zarobki w firmach polskich i zagranicznych

advertisement
ZAROBKI W FIRMACH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
Jak pokazały wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeo, przeprowadzonego przez
Sedlak & Sedlak, w 2010 roku mediana wynagrodzeo osób zatrudnionych w firmach z
przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 4 800 PLN. Była ona o 59% wyższa niż
zaobserwowana u pracowników z polskich przedsiębiorstw (3 026 PLN).
W obu przypadkach zdecydowanie najwyższe płace odnotowano w województwie
mazowieckim. Zarobki w zagranicznych firmach ukształtowały się tam na poziomie 6 000
PLN, natomiast w przedsiębiorstwach z dominującym kapitałem polskim – na 3 840 PLN.
Mediany wynagrodzeo pracowników z województwa lubelskiego wyniosły odpowiednio
3 550 PLN oraz 2 600 PLN.
Wynagrodzenia całkowite w firmach polskich i zagranicznych
w wybranych województwach
mazowieckie
6 000
3 840
dolnośląskie
4 800
3 200
pomorskie
4 800
3 400
małopolskie
4 700
2 950
wielkopolskie
4 500
3 100
zachodniopomorskie
3 000
śląskie
3 000
kujawsko-pomorskie
2 800
łódzkie
2 800
lubelskie
2 600
0
1 000
2 000
dominujący kapitał zagraniczny
3 000
4 300
4 200
4 200
4 000
3 550
4 000
5 000
6 000
dominujący kapitał polski
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2010 roku
Zarówno w firmach z przewagą kapitału zagranicznego jak i polskiego najwyższe płace
odnotowano w branży technologii informatycznych. Ukształtowały się one odpowiednio na
poziomach 6 500 oraz 4 500 PLN. Wysokie zarobki zaobserwowano również w
telekomunikacji, budownictwie oraz bankowości.
Wynagrodzenia całkowite w firmach polskich i zagranicznych
w wybranych branżach
technologie
informatyczne
6 500
4 500
telekomunikacja
5 900
3 600
5 500
budownictwo
3 419
bankowośd
3 500
przemysł lekki
4 856
4 800
3 000
przemysł ciężki
3 500
usługi
2 900
handel
2 900
logistyka, transport
2 900
0
2 000
dominujący kapitał zagraniczny
4 500
4 500
4 200
4 000
4 000
6 000
8 000
dominujący kapitał polski
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2010 roku
W badaniu stwierdzono dośd duże różnice w zarobkach na poszczególnych szczeblach
zarządzania. Co ciekawe, różnice te wzrastały wraz z zajmowanym miejscem w hierarchii
organizacyjnej. Przykładowo kierownicy w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym
otrzymywali płace na poziomie 7 000 PLN. Były one aż o prawie 55% wyższe niż pensje
przyznawane ich odpowiednikom w polskich firmach (4 525 PLN). Dla porównania mediana
wynagrodzeo pracowników szeregowych w zagranicznych przedsiębiorstwach wyniosła w
badanym okresie 2 890 PLN, natomiast w polskich – 2 200 PLN.
Nie bez znaczenia dla zarobków pracowników był oczywiście ich całkowity staż pracy.
Najwyższe płace u kierowników w firmach z przewagą kapitału zagranicznego odnotowano w
przypadku osób z 11-15 letnim doświadczeniem zawodowym (8 026 PLN). Nieco inaczej
sytuacja wyglądała u pracowników pełniących te funkcje w polskich przedsiębiorstwach. W
najlepszej sytuacji znalazły się osoby z przynajmniej 9-letnim stażem pracy, jednak mediana
ich wynagrodzeo ukształtowała się na zdecydowanie niższym poziomie i wyniosła 5 000 PLN.
Ważnym czynnikiem różnicującym wynagrodzenia w firmach o różnym kapitale była
znajomośd języka angielskiego. Jak można się domyślid, zdecydowanie większe dysproporcje
w zarobkach zaobserwowano w przypadku kierowników w przedsiębiorstwach
zagranicznych. Osoby na tym szczeblu zarządzania, biegle posługujące się wspomnianym
językiem, mogły w takiej firmie liczyd na płace rzędu 9 000 PLN. Były one aż o prawie 88%
wyższe niż te odnotowane w przypadku pracowników w ogóle nie znających angielskiego
(4 800 PLN).
Sprawdź, ile powinieneś zarabiad! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeo
i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!
Patrycja Grzesińska
Download