Przykładowy zbiór efektów kształcenia na studiach I stopnia dla

advertisement
Przykładowy zbiór efektów kształcenia na studiach II stopnia dla kierunku:
ZARZĄDZANIE
1. Umiejscowienie kierunku w obszarze
Kierunek studiów zarządzanie należy do podobszaru nauk ekonomicznych w ramach obszaru
kształcenia nauki społeczne. Dobrze wpisuje się w ten obszar kształcenia albowiem wiedza i
umiejętności zdobywane podczas studiów na kierunku zarządzanie odwołują się nie tylko do
dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii i nauk o
zarządzaniu, ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia, socjologia, prawo,
politologia reprezentowanych przez odpowiednie kierunki studiów w ramach tego samego
obszaru kształcenia. Niewątpliwie łączy je przedmiot badania – zbiorowość jednostek
ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje w związku z dążeniem do
osiągania określonych celów (np. ekonomicznych) w skali zbiorowości oraz indywidualnej.
Kluczowa dla całego obszaru kształcenia koncepcja człowieka i społecznego charakteru jego
aktywności pozwala zauważyć, iż kształcenie w obszarze nauk społecznych wchodzi w zakres
szeroko rozumianych studiów humanistycznych. Jednocześnie jednak należy dostrzec, że od
absolwentów studiów z obszaru nauk społecznych, w tym absolwentów kierunku
zarządzanie, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw. Są to kompetencje,
zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne pozwalające na odgrywanie aktywnej,
obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności w życiu gospodarczym.
Wiedza zdobywana na kierunku zarządzanie ma charakter wysoce aplikacyjny, obejmuje
przede wszystkim teorie i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań
dyscypliny nauki o zarządzaniu, a więc powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie,
rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych, głownie przedsiębiorstw, lecz
również organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i
samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji
kulturalnych i innych). Zagadnienia funkcjonowania i rozwoju organizacji mogą być
rozpatrywane w różnych przekrojach, np. według rodzajów organizacji, według obszarów
działalności, według zasobów itd., co stwarza możliwość kształtowania bogatej oferty
specjalności, ukierunkowanych na określone środowisko pracy (np. zarządzanie
jednostkami służby zdrowia, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi itd.).
Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość
osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach
praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu. Z uwagi na nasycenie programu
studiów treściami wysoce aplikacyjnymi nie proponuje się wyodrębniania tzw. profilu
praktycznego studiów na kierunku zarządzanie.
Przyjmuje się, że kandydaci na II stopień studiów osiągnęli większość efektów kształcenia
przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku zarządzania lub są gotowi je uzupełnić
(por. punkt 5.)
Zarządzanie jako kierunek studiów występuje samodzielnie, ale może być partnerem w
programach studiów (na poziomie kierunku i/lub specjalności) o charakterze
międzyobszarowym np. zarządzanie i inżynieria produkcji.
2. Cel studiów (profil ogólnoakademicki)
Przekazanie zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i
nauk pokrewnych oraz kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o jej
przydatności i skuteczności.
Przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli samodzielnych przedsiębiorców,
menedżerów, specjalistów i konsultantów poprzez kształtowanie zaawansowanych
umiejętności identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów w warunkach
złożoności i niepewności środowiska (połączonych z umiejętnością doboru metod i
narzędzi analitycznych).
Kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów etycznych i społecznych biznesu
oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w
środowisku pracy i poza nim.
Przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.
3. Deskryptory obszarowe uwzględniane w opisie kierunku
Obszar studiów społecznych – wszystkie efekty kształcenia (zob. punkt 8)
4. Efekty kształcenia
4.1. Ogólne efekty kształcenia
Absolwent studiów II stopnia na kierunku zarządzanie wykazuje się:
■ wiedzą kompleksową i pogłębioną z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zaawansowaną
wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą
funkcjonowania, rozwoju i odnowy strategicznej organizacji i systemów gospodarczych w
warunkach postępujących procesów integracji europejskiej, globalizacji, zagrożeń
demograficznych i środowiskowych,
■ zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą
identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów i problemów
przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia, przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć
teoretycznych i paradygmatów badawczych,
■ umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej
diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy,
a także poza nim,
■ przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i
rozumienia kwestii odmienności kulturowych,
■ umiejętnością rozstrzygania sytuacji konfliktu społecznego, a także mediacji i
przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów
■ zdolnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością samodzielnego
zaprojektowania i przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu różnorodnych i
trudnodostępnych źródeł informacji,
■ świadomością niezbywalności osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w
środowisku pracy i poza nim.
