wydziału rolnictwa i biotechnologii - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

advertisement
OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA
WYDZIAŁU ROLNICTWA
I BIOTECHNOLOGII
DLA GOSPODARKI
Bezpłatny materiał informacyjny
Inkubator Innowacyjności
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Oferta
naukowo-badawcza
Wydziału Rolnictwa
i Biotechnologii
dla gospodarki
Bydgoszcz 2014
Spis treści
Katedra Agrotechnologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Katedra Botaniki i Ekologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Katedra Chemii Środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zakład Chemii Rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Katedra Entomologii i Fitopatologii Molekularnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zakład Fitopatologii Molekularnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Katedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zakład Biologii Molekularnej i Cytometrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zakład Fizjologii i Podstaw Biotechnologii Roślin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zakład Biochemii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Katedra Melioracji i Agrometeorologii z Pracownią Łąkarstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Laboratorium Technologii Żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa z Pracownią
Doświadczalnictwa i Biometrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych z Pracowanią Biotechnologii . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stacja Badawcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii w Mochełku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
 (+48 52) 374-95-50, 374-95-40, 374-95-60
 (+48 52) 374-95-05 |  [email protected][email protected]
DZIEKAN
Prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak
 [email protected]
 (52) 374 9531,  (52) 374 9550
PRODZIEKAN DS. NAUKI
Prof. dr hab. inż. Jacek Długosz
 [email protected]
 (52) 374 9527
PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH
Dr Ryszard Zamorski
 [email protected]
 (52) 374 9555,  (52) 374 9520
PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
Dr inż. Piotr Piszczek
 [email protected]
 (52) 374 9533
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ
Dr hab. inż. Dariusz Pańka
 [email protected]
 (52) 374 9479,  733 991 167
Początki obecnego Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP wiążą się z uruchomieniem w 1969 r. w Bydgoszczy Filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Badania naukowe prowadzone na Wydziale dostosowane są do potrzeb regionu i dotyczą agroekologicznych, agrotechnicznych, fizjologicznych oraz ekonomicznych uwarunkowań produkcyjności i wartości
użytkowej roślin uprawnych. Od początku swego istnienia Wydział Rolnictwa i Biotechnologii prowadzi działalność na
rzecz regionu. W ramach upowszechniania wśród rolników wyników badań opracowano szereg instrukcji wdrożeniowych
oraz prowadzone są szkolenia, wykłady i warsztaty z zakresu uprawy mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych,
możliwości uproszczeń uprawy roli, zintegrowanego systemu produkcji roślinnej, gospodarowania w warunkach dużego
udziału zbóż w strukturze zasiewów, gospodarki łąkowo-pastwiskowej oraz ochrony roślin i środowiska. Jednostki strukturalne Wydziału mają możliwość świadczenia fachowych usług na rzecz praktycznego rolnictwa, ochrony środowiska,
ekologii oraz wykorzystania odpadów, oferując analizy laboratoryjne, opinie, ekspertyzy, doradztwo techniczne i technologiczne, szkolenia rolników i służb rolnych.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
3
Katedra Agrotechnologii
ul. Ks. A. Kordeckiego 20,
85-225 Bydgoszcz
 [email protected]
| + (48 52) 374 9441
Skład osobowy jednostki:
KIEROWNIK KATEDRY:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder,
prof. zw. UTP
 (52) 374 9400,  [email protected]
prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński,
prof. zw. UTP
 (52) 374 9451,  [email protected]
prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska,
prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9472,  [email protected]
prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann, prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9407,  [email protected]
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek,
adiunkt
 (52) 374 9465,  [email protected]
dr inż. Edward Wilczewski, adiunkt
 (52) 374 9443,  [email protected]
dr inż. Magdalena Borowska, adiunkt
 (52) 374 9497,  [email protected]
dr inż. Ewa Kaszkowiak, adiunkt
 (52) 374 9497,  [email protected]
mgr inż. Ewa Grobelniak,
st. specjalistka inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9492,  [email protected]
mgr inż. Elżbieta Skotnicka,
st. specjalistka inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9439,  [email protected]
mgr inż. Małgorzata Obrzeżgiewicz-Diarra,
st. specjalistka inżynieryjno-techn.
| (52) 374 9441,  [email protected]
Grażyna Olszak, technik
 (52) 374 9497
4
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ doskonalenie technologii produkcji i użytkowania
surowców pozyskiwanych z roślin rolniczych dla
celów konsumpcyjnych, paszowych, przemysłowych, energetycznych i zielarskich oraz reprodukcja
nasienna roślin strączkowych, zielarskich, gatunków
i odmian traw oraz rutwicy pastewnej, w tym ocena:
ÎÎ postępu biologicznego roślin rolniczych i jego
wykorzystania w hodowli i produkcji towarowej,
ÎÎ skutków stosowania regulatorów wzrostu, mikronawozów i środków ochrony roślin i ich wykorzystania w produkcji nasiennej,
ÎÎ biologii nasion oraz produkcji nasiennej roślin
uprawnych i jej wykorzystania w uszlachetnianiu
materiału siewnego,
ÎÎ postępu biologicznego w hodowli wierzby energetycznej i jej wykorzystania do produkcji biomasy,
ÎÎ doskonalenia techniki siewu rzepaku ozimego
i międzyplonów,
ĥĥ rozpoznanie oddziaływania produkcji rolniczej na
środowisko i ograniczanie jej niekorzystnych wpływów, w tym ocena:
ÎÎ możliwości i skutków zagospodarowywania odłogów poprzez uprawę wieloletnich roślin pastewnych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji
biomasy na cele energetyczne,
ÎÎ możliwości łagodzenia skutków uproszczeń
w zmianowaniach poprzez uprawę międzyplonów,
ÎÎ przydatności nowych gatunków roślin motylkowatych do uprawy w warunkach regionu kujawsko-pomorskiego i ich wpływu następczego,
ÎÎ możliwości wykorzystania osadów ściekowych i innych materiałów organicznych do użyźniania gleb,
ÎÎ ocena uwarunkowań zrównoważonego rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich,
ĥĥ ocena przydatności ozimych odmian roślin strączkowych (z katalogu wspólnotowego) do uprawy
w Polsce,
ĥĥ uszlachetnianie nasion jarych roślin strączkowych
do siewu przedzimowego.
ĥĥ zmianowania roślin,
ĥĥ zagospodarowywania odłogów,
ĥĥ doboru typów użytkowych wierzby i technologii jej
uprawy do różnych kierunków użytkowania,
ĥĥ doboru gatunków roślin do produkcji biomasy dla
celów energetycznych i instruktaż agrotechniczny,
ĥĥ doboru roślin do produkcji kompostu na osadach
ściekowych, technologie ich uprawy i zagospodarowania biomasy,
ĥĥ sposobów ochrony wód, zagospodarowania potencjalnych odłogów i ich ochrony przed degradacją,
ĥĥ doboru roślin i technologii do ochrony gleby stref
buforowych oczyszczalni, wysypisk odpadów oraz
rekultywacji gruntów zdegradowanych i innych,
ĥĥ doboru roślin dla zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody,
ĥĥ wykorzystania osadów ściekowych i innych materiałów organicznych do użyźniania gleb,
ĥĥ sporządzania planów nawozowych dla gospodarstw,
ĥĥ prowadzenia ekologicznej produkcji rolnej,
ĥĥ usług doradczych dotyczących przygotowań do
rejestracji odmian roślin uprawnych przez firmy
zagraniczne,
ĥĥ oceny i szacowania szkód w uprawach rolniczych na
potrzeby firm ubezpieczeniowych, sądów, organizacji
rolniczych, kół łowieckich i innych,
ĥĥ planowania zrównoważonego rozwój regionu
i pomocy przy ubieganiu się o wsparcie finansowe
z funduszy europejskich w produkcji i przetwórstwie
surowców roślinnych.
Katedra proponuje czynny udział w działaniach: „Optymalizacja produkcji roślin konsumpcyjnych, paszowych
i przemysłowych” - z poddziałaniami: modelowanie plonu
roślin, modