Projekt Budowlany BRANśA ELEKTRYCZNA

advertisement
Projekt Budowlany
BRANśA ELEKTRYCZNA
OBIEKT:
Budynek byłej szkoły z pomieszczeniami przeznaczonymi
na potrzeby klubu młodzieŜowego
ADRES:
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
dz. nr 208/2, obręb nr 6 Piaskowa Góra
TEMAT :
Wewnętrzna instalacja elektryczna
w części przeznaczonej na klub młodzieŜowy
INWESTOR:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Beethovena 1-2 w Wałbrzychu
Projektant:
inŜ. Mieczysław Ruszała
nr upr.NBGP.V-7342/3/87/98
Asystent:
Janusz Kozmowski
nr upr.UAN.V-7342/3/23/94
Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
czerwiec 2009r
Instalacja elektryczna wewnętrzna
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
Spis treści:
1. Przedmiot opracowania................................................................................str.3
2. Podstawa opracowania..................................................................................str.3
3. Zakres opracowania......................................................................................str.3
4. Opis techniczny
4.1. ZałoŜenia ogólne...........................................................................................str.3
4.2. WLZ i zasilanie tablic obiektu .....................................................................str.3
4.3. Tablica TGL .................................................................................................str.4
4.4. Tablica sterowania oświetleniem TO ...........................................................str.4
4.5. Tablica TK ....................................................................................................str.4
4.6. Tablica TB.....................................................................................................str.5
4.7. Instalacja oświetleniowa...............................................................................str.5-7
4.8. Instalacja gniazd wtykowych .......................................................................str.7-8
4.9. Uziemienie i połączenia wyrównawcze .......................................................str.8
4.10. Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym........................................str.8
4.11. Wewnętrzna ochrona odgromowa obiektu....................................................str.9
4.12. Uwagi końcowe............................................................................................str.9
5. Obliczenia
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Dane do obliczeń...........................................................................................str.10
Bilans mocy..................................................................................................str.10
Dobór przekroju przewodów i zabezpieczeń................................................str.10
Obliczenie spadku napięcia...........................................................................str.11
Sprawdzenie ochrony przeciwporaŜeniowej.................................................str.12
Rysunki
Instalacja elektryczna. Schemat jednokreskowy. Układ zasilania.........................rys. nr.1
Instalacja elektryczna. Schemat jednokreskowy. Tablica TGL.............................rys. nr.2
Instalacja elektryczna. Elewacja tablicy TGL.......................................................rys. nr.3
Instalacja elektryczna. Schemat jednokreskowy. Tablica TO................................rys. nr.4
Instalacja elektryczna. Schemat jednokreskowy. Tablica TK...............................rys. nr.5
Instalacja elektryczna. Schemat jednokreskowy. Tablica TB................................rys. nr.6
Instalacja elektryczna. Plan instalacji oświetleniowej. Rzut parteru ....................rys. nr.7
Instalacja elektryczna. Plan instalacji gniazd wtykowych. Rzut parteru ..............rys.nr.8
Instalacja elektryczna. Plan instalacji elektrycznej. Rzut I-go piętra ...................rys.nr.9
Instalacja elektryczna. Plan instalacji elektrycznej. Rzut II-go piętra ..................rys.nr.10
strona 2z12
Instalacja elektryczna wewnętrzna
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (branŜy elektrycznej) określający zakres i
sposób wykonania instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
w części przeznaczonej na klub młodzieŜowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania projektu stanowią:
zlecenie Inwestora
uzgodnienia z Inwestorem
warunki przyłączenia nr RDTE-1/360/2009
obowiązujące przepisy i normy
3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje zaprojektowanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w część części
przeznaczonej na klub młodzieŜowy w zakresie:
wlz na odcinku TG-TGL
tablicy główna z układem pomiarowym TGL
tablic TB, TK, TO
obwodów odbiorczych
oraz dokonanie obliczeń sprawdzających prawidłowy dobór elementów.