4.2. Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienia do opisu efektów kształcenia
dla obszaru nauk społecznych
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
K – kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
OS2 – efekty kształcenia w obszarze studiów społecznych dla II stopnia
Symbole
efektów
kształcenia
na
kierunku
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku
Zarządzanie absolwent:
WIEDZA
Interpretuje treści współczesnych doktryn
ekonomicznych i teorii przedsiębiorstwa posługując się
terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym
poziomie
Wyjaśnia istotę i dynamikę współczesnych systemów
gospodarczych i politycznych oraz ich współzależność
integrując wiedzę z obu dyscyplin w obszarze studiów
społecznych
Identyfikuje i wyjaśnia w świetle współczesnych ujęć
teoretycznych skutki ekonomiczne i zarządcze różnic
kulturowych w skali organizacji i regionów
Wskazuje na skutki ekonomiczne i społeczne różnic w
zaawansowaniu gospodarczym państw i regionów
Zna współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i
konkurencji między systemami gospodarczymi i
przedsiębiorstwami
Wyjaśnia istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju
gospodarczego
Uzasadnia znaczenie społecznej odpowiedzialności
biznesu i wskazuje na jej przejawy w praktyce
Odniesienie do
opisu efektów
kształcenia dla
obszaru nauk
społecznych *
OS2_W01
OS2_W01
OS2_W02
OS2_W01
OS2_W02
OS2_W02
OS2_W02
OS2_W03
OS2_W03
K_W08
Zna współczesny dorobek teoretyczny psychologii
(poznawczej, decyzji) oraz socjologii organizacji i
odnosi go do rzeczywistych problemów zarządzania
OS2_W04
OS2_W03
OS2_W07
K_W09
Wyjaśnia na przykładach współczesne koncepcje
organizacji pracy zespołowej
Identyfikuje style przywództwa i ich uwarunkowania
OS2_W04
Zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady
tworzenia instrumentów badawczych
Zna specjalistyczne zastosowania zaawansowanych
metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych
gromadzenia, analizy i prezentacji danych w organizacji
Zna specjalistyczne zastosowania metod
ekonometrycznych i analizy systemowej służące
modelowaniu i prognozowaniu stanów i procesów
przedsiębiorstwa
Zna specjalistyczne zastosowania metod i systemów
wspomagających procesy podejmowania decyzji w
warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych,
decyzji wieloaspektowych
Zna zaawansowane metody badań w poszczególnych
obszarach działalności przedsiębiorstwa (w powiązaniu
ze studiowaną specjalnością)
Zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i
zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa
Zna i interpretuje przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii
Europejskiej regulujące funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych oraz przepływ towarów, usług i ludzi na
jednolitym rynku europejskim
Formułuje zasady dokonywania analiz i ocen systemów
organizacji zespołowych
Wyjaśnia podstawy i znaczenie procesów
restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej organizacji
Identyfikuje podstawowe strategie zmieniania systemów
społecznych
Identyfikuje podstawowe strategie negocjacyjne
OS2_W05
Wyjaśnia istotę i znaczenie instytucjonalizacji działań
zespołowych
Zna metodykę projektowania struktur organizacyjnych
oraz implementacji ich wzorców
Przedstawia wizję przedsiębiorstwa (organizacji)
przyszłości integrującą poglądy klasycznej i
współczesnej teorii organizacji i zarządzania
UMIEJĘTNOŚCI
Stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej,
wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o
zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)
OS2_W07
K_W10
K_W11
K_W12
K_W13
K_W14
K_W15
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
K_W20
K_W21
K_W22
K_W23
K_W24
K_U01
OS2_W04
OS2_W05
OS2_W05
OS2_W05
OS2_W05
OS2_W05
OS2_W06
OS2_W06
OS2_W07
OS2_W07
OS2_W07
OS2_W07
OS2_W08
OS2_W08
OS2_U06
OS2_U10
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10
K_U11
K_U12
K_U13
K_U14
Stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej,
wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk
pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze
specjalnością)
Samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej
i doradztwa w zakresie tworzenia nowych podmiotów
Dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w
organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy
zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i
paradygmatów badawczych
Identyfikacji i formułowania (strukturalizacji)
problemów badawczych pozwalających na analizę
złożonych problemów, procesów i zdarzeń w skali
organizacji, gospodarki krajowej, a także w skali
globalnej
Doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz
analizy problemów i obszarów działalności organizacji i
jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności
Modelowania i przewidywania przebiegu wybranych
procesów w przedsiębiorstwie (instytucji) przy użyciu
zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi
informatycznych oraz udziale specjalistów
Projektowania i stosowania w zarządzaniu systemu
mierników dokonań przedsiębiorstwa/organizacji
Integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu
tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów
Uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji
strategicznych oraz proponowania procedur
rozstrzygnięć z wykorzystaniem zaawansowanych
metod i narzędzi wspomagających procesy
podejmowania decyzji
Dokonywania całościowej diagnozy sytuacji i krytycznej
oceny możliwych wariantów strategii
Przeprowadzania kompleksowego audytu wybranych
obszarów przedsiębiorstwa lub całej organizacji
Posługiwania się normami i standardami w procesach
planowania, organizowania, motywowania i kontroli
(pracy, jakości itp.) na poziomie zintegrowanym
Posługiwania się przepisami prawa krajowego oraz
europejskiego w zakresie działalności gospodarczej w
celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji
OS2_U06
OS2_U10
OS2_U06
OS2_U10
OS2_U01
OS2_U02
OS2_U02
OS2_U03
OS2_U02
OS2_U03
OS2_U04
OS2_U03
OS2_U01
OS2_U02
OS2_U03
OS2_U06
OS2_U07
OS2_U02
OS2_U07
OS2_U04
OS1_U07
OS2_U03
OS1_U05
OS1_U05
OS2_U04
OS2_U05
K_U15
K_U16
K_U17
K_U18
K_U19
K_U20
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
K_K07
K_K08
Projektowania zmian w organizacji i zarządzania
zmianami
Identyfikacji źródła oporów przeciwko zmianom i
opracowywania planu ich neutralizacji
Projektowania i wdrażania systemów motywacyjnych w
organizacji
Zarządzania (współzarządzania) projektami w skali
organizacji krajowej lub międzynarodowej przy
zastosowaniu właściwie dobranej metodyki
Doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i
efektywnego wykonania zadań menedżerskich
OS2_U06
Interpretacji wybranych problemów współczesnej
gospodarki i biznesu w świetle dorobku i poglądów
autorytetów ekonomii i naukowego zarządzania
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest przygotowany do inicjowania i aktywnego
uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych
w środowisku pracy i poza nim
definiowania i samodzielnego kierowania złożonymi
projektami społecznymi, biorąc odpowiedzialność za
aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć
OS2_U09
komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza
nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie
będącym specjalistami organizacji i zarządzania (w
języku ojczystym i angielskim)
prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w
imię osiągania wspólnych celów
podjęcia pracy i adaptacji w środowiskach
międzynarodowych, w szczególności europejskich
przedsiębiorstw i instytucji
samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji w świecie
samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia
badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych i
trudnodostępnych źródeł informacji
przestrzegania i propagowania etycznej postawy i
wrażliwości społecznej w ramach wyznaczonych ról
organizacyjnych i społecznych
OS2_U08
OS2_U08
OS2_U06
OS2_U10
OS2_U10
OS2_U06
OS2_K01
OS2_K02
OS2_K01
OS2_K04
OS2_K07
OS2_K03
OS2_K03
OS2_K01
OS2_K04
OS2_K05
OS2_K05
OS2_K06
K_K09
K_K10
podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach
kryzysowych np. konfliktu społecznego
brania odpowiedzialności przed współpracownikami
oraz przed społeczeństwem za stawiane zadania.
OS2_K06
OS2_K01
OS2_K07
OS2_K02
*opisy obszarowych efektów kształcenia odpowiadające symbolom znajdują się w punkcie 8
5. Szczególne wymagania
○ Językiem obcym, podstawowym dla kierunku jest język angielski. Zajęcia z języka
angielskiego powinny być obligatoryjne dla wszystkich studentów.
○ Dominującą formą zajęć powinny być seminaria, konwersatoria, zespołowe projekty
doradcze, gry symulacyjne, studia przypadków i inne wymagające od studentów samodzielnej
pracy przy formułowaniu, analizie i rozwiązywaniu problemów.
○ W nauczaniu nakierowanym na efekty kształcenia odnoszące się do umiejętności
(kierunkowe i powiązane ze specjalnością) zaleca się stosowanie w szerokim zakresie
narzędzi informatycznych oraz praktycznych przykładów modelowania ekonometrycznego.
