Sant`Agostino Scritti, Vita, Pensiero, Santitŕ, Attualitŕ

advertisement
Św. Tomasz z Akwinu
Historia filozofii średniowiecznej
Św. Tomasz z Akwinu (1224/25-1274)
oblatura na Monte Cassino
studia w Neapolu
zakon dominikański – sprzeciw
rodziny
studia w Paryżu i Kolonii u
Alberta Wielkiego
nauczanie w Paryżu
powrót do Italii – lektor teologii
u Urbana IV, regens św. Sabiny
II regensura paryska
powrót do Neapolu
śmierć w drodze na Sobór.
2
Dzieła Tomasza
Podręczniki
Suma filozoficzna
Suma teologiczna
Komentarze
do Pisma Świętego
do pism Arystotelesa
„Materiały dydaktyczne”
kwestie dyskutowane
listy
Opinie naukowe
Teksty liturgiczne
Boże Ciało
3
Dzieciństwo i młodość
ROK
1224/25
ŻYCIE
DZIEŁA
narodziny w zamku Roccasecca
rodziny hr. Aquino
1230/31 - oblatura w opactwie
1239
benedyktynów na Monte
Cassino
1243 -
studia na Uniwersytecie w
Neapolu
1244
wstąpienie do dominikanów
1244 1245
uwięzienie w rodzinnym zamku
De fallaciis ad quosdam
nobilem artistat
De propositionibus modalibus
4
5
- studia i początek kariery naukowej
1245 1248
studia na Uniwersytecie Paryskim
1248 1252
z Albertem Wielkim w Kolonii
1252 1256
jako sentencjariusz na Uniwersytecie
Paryskim
Scriptum super libros
Sententiarum
De ente et essentia
De principiis naturae
1256 1259
pierwsza regensura na katedrze
teologii
Questiones de quodlibet (7-11)
Komentarze do pism Boecjusza
(De Trinitate, De hebdomadibus)
Contra impugnantes Dei cultum et
religionem
De perfectione spiritualis vitae
1259
pobyt u dominikanów w Valenciennes
Ratio studiorum OP
Summa contra gentiles (początek)
6
Nowa metafizyka: De ente et essentia
7
Struktura bytu u Arystotelesa
8
Struktura bytu u Tomasza
Czy jest ?
istnienie
• AKT
Czym jest ?
istota
• MOŻNOŚĆ
9
Spór o zakony żebracze
10
– prace teologiczne
1259
pobyt u dominikanów w
Valenciennes
Ratio studiorum OP
Summa contra gentiles
(początek)
1260 1261
w Neapolu
Summa contra gentiles
(kontynuacja)
De articulis fidei et
Ecclesiae sacramentis
Od 1261 papieski lektor teologii w
Orvieto
Komentarze do Pisma
Świętego
l264
litugia Corpus Christi
Summa contra gentiles
(koniec)
Contra errores Graecorum
De rationibus fidei
11
Summa filozoficzna
filozofia Boga
12
Bóg nie jest bezpośrednio
poznawany przez człowieka
Bóg jest bytem duchowym (wyłącznie
Istnieniem)
Poznanie ludzkie jest zmysłowointelektualne
Istnienie Boga musi zostać odkryte na
drodze analizy intelektualnej skutków
powodowanych przez Boga (stworzeń)
13
Przyczyny istnienia bytu
Możliwości
z niebytu
z istoty
samoistny
od innego
bytu
ad 1. niebyt nie działa, bo go nie ma
ad 2. pochodząc z istoty, istnienie
musiałoby być do niej podobne (mieć
charakter pryncypium
tożsamościującego, a nie
urealniającego)
ad 3. Istnienie samoistne jest zarazem
absolutne, nie mogłoby być zarazem
zależne, a w bycie jednostkowym jest
zależne od istoty
ad. 3 pozostaje ta ewentualność i rodzi
pytanie o „charakter” tego bytu
14
Bóg jako samoistny akt istnienia
(Ipsum esse subsistens)
Byt jednoelementowy
Wyłącznie akt istnienia („jego istotą jest jego
istnienie” – Tomasz z Akwinu)
Jest tylko aktem – nie ma w nimi możności
(Arystoteles)
Dzięki temu jest jeden, doskonały, absolutny
15
Dowód na istnienie Boga
Demonstratio propter quia
jedynym dowodem jest dowodzenie przyczyny
sprawczej w ramach metafizyki bytu
Jest dostępne dla każdego, kto pyta o
przyczyny
(dlaczego ?)
