REGULAMIN KONKURSU „UNITY W PRAKTYCE” 1

advertisement
REGULAMIN KONKURSU
„UNITY W PRAKTYCE”
§1
Organizator i Nazwa Konkursu
Organizatorem konkursu pod nazwą „UNITY W PRAKTYCE” zwanego dalej „Konkursem”, jest firma VOBACOM
sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Wschodnia 36 D, NIP: 9562169401, REGON: 340140692, KRS: 0000250615
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału
Zakładowego 300.000,00 PLN (”Organizator").
§2
Przedmiot i cel przeprowadzenia Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej aplikacji stworzonej na silniku UNITY, wybranej
spośród zgłoszeń uczestników Warsztatów "Tworzenie gier i aplikacji mobilnych przy użyciu silnika Unity"
(„Aplikacja”).
2. Celem Konkursu jest promowanie programowania, a w szczególności z użyciem silnika UNITY.
§3
Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs trwa w okresie od dnia 8 kwietnia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, a okres ten obejmuje:
a) dokonywanie zgłoszeń w konkursie w okresie od dnia 8 kwietnia 2017 roku do dnia 11 czerwca 2017 roku,
przy uwzględnieniu warunków określonych w § 4,
b) wybór najlepszej aplikacji przez Komisję konkursową w okresie od dnia 12 czerwca 2017 roku do dnia 16
czerwca 2017 roku,
c) powiadomienie zwycięzcy w przeciągu trzech dni roboczych od dnia wyboru aplikacji,
d) wydanie nagród w okresie od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
§4
Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełni następujące warunki:
a) będzie uczestnikiem Warsztatów pt. "Tworzenie gier i aplikacji mobilnych przy użyciu silnika Unity", które
odbędą się 8 kwietnia 2017 roku w sali nr 20 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w
Toruniu.
b) w okresie od dnia 8 kwietnia 2017 roku do dnia 11 czerwca 2017 prześle przez e-mail Aplikację w formie
archiwum ZIP całego projektu (bez plików wykonywalnych) na adres [email protected]
z dopiskiem "Konkurs UNITY W PRAKTYCE". W treści maila Uczestnik powinien przesłać także imię,
nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
2. Zgłoszenie konkursowe powinno odbyć się z adresu mailowego, który został użyty przy rejestracji na
Warsztaty "Tworzenie gier i aplikacji mobilnych przy użyciu silnika Unity".
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji konkursowej, o której
mowa w § 5 oraz członkowie rodzin osób wyłączonych, tj. małżonkowie oraz dzieci, przy czym pracownikiem
Organizatora w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na
podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej
(w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
4. Każdy Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń.
5. Aplikacja nie może zawierać dodatków płatnych, może natomiast zawierać dodatki dostępne nieodpłatnie.
§5
Komisja Konkursowa
1. Nadzór nad prawidłowością Konkursu sprawuje trzyosobowa Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”,
powołana przez Organizatora.
2. Komisja działa na podstawie Regulaminu wydanego przez Organizatora.
§6
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Komisja konkursowa dokona wyboru jednej, najlepszej Aplikacji w okresie od dnia 12 czerwca 2017 roku do
dnia 16 czerwca 2017 roku oraz jednej Aplikacji rezerwowej.
§7
Nagrody, ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie nagród
1. Zwycięzca konkursu tj. Autor najlepszej wg Komisji konkursowej Aplikacji otrzyma następującą nagrodę:
Czytnik e-book Pocketbook Basic 2 o wartości 299 zł lub inny czytnik e-booko zbliżonych parametrach
technicznych i cenie.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie www.vobacom.pl/vobacom-day najpóźniej do 19 maja 2017
roku.
4. W przypadku gdy:
a) Uczestnik Konkursu nie będzie uprawniony do odbioru nagrody ze względu na nie spełnienie warunków
określonych w niniejszym Regulaminie, takich jak brak praw majątkowych do Aplikacji, brak posiadania
potwierdzenia dokonania transakcji lub
b) Uczestnik Konkursu złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody,
traci prawo do nagrody i nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia do Organizatora. Nagroda zostanie
przyznana zwycięzcy rezerwowemu.
5. Wydanie nagrody nastąpi od dnia 19 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Organizatora
konkursu, tj. Toruń, ul. Wschodnia 36 D.
§8
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje mogą być składane na jeden z poniższych sposobów:
a) przesłane e-mail na adres [email protected] z dopiskiem „Reklamacja UNITY W PRAKTYCE”,
b) w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja UNITY W PRAKTYCE”,
c) osobiście w siedzibie Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania Uczestnika, opis przyczyny reklamacji
i treść żądania.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, a Uczestnik składający reklamację zostanie
poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji pisemnie listem poleconym na adres Uczestnika, w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia Organizatorowi.
§9
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Konkursu.
Uczestnik może ponadto kontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: [email protected]
3. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktowych wskazanych w zgłoszeniu następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych
osobowych tych osób jest VOBACOM sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest
warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. Osobom udostępniającym dane
osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich poprawiania i żądanie ich usunięcia,
poprzez przesłanie e-mail: [email protected] z dopiskiem "Usunięcie danych".
Download