Projekt aplikacji bazodanowej w środowisku INTERNET

advertisement
TEMAT1
DZIENNIK OCEN STUDENTÓW
Projekt aplikacji bazodanowej w środowisku INTERNET
Opis projektu:
Aplikacja ma służyć studentom oraz wykładowcom prowadzącym zajęcia.
Powinna być ona zrealizowana:
 za dopomogą języka programowania obiektowego (np. C++, Java)
 przy pomocy technologii ASP i umieszczona na serwerze WWW.
Powinna ona realizować następujące funkcje:
 Wprowadzanie ocen wystawianych studentom w zakresie rożnych
przedmiotów i projektów
 Studenci powinni mieć możliwość sprawdzania swoich ocen z
poszczególnych przedmiotów i projektów
 Deklarowanie tematów projektów przez prowadzących
 Zgłaszanie się przez studentów do realizacji poszczególnych projektów
Prowadzący po odpowiedniej identyfikacji (np. hasło) powinien mieć
możliwość dodawania i usuwania studentów z bazy oraz wystawiania ocen
poszczególnym studentom w zakresie rożnych przedmiotów. Studenci powinni
mieć możliwość przeglądania swoich ocen np. na podstawie numeru indeksu.
Prowadzący powinni mieć możliwość edycji tematów projektów a studenci
możliwość deklaracji udziału w poszczególnym projekcie. Do każdego projektu
udział może zadeklarować określona liczba studentów.
Baza powinna zawierać nie mniej niż 5 tabel, np.:
 STUDENCI
 PROWADZĄCY
 PRZEDMIOTY
 PROJEKTY
 OCENY
Projekt może zawierać więcej tabel, np. tabelę STUDENCI można rozszerzyć o
tabele GRUPA itp.
TEMAT2
INTERNETOWY SKLEP MUZYCZNY
Projekt aplikacji bazodanowej w środowisku INTERNET
Opis projektu:
Aplikacja ma służyć sprzedawcom pracującym w sklepie , kierownictwu sklepu
oraz klientom. Powinna być ona zrealizowana:
 za dopomogą języka programowania obiektowego (np. C++, Java)
 przy pomocy technologii ASP i umieszczona na serwerze WWW.
Powinna ona realizować następujące funkcje:
 Dodawanie nowych płyt do oferty.
 Modyfikowanie stanu ilości towaru na magazynie.
 Możliwość zdalnego zamówienia towaru przez klientów.
 Możliwość tworzenia okresowych raportów o ilości sprzedanego towaru.
Klienci powinni mieć możliwość przeglądania oferty i zdalnego złożenia
zamówienia, pracownicy powinni po odpowiedniej identyfikacji mieć
możliwość dodawania nowych pozycji w ofercie oraz modyfikować ilość
asortymentu na magazynie. Kierownictwo powinno mieć możliwość
sporządzania np. dziennych, tygodniowych czy miesięcznych raportów.
Baza powinna zawierać nie mniej niż 5 tabel, np.:
 ZAMÓWIENIA
 KLIENCI
 PRACOWNICY
 TOWAR
 MUZYCY
Projekt może zawierać więcej tabel, np. tabelę TOWARY można rozszerzyć o
tabele PŁYTY i KASETY itp.
TEMAT3
POLSKA EKSTRAKLASA PIŁKI NOŻNEJ
Projekt aplikacji bazodanowej w środowisku INTERNET
Opis projektu:
Aplikacja ma służyć pracownikom PZPN oraz wszystkim kibicom
interesującym się polską piłką nożną. Powinna być ona zrealizowana:
 za dopomogą języka programowania obiektowego (np. C++, Java)
 przy pomocy technologii ASP i umieszczona na serwerze WWW.
Powinna ona realizować następujące funkcje:
 Wprowadzanie przez upoważnioną osobę wyników spotkań oraz
modyfikację drużyn grających oraz zmiany ich składów (piłkarzy).
 Przeglądanie przez fanów wyników kolejek oraz aktualnego stanu ligi tzn.
ranking drużyn (punkty, bramki, ilość rozegranych spotkań).
 Tworzenie rankingu króla strzelców.
 Możliwość tworzenia okresowych raportów na temat pracy sędziów np.
ilość prowadzonych spotkań.
Odpowiedzialna za bazę osoba powinna mieć możliwość edytowania
odpowiednich tabel. Fani powinni za pomocą tej aplikacji przeglądać wyniki
kolejek, ranking ligi czy wyniki konkursu na króla strzelców. Pracownik PZPN
powinien mieć możliwość sporządzania raportów na temat pracy sędziów.
Baza powinna zawierać nie mniej niż 5 tabel, np.:
 SPOTKANIA
 DRUŻUNY
 PIŁKARZE
 TRENERZY
 SĘDZIOWIE
Projekt może zawierać więcej tabel, np. tabelę SPOTKANIA można rozszerzyć
o tabele SEZON itp.
TEMAT4
OBSŁUGA DZIAŁU KADR
Projekt aplikacji bazodanowej w środowisku INTERNET
Opis projektu:
Aplikacja ma służyć osobom odpowiedzialnym za rekrutacje nowych
pracowników dla firmy oraz osobom poszukującym pracy. Powinna być ona
zrealizowana:
 za dopomogą języka programowania obiektowego (np. C++, Java)
 przy pomocy technologii ASP i umieszczona na serwerze WWW.