16
Poznawalność Boga w nauczaniu
Kościoła
Albowiem od stworzenia
świata niewidzialne Jego
przymioty — wiekuista
Jego potęga oraz bóstwo
— stają się widzialne dla
umysłu przez Jego dzieła
(Rz 1, 20)
„Jednego i prawdziwego
Boga, Stwórcę i Pana
naszego, można poznać ze
stworzeń w sposób pewny
przy pomocy naturalnego
światła rozumu”
(Vaticanum I, Konstytucja
dogmatyczna o wierze
katolickiej, kan. 44)
17
„Drogi” św.Tomasza
(Suma teologiczna I, 2, 3c – t.1 „O Bogu”)
SĄ
ilustracją tezy, że
rozum ludzki może o
własnych siłach dojść
do istnienia Boga
zestawieniem
dorzecznych
sposobów
wykazywania istnienia
Boga, wybranymi z
tradycji
NIE SĄ
Dowodami
(demonstratio), lecz
sposobami
„dochodzenia” (via)
Wyrazem filozofii
Tomasza
18
Droga pierwsza – “z ruchu”
Pierwsza i najbardziej wyrazista jest ta droga, która pochodzi z
dziedziny ruchu. Pewne jest bowiem i zmysłowo potwierdzone, że
pewne rzeczy na tym świecie poruszają się. Wszystko zaś, co się
porusza jest poruszane przez coś innego. (...) Poruszać bowiem coś, to
przeprowadzać to z możności do aktu. Można zaś przeprowadzić coś z
możności do aktu, tylko przez jakiś byt w akcie (...) Należy więc
przyjąć, że każdy poruszający się jest poruszony przez coś innego.
Jeżeli więc to, przez co rzecz porusza się też poruszałoby się - to
należy przyjąć, że i ta rzecz została poruszona przez coś innego, a
także, to „coś innego” zostało poruszone przez innego jeszcze
poruszającego. Tego zaś ciągu nie można prowadzić w
nieskończoność (...). Konieczne jest więc dojście do czegoś
pierwszego poruszającego, przez co wszystko inne jest poruszane, i co
wszyscy pojmują jako Boga (STh I, 2, 3c)
19
Droga pierwsza – “z ruchu”
Ruch, jako przejście z
możności do aktu
Byt w akcie przyczyną
przechodzenia z możności
do aktu
Prowadzenie ciągu
poruszających jest
redukcją do absurdu
Istnieje pierwszy
nieruchomy poruszyciel
Arystoteles
20
Droga druga – „z przyczynowości
sprawczej”
Druga droga bierze pod uwagę powód przyczyny
sprawczej. ...) nie jest to bowiem możliwe, aby coś było
przyczyną sprawczą samego siebie, ponieważ w takim
wypadku bytowało by wcześniej od siebie samego, co
właśnie jest niemożliwe. Nie jest też możliwe aby w
porządku przyczyn sprawczych postępować w
nieskończoność (.... Usuwając zaś przyczynę - usuwa się
też i skutek. Jeśli więc nie byłoby pierwszej – w porządku
przyczyn sprawczych – nie będzie też ostatniej ani
pośredniej. (...) Konieczne jest więc przyjęcie jakiejś
pierwszej przyczyny sprawczej, którą wszyscy nazywają
Bogiem.
21
Droga druga – „z przyczynowości
sprawczej”
Istotowy układ
przyczyn i skutków
Przyczyna wywołuje
właściwy sobie skutek
(Nie mówi, że
sprawianie jest
powodowaniem
istnienia)
Tomasz z Akwinu
22
Droga trzecia – „z konieczności i
przygodności”
Trzecia droga jest wzięta z możliwości i konieczności a
jest ona taka: Znajdujemy bowiem wśród rzeczy takie (...)
mające możność istnieć i nie istnieć. Niemożliwe zaś jest,
aby wszystkie takie rzeczy, były od zawsze, ponieważ to,
co może istnieć – niekiedy nie istnieje. Jeśli zatem
wszystkie rzeczy mają możliwość nie istnieć, wtedy
niegdyś nie istniała żadna rzecz. Ale jeżeli to jest prawdą,
to także nic nie istnieje aktualnie, ponieważ to, co istnieje
– zaczyna istnieć przez przez coś, co już istnieje. (...) Nie
wszystkie więc byty są możliwe, lecz należy przyjąć, że
wśród rzeczy jest coś koniecznego.(...) Najwłaściwsze jest
więc przyjęcie, czegoś, co jest konieczne samo przez się,
nie mające przyczyny swojej konieczności skądinąd, lecz
stanowiące przyczynę konieczności innych rzeczy to zaś
wszyscy nazywają Bogiem.