4. Opis techniczny.
4.1. ZałoŜenia ogólne.
Po zapoznaniu się z układem instalacji, zastosowanymi materiałami do jej budowy oraz stanem
technicznym stwierdzam, Ŝe instalacja wymaga wymiany i przebudowy dostosowując ją do
wymogów aktualnych przepisów i potrzeb eksploatacyjnych. W związku z tym naleŜy:
− zdemontować wszystkie elementy instalacji wewnętrznej uŜytkowanej przez MOPS
− zabudować: - tablicę główną TGL
- tablicę piętrową TB
- tablicę zasilania komputerów TK
- tablicę sterowania oświetleniem TO
− ułoŜyć odcinek wlz na odcinku istniejąca TG – TGL
− ułoŜyć odcinki przewodów do tablic TB, TK, TO
− wykonać instalację odbiorczą.
4.2. WLZ i zasilanie tablic obiektu.
Obecnie część objęta projektem zasilana jest z tablicy głównej TG usytuowanej w części
mieszkalnej budynku. Punkt zasilania nie zmieni się. NaleŜy jednak wymienić istniejący
przewód na przewód typu YDY 5x10mm2 450/750kV osłaniając go rurą RB 37mm. Odcinek
ten zabezpieczyć w tablicy TG wkładkami topikowymi typu DO-2 35A stosując rozłącznik
bezpiecznikowy przystosowany do plombowania.
Prace w tablicy TG wykonać w porozumieniu z właścicielem.
Poszczególne tablice zasilić następującymi typami przewodów:
➢ tablica TB - przewód typu YDY 5x4mm2
➢ tablica TK - przewód typu YDY 5x2,5mm2
➢ tablica TO - przewód typu YDY 5x2,5mm2
Przewody ułoŜyć pod tynkiem.
strona 3z12
Instalacja elektryczna wewnętrzna
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
4.3. Tablica TGL.
Tablicę o wymiarach 1114x574x246mm wykonać jako podtynkową przystosowaną do
zabudowy we wnęce, w której zastosować nadproŜe np. z kątownika stalowego o wymiarach
30x30x2mm. Tablicę naleŜy zabudować tak aby pionowa odległość okienko licznika
znajdowało się na wysokości. od 0,8-2,0m od podłogi. Do jej wykonania stosować rozwiązania
systemowe umoŜliwiające zabudowę następujących aparatów :
✔ rozłącznika o prądzie znamionowym 63A pełniącego funkcję wyłącznika głównego
✔ 2-stopniowego zespołu ochronników przeciwprzepięciowych w konfiguracji SP-B+C/3+1
składający się z:
SPI-35/440 szt.3; SPI-100/NPE szt.1; SP-D-125 szt.1; SPC-S-20/460/3 szt.1
✔ rozłączników bezpiecznikowych Z-SLS (zabezpieczenia odcinków zasilających tablicę TB
i TO).
✔ zabezpieczeń przetęŜeniowych i róŜnicowoprądowych
✔ lampek sygnalizacji napięcia
✔ oraz kasety licznikowej.
Do prądowego połączenia poszczególnych elementów wykorzystać fabryczne szyny prądowe
oraz izolowane przewody giętkie, których odizolowane końce mocowane w aparacie
wyposaŜyć w odpowiednie końcówki kablowe. Szynowanie wykonać tylko z uŜyciem
izolowanych materiałów wykonanych z miedzi. Aparaty osłonić panelami izolacyjnymi.
Rozdzielnicę wyposaŜyć w drzwi o stopniu ochrony min.IP4X z moŜliwością zamontowania
zamka. Tablicę uziemić.
4.4. Tablica sterowania oświetleniem TO.
Tablicę wykonać jako podtynkowe przystosowane do zabudowy we wnęce na wysokości 0,81,8m od podłogi. Do jej wykonania zastosować 14 modułową rozdzielnicę umoŜliwiającą
zabudowę następujących aparatów :
✔ rozłącznika izolacyjnego o prądzie znamionowym 25A pełniącego funkcję wyłącznika
głównego tablicy
✔ zabezpieczeń przetęŜeniowych
✔ lampek sygnalizacji napięcia.
