Ochrona Środowiska - studia magisterskie

advertisement
TEMATY PRAC MAGISTERSKICH – KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA
Lp.
Kierunek: Ochrona środowiska
Prace magisterskie
Temat pracy w języku polskim
i angielskim
Cel pracy
Imię i
nazwisko
promotora*
Określenie liczebności i składu gatunkowego roztoczy dr inż.
w wybranym zbiorowisku roślinnym.
Grzegorz
Bukowski
Nazwa
jednostki
Imię i nazwisko
recenzenta*
Zakład Ekologii
Dr hab. Janusz
Dąbrowski, prof.
nadzw. UTP
Dr hab. Anna
Seniczak, prof.
nadzw. UTP
Dr hab. Janusz
Dąbrowski, prof.
nadzw. UTP
Dr hab. Anna
Seniczak, prof.
nadzw. UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
Dr hab. Andrzej
Klimek, prof. nadzw.
UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
Dr hab. Andrzej
Klimek, prof. nadzw.
UTP
Dr hab. Janusz
Dąbrowski, prof.
1.
Roztocze glebowe wybranych zbiorowisk
roślinnych.
Soil mites of selected plant communities.
2.
Ocena oddziaływania wybranej inwestycji
na środowisko.
Environment impact assessment of
chosen investment.
Sporządzenie raportu o oddziaływaniu wybranej dr inż.
inwestycji na środowisko.
Grzegorz
Bukowski
Zakład Ekologii
3.
Wzrost (gatunek ryby) z (jezioro lub
rzeka)
Celem pracy jest analiza tempa wzrostu długości i
masy ciała wybranego gatunku ryby (z rzeki lub
jeziora) i porównanie ze wzrostem osobników
zasiedlających inne środowiska słodkowodne.
dr hab. inż.
Janusz
Dąbrowski,
prof. ndzw.
UTP
Zakład Ekologii
Celem pracy jest poznanie budowy określonego
gatunku ryby (z jeziora lub rzeki) i porównanie z
budową
osobników
z
innych
środowisk
słodkowodnych.
dr hab. Janusz
Dąbrowski,
prof. nadzw.
UTP
Zakład Ekologii
Growth (fish species) from (lake or river)
4.
Morfometria (gatunek ryby) z (zbiornik
lub rzeka)
Morphometry (fish species) from (lake or
river)
5.
Mięczaki wybranych wód
powierzchniowych.
Określenie gatunków zwierząt i wykonanie pomiarów dr inż.
wybranych cech
Grzegorz
Zakład Ekologii
Molluscs of selected fresh waters.
6.
Mechowce wybranych mikrosiedlisk
ekosystemów leśnych
Oribatid mites of selected microhabitats
of forest ecosystems
Gackowski
Poznanie i analiza zgrupowań mechowców z dr inż.
uwzględnieniem ich form młodocianych oraz ich Radomir
znaczenie
dla
różnorodności
biologicznej Graczyk
ekosystemów leśnych
Zakład Ekologii
7.
Fauna roztoczy glebowych ekosystemów
łąkowych
Fauna soil mites meadow ecosystems
Analiza gatunkowa i wiekowa mechowców dr inż.
bytujących na łąkach użytkowanych intensywnie i Radomir
ekstensywnie.
Graczyk
Zakład Ekologii
8.
Wpływ gatunków obcych i inwazyjnych
roślin na roztocze glebowe.
The effect of alien and invasive plant
species on soil mites.
Poznanie wpływu wybranych gatunków roślin obcych dr hab. Anna
i inwazyjnych na zgrupowania roztoczy glebowych.
Seniczak, prof.
nadzw. UTP
Zakład Ekologii
9.
Dynamika populacji szkodników drzew w
wybranych nadleśnictwach.
Population dynamics of tree pests in
selected forest divisions.
Porównanie dynamiki liczebności szkodników dr hab. Anna
pierwotnych i wtórnych drzew w wybranych Seniczak, prof.
nadleśnictwach.
nadzw. UTP
Zakład Ekologii
10.
Roztocze glebowe, jako bioindykatory w
wybranych ekosystemach.
Soil mites as bioindicators in selected
ecosystems.
Bioindykacja z wykorzystaniem
wybranych ekosystemach.
