dławnice kablowe o odpowiedniej średnicy.
Natomiast w przypadku centralek FZLV 12Ah oraz 24Ah do wprowadzenia przewodów należy wykorzystać gumowe
dławnice znajdujące się na górze centralki.
Po wprowadzeniu przewodów do centralki przez dławice należy je pozarabiać tzn. zdjąć wierzchnią izolację z przewodów
wewnątrz szafy oraz zdjąć po ok. 8mm izolacji z poszczególnych żył tak aby były gotowe do przykręcenia na zugi.
Uwaga! Przed obrabianiem (zdjęciem izolacji) przewodów należy zabezpieczyć centralkę tak aby do wewnątrz centralki nie
wpadały żadne pozostałości z izolacji bądź żył przewodów.
4.
Podłączenie obwodów wyjściowych.
Przed podłączeniem wszystkich przewodów należy upewnić się, że na przygotowanych przewodach nie pojawia się żadne
zewnętrzne napięcie. Należy też sprawdzić czy na przygotowanych przewodach nie ma zwarć, zarówno wewnątrz jednego obwodu
pomiędzy L, N, PE jak i pomiędzy różnymi obwodami.
Po wprowadzeniu przewodów do wewnątrz szafy przez dławice należy je pozarabiać tzn. zdjąć wierzchnią izolację z
przewodów wewnątrz szafy oraz zdjąć po ok. 8mm izolacji z żył L, N i PE tak aby były gotowe do przykręcenia na zugi.
Uwaga! Przed obrabianiem (zdjęciem izolacji) przewodów należy zabezpieczyć elektronikę wewnątrz szafy FZLV tak aby
na płytę elektroniczną lub do zasilacza nie wpadały żadne pozostałości z izolacji bądź żył przewodów.
MODBUS
Wejście sterujące IN4
Wyjście sygnalizacyjne OUT1
Wyjście sygnalizacyjne OUT1
Wejście sterujące IN3
Wejście sterujące IN2
Wyjście sygnalizacyjne OUT1
Wejście sterujące IN1
Wyjście sygnalizacyjne OUT1
LAN
Wyjście 24 VDC
Magistrala ModBus
Obwód wyjściowy LINE 4
Obwód wyjściowy LINE 3
Obwód wyjściowy LINE 2
Obwód wyjściowy LINE 1
Monitorowanie łącznika SW4
SW3
Monitorowanie łącznika SW3
Monitorowanie łącznika SW2
Monitorowanie łącznika SW1
Przyłącze sieci
Opis przyłączy (zgodnie z poniższym rysunkiem):
Przyłącze sieci: Przed podłączeniem zasilania należy się upewnić, że urządzenia zasilające i przewody zasilające są odłączone od
sieci elektrycznej i zabezpieczone. Urządzenie musi być podłączone do instalacji zasilającej z wykorzystaniem przewodu
ochronnego.
Monitorowanie łączników SW1-SW4: Podłączenie sygnałów sterujących potencjałowych (230VAC)
Obwody wyjściowe LINE1 – LINE4: Wyjścia na obwody – dla każdego obwodu są dwa równoległe przyłącza.
Magistrala ModBus: Wyjście magistrali ModBus (wyjście aktywne tylko w przypadku zamówień specjalnych)
Wyjście 24VDC: Wyjście wykorzystywane np. do podłączenia panelu PZS.
LAN: Podłączenie do internetu / komputera PC.
Wejścia sterujące IN1 – IN4: Beznapięciowe wejścia (styk NO, NC, RSER, RPAR) sterujące np. z czujników zaniku fazy (CZF)
Wyjścia sygnalizacyjne OUT1 – OUT4: Dowolnie konfigurowalne wyjścia beznapięciowe (NO lub NC) – np. wyprowadzenie
sygnałów na panel PZS lub do systemu zarządzania budynkiem BMS
Instrukcja montażu systemu FZLV.
ver 16.1
5.
Sprawdzenie okablowania.
Przed planowanym uruchomieniem systemu należy sprawdzić poprawność wykonania montażu zasilania oraz obwodów
końcowych w celu wyeliminowania ewentualnych zwarć i przerw na przewodach.
Sprawdzenie instalacji pod kątem wystąpienia zwarć należy przeprowadzić osobno dla zasilania oraz każdego obwodu
końcowego pomiędzy przewodami + i - (w przypadku zasilania sprawdzenie L, N, PE)
W celu sprawdzenia ciągłości obwodów zaleca się zwarcie obwodu na ostatniej oprawie obwodu i sprawdzenie czy w tym
czasie zwarcie pojawia się na początku obwodu (przy centrali FZLV).
6.
Lista prac które musi wykonać instalator przed przyjazdem serwisu na uruchomienie:
a) Ustawić i przymocować szafę FZLV
b) Podłączyć wszystkie obwody oświetleniowe i sygnałowe do systemu i sprawdzić je pod względem elektrycznym
oraz zabezpieczyć przed przerwami, zwarciami oraz przebiciami
c) Podłączyć wszystkie przewidziane oprawy
d) Zapewnić dostęp bez ograniczeń do wszystkich pomieszczeń w których znajdują się elementy systemu na czas
uruchomienia
e) Przygotować przepustki jeśli jest to wymagane
f) Przydzielić pracowników (nieodpłatnie) odpowiedzialnych za montaż instalacji do pomocy na czas uruchomienia
g) Udostępnić sprzęt (nieodpłatnie) do wykonywania prac na wysokościach (drabiny, zwyżki)
h) Udostępnić dokumentację wykonawczą z rozmieszczeniem opraw awaryjnych, oznaczeniem numerów opraw
i) Podać napięcie zasilania na centralę FZLV w trakcie wizyty uruchomieniowej
Uwaga:
Wszelkie czynności uruchomieniowe oraz okresowe przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji mogą być
wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis producenta, firmy AWEX.
7.
Lista adresów projektowych.
Na kolejnych dwóch stronach znajduje się lista adresów projektowych do których należy dokleić naklejki z adresami unikatowymi.
Poniżej przedstawiono przykładowy fragment listy z przyklejonymi kodami unikatowymi QR.
SYSTEM FZLV
01.001
Oprawa
01.002
Oprawa
01.003
Oprawa
01.004
Oprawa
01.005
Oprawa
01.006
Oprawa
01.007
Oprawa
01.008
Oprawa
01.009
Oprawa
01.010
Oprawa
01.011
Oprawa
01.012
Oprawa
01.013
Oprawa
01.014
Oprawa
01.015
Oprawa
01.016
Oprawa
01.017
Oprawa
01.018
Oprawa
01.019
Oprawa
01.020
Oprawa
02.001
Oprawa
02.002
Oprawa
02.003
Oprawa
02.004
Oprawa
02.005
Oprawa
02.006
Oprawa
02.007
Oprawa
02.008
Oprawa
02.009
Oprawa
02.010
Oprawa
02.011
Oprawa
02.012
Oprawa
02.013
Oprawa
02.014
Oprawa
02.015
Oprawa
02.016
Oprawa
02.017
Oprawa
02.018
Oprawa
02.019
Oprawa
02.020
Oprawa
SYSTEM FZLV
03.001
Oprawa
03.002
Oprawa
03.003
Oprawa
03.004
Oprawa
03.005
Oprawa
03.006
Oprawa
03.007
Oprawa
03.008
Oprawa
03.009
Oprawa
03.010
Oprawa
03.011
Oprawa
03.012
Oprawa
03.013
Oprawa
03.014
Oprawa
03.015
Oprawa
03.016
Oprawa
03.017
Oprawa
03.018
Oprawa
03.019
Oprawa
03.020
Oprawa
04.001
Oprawa
04.002
Oprawa
04.003
Oprawa
04.004
Oprawa
04.005
Oprawa
04.006
Oprawa
04.007
Oprawa
04.008
Oprawa
04.009
Oprawa
04.010
Oprawa
04.011
Oprawa
04.012
Oprawa
04.013
Oprawa
04.014
Oprawa
04.015
Oprawa
04.016
Oprawa
04.017
Oprawa
04.018
Oprawa
04.019
Oprawa
04.020
Oprawa
Download