✔ układu sterowania oświetleniem wewnętrznym ciągów komunikacyjnych
Do prądowego połączenia poszczególnych elementów wykorzystać fabryczne szyny prądowe
oraz izolowane przewody giętkie, których odizolowane końce mocowane w aparacie
wyposaŜyć w odpowiednie końcówki kablowe. Szynowanie wykonać tylko z uŜyciem
izolowanych materiałów wykonanych z miedzi. Aparaty osłonić panelami izolacyjnymi.
Rozdzielnicę wyposaŜyć w drzwi pełne o stopniu ochrony min.IP3X i klasie ochronności II z
moŜliwością zamontowania zamka. Tablicę objąć połączeniami wyrównawczymi.
4.5. Tablica zasilania komputerów TK.
Tablicę wykonać jako podtynkowe przystosowane do zabudowy we wnęce na wysokości 0,81,8m od podłogi. Do jej wykonania zastosować 28 modułową rozdzielnicę umoŜliwiającą
zabudowę następujących aparatów :
✔ rozłącznika izolacyjnego o prądzie znamionowym 25A pełniącego funkcję wyłącznika
głównego tablicy
✔ ochronnika SPD-S 1+1 pełniącego funkcję dodatkowego układ ochronny
przeciwprzepięciowej (III stopień ochrony instalacji). Minimalna odległość między
ogranicznikami C a D powinna wynosić 5m
✔ zabezpieczeń przetęŜeniowych i róŜnicowoprądowych
strona 4z12
Instalacja elektryczna wewnętrzna
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
✔ lampek sygnalizacji napięcia.
Do prądowego połączenia poszczególnych elementów wykorzystać fabryczne szyny prądowe
oraz izolowane przewody giętkie, których odizolowane końce mocowane w aparacie
wyposaŜyć w odpowiednie końcówki kablowe. Szynowanie wykonać tylko z uŜyciem
izolowanych materiałów wykonanych z miedzi. Aparaty osłonić panelami izolacyjnymi.
Rozdzielnicę wyposaŜyć w drzwi pełne o stopniu ochrony min.IP3X i klasie ochronności II z
moŜliwością zamontowania zamka. Tablicę objąć połączeniami wyrównawczymi.
4.6. Tablica piętrowa TB.
Tablicę wykonać jako podtynkową przystosowaną do zabudowy we wnęce na wysokości 0,82,4m od podłogi. Do jej wykonania zastosować 28 modułową rozdzielnicę umoŜliwiającą
zabudowę następujących aparatów :
✔ rozłącznika izolacyjnego o prądzie znamionowym 32A pełniącego funkcję wyłącznika
głównego tablicy
✔ zabezpieczeń przetęŜeniowych i róŜnicowoprądowych
✔ lampek sygnalizacji napięcia.
Do prądowego połączenia poszczególnych elementów wykorzystać fabryczne szyny prądowe
oraz izolowane przewody giętkie, których odizolowane końce mocowane w aparacie
wyposaŜyć w odpowiednie końcówki kablowe. Szynowanie wykonać tylko z uŜyciem
izolowanych materiałów wykonanych z miedzi. Aparaty osłonić panelami izolacyjnymi.
Rozdzielnicę wyposaŜyć w drzwi pełne o stopniu ochrony min.IP3X i klasie ochronności II z
moŜliwością zamontowania zamka. Tablicę objąć połączeniami wyrównawczymi.
4.7. Instalacja oświetleniowa.
Przewody. Instalację wykonać jako podtynkową przewodem YDYp 3x1,5mm2 450/750V w
pomieszczeniach wilgotnych i 300/500V w pozostałych. Ponadto w pomieszczeniach
łazienek(umywalni), kuchni przewody w strefach 0, 1 i 2 mogą być prowadzone tylko do
odbiorników, które znajdują się w tych strefach. Warstwa tynku na przewodach powinna mieć
grubość min.5mm. Przewody układać pod tynkiem stosując następujące strefach instalacyjne:
♦ górna pozioma strefa 0,15m.- 0.45m. pod górną powierzchnią sufitu
♦ dolna pozioma strefa 0,15m.- 0.45m. ponad powierzchnią podłogi
♦ środkowa pozioma strefa 0,9m.- 1.2m. ponad powierzchnią podłogi
♦ pionowa strefa od skraju ościeŜnicy drzwi 0,1m.- 0.3m.
♦ pionowa strefa od skraju ościeŜnicy okna 0,1m.- 0.3m.
♦ pionowa strefa od linii zbiegu ścian w kątach 0,1m.- 0.3m.
Na powierzchniach palnych przewód osłaniać rurami giętkimi samogasnącymi, nie
rozprzestrzeniające płomienia o średnicy wewnętrznej min.1,5 krotnej średnicy przewodu. Przy
przejściach przez ściany i stropy przewody osłaniać rurą sztywną.
Osprzęt. UŜywać osprzętu podtynkowego wykonanego z materiałów samogasnących. W
pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,umywalnie, kuchnie) stosować osprzęt o stopniu
ochrony min. IP 44 w pozostałych IP20. Przestrzegać montaŜu poza strefami 0, 1 i 2.
Puszki. Do montaŜu łączników dobierać puszki o średnicy 60mm. Do rozgałęzienia instalacji o
średnicy 80mm.
Łączniki Podstawowe parametry techniczne:
- napięcie znamionowe: 250V~ 50Hz
- prąd znamionowy: 10-16A
Montować w odległość 0,15m od ościeŜy drzwi i wysokość 1,15m. od poziomu posadzki.
strona 5z12
Instalacja elektryczna wewnętrzna
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
Oprawy oświetleniowe.
Oprawy muszą być przystosowane do pracy w sieci, której napięcie względem ziemi wynosi
230V~ ±5% i o częstotliwości 50Hz.
W salach i biurach montować oprany nastopowe o następujących podstawowych parametrach
technicznych:
- obudowa oprawy o klasie ochronności I i stopniu ochrony IP 20.
- oprawy muszę być wyposaŜone w elementy do kompensacji mocy biernej indukcyjnej
- optyka: oprawy oświetlenia bezpośredniego z rastrami parabolicznymi i z odbłyśnikami i
poprzeczkami w kształcie paraboli (PAR) gdzie bezpośrednia luminacja pod kątem 600 od
pionu jest mniejsza niŜ 200 cd/m2 oraz rastrem SLA i siatką ochronną w pomieszczeniu sali
gimnastycznej
- źródła światła: świetlówki liniowe o mocy 36W i 58W o oznaczeniu barwy światła 830
Dla pomieszczeń (sal ) przyjęto następujące wymagania oświetleniowe:
- wymagane eksploatacyjne natęŜenie oświetlenia – 300lx .
- granica ujednoliconej oceny olśnienia - 19
Dla pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej, plastycznej i komputerowej przyjęto
następujące wymagania oświetleniowe:
- wymagane eksploatacyjne natęŜenie oświetlenia – 500lx
- granica ujednoliconej oceny olśnienia - 19
Podstawowe dane techniczne opraw montowanych w ciągach komunikacyjnych:
Oświetlenie podstawowe.
Oprawy świetlówkowe naścienne - obudowa oprawy o klasie ochronności I i stopniu ochrony
IP 20. MoŜliwość dobudowy modułu awaryjnego.
- oprawy muszę być wyposaŜone w elementy do kompensacji mocy biernej indukcyjnej
- optyka: oprawy oświetlenia bezpośredniego z kloszem wykonanym z PMMA pryzmatyczny.
- źródła światła: świetlówki liniowe o mocy 36W o oznaczeniu barwy światła 830.
Dla tych pomieszczeń przyjęto następujące wymagania oświetleniowe:
- wymagane eksploatacyjne natęŜenie oświetlenia – 100lx, strefa schodów 150lx
- granica ujednoliconej oceny olśnienia – 25
i oprawy świetlówkowe naścienne - obudowa oprawy o klasie ochronności I i stopniu ochrony
IP 20.