○ W przypadku zróżnicowanego przygotowania studentów przyjętych na II stopień studiów
uczelnia powinna stwarzać możliwości osiągania wymaganych efektów kształcenia dla I
stopnia w ramach programów /ścieżek uzupełniających (do wysokości 30 punktów ECTS).
○. Treści dotyczące poszanowania własności intelektualnej powinny pojawiać się w toku
różnych zajęć, w ramach których wykonywane są prace pisemne i prezentacje, a przede
wszystkim w ramach seminarium dyplomowego.
6. ECTS
○ Przypisanie punktów w systemie ECT powinno odbywać się zgodnie z zasadą nakładu
czasu pracy studenta w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów, w ramach których są
(powinny być) osiągane określone efekty kształcenia.
○ Można zaproponować następującą strukturę rozdziału ogólnej liczby punktów (120 dla
studiów II stopnia):
efekty kształcenia odnoszące się do wiedzy kierunkowej - 20%
efekty kształcenia odnoszące się do wiedzy ogólnej i wspomagającej - 10%
efekty kształcenia odnoszące się do profesjonalnych umiejętności - 30%
efekty kształcenia odnoszące się do kompetencji interpersonalnych i społecznych - 10%
efekty kształcenia odnoszące się do specjalizacji (wiedzy i umiejętności) - 30%
7. Powołanie się na wzorce międzynarodowe
Przy opracowywaniu zbioru efektów kształcenia wykorzystano wyniki badań
przeprowadzonych w ramach projektu Tuning Educational Structures in Europe w roku 2002
oraz 2008 przez Business Subject Area Group (SAG). Badania miały na celu
zidentyfikowanie listy kompetencji ogólnych (generic) a także zawodowych (subject oriented) i określenie ich względnej ważności oraz stopnia osiągania. Badania
przeprowadzono na reprezentatywnych grupach nauczycieli akademickich kilkudziesięciu
europejskich wyższych uczelni, studentów, absolwentów oraz pracodawców. Wyniki obu
badań wraz z wieloma komentarzami oraz wskazówkami odnoszącymi się do projektowania
programów studiów na podstawie efektów uczenia się zostały przedstawione w publikacji:
■ Tuning Educational Structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery
of Degree Programmes in Business. Project coordinated by the University of Deusto, Spain
and the University of Groningen, The Netherlands
http://tuning.unideusto.org/tuningeu
www.rug.nl/let/tuningeu
Wykorzystano również jedną z publikacji z serii Subject Benchmark Statements poświęconą
kształceniu w zakresie biznesu i zarządzania:
■ General business and management. The Quality Assurance Agency for Higher
Education and Association of Business Schools, 2007
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements
Uwzględniono ponadto:
■ Informacje o programach w zakresie zarządzania oraz osobiste doświadczenia w tym
zakresie pochodzące z University of Limerick w Irlandii oraz kilku innych uczelni
europejskich i amerykańskich
■ Deskryptory Dublińskie
■ Deskryptory ERK i KRK
8. Analiza zgodności przygotowanego przykładu opisów efektów kształcenia dla
kierunku z deskryptorami obszarowymi
Efekty kształcenia dla II stopnia studiów w obszarze nauk społecznych i ich odniesienie
do szczegółowych efektów kształcenia na kierunku Zarządzanie
Efekty
kształcenia
w obszarze
nauk
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE
NAUK SPOŁECZNYCH
– II stopień
społecznych
- II stopień
OS2_W01
Efekty
kształcenia dla
kierunku
Zarządzanie
– II stopień
WIEDZA
Posiada wiedzę szerszą oraz pogłębioną w odniesieniu do K_W01; K_W02;
wybranych struktur i instytucji społecznych, i/lub ich
K_W03
elementów
OS2_W02
pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i
instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych,
względnie do wybranych kręgów kulturowych.
K_W02; K_W03;
K_W04; K_W05
OS2_W03
szerszą oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych
kategorii więzi społecznych
K_W06; K_W07;
K_W08
OS2_W04
o człowieku jako twórcy kultury pogłębioną w
odniesieniu do wybranych obszarów aktywności
człowieka
K_W08; K_W09;
K_W10
OS2_W05
o metodach i narzędziach oraz technikach pozyskiwania
danych, pozwalających opisywać struktury i instytucje
społeczne pogłębioną o wybranych metodach i
narzędziach opisu oraz modelowania struktur
społecznych i procesów w nich zachodzących, a także
identyfikowania prawidłowości rządzących nimi
K_W11; K_W12;
K_W13; K_W14;
K_W15; K_W16
OS2_W06
o normach i regułach organizujących struktury i
instytucje społeczne i rządzących nimi pogłębioną w
odniesieniu do wybranych systemów norm i reguł.
K_W17; K_W18
OS2_W07
szerszą i pogłębioną w odniesieniu do procesów zmian
wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz
prawidłowości rządzących tymi zmianami
K_W08; K_W19;
K_W20; K_W21;
K_W22;K_W23
OS2_W08
o poglądach i ich ewolucji pogłębioną w odniesieniu do
wybranych struktur i instytucji społecznych i/lub
wybranych kategorii więzi społecznych.
UMIEJĘTNOŚCI
Dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk
społecznych pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie
wzajemnych relacji między zjawiskami społecznymi
rozmaitej natury.
K_W23; K_W24
OS2_U01
K_U04; K_U07
OS2_U02
Wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i
analizowania procesów społecznych, poszerzoną o
formułowanie własnych opinii oraz krytyczny dobór
danych i metod analizy.
OS2_U03
K_U05; K_U06;
Rozumienia przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk
społecznych, poszerzone o formułowanie własnych opinii K_U07; K_U08;
na ten temat. oraz stawianie prostych hipotez
K_U11
badawczych i ich weryfikowanie.
OS2_U04
Prognozowania poszerzone o przewidywanie i
modelowanie złożonych procesów społecznych (zjawisk
z różnych obszarów życia społecznego) z
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi.
K_U07; K_U10;
K_U13
OS2_U05
Posługiwania się systemami normatywnymi poszerzone
w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych (i
rodzaju norm)
K_U12; K_U13;
K_U14
OS2_U06
Wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i
formach, poszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i
przydatności stosowanej wiedzy.
K_U01; K_U02;
K_U03; K_U15;
K_U18; K_U19
OS2_U07
Samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego
problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia
rozstrzygnięć w tym zakresie.
K_U09; K_U10;
K_U11; K_U05;
K_U06
OS2_U08
Przewidywania ludzkich zachowań, analizowania ich
motywów oraz społecznych konsekwencji, pogłębioną w
odniesieniu do wybranych rodzajów ludzkich zachowań
lub obszarów, w jakich powstają.
K_U16; K_U17
OS2_U09
Rozumienia i analizowania kulturowego dorobku
człowieka, poszerzone o umiejętność pogłębionej
teoretycznie oceny tego dorobku w wybranych obszarach
ludzkiej aktywności kulturalnej z zastosowaniem metody
badawczej..
K_U20;
OS2_U10
Potrafi dobierać środki i metody pracy w celu
efektywnego wykonania pojawiających się zadań
zawodowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest przygotowany do wykonywania funkcji inicjatora i
organizatora życia społecznego, potrafi kierować
zespołami i przedsięwzięciami, proponować ich kształt
programowy, organizacyjny i prawny, zna techniki
K_U18; K_U19;
K_U03;
K_U01; K_U02
OS2_K01
K_U04; K_U05;
K_U06; K_U07;
K_U09
K_K01; K_K02;
K_K04; K_K09
OS2_K02
negocjacyjne, potrafi pełnić rolę arbitra, mediatora i
negocjatora w sytuacji konfliktu społecznego.
Umiejętność uczestnictwa w budowaniu projektów
społecznych, poszerzona o umiejętność przewidywania
wielokierunkowych skutków społecznych swej
działalności oraz zdolność do ponoszenia za nią
odpowiedzialności.
K_K02; K_K10
OS2_K03
Potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami
nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie,
przekazywać i bronić swoich poglądów, umie
wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i
światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i
erystyczne.
K_K03; K_K04;
OS2_K04
Jest przygotowany do tworzenia (współtworzenia)
instytucji publicznych, organizacji gospodarczych,
prywatnych i non- profit w obszarze działalności
społecznej, a także do podejmowania samodzielnej
działalności w interesie publicznym lub własnym.
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i
umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny.
Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób
profesjonalny i etyczny, poszerzoną o umiejętność
aktywnego propagowania takich postaw.
K_K02; K_K05
Potrafi odpowiedzialnie projektować i wykonywać
zadania zawodowe.
K_K02; K_K10
OS2_K05
OS2_K06
OS2_K07
Opracował zespół w składzie:
Ewa Konarzewska-Gubała, UE we Wrocławiu – przewodnicząca
Piotr Banaszyk, UE w Poznaniu
Maria Romanowska, SGH w Warszawie
K_K06; K_K07
K_K08; K_K09
Download