23
Droga trzecia – „z konieczności i
przygodności”
Konieczność i
możliwość
problematyka istnienia
jako przypadłości
(możliwe)
Bóg jako istnienie
samo z siebie
(konieczne)
Awicenna
24
Droga czwarta – „ze stopni
doskonałości”
Czwarta droga wzięta jest ze stopni, które znajdują się w
rzeczach. Istnieje bowiem w rzeczach coś bardziej lub
mniej dobrego i prawdziwego, i szlachetnego i tak jest też
z innymi tego rodzaju własnościami. Lecz „bardziej” i
„mniej” orzeka się o różnych rzeczach według tego, że
zbliżają się w różny sposób do czegoś, co „najbardziej”
jest, tak jak bardziej ciepłe jest to, co zbliża się pod
względem temperatury do największego możliwego
ciepła. Istnieje zatem coś, co jest najprawdziwsze,
najlepsze i najszlachetniejsze, a w konsekwencji coś, co
jest „najbardziej” bytem. (...) Jest więc coś, co stanowi
przyczynę istnienia wszystkich bytów i dobroci, i tego
rodzaju doskonałości. I to nazywamy Bogiem.
25
Droga czwarta – „ze stopni
doskonałości”
Doskonałość
cząstkowa wskazująca
na doskonałość
absolutną
Platon
Gradyfikacja
doskonałości (i całej
rzeczywistości)
Plotyn
26
Droga piąta – “z celowości” („ z
zarządzania rzeczami”)
Piątą drogę bierze się z zarządzania rzeczami. Widzimy
bowiem, że te byty, którym brakuje poznania,
mianowicie naturalne byty cielesne, działają dla celu, co
staje się jasne na podstawie tego, że zawsze albo często
działają w ten sposób, aby uzyskać to, co jest dla nich
najlepsze. Stąd jasne jest, że nie przez przypadek, lecz z
zamierzenia, zdążają one do celu. Te zaś byty, które nie
mają poznania, nie dążą do celu inaczej, jak tylko
skierowane przez coś poznającego i rozumiejącego (...).
Jest więc coś rozumnego, przez co wszystkie rzeczy
naturalne są zarządzane dla właściwego celu. I to
nazywamy Bogiem.
27
Droga piąta – „z celowości”
(„z zarządzania rzeczami”)
Problem Opatrzności
Bożej, ujęty
filozoficzne
Celowość całej natury
zgodna z Bożym
planem
św. Augustyn
28
Liturgia Bożego Ciała
29
Rzym
Od 1265 organizacja Studium
Quaestione disputate de
Generalnego OP u św. Sabiny w potentia Dei
Rzymie
Expositio super Dionysium
„De divinis nominibus”
De regno
1266
Summa theologiae (pars I)
Quaestiones disputate de
malo
1266 1268
Quaestiones disp. de
spiritualibus creaturis
De forma absolutionis
30
Summa Theologiae
od 1266 (Rzym)
etap rzymski (filozofia i teologia
Boga)
etap paryski - filozofia
człowieka
etap neapolitanski –
teologia moralna,
sakramentologia
Budowa artykułu
teza – pytanie
videtur non
sed contra
respondeo
ad (obiectiones)
• „mnemotechnika
umysłowa”
31
32
1269 – 1272
druga regensura w Paryżu
•
•
•
•
•
•
•
De secreto
De motu cordis
De regimine Judeorum
De sortibus
De mixione elementorum
Questio disp. de anima
Quaestio disp. de virtutibus in
communi
• Quaestio disp. de de caritate
• Quaestio disp. de correctione
fraterna
• Questio disp. de spe
•
Quaestio disp. de virtutibus
cardinalibus
• Quaestio disp. de unione verbi
incarnati
• Contra retrahentes
• De unitate intellectus contra
averroistas
• De aeternitate mundi
• Summa theologiae (pars II)
• Questiones de quodlibet (1-6, 12)
• Expositio super librum „De causis”
Quaestiones disputate de veritate
Compendium theologiae
• De substantiis separatis
• Komentarze do pism Arystotelesa
33
Filozofia człowieka
34
3. Propozycja Tomasza z Akwinu
Człowiekiem są pierwsze
elementy strukturalne
powodujące jego realność i
identyczność: „Człowiek to
istnienie i istota”
istotę konstytuuje forma jako
jej akt oraz możność
niematerialna i materia
• możność niematerialna jest
podmiotem własności
duchowych
• materia stanowi podmiot
własności fizycznych
35
Tomistycznie ujęta struktura
człowieka
Człowiek w aspekcie
bytu
Człowiek w aspekcie
istoty
istnienie jako akt
powodujący to, że
człowiek jest
istota jako możność
powodująca to, czym
człowiek jest
forma jako akt
wyznacza jej stałą
tożsamość
możność niematerialna i
materialna (materia) podmiotuje
przypadłości
36
Wewnętrzne pryncypia człowieka
1. AKT ISTNIENIA