- optyka: oprawy oświetlenia bezpośredniego w kolorze białym wykonane z poliwęglanu, klosz
wykonany z opalizowanego akrylu
- źródła światła: świetlówki kompaktowe o mocy 32W o oznaczeniu barwy światła 830.
Dla tych pomieszczeń przyjęto następujące wymagania oświetleniowe:
- wymagane eksploatacyjne natęŜenie oświetlenia – 100lx, strefa schodów 150lx
- granica ujednoliconej oceny olśnienia – 25.
Do oświetlenia wejścia głównego zastosować oprawę o klasie ochronności I i stopniu ochrony
IP 44 z halogenowym źródłem światła o mocy 150W współpracującą z czujnikiem ruchu.
Wymagane eksploatacyjne natęŜenie oświetlenia – 100lx, granica ujednoliconej oceny
olśnienia – 25.
Podstawowe dane techniczne opraw montowanych w łazienkach i pomieszczeniach
gospodarczych :
Oświetlenie podstawowe.
Oprawy świetlówkowe naścienne - obudowa oprawy o klasie ochronności I i stopniu ochrony
IP 20.
- oprawy muszę być wyposaŜone w elementy do kompensacji mocy biernej indukcyjnej
strona 6z12
Instalacja elektryczna wewnętrzna
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
- optyka: oprawy oświetlenia bezpośredniego z kloszem wykonanym z PMMA pryzmatyczny.
- źródła światła: świetlówki liniowe o mocy 18 i 36W o oznaczeniu barwy światła 830.
Dla tych pomieszczeń przyjęto następujące wymagania oświetleniowe:
- wymagane eksploatacyjne natęŜenie oświetlenia – 200lx
- granica ujednoliconej oceny olśnienia – 25
i oprawy świetlówkowe naścienne - obudowa oprawy o klasie ochronności I i stopniu ochrony
IP 20.
- optyka: oprawy oświetlenia bezpośredniego w kolorze białym wykonane z poliwęglanu, klosz
wykonany z opalizowanego akrylu
- źródła światła: świetlówki kompaktowe o mocy 32W o oznaczeniu barwy światła 830.
Dla tych pomieszczeń przyjęto następujące wymagania oświetleniowe:
- wymagane eksploatacyjne natęŜenie oświetlenia – 100lx
- granica ujednoliconej oceny olśnienia – 25
Oświetlenie dodatkowe:
Oprawy Ŝarowe naścienne - obudowa oprawy o klasie ochronności I i stopniu ochrony IP 20.
- optyka: oprawy oświetlenia bezpośredniego z kloszem mlecznym.
- źródła światła: lampy Ŝarowe standardowe przeźroczyste o mocy 60W.
Podstawowe dane techniczne opraw awaryjnych oświetlenia ewakuacyjnego:
W wybranych oprawach ciągów komunikacyjnych z oznaczeniem „Aw” stosować moduły
awaryjne 1 godzinne. Ponadto zastosować:
Oprawy świetlówkowe naścienne - obudowa oprawy o klasie ochronności I i stopniu ochrony
IP 20. Obudowa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Klosz z PMMA z
wybranym piktogramem
- optyka: oprawy oświetlenia bezpośredniego z kloszem wykonanym z PMMA z piktogramem.
- źródła światła: świetlówki miniaturowe o mocy 8W o oznaczeniu barwy światła 840. Typ
trzonka G 5.
Dla dla tego rodzaju oświetlenia:
- wymagane natęŜenie oświetlenia w kaŜdym punkcie drogi ewakuacyjnej 0,5lx
- czas pojawienia się oświetlenia 2s od momentu zaniku oświetlenia podstawowego.
- czas pracy oświetlenia min.1h
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie przy pomocy łączników umieszczonych w
danym pomieszczeniu. Wyjątek dotyczy sterowania oświetleniem ciągów komunikacyjnych
(sterowanie w tablicy TO za pomocą przycisków i oświetlenia zewnętrznego – automatycznie
poprzez układ czujnika ruchu ). Ponadto w układzie sterowania oświetleniem ciągów
komunikacyjnych na parterze przy wejściu głównym zastosowano łącznik 1-biegunowy
współpracujący z przełącznikiem rodzaju pracy zabudowanym w tablicy TO.
4.8. Instalacja gniazd wtykowych.
Przewody. Instalację wykonać jako podtynkową przewodem YDYp 3x2,5mm2 450/750V w
pomieszczeniach wilgotnych i 300/500V w pozostałych. Ponadto w pomieszczeniach
łazienek(umywalni), kuchni przewody w strefach 0, 1 i 2 mogą być prowadzone tylko do
odbiorników, które znajdują się w tych strefach. Warstwa tynku na przewodach powinna mieś
grubość min.5mm. Przewody układać pod tynkiem stosując następujące strefach instalacyjne:
♦ górna pozioma strefa 0,15m.- 0.45m. pod górną powierzchnią sufitu
♦ dolna pozioma strefa 0,15m.- 0.45m. ponad powierzchnią podłogi
♦ środkowa pozioma strefa 0,9m.- 1.2m. ponad powierzchnią podłogi
♦ pionowa strefa od skraju ościeŜnicy drzwi 0,1m.- 0.3m.
♦ pionowa strefa od skraju ościeŜnicy okna 0,1m.- 0.3m.
strona 7z12
Instalacja elektryczna wewnętrzna
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
♦ pionowa strefa od linii zbiegu ścian w kątach 0,1m.- 0.3m.
Na powierzchniach palnych przewód osłaniać rurami giętkimi samogasnącymi, nie
rozprzestrzeniające płomienia o średnicy wewnętrznej min.1,5 krotnej średnicy przewodu. Przy
przejściach przez ściany i stropy przewody osłaniać rurą sztywną.
Osprzęt. UŜywać osprzętu podtynkowego wykonanego z materiałów samogasnących. W
pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,umywalnie, kuchnie) stosować osprzęt o stopniu
ochrony min. IP 44 w pozostałych IP20. Przestrzegać ich montaŜu poza strefami 0, 1 i 2.
Puszki. Do montaŜu gniazd dobierać puszki o średnicy 60mm. Do rozgałęzienia instalacji o
średnicy 80mm.
Gniazda Podstawowe parametry techniczne:
- napięcie znamionowe: 250V~ 50Hz
- prąd znamionowy: 16A
Montować 1,05m. od poziomu posadzki. Stosować gniazda podwójne.
W pomieszczeniu przewidzianym na salę komputerową instalację do zasilenia komputerów
wykonać nadtynkowo w następujący sposób:
– przewody typu YDY 3x2,5mm2 450/750V układać w dwudzielnych korytach kablowych.
Wymiary poprzeczne koryt 90x40mm. Stosować nadtynkowe dwumodułowe puszki, w których
montować gniazda kodowane o tych samych wymaganiach technicznych co dla instalacji
podtynkowej.
Do jednego wydzielonego obwodu odbiorczego nie naleŜy przyłączać więcej niŜ 10 gniazd.
4.9. Uziemienie i połączenia wyrównawcze.
Uziemić tablicę główną. Minimalny przekrój materiału zastosowanego do wykonania uziomu 50mm2 dla Cu lub 80mm2 dla Fe. Uziom połączyć z istniejącym uziomem zewnętrznego
urządzenia odgromowego. Dopuszcza się stosowanie uziomu promieniowego i pionowego.
