wersja Word - Biuro Karier UMK

advertisement
WYNAGRODZENIA
W 2009r.
Źródło: portal wynagrodzenia.pl przy współpracy z gazeta.pl, wp.pl, infopraca.pl, gospodarka.pl
... w zależności od regionu
 miasta wojewódzkie
Mediana całkowitego wynagrodzenia miesięcznego brutto wyniosła w 2009 roku 3425
PLN - wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez
firmę Sedlak & Sedlak. Połowa uczestników badania zarabiała pomiędzy 2 300 PLN a 5 500
PLN. W porównaniu do reszty zarabiających, osoby na pierwszej umowie o pracę zarabiały
średnio około 34% mniej. Większość, nie przekroczyła progu 2500 zł brutto. Powyżej 4500 zł
brutto na umowie o pracę miało zaledwie 3% badanych (głównie związanych z działką IT).
Najwyższe dochody w 2009 roku osiągali mieszkańcy Warszawy (5 200 PLN). Drugie
i trzecie miejsce, z różnicą w wysokości zaledwie 1 PLN, zajęły Gdańsk (3 951 PLN) i
Poznań (3 950 PLN). Końcowe miejsca w tabeli przypadły Kielcom i Lublinowi, z
wynagrodzeniami w wysokości odpowiednio 2 880 i 2 800 PLN.
... w zależności od rodzaju stanowiska
Przeciętne wynagrodzenie dyrektora w firmie produkcyjnej wynosiło 20 179 PLN.
Trzy na cztery osoby zarabiały ponad 13 800 PLN, podczas gdy co czwarty dyrektor zarabiał
więcej niż 28 290 PLN.
Płace dyrektorów były prawie o 170% wyższe od wynagrodzeń kierowników średniego
szczebla. Wynagrodzenie kierownika wynosiło bowiem 7 516 PLN miesięcznie. Zarobki
powyżej 9 467 PLN otrzymywało 25% osób na tym szczeblu. Tyle samo kierowników
otrzymywało płacę mniejszą niż 5 794.
Z kolei osoby zatrudnione na niższym szczeblu zarządzania (team leaderzy, brygadziści,
kierownicy zmiany) zarabiały 4 098 PLN. Była to stawka prawie o połowę niższa
od przeciętnej płacy kierownika średniego szczebla. 75% pracowników niższego szczebla
zarządzania zarabiało więcej niż 3 461 lub mniej niż 5 213 PLN.
Tabela 1. Wynagrodzenie całkowite (PLN)
próba (zakładów/os.)
dolny kwartyl
mediana
górny kwartyl
dyrektorzy
90/222
13 800
20 179
28 290
kierownicy
121/1658
5 794
7 516
9 467
brygadziści
i mistrzowie zmiany
116/4155
3 461
4 098
5 213
szczebel
Źródło: XII Raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych – Sedlak & Sedlak, 2009
Mediana wynagrodzenia całkowitego pracownika szeregowego w firmie produkcyjnej
w okresie styczeń – maj 2009 wynosiła 2 839 PLN. Trzy na cztery osoby zarabiały ponad
2 422 PLN, podczas gdy co czwarty pracownik szeregowy zarabiał więcej niż 3 298 PLN.
... w zależności od znajomości języków obcych
Aby znajomość jednego lub więcej języka obcego przekładała się na zwiększone
przedziały zarobkowe w pierwszej pracy absolwenta, poziom tej znajomości musi być co
najmniej dobry. Oznacza to, że taką ocenę swoich umiejętności językowych należałoby
określić na podstawie nazwy grupy w szkole językowej („upper intermediate”,
„przygotowujący do FCE”, itd.) lub za pomocą przejrzystej skali, np. mówienie – poziom
dobry, pisanie i czytanie – poziom bardzo dobry. Taka klasyfikacja ułatwia sprawdzenie
zdolności językowych w procesie rekrutacyjnym.