Zakład Ekologii
roztoczy
w dr hab. Anna
Seniczak, prof.
nadzw. UTP
nadzw. UTP
Dr hab. Anna
Seniczak, prof.
nadzw. UTP
Dr hab. Anna
Seniczak, prof.
nadzw. UTP
Dr hab. Janusz
Dąbrowski, prof.
nadzw. UTP
Dr hab. Anna
Seniczak, prof.
nadzw. UTP
Dr hab. Janusz
Dąbrowski, prof.
nadzw. UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
dr hab. Andrzej
Klimek, prof. nadzw.
UTP
dr hab. Andrzej
Klimek, prof. nadzw.
UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
dr hab. Andrzej
Klimek, prof. nadzw.
UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
dr hab. Andrzej
Klimek, prof. nadzw.
UTP
dr hab. Andrzej
Klimek, prof. nadzw.
UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
11.
Bezkręgowce glebowe w ekosystemach
naturalnych i zmienionych przez
człowieka.
Soil invertebrates in natural ecosystems
and ecosystems changed by a man.
Porównanie
bezkręgowców
glebowych
w dr hab. Anna
ekosystemach naturalnych i zmienionych przez Seniczak, prof.
człowieka.
nadzw. UTP
Zakład Ekologii
12.
Porównanie wybranych form ochrony
przyrody w wybranych jednostkach
administracyjnych (województwach,
miastach, gminach, itp.).
The comparison of selected forms of the
nature protection in administrative
regions (voivodships, cities/towns,
townships, etc.)
Jakość żywności pochodzenia
zwierzęcego w aspekcie zanieczyszczeń
środowiska
The quality of animal origin food in terms
of environmental pollution
Wpływ
1.
na środowisko wybranej ubojni
zwierząt na podstawie opinii
mieszkańców.
The environmental impact of selected
animal slaughter-house based on the
opinion of residents.
Wpływ
22. na środowisko wybranej fermy
tuczu trzody chlewnej na podstawie
opinii mieszkańców.
The environmental impact of selected pig
farm based on the opinion of residents.
Wpływ na środowisko wybranego
zakładu przetwórstwa mięsnego na
Celem pracy jest porównanie faktycznego stanu dr hab. Anna
wybranych form ochrony przyrody (np. pomników Seniczak, prof.
przyrody) z danymi dostępnymi w jednostkach nadzw. UTP
administracyjnych, w wybranych miastach, gminach,
itp.
Zakład Ekologii
Celem pracy jest sprawdzenie na podstawie badań
ankietowych świadomości konsumentów w zakresie
wpływu zanieczyszczeń biologicznych na cechy
jakościowe żywności, szczególnie produktów
pochodzenia zwierzęcego.
Celem pracy jest określenie wpływu na środowisko
wybranej ubojni zwierząt na podstawie badań
ankietowych osób zamieszkujących w jej otoczeniu.
Prof. dr hab.
Grażyna
Michalska
Pracownia
Oceny
Surowców
Zwierzęcych
Dr hab. inż. Henryka
Bernacka, prof. UTP
Dr hab. inż. Bożena
Szejniuk, prof. UTP
Prof. dr hab.
inż. Jerzy
Nowachowicz
Pracownia
Oceny
Surowców
Zwierzęcych
Celem pracy jest określenie wpływu na środowisko Prof. dr hab.
wybranej fermy tuczu trzody chlewnej na podstawie inż. Jerzy
badań ankietowych osób zamieszkujących w jej Nowachowicz
otoczeniu.
Pracownia
Oceny
Surowców
Zwierzęcych
Celem pracy jest określenie wpływu na środowisko Prof. dr hab.
wybranego zakładu przetwórstwa mięsnego na inż. Jerzy
Pracownia
Oceny
Dr hab. Bożena
Szejniuk, prof.
nadzw. UTP
Dr hab. inż. Anna
Seniczak, prof.
nadzw. UTP
Prof. dr hab.
Wojciech Kapelański
Dr hab. inż. Anna
Seniczak, prof.
nadzw. UTP
Prof. dr hab. Zenon
Bernacki
13.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
podstawie opinii mieszkańców.
The environmental impact of selected
meat production plant based on the
opinion of residents.
Mechanizmy działania promieniowania
jonizującego na komórkę i skutki
odkładania się radioizotopów w
tkankach.
Mechanisms of ionizing radiation
influence on the cell and the effect of
radioisotope deposition in the tissues.