Stanowi pierwsze, wewnętrzne tworzywo bytu
Urealnia i aktualizuje
Przejawia się w postaci własności istnieniowych
(transcendentalia, convertibilia)






realność - oznacza że byt jest czymś rzeczywistym
odrębność - wyznacza obszar bytu
jedność - wskazuje na strukturę bytu
prawda - oznacza otwartość bytu
dobro - oznacza „wybieralność” bytu
piękno - jest łącznym przejawianiem się wszystkich
własności istnieniowych
37
Wewnętrzne pryncypia człowieka
2. ISTOTA
Stanowi bytową możność człowieka
urealniana i aktualizowana przez akt istnienia
jej związek z aktem istnienia jest stały
• jest istotą tylko tego bytu
• „posiada” swoje istnienie - wiąże je z sobą i swoiście ogranicza
Jest wewnętrznie skomponowana z aktu i możności
(w aspekcie tego, czym byt jest dostrzegamy
bowiem zarówno zmienność jak i stałość)
38
Wewnętrzne pryncypia człowieka
3. AKT FORMY
Stanowi akt istotowy człowieka
Identyfikuje
Wyznacza stałą tożsamość
Determinuje (określa) możność
i poprzez to wyznacza:
duchowość człowieka
materialność człowieka poprzez nadanie „części” możności cechy
rozciągłości
szczegółowe podmioty działań ludzkich (władze)
niektóre szczegółowe jakości i własności (np. urodę, zdolności, stałe
cechy charakteru)
39
Wewnętrzne pryncypia człowieka
4. ISTOTOWA MOŻNOŚĆ
Możność niematerialna
Stanowi możność istotową
człowieka
Wyznacza duchowość (to,
co niefizyczne)
• Poznawanie (intelekt) i
decydowanie (wola)
Możność materialna
(materia)
Stanowi możność istotową
człowieka
Wyznacza fizyczność
człowieka
• jest podstawą ciała
i wszystkich jego funkcji
 Problem warstwowej
budowy ciała (materia,
materia quantitate signata i
mixio elementorum)
40
Problem duszy i ciała
Temat bardziej platoński niż arystotelesowski
Tradycja platońska: człowiek to dusza i ciało.
• Powstają problemy
 związku duszy z ciałem (okazjonalizm)
 poznanie i postępowanie
 relacji duszy do ciała (Platon, Plotyn, Augustyn, materializm)
Tradycja arystotelesowska: człowiek to duchowo-cielesna jedność
 nie ma podstaw do radykalnego oddzielana duszy od ciała
 człowiek musi być traktowany integralnie
41
Zagadnienie śmierci i nieśmiertelności
człowieka
nieśmiertelność wynika z aktu istnienia;
na fakt, że jest on wyjątkowy wskazuje wyjątkowa istota
(jej forma wyznacza dwa typy możności)
jednakże to akt istnienia jest pierwszym pryncypium bytu,
powodem jego realności i aktem bytu - to w nim więc
należy szukać przyczyny nieśmiertelności człowieka
śmierć polega na utracie przypadłości fizycznych;
uniemożliwia naturalne poznawanie i działanie
42
Spór o jedność formy substancjalnej
43
Filozofia poznania
44
Poznanie zmysłowe
45
Poznanie intelektualne
46
Postępowanie
47
Filozofia moralna
48
Struktura władz ludzkich
Tytuł schematu
Władze człowieka
poządanie naturalne
władze zmysłowe
poznawcze
zewznętrzene
władze intelektualne
pożądawcze
wewnętrzne
poznawcze
intelekt czynny
pożądawcze
intelekt możnościowy
wola
49
Struktura sprawności
Sprawności
praktyczne
teoretyczbe
intelekt
intelekt
wola
sprawność pierwszych zasad teoretycznych
sprawność pierwszych zasad prakrycznych
roztropność
sprawność wiedzy
roztropność (recta ratio agibilium)
sprawiedliwość
mądrość
sztuka (recta ratio factibilium)
umiarkowanie
męstwo
50
Cnoty kardynalne
Roztropność
Sprawiedliwość
Cnoty społeczne
Umiarkowanie
Męstwo
51
- zaprzestanie pracy i śmieć
Od 1272
katedra teologii na
Uniwersytecie w
Neapolu
6 XII 1273
zaprzestanie pracy
7 III 1274
śmierć w opactwie
cystersów w
Fossanova
Summa theologiae
(pars III)
Kazania (wielki post
1273)
52
Wydarzenia po śmierci
spór o zwłoki
potępienia nauki
53
Spór o realną różnicę
54
Kanonizacja
55
Znaczenie Tomasza
Nowa realistyczna metafizyka
Esse – akt istnienia podstawą
realności każdego bytu
Bóg – Samoistne Istnienie
Stworzenie jest powołaniem
aktu istnienia każdego bytu
Synteza całej dotychczasowej
nauki
wykorzystanie metafizyki i
metodologii Arystotelesa
ujęcia w metodologii
arystotelesowskiej nauczania
Ojców Kościoła
56
Tomizm
57
Download