W ubiegłym roku na najwyższe zarobki na poszczególnych szczeblach zarządzania
mogły liczyć osoby posługujące się językiem francuskim w stopniu bardzo dobrym. Mediana
ich wynagrodzenia wyniosła 5 000 PLN i była 1,3 razy wyższa od tej należącej
do pracowników biegle władających językiem rosyjskim (3 825 PLN). Przyjrzyjmy się
jeszcze, jaki wpływ na uzyskane zarobki na poszczególnych szczeblach zarządzania miał
stopień znajomości języka angielskiego. Jak się okazuje, największe dysproporcje w poziomie
płac wystąpiły na stanowiskach dyrektorskich. O ile dyrektorzy bardzo dobrze władających
językiem angielskim zarabiali 17 000 PLN brutto, osoby pełniące tą samą funkcję ze średnią
znajomością otrzymywały nawet dwukrotnie niższe pensje (8 500 PLN). W przypadku
starszych specjalistów różnica ta była 1,5 krotna i wyniosła 2 100 PLN (na korzyść
pracowników biegle posługujących się tym językiem).
... w zależności od wykształcenia
Wykształcenie i jego rodzaj to jeden z czynników, który w najbardziej wyrazisty
sposób wpływa na wysokość wynagrodzenia. Zależnie od niego pracownik otrzymuje
przydział obowiązków i różny zakres odpowiedzialności na swoim stanowisku pracy. Co
łatwo przewidzieć, wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia wzrasta uposażenie
pracownika. Według danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe płace
w 2009 roku otrzymywały osoby z tytułem magistra lub inżyniera. Wynagrodzenia połowy
z nich mieściły się w przedziale od 2 750 do 6 500 PLN. Tymczasem najmniej zarabiała
grupa pracowników ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej lub zawodowej.
Mediana ich płac wyniosła 2 400 PLN. Warto zaznaczyć, że przy obecnej zmianie systemu
kształcenia na system boloński (3 lata licencjat + 2 lata studia uzupełniające magisterskie)
pracodawcy mogą nie orientować się w faktycznej wartości uzyskanego w tym systemie
tytułu licencjata i premiować wykształcenie wyższe magisterskie przy ustalaniu wysokości
zarobków.
... w zależności od wieku
W 2009 roku najwięcej zarabiały osoby w wieku 36-40 lat. Mediana ich zarobków
wyniosła 4 200 PLN, a co czwarta z nich zarabiała powyżej 7 400 PLN. W przypadku
pracowników powyżej 40 roku życia mediana była równa 3 700 PLN. Najmniejsze
rozpiętości płacowe pomiędzy najlepiej i najgorzej zarabiającymi wystąpiły w najmłodszej
grupie pracowników, poniżej 25 roku życia.
Wraz z wiekiem najbardziej zmieniały się zarobki dyrektorów/członków zarządu.
Osoby na tym szczeblu zarządzania w wieku 36-40 lat zarabiały 13 000 PLN. Wśród
dyrektorów w wieku 41-50 lat mediana zarobków wyniosła 11 000 PLN, a wśród najstarszych
z nich była równa 8 750 PLN. Kierownicy po pięćdziesiątce otrzymywali wynagrodzenia
w wysokości 4 800 PLN. Zarobki pracowników szeregowych w niewielkim stopniu zależały
od wieku. Osoby na tym szczeblu w wieku 26-30 lat zarabiały w wysokości 2 500 PLN.
Pracownicy 10 lat starsi otrzymywali wynagrodzenia w wysokości 2 453 PLN.
Najmłodsi pracownicy (18-25 lat) najwyższe zarobki otrzymywali w branży IT.
Mediana ich zarobków wyniosła 3 400 PLN. Pracownicy w tym wieku, zatrudnieni
w przemyśle ciężkim zarabiali 2 600 PLN, a w sektorze publicznym – 2 000 PLN. Drugą
i trzecią w kolejności branżą pod względem wysokości zarobków były ubezpieczenia oraz
telekomunikacja.
... w zależności od płci
Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, iż zarobki mężczyzn
w 2009 roku były znacznie wyższe od tych, które otrzymywały kobiety. Mediana płac panów
wyniosła 3 900 PLN brutto (tabela 1) i była o 30% większa od mediany wynagrodzeń pań (3
000 PLN). Najmniejsze dysproporcje w wynagrodzeniach obu płci wystąpiły w miastach
do 100 tys. mieszkańców, a największe w stolicy. Przykładowo, panie zatrudnione
w przedsiębiorstwach usytuowanych w Warszawie otrzymywały płace na poziomie 4 500
PLN, czyli o 1 700 PLN mniejsze niż ich koledzy (6 200 PLN). W przypadku osób
pracujących w miejscowościach liczących poniżej 100 tys. mieszkańców różnica ta wyniosła
700 PLN (na korzyść panów). Największe dysproporcje w dochodach można było
zaobserwować w sektorze ubezpieczeń, bankowości i w służbie zdrowia. Wyniosły one
odpowiednio 1 600 PLN, 1 550 PLN i 1 150 PLN na korzyść panów. Z kolei w przemyśle
ciężkim i budowlanych mężczyźni zarabiali tylko o 400 PLN więcej od kobiet.
Nie bez znaczenia dla dysproporcji w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn jest także
wykształcenie. Raport Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych pokazuje, że
przy porównywaniu osób z wykształceniem średnim dysproporcja ta wynosi 11,4% na korzyść
panów, a przy wykształceniu wyższym - 34,3%. Z większymi dysproporcjami spotykamy się
również w ramach stażu pracy i wieku. Im kobieta starsza, tym wyższe są dysproporcje pomiędzy
zarobkami jej a mężczyzny.
... w zależności od wielkości pracodawcy (małe, średnie, duże przedsiębiorstwa)
Ogólnopolskie
Badanie
Wynagrodzeń
pokazało,
że
zarobki
pracowników
zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach są zdecydowanie wyższe od wynagrodzeń osób
pracujących w mniejszych firmach. Połowa osób zatrudnionych w najmniejszych firmach
zarabiała od 1 650 PLN do 4 000 PLN, a mediana ich płac wyniosła 2 500 PLN. Wraz
ze wzrostem liczby zatrudnionych rosła również mediana wynagrodzeń – średnio o 467 PLN
w każdej następnej kategorii. Stosunkowo nieduże dysproporcje w wynagrodzeniach
występowały na szczeblu pracowników szeregowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach
różnej wielkości. Natomiast, największe różnice są widoczne na poziomie dyrektora/zarządu.
Typowy dyrektor mikroprzedsiębiorstwa otrzymywał wynagrodzenie aż o połowę niższe
od osoby zatrudnionej na tym samym szczeblu w dużej firmie.
Tabela 1. Mediana wynagrodzeń na szczeblach w przedsiębiorstwach różnej wielkości
mikroprzedsiębiorstwo
szczebel
małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo duże przedsiębiorstwo
pracownik szeregowy
1 800
2 100
2 300
2 550
specjalista
2 780
3 000
3 350
3 800
starszy specjalista
3 500
4 000
4 500
5 240
kierownik
3 600
4 200
5 000
5 940
dyrektor/zarząd
7 000
7 500
10 000
14 000
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2009 roku
... w zależności od branży/działów
Wynagrodzenie a kryzys
Rok 2009 przyniósł redukcję pracowniczych apetytów na wszystkich poziomach zarządzania.
W stosunkowo dobrej sytuacji znaleźli się pracownicy szeregowi z rekordową jak na czasy
kryzysu 3,25% - ową zwyżką płac, a w dalszej kolejności także kierownicy i specjaliści,
których pensje nieznacznie wzrosły. Skutki gospodarczego spowolnienia szczególnie mocno
odczuli natomiast przedstawiciele najlepiej opłacanych stanowisk – członkowie zarządu i
dyrektorzy. Ich wynagrodzenie, często uzależnione od wyników finansowych firmy,
zanotowało jedynie minimalny wzrost lub – co częściej miało miejsce – utrzymało się na
dotychczasowym poziomie, bądź nawet uległo obniżeniu. Poza kadrą zarządzającą, spadek
pensji dotknął także pracowników wszystkich szczebli zarządzania branży logistycznej, która
na skutek kryzysu ucierpiała najmocniej.
Download