Uziom promieniowy wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm umieszczonej na
głębokości nie mniejszej 0,5m. w ziemi. Uziom pionowy pogrąŜyć w gruncie tak aby jego
dolna część znajdowała się min.3m a górna 0,5m. pod powierzchnią ziemi. Min. przekrój
przewodu uziemiającego - 16mm2 dla Cu lub 50mm2 dla Fe. W budynku zabudować główną
szynę wyrównawczą (GSW) oraz lokalne szyny wyrównawcze (LSW). Z GSW szyną połączyć
uziom obiektu przewody ochronne i wyrównawcze części dostępnych i obcych (metalowe
elementy instalacji wody, co, gazu). Do LSW podłączyć elementy występujące w obrębie
chronionej przestrzeni. LSW połączyć z GSW. Główne połączenia wyrównawcze wykonać
przewodem typu LGYŜo1x16mm2, dodatkowe 1x6mm2.
4.10. Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym.
Układ sieci TN-C-S. Układ instalacji TN-S.
Jako środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosować
izolację części czynnych.
Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosować
samoczynne wyłączenie zasilania poprzez stosowanie wkładek topikowych, wyłączników
nadprądowych i róŜnicowoprądowych, uziemień i połączeń wyrównawczych.
4.11. Wewnętrzna ochrona odgromowa (przepięciowa) obiektu.
Wewnętrzną ochronę odgromową zrealizować przez zastosowanie:
Przewodów wyrównawczych i uziemienia, które wykonać zgodnie z załoŜeniami punktu 4.10.
Ograniczników przepięć:
I i II stopień ochrony instalacji elektrycznej naleŜy zapewnić stosując ograniczniki przepięć
montowane na szynie TS 35mm w następującej konfiguracji:
strona 8z12
Instalacja elektryczna wewnętrzna
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
- SP-B+C/3+1 składający się z: SPI-35/440 szt.3; SPI-100/NPE szt.1; SPC-S-20/460/3 szt.1.
oraz przepustu SPB-D-125 szt.1 dla łatwiejszego oszynowania poszczególnych ochronników.
Ograniczniki naleŜy włączyć pomiędzy kaŜdy przewód czynny a ziemię.
Do połączenia ogranicznika naleŜy stosować przewód izolowany miedziany o min. przekroju
16mm2. Stosować jak najkrótsze przewody łączące ochronniki z torami prądowymi i szyną
wyrównawczą. I i II stopień ochrony umieścić w tablicy TGL.
Dodatkowy układ ochronny (III stopień ochrony instalacji) naleŜy zapewnić stosując
ograniczniki przepięć klasy D (SPD-S 1+1) przystosowane do montaŜu na szynie TS 35mm.
Minimalna odległość między ogranicznikami C a D powinna wynosić 5m. Dodatkowy układ
ochronny umieścić w tablicy TK.
4.12. Uwagi końcowe.
Instalację elektryczną wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych. Do wykonania zastosować następujące normy i rozporządzenia:
PN-IEC 60364 - ...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych...
PN-HD364 – 4...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych...
PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
PN-84/EN-12464-1 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
PN-92/E-05031 – Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym.
PN-EN 62304-1 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
PN-92/E-1200/... – Symbole graficzne stosowane w schematach...(wszystkie arkusze)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
(Dz.U. 2002 Nr 75 poz 690) w sprawie warunków technicznych jakim,
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
Wykonać powykonawcze pomiary oporności izolacji przewodów i uziemień oraz skuteczności
samoczynnego wyłączenia zasilania. Pomiary udokumentować.
strona 9z12
Instalacja elektryczna wewnętrzna
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
5. Obliczenia.
5.1. Dane do obliczeń
l.p
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Element układu
Nazwa odcinka
Dane
Dł. Odcinka(mb)
R ( Ω)
X (Ω )
R 219-01
sieć zasilająca
wlz
wlz
inst. odbiorcza
transformator
linia kablowa
ZK1-TG
TG - TGL
TGL - TB
20/0,4kV;250kVA
YAKY 4x120mm2
LY 5x1x16mm2
YDY 5x10mm2
YDY 5x4mm2
YDYp 3x2,5mm2
132
13
12
6
21
0,012
0,033
0,015
0,022
0,038
0,155
0,026
0,011
-
5.2. Bilans mocy.
Nazwa
Odbiornika
Część mieszkalna :
mieszkania nr 1-4
części wspólne
węzeł cieplny
Suma:
Część MOPS :
Razem:
Moc zainst
Pzi (kW)
3x5,3 +
1x4,3
0,5
0,5
21,2
22,5
40
Współ
Jednocz.
