opinia_do_uchwa-y_o_ZSOiT

advertisement
Białystok, 09.02.2012 r.
OPINIA DO PROJEKTU UCHWAŁY Rady Miejskiej Białegostoku
W sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
przy ul. Antoniuk Fabryczny 1.
Komisja Międzyzakładowa Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku NEGATYWNIE opiniuje
„projekt uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie zamiaru likwidacji
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 1.
Uzasadnienie
Uważamy, że nie powinien być wstrzymany nabór do szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
przy ul. Antoniuk Fabryczny 1 (poza I Liceum Profilowanym), a w konsekwencji
nie powinna nastąpić definitywna likwidacja tego Zespołu.
Jak projektodawca tej uchwały słusznie napisał w uzasadnieniu, że „Obecnie
liczba uczniów w liceach ogólnokształcących jest wyższa, niż w szkołach
zawodowych. Rynek pracy zaś zgłasza zapotrzebowanie na średnią kadrę
techniczną, specjalistów oraz zawody robotnicze. Ograniczona jest także
możliwość wchłonięcia przez rynek pracy absolwentów szkół wyższych,
szczególnie po kierunkach humanistycznych.” Dlatego niezrozumiała jest chęć
wygaszenia (likwidacji) właśnie kierunków technicznych, w których m.in. jest
kształcona młodzież w ZSOiT.
Ponadto projekt tej uchwały wiąże się z projektem uchwały zakładającym
przeniesienie siedziby X Liceum Ogólnokształcącego do placówki przy ul.
Antoniuk Fabryczny 1.
Stopniowe wygaszanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w tym
IX Liceum Ogólnokształcącego nie daje gwarancji zatrudnienia pracowników tej
szkoły w X LO - prowadzi to do likwidacji miejsc pracy dla osób zatrudnionych
w ZSOiT oraz przejęcia budynku tego Zespołu wraz z wyposażeniem i pomocami
dydaktycznymi (bardzo dobry stan budynku i wyposażenia jest zasługą
pracowników tej szkoły!). W roku szkolnym 2012/2013 zostanie zwolnionych
40% pracowników (42 etaty) a w roku kolejnym wszyscy.
Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie wszystkich szkół w jednym zespole,
w skład którego weszłyby wszystkie szkoły:
- utworzone na bazie IX i X Liceum Ogólnokształcącego nowe liceum
ogólnokształcące
- utworzone na bazie Technikum Zawodowe Nr 1 i Technikum Zawodowe Nr 8
nowe technikum.
Za utrzymaniem tej placówki przemawiają następujące fakty:
1.
Systematycznie uatrakcyjniana ofertę, proponująca uczniom nowe profile,
zgodne z wytycznymi Urzędu Miasta i zapotrzebowaniem na rynku pracy.
2.
Placówka stale współpracuje z lokalnym środowiskiem sportowym, a
zwłaszcza z: Jagiellonią Białystok Sportową Spółką Akcyjną, Miejskim
Ośrodkiem Szkolenia Piłkarskiego „Jagiellonia Białystok”, Polskim
Związkiem Piłki Nożnej. IX LO zostało wybrane spośród innych szkół
ogólnokształcących na prowadzenie pierwszej z klas finansowanych przez
Ministerstwo Sportu. W tym roku kwota dofinansowania wyniosła
350 000 zł.
W szkole tej jest ciągłość naboru do klas sportowych, a przy tym każdego roku
wspomnianych klas jest więcej.
3.
Przy ZSOiT (IX LO) działa Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży pod
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Likwidacja szkoły to
automatyczne zamknięcie ośrodka a tym samym kształcenia młodych
kadr piłkarskich.
4.
Od roku 2009 szkoła realizuje projekty unijne z Kapitału Ludzkiego, na
dzień dzisiejszy pozyskana kwota to ok. 1 milion złotych.
5.
Opracowując różne projekty, w tym unijne, aktywizując uczniów, poprzez
własną inicjatywę pracownicy ZSOiT zdobyli wiele pomocy naukowych,
wzbogacili wyposażenie szkoły (o znacznej wartości materialnej).
6.
Uczniowie ZSOiT tworzą Miejską Orkiestrę Dętą, która uświetnia wszystkie
uroczystości miejskie oraz jest wizytówką naszego regionu na arenie
międzynarodowej.
7.
Kadra ma wysokie kwalifikacje zawodowe, w tym wielu nauczycieli to
dwuprzedmiotowcy, egzaminatorzy.
Świadczy to o tym, że stale
dostosowują oni swoją ofertę do potrzeb edukacyjnych.
8.
Wielu mniej zdolnych uczniów ma przeciwwskazania do kształcenia
w szkołach zawodowych. ZSOiT pozwala im na otrzymanie średniego
wykształcenia.
9.
Szkoła nie czeka na środki z organu prowadzącego, sami pracownicy je
pozyskują i przeznaczają na remonty, pomoce naukowe i wyposażenie
szkoły.
10. Od wielu lat ZSOiT jest organizatorem licznych konkursów przedmiotowych
na szczeblu wojewódzkim. Największą popularnością cieszy się
Wojewódzki Konkurs „Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego” i „Wojewódzki
Konkursu Młodego Przedsiębiorcy” (oba pod Patronatem Prezydenta
Miasta Białegostoku i Kuratora Oświaty), którego uczestnikami jest
młodzież z całego województwa.
11. Proponowane zmiany sugerują pozorne oszczędności, gdyż utrzymanie w
jednym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, X
Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego Nr 8 to dodatkowa
administracja, obsługa, która musi być w każdej z tych szkół odrębnie. Trzy
szkoły bez połączenia w jeden organ to np.: trzy kadrowe, trzy główne
księgowe oraz trzy Rady Pedagogiczne.
W związku z tym projektem likwidacji ZSOiT, pracownicy tej szkoły mają prawo
czuć się skrzywdzeni, niesprawiedliwie ocenieni i potraktowani.
Dziesięć lat temu dzisiejsi pracownicy ZSOiT przeżyli już łączenie Zespołu Szkół
Nr 1 i Zespołu Szkół Włókienniczych w Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych. Wówczas jednak warunki były sprawiedliwe dla obu łączonych
placówek. Obie szkoły były podmiotem, a nie przedmiotem działań władz
oświatowych. Teraz zaś władze oświatowe chcą bardzo niesprawiedliwie
potraktować pracowników, którzy przed laty z powodzeniem podjęli trud
integrowania dwóch szkół. I którzy przez lata bardzo dbali o swoją szkołę.
Wnioskujemy o:
Połączenie wszystkich szkół w jeden zespół, w skład którego weszłyby
wszystkie szkoły:
1. Utworzone na bazie IX i X Liceum Ogólnokształcącego nowe liceum
ogólnokształcące.
2. Utworzone na bazie Technikum Zawodowego Nr 1 i Technikum
Zawodowego Nr 8 nowe technikum.
Albo:
Umożliwienie funkcjonowania zarówno ZSOiT jak i ZSP Nr 1 w budynkach
szkolnych ZSOiT przy ul Antoniuk Fabryczny 1.
Download