Powinna ona realizować następujące funkcje:
 Przeglądanie ofert pracy firmy i możliwość zgłoszenia chęci udziału w
rozmowie kwalifikacyjnej (podanie podstawowych danych).
 Zarządzanie (dodawanie, usuwanie) ofertami przez odpowiedzialną
osobę.
 Zarządzanie (dodawanie, usuwanie) listą pracowników już zatrudnionych.
 Możliwość tworzenia list pracowników zatrudnionych i list wolnych
etatów.
Osoby poszukujące pracy powinny mieć możliwość przeglądania ofert firmy i w
przypadku zainteresowania oferta wypełnienia podstawowego formularza (np.
imię, nazwisko, wiek, rodzaj wykształcenia, miejsce zamieszkania, staż).
Odpowiedzialny pracownik firmy powinien mieć możliwość dodawania nowych
i usuwania nieaktualnych ofert pracy oraz edycji tabeli pracownicy. Powinien
również mieć on możliwość sporządzania list pracowników oraz list ofert pracy.
Baza powinna zawierać nie mniej niż 5 tabel, np.:
 PODANIA
 OFERTY
 PRACOWNICY
 DZIAŁ
 STANOWISKA
Projekt może zawierać więcej tabel, np. tabelę DZIAŁ można rozszerzyć o
tabelę ODDZIAŁ itp.
TEMAT5
BAZA KURSÓW PKS
Projekt aplikacji bazodanowej w środowisku INTERNET
Opis projektu:
Aplikacja ma służyć dyżurnemu ruchu PKS oraz pasażerom. Powinna być ona
zrealizowana:
 za dopomogą języka programowania obiektowego (np. C++, Java)
 przy pomocy technologii ASP i umieszczona na serwerze WWW.
Powinna ona realizować następujące funkcje:
 Sprawdzanie połączeń przez pasażerów
 Sporządzanie raportów (np. tygodniowych) na temat ilości pasażerów
korzystających z danego kursu.
 Zarządzanie (dodawanie, usuwanie) listą kierowców zatrudnionych i
wykorzystywanych autokarów.
 Sporządzanie raportu chwilowego „kto aktualnie jest w trasie”
Pasażerowie powinni mieć możliwość sprawdzanie połączeń poprzez podanie
miejscowości startowej i docelowej oraz dnia w którym zamierza podróżować.
Dyżurny ruchu powinien mieć możliwość sporządzania odpowiednich raportów
oraz sprawdzenie kto jest aktualnie na trasie i jakim jedzie kursem oraz jakim
autokarem.
Baza powinna zawierać nie mniej niż 5 tabel, np.:
 KURSY
 TRASY
 MIEJSCOWOŚCI
 AUTOKARY
 KIEROWCY
Projekt może zawierać więcej tabel, np. tabelę KURSY można rozszerzyć o
tabelę ZLECENIA itp.
Wymagania dotyczące realizacji projektu:
ETAP1:
 Opis słownika danych
 Wyznaczenia kategorii użytkowników i funkcji systemu dla każdej z
tych kategorii
 Stworzenie modelu koncepcyjnego bazy danych (encje, relacje) w
środowisku PowerDesigner 9.0
 Normalizacja bazy danych
 Wybór odpowiedniego systemy zarządzania bazą danych DBMS
(dla Sybase SQL Anywhere 8.0 lub MS Access) i stworzenie modelu
fizycznego.
 Wygenerowanie kodu SQL do stworzenia tabel bazy danych.
 Utworzenie bazy danych w Sybase SQL Anywhere 8.0 lub MS Access
i wypełnienie jej testową informacją.
 Stworzenie odpowiednich zapytań SQL do bazy danych na potrzeby
aplikacji.
 Opis modelu konceptualnego
 Opis modelu fizycznego
ETAP2:
 Stworzenie lokalnej aplikacji bazodanowej w jednym ze środowisk
dostępnym na pracowni z wykorzystaniem języka C++ lub Java.
 Testowanie stworzonej aplikacji i ewentualne korekty.
 Opis diagramu klas aplikacji.
ETAP3:
 Stworzenie bazodanowej aplikacji internetowej z wykorzystaniem ASP
(HTML oraz język skryptowy VBScript)
 Testowanie aplikacji i ewentualne korekty.
 Opis diagramu stron aplikacji
ETAP4:
 Sporządzenie i oddanie sprawozdania z całego projektu, egzamin z kursu
SZRBD
Treść sprawozdania:
 Opis zadania
 Wyznaczenia kategorii użytkowników i funkcji systemu dla każdej z tych
kategorii . Stworzenie diagramu przypadków użycia (UML).
 Opis słownika danych
 Opis modelu koncepcyjnego
 Opis modelu fizycznego
 Kody SQL do tworzenia tabel bazy danych
 Kody zapytań SQL do bazy danych wraz z opisem
 Opis aplikacji lokalnej , diagramy klas aplikacji
 Opis aplikacji internetowej, diagramy stron ASP
 Kody stron ASP
 Wnioski
 Nośniki elektroniczne z kodem źródłowym i opisem projektu
Download