Statut Gminnego Domu Kultury w Czarnej - bip.czarna.pl

advertisement
Załącznik do Uchwały Nr XXV/224/09
Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2009r.
Statut Gminnego Domu Kultury w Czarnej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Gminny Dom Kultury w Czarnej, zwany dalej „Domem Kultury”,
działa na podstawie:
1. uchwały Nr XXV/234/09 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji kultury
„Gminny Dom Kultury w Czarnej”;
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami);
3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późniejszymi zmianami),
4. niniejszego statutu.
§2
1. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury.
2. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Czarna.
3. Dom Kultury powstał w wyniku połączenia samorządowych jednostek kultury:
Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej oraz świetlic wiejskich w Polanie,
Czarnej Dolnej, Rabem, Żłobku, Lipiu i Michniowcu .
4. Dom Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Gminę Czarna.
§3
Gmina Czarna zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Domu Kultury.
§4
1. Siedzibą Domu Kultury jest Czarna Górna nr 113.
2. Dom Kultury działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§5
Nadzór nad Domem Kultury sprawuje Wójt Gminy Czarna.
Rozdział II
Cel i zadania Domu Kultury
§6
1. Dom Kultury jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiąganie zysku, której
celem jest działalność kulturalna i informacyjna.
2. Główne kierunki działań skierowane będą m.in. na:
a) podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców Gminy, kształtowanie postaw
społecznych, zwłaszcza młodzieży,
b) podnoszenie kultury życia codziennego i wypoczynku,
c) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
kulturą i sztuką,
e) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę.
§7
Dom Kultury realizuje cele i kierunki określone w § 6 głównie poprzez:
a) propagowanie kultury i tradycji regionu Bieszczad, zwiększanie poczucia tożsamości
regionalnej;
b) propagowanie regionalnych zwyczajów oraz kuchni regionalnej;
c) pomoc zespołowym formom twórczości i inicjowanie ich uczestnictwa w kulturze;
d) organizację imprez artystycznych i rozrywkowych;
e) organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych
przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny;
f) organizację szkoleń, konferencji i seminariów;
g) organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez
sztukę, w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół
zainteresowań;
h) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego;
i) wspieranie i promocję regionalnego rękodzieła, sztuki i folkloru,
j) wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym;
k) organizację zajęć z zakresu tańca, plastyki, fotografiki i w miarę zapotrzebowania
środowiskowego z innych dziedzin;
l) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć
artystycznych poetyckich i literackich mieszkańców regionu;
m) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu
wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży;
n) współpracę z placówkami kulturalnymi i oświatowo-wychowawczymi w zakresie
rozwoju kultury;
o) podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki,
p) działalność informacyjna i promocyjna;
r) prowadzenie współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem miast
partnerskich Gminy Czarna;
s) współpracę z organizacjami pozarządowymi;
t) współpracę z twórcami i artystami.
§8
Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych, a uzyskany dochód przeznacza się na działalność statutową.
§9
Dla realizacji swoich zadań Dom Kultury współpracuje z krajowymi i zagranicznymi
stowarzyszeniami, instytucjami oraz zespołami o podobnych celach, a także szkołami,
środowiskami naukowymi, twórczymi, artystycznymi itp.
Rozdział III
Organizacja Domu Kultury
§ 10
1. Dyrektor zarządza działalnością Domu Kultury i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt na zasadach i w trybie przewidzianym w
obowiązujących przepisach.
§ 11
1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Domu Kultury, czuwa nad mieniem Domu
Kultury i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
b) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem i tworzenie warunków do realizacji
zadań w nim określonych;
c) reprezentowanie Domu Kultury na zewnątrz;
d) nadzór nad majątkiem Domu Kultury;
e) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych
i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
f) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
g) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
h) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Domu Kultury oraz
podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
i) organizowanie w sposób właściwy pracy personelu oraz stwarzanie warunków do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
§ 12
1. Przy Domu Kultury może działać Rada Programowa, jako organ opiniodawczy i doradczy
dyrektora.
2. Zasady jej powołania ustala Wójt.
§ 13
W Domu Kultury mogą być zatrudnieni pracownicy merytoryczni i obsługi w liczbie zależnej
od potrzeb i możliwości finansowych.
Pracowników Domu Kultury zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor.
§ 14
Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny Domu Kultury
nadany przez dyrektora.
§ 15
Połączenie lub podział oraz likwidacja Domu Kultury może nastąpić na mocy uchwały Rady
Gminy w Czarnej.
Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej
§ 16
Majątek Domu Kultury może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z
zakresu jego działania.
§ 17
1. Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przekazaną i nabytą częścią mienia oraz
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystywania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy.
3. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji
kultury.
§ 18
1. Przychody Domu Kultury przeznaczane są na pokrycie kosztów bieżącej działalności
i zobowiązania.
2. Przychodami Domu Kultury są:
a) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności merytorycznej i gospodarczej, w tym
z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
b) dotacje z budżetu Gminy Czarna;
c) przychody pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu
państwa;
d) dobrowolne wpłaty, darowizny, spadki, a także wpływy z innych źródeł.
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Domu Kultury ustala Rada Gminy w Czarnej.
§ 19
Dom Kultury odpowiada za majątek własny i powierzony mu przez Gminę Czarna, którym
gospodaruje z należytą starannością.
§ 20
Do składania oświadczeń w imieniu Domu Kultury w zakresie jego praw i obowiązków
majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora Domu Kultury
i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 21
1. Statut Domu Kultury nadaje Rada Gminy w Czarnej.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
Download