Plan wykładów z "Chorób zakaźnych" dla V roku (IX semestr 2003

advertisement
Plan wykładów z przedmiotu "Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich" dla IV roku (7 semestr 2016/2017),
Audytorium 7, piątki , godz. 12.00 – 14.00.
Lp.
Data
1.
07.10.16
2.
14.10.
3
21.10.
4
28.10.
5
04.11.
6
18.11.
7
25.11.
8
02.12.
9
09.12.
10.
16.12.
11.
23.12.
12.
13.01.17
Temat
Wykładowca
Zagadnienia ogólne z zakresu zwalczania chorób zakaźnych – regulacje prawne. Podstawowe
pojęcia z dziedziny chorób zakaźnych, wiedza o epidemiach (warunki ich rozwoju, przebieg )
Drogi szerzenia się chorób zakaźnych. Dochodzenie epidemiologiczne. Postępowanie
przeciwepidemiczne. Sanityzacja, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja.
Pryszczyca bydła i innych gatunków – etiopatogeneza, epidemiologia oraz możliwości
zwalczania.
Choroba niebieskiego języka, księgosusz i pomór małych przeżuwaczy – etiopatogeneza,
epidemiologia, zwalczanie.
Gruźlica bydła i innych gatunków, gruźlica jako zoonoza. Bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń.
Bruceloza jako zoonoza. Zakażenia bydła, owiec i kóz wirusem Schmallenberg –
etiopatogeneza, epidemiologia oraz możliwości zwalczania
Gorączka Q , krwotoczna choroba zwierzyny płowej, zaraza płucna bydła – etiopatogeneza,
epidemiologia, rozpoznawanie oraz możliwości zwalczania
Gorączka doliny Rift , choroba guzowatej skóry bydła, gorączka Zachodniego Nilu –
etiopatogeneza, epidemiologia, rozpoznawanie i możliwości zwalczania.
Wąglik, tularemia – etiopatogeneza, epidemiologia, rozpoznawanie i możliwości zwalczania
Dr Tadeusz Jakubowski
Zakaźna bezmleczność owiec, kulawka owiec, zakażenia pokswirusami u zwierząt i wirusowe
zapalenie strzyków krów, chlamydiozy i chlamydofilozy u zwierząt, choroba skokowa –
etiopatogeneza, epidemiologia, rozpoznawanie i zwalczanie
Najważniejsze choroby zakaźne kóz – ospa owiec i ospa kóz, zakaźna bezmleczność u owiec i
kóz, wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz, serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych:
etiopatogeneza, epidemiologia, diagnostyka i zwalczanie
Choroby zakaźne zaburzające rozród świń; zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS),
parwowiroza świń, zespół SMEDI i inne - etiopatogeneza, epidemiologia, rozpoznawanie,
postępowanie
Choroba Aujeszkyego świń – stan prawny, etiopatogeneza, epidemiologia , rozpoznawanie,
zwalczania. Cirkowirusowe zakażenia u świń - etiopatogeneza, epidemiologia oraz możliwości
zwalczania.
Choroby zakaźne układu nerwowego świń; enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń,
Dr hab. Jarosław Kaba
Dr Tadeusz Jakubowski
Dr Tadeusz Jakubowski
Dr Tadeusz Jakubowski
Dr Tadeusz Jakubowski
Dr Tadeusz Jakubowski
Dr Tadeusz Jakubowski
Dr hab. Jarosław Kaba
Dr Tadeusz Jakubowski
Dr Tadeusz Jakubowski
Dr Tadeusz Jakubowski
13.
14.
20.01.
27.01.
choroba wymiotna świń, streptokokoza, choroba Glassera oraz choroby zaburzające czynności
ruchu u świń, choroby stawów - etiopatogeneza, epidemiologia, rozpoznawanie, postępowanie.
Choroba pęcherzykowa świń i inne choroby zakaźne skóry świń - stan prawny , epidemiologia,
rozpoznawanie, , postępowanie
Choroby zakaźne królików i zajęcy - epidemiologia, rozpoznawanie, postępowanie.
Zarządzanie ryzykiem.
Prowadzący przedmiot:
Dr Tadeusz Jakubowski
Dr Tadeusz Jakubowski
dr Tadeusz Jakubowski
Egzamin z Chorób zakaźnych Zwierząt gospodarskich
Termin I Egzaminu: 31.01.2017r. (pisemny)
Termin II Egzaminu: 16.02.2017r. – ustny , pisemny (zależne od wyniku I
terminu) – do uzgodnienia ze starostą roku
Obecność na wykładach jest premiowana.
Download