0,714
Moc szczyt.
Psz (kW)
14,42
1
1
1
-
0,5
0,5
15,42
22,5
37,92
5.3. Dobór przekroju przewodu i zabezpieczeń.
1. Przekrój przewodu ZK1 - TG
Pozostawić przewód typu LY 1 x 16mm2 x 5 o Idd = 72A
Isz = 57,7A
i wkładki topikowe typu WT 1F 63A
Isz ≤ Ibn ≤ Idd ∧ 1,6Ibn ≤ 1,45Idd
63A < 63A < 72A ∧ 108,8A < 104,4A warunek został spełniony
2. Przekrój przewodu TG - TGL
Isz = 35A
Zaprojektowano przewód typu YDY 5 x 10mm2 o Idd = 46A
i wkładki topikowe typu D02 gl 35A
Isz ≤ Ibn ≤ Idd ∧ 1,6Ibn ≤ 1,45Idd
35A = 35A < 46A ∧ 56A < 66,7A warunek został spełniony
3. Przekrój przewodu TB – gn.230V~
Isz = 16A
Zaprojektowano przewód typu YDYp 3 x 2,5mm2 o Idd = 27A
i wyłącznik nadprądowy typu –CLS6 B 16A
Isz ≤ Ibn ≤ Idd ∧ 1,6Ibn ≤ 1,45Idd
16A = 16A < 27A ∧ 25,6A < 39,15A warunek został spełniony
strona 10z12
Instalacja elektryczna wewnętrzna
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
5.4.Obliczenie spadków napięć.
ZK3
TG
T GL
5xYLY 1 x 16
YDY 5 x 10
13 m.
12 m
T B2
YDY 5 x 10
6 m.
gn.230V~.
YDYp 3 x 2,5
21m
Spadek napięcia dla odcinka wlz
U0 =
 3∗100 ∗ l∗I
U
ƛ∗s
173 13∗63 12∗10
∗

=0,76
U0 =
400 53∗16 53∗10
0
0
∆u%wlz = 0,76
Spadek napięcia instalacji odbiorczej dla obw. gniazda 230V~:
U0 =
0
U0 =
0
U0 =
0
U0 =
0
 3∗100 ∗ l∗I
U
ƛ∗s
173 6∗25
∗
=0,3
400 53∗4
2∗100
l∗I
∗
U
ƛ∗s
200 21∗16
∗
=2,2
230 53∗2,5
∆u%odb. = 2,5
∆u%wlz + ∆u%odb. = 3,26
∆u%dop = 4,0
∆u %wlz +%odb < ∆u%dop - warunek spełniony
strona 11z12
Instalacja elektryczna wewnętrzna
ul. Grota-Roweckiego 3 w Wałbrzychu
5.5. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania.
Dla zabezpieczenia obw. gniazda 230V~
Na pętlę zwarcia składają się impedancje :
– transformatora
– sieci zasilającej
– wlz
– obwód gniazd 230V~
R 219-01 X1
ZK3
TG
YAKY 4x120 5xYLY 1 x 16
132 m
13 m.
T GL
YDY 5 x 10
12 m
TB
YDY 5 x 4
6 m.
gn.230V~.
YDYp 3 x 2,5
21 m
Z= ( ΣR ) 2 + ( ΣX ) 2
Z = 0,52 Ω
Izw = 0,8 x 230 / 0,52 = 353,8 A
Izw = 353,8 A
In = 16 A
k
= 5
Ia = 80A
Izw > Ia - warunek samoczynnego wyłączenia zasilani
Z x Ia ≤ Uo
0,52 x 80 = 41,6
41,6 < 230 - warunek samoczynnego wyłączania zasilania jest spełniony
strona 12z12
Download