Metody usuwania wewnętrznych skażeń
promieniotwórczych ludzi i zwierząt.
Methods of removing internal radioactive
contamination of human and animals.
podstawie badań ankietowych osób zamieszkujących Nowachowicz
w jego otoczeniu.
Surowców
Zwierzęcych
Dr hab. inż. Janusz
Dąbrowski, prof.
nadzw. UTP
Charakterystyka mechanizmu bezpośredniego i dr inż. Beata
pośredniego zarówno względem jądra komórkowego Głowińska
jak i pozostałych struktur komórki; mechanizmy
odkładania się niektórych radioizotopów w tkankach
i różnice w ich promieniowrażliwości.
Katedra
Fizjologii i
Morfologii
Zwierząt
dr hab. inż. Roman
Szymeczko, prof.
nadzw.UTP
dr hab. inż. Bożena
Szejniuk, prof.
nadzw.UTP
Sposoby doboru środków dekontaminacyjnych i ich dr inż. Beata
rodzaje: nośniki trwałe, środki kompleksotwórcze, Głowińska
kwasy, alginiany, żelazocyjanki, zeolity, środki
wspomagające.
Katedra
Fizjologii i
Morfologii
Zwierząt
Charakterystyka powierzchniowych
składowisk odpadów radioaktywnych na
przykładzie Krajowego Składowiska
Odpadów Promieniotwórczych w
Różanie.
Characteristics of superficial landfill
based on National Landfill of Radioactive
Waste
in Różan.
Naturalna redukcja populacji mszyc
Natural regulation of aphidpopulations
Charakterystyka obiektu, warunki geologiczne i dr inż. Beata
hydrologiczne
składowiska,
klasyfikacja
i Głowińska
postępowanie z odpadami, monitoring składowiska.
Katedra
Fizjologii i
Morfologii
Zwierząt
dr hab. inż. Roman
Szymeczko, prof.
nadzw.UTP
dr hab. inż. Bożena
Szejniuk, prof.
nadzw.UTP
dr hab. inż. Roman
Szymeczko, prof.
nadzw.UTP
dr hab. inż. Bożena
Szejniuk, prof.
nadzw.UTP
Celem pracy jest określenie tzw. naturalnej regulacji
populacji mszyc przez parazytoidy pierwotne i
hiperparazytoidy stowarzyszone z koloniami mszyc w
zieleni miejskiej.
Zakład Zoologii i
Kształtowania
Krajobrazu
Dr hab.
Tadeusz
Barczak,
prof. nadzw.
UTP
Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP,
Dr hab.
Anna Seniczak
prof. nadzw. UTP
29.
Ocena stopnia spasożytowania kolonii
mszyc
Evaluation of aphid colonies percentage
parasitization
Celem pracy jest zastosowanie różnych metod Dr hab.
określenia tzw. stopnia spasożytowania kolonii mszyc Tadeusz
przez pasożytnicze błonkówki.
Barczak,
prof. nadzw.
UTP
Zakład Zoologii i
Kształtowania
Krajobrazu
Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP,
Dr hab.
Anna Seniczak
prof. nadzw. UTP
30.
Wpływ populacji dużych roślinożerców na
środowisko leśne wybranej gminy (lub
nadleśnictwa).
The impact of large herbivorous on the
population of the forest environment
selected municipalities (or forest district).
Chrząszcze kopro- i nekrofagiczne
obszarów przyrodniczo cennych w
miastach
Coprophagical and necrophagical beetles
of natural valuable areas of cities
Celem pracy jest określenie wpływu populacji dużych Dr hab.
roślinożerców na środowisko leśne wybranej gminy Andrzej
(lub nadleśnictwa).
Klimek,
prof. nadzw.
UTP
Zakład Zoologii i
Kształtowania
Krajobrazu
Celem pracy jest dokładna analiza ilościowa i
jakościowa chrząszczy odżywiających się odchodami
zwierzęcymi i trupożernych odławianych na przynętę
na terenach zielonych (użytki ekologiczne, parki,
skwery, pasy zieleni między jezdniami) środowisk
miejskich
Celem pracy jest charakterystyka wybranych
gatunków mszyc żerujących na różnych gatunkach
roślin w wybranych siedliskach o statusie terenów
chronionych
Dr inż.
Małgorzata
BłażejewiczZawadzińska
Zakład Zoologii
i Kształtowania
Krajobrazu
Dr inż.
Janina
Bennewicz
Zakład Zoologii i
Kształtowania
Krajobrazu
Dr hab. Janusz
Dąbrowski, prof.
nadzw. UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP
Dr hab.
Tadeusz Barczak,
prof. nadzw. UTP
Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP
Dr hab.
Tadeusz Barczak,
prof. nadzw. UTP
Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
31.
32.
Mszyce na terenach chronionych.
Aphidsin the protected areas.
33.
Mszyce terenów zielonych w miastach.
Aphidsof urbangreenery.
Celem pracy jest charakterystyka gatunków mszyc Dr inż.
żerujących na różnych gatunkach roślin w wybranych Janina
terenach zieleni miejskiej
Bennewicz
Zakład Zoologii i
Kształtowania
Krajobrazu
34.
Rozmieszczenie i liczebność populacji
lęgowej kwiczoła Turdus pilaris w parkach
Celem pracy jest określenie rozmieszczenia, Dr inż. Jacek
liczebności oraz preferencji siedliskowych kwiczoła w Zieliński
Katedra Zoologii
i Kształtowania
miejskich Bydgoszczy
Distribution and numbers of breeding
Fieldfare Turdus pilaris in urban parks in
Bydgoszcz city
Dynamika liczebności ptaków wodnobłotnych na stawach rybnych w dolinie
Noteci
The population dynamics of wetland
birds on fish ponds in the Notec valley
granicach strefy zurbanizowanej Bydgoszcz
Środowiska
UTP, Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP
Celem pracy jest określenie dynamiki liczebności w Dr inż. Jacek
ujęciu sezonowym (okres lęgowy oraz okres migracji) Zieliński
wybranych gatunków ptaków blaszkodziobych,
siewkowych i brodzących
Katedra Zoologii
i Kształtowania
Środowiska
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP, Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP
36.
Wykorzystanie przez ptaki skrzynek
lęgowych zainstalowanych na budynkach
mieszkalnych w ramach kompensacji
przyrodniczych
The use of nest boxes for birds installed
on residential buildings within confines of
the nature compensation.
Celem pracy jest ocena stopnia zasiedlenia Dr inż. Jacek
sztucznych konstrukcji (np. skrzynek lęgowych dla Zieliński
ptaków) utworzonych w ramach kompensacji
przyrodniczej za utratę siedlisk w wyniku
termomodernizacji budynków.
Katedra Zoologii
i Kształtowania
Środowiska
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP, Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP
37.
Biologia okresu lęgowego wybranych
gatunków ptaków żyjących w środowisku
zurbanizowanym i wiejskim
Breeding biology of selected species of
birds living in the urban and rural
environment
Ocena stopnia synurbizacji gatunków należących do Dr inż. Piotr
grupy ptaków wodno-błotnych (gęsi, kaczki, mewy)
Indykiewicz
Zakład Zoologii i
Kształtowania
Krajobrazu
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP
38.
Wpływ negatywnych zachowań ludzi na
biologię ptaków zimujących w miastach
The negative impact of human behavior
of birds wintering in cities
Dr inż. Piotr
Indykiewicz
Zakład Zoologii i
Kształtowania
Krajobrazu
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP
39.
Entomofauna pniaków topolowych w
zależności od stopnia ich rozkładu i
rozmiaru
Ocena wpływu dokarmiania ptaków (łabędź niemy,
krzyżówka, łyska, tracz nurogęś) na dynamikę
liczebności i przemieszczanie się, strukturę socjalną
stada, na wybrane elementy behawioru ptaków
wodno-błotnych
zimujących
w
środowisku
zurbanizowanym
Celem pracy jest określenie wpływu stopnia rozkładu
oraz wielkości pni topoli na entomofaunę
saproksyliczną
Dr inż.
Monika Lik
Zakład Zoologii i
Kształtowania
Krajobrazu
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
35.
40.
41.
42.
Entomofauna of poplar stumps
depending on the extent of their
decomposition and size
Wpływ okresowych zalewów wód
rzecznych na dynamikę liczebności
wybranych gatunków chrząszczy
biegaczowatych (Carabidae, Col.)
The impact ofperiodicfloodingof river
wateron the dynamics of abundance of
selectedspecies of ground beetles
(Carabidae, Col.)
Analiza jakościowo-ilościowa
biegaczowatych (Carabidae, Col.) pod
wpływem antropopresji
Analysis of thequality and quantityof
ground beetles(Carabidae, Col.) of
selected crops
Badania nad możliwością
fizykochemicznego rozpuszczania ochry
studziennej
Studies on the possibility of physicochemical dissolution of ocher wells
Celem pracy jest określenie zmian zachodzących w Dr inż.
zgrupowaniach
chrząszczy
biegaczowatych Monika Lik
(Carabidae) pod wpływem okresowych zalewów
rzecznych
Zakład Zoologii i
Kształtowania
Krajobrazu
Celem pracy jest określenie składu gatunkowego oraz Dr inż.
dynamiki
liczebności
zgrupowań
chrząszczy Monika Lik
biegaczowatych (Carabidae) wybranych upraw
rolnych
Zakład Zoologii i
Kształtowania
Krajobrazu
Celem jest zidentyfikowanie reagentów chemicznych, Dr inż.
które w praktyce mogą znaleźć zastosowanie do Sławomir Żak
rozpuszczania
mineralnej
ochry
studziennej
utrudniającej eksploatację
Zakład Inżynierii
Chemicznej i
Bioprocesowej
43.
Przyrodniczo-przestrzenne oraz
społeczne ograniczenia lokalizacji
elektrowni wiatrowych w Polsce.
Natural, spatial and social constraints of
wind turbines location in Poland.
Celem pracy jest opis przyrodniczo-przestrzennych i dr inż. B.
społecznych barier związanych z lokalizacją Skoczylas
elektrowni wiatrowych w Polsce w kontekście
zagrożeń cywilizacyjnych i zrównoważonego rozwoju.
KFiMZ
PMZiŁ
44.
Higienizacja osadów ściekowych w
procesie kompostowania.
Hygienisation of sewage sludge in the
Celem pracy jest ocena mikrobiologiczna osadów Dr inż.
ściekowych poddanych kompostowaniu w pryzmach Katarzyna
w skali rzeczywistej.
Budzińska
ZHZIMŚ
Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP
Dr hab. Tadeusz
Barczak, prof. nadzw.
UTP
Dr hab.
Andrzej Klimek,
prof. nadzw. UTP
Dr hab. Bożena
Szejniuk, prof.
nadzw. UTP
Dr hab.
Halina Olszewska,
prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. W.
Brudnicki, prof.
nadzw. UTP
dr hab. inż. J.
Dąbrowski, prof.
nadzw. UTP
dr hab. inż.
Bożena Szejniuk,
prof. UTP
dr hab. inż. Halina
Olszewska, prof.
nadzw. UTP
composting process.
45.
46.
47.
48.
49.
Przeżywalność wybranych bakterii
patogennych w ściekach i osadach
ściekowych.
The survival of selected pathogenic
bacteria in wastewater and sewage
sludge.
Wpływ wybranych koagulantów na
eliminację bakterii nitkowatych z osadu
czynnego.
Influence of selected coagulants on
eliminate filamentous bacteria from the
activated sludge.
Mikrobiologiczna i parazytologiczna
ocena skuteczności kompostowania
komunalnych osadów ściekowych
Microbiological and parasitological
evaluation of the effectiveness of the
composting municipal sewage sludge
Mikrobiologiczne zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego na terenie
wybranej przez studenta oczyszczalni
ścieków komunalnych
Microbial air pollution in the area of
municipal wastewater treatment plants.
Oznaczenie tempa inaktywacji bakterii Salmonella Dr inż.
enteritidis i Listeria monocytogenes w ściekach i Katarzyna
osadach ściekowych.
Budzińska
ZHZIMŚ
Celem pracy jest analiza ilościowa i gatunkowa Dr inż.
bakterii nitkowatych oraz określenie wpływu Katarzyna
wybranych koagulantów na redukcję tych bakterii z Budzińska
osadu czynnego.
ZHZIMŚ
Celem pracy jest ustalenie wpływu procesu Dr hab. B
kompostowania na eliminację wybranych bakterii Szejniuk,
wskaźnikowych i pasożytów z osadów ściekowych.
prof. UTP
ZHZIMŚ
Celem pracy jest ustalenie wpływu poszczególnych dr hab. B.
etapów oczyszczania ścieków oraz hermetyzacji Szejniuk,
urządzeń na skład ilościowy i jakościowy prof. UTP
mikroorganizmów występujących w powietrzu
atmosferycznym w zasięgu oddziaływania tego
obiektu.
ZHZIMŚ
Ocena skuteczności rekultywacji jeziora
Zamkowego w Wałczu na podstawie
wybranych wskaźników
fizykochemicznych wód.
The survival of selected pathogenic
Praca o charakterze doświadczalnym polegająca na Dr inż. K.
poborze prób wody z jeziora i jej analizie na Berleć
zawartość pierwiastków biogennych i ich związków.
ZHZIMŚ
dr hab. inż.
Bożena Szejniuk,
prof. UTP
dr hab. inż.
Halina Olszewska,
prof. UTP
dr hab. inż.
Bożena Szejniuk,
prof. UTP
dr hab. inż.
Halina Olszewska,
prof. UTP
dr hab. inż.
Halina Olszewska,
prof. UTP
dr hab. inż.
Adam Traczykowski,
prof. UTP
dr hab. inż.
Halina Olszewska,
prof. UTP
dr hab. inż.
Adam Traczykowski,
prof. UTP
dr hab. inż.
Halina Olszewska,
prof. UTP
dr hab. inż.
Adam Traczykowski,
50.
51.
52.
53.
54.
55.
bacteria in wastewater and sewage
sludge.
Ocena stopnia zanieczyszczenia wody z
różnych zbiorników
Evaluation of the degree water pollution
from different reservoirs
Wpływ warunków środowiskowych na
zawartość tiocyjanianów w wybranych
produktach roślinnych
The influence of environmental
conditions on thiocyanate content in
selected plant products
Wpływ rejonu hodowli i warunków
środowiskowych na zawartość
wybranych metali ciężkich w sierści
zwierząt
The impact of breeding areas and
environmental conditions on the content
of selected heavy metals in the hair of
animals
Charakterystyka organizmów
stosowanych w testach
ekotoksykologicznych - problem etyczny i
środowiskowy.
Characteristics of organisms used in
ecotoxicological tests - the problem of
ethical and environmental
Metody wykorzystywane do rozdzielania
i oczyszczania związków chemicznych.
Methods of purfication and separation of
chemical compounds
Oznaczenie zawartości składników
mineralnych w mięsie ryb
prof. UTP
Celem pracy jest ocena stopnia zanieczyszczenia dr inż. Karolina
wody z różnych zbiorników na podstawie zawartości Stasiak
fosforanów i azotanów(III) i (V) w wodzie
ZBiT
prof. dr hab. B.
Janicki
dr hab. B. Szejniuk,
prof. nadzw. UTP
prof. dr hab. B.
Janicki
dr hab. B. Szejniuk,
prof. nadzw. UTP
Celem pracy jest określenie wpływu różnych dr inż. Dorota
warunków środowiskowych (typu nawożenia, sezonu Cyganzbioru itp) na zawartość tiocyjanianów w wybranych Szczegielniak
produktach roślinnych
ZBiT
Celem pracy jest ocena zawartości metali ciężkich w dr inż. Dorota
sierści zwierząt w zależności od środowiska ich Cyganbytowania
Szczegielniak
ZBiT
prof. dr hab. B.
Janicki
dr hab. J. Dąbrowski,
prof. nadzw. UTP
Celem pracy jest ocena skuteczności stosowania dr inż. Dorota
organizmów żywych w testach ekotoksykologicznych CyganSzczegielniak
ZBiT
prof. dr hab. B.
Janicki
dr hab. A. Seniczak,
prof. nadzw. UTP
Celem pracy jest charakterystyka różnorodnych dr inż. Karolina
metod rozdzielania i oczyszczania związków Stasiak
chemicznych
ZBiT
prof. dr hab. B.
Janicki
prof. dr hab. J. Gaca
Celem pracy jest ocena stopnia kumulacji wybranych dr inż.
składników mineralnych w mięsie ryb, w wodzie i Magdalena
ZBiT
prof. dr hab. B.
Janicki
słodkowodnych, w wodzie i osadach
dennych.
Determination of the mineral compounds
in the meat of the freshwater fish, water
and the sediments.
osadach dennych
Stanek
dr hab. J. Dąbrowski,
prof. nadzw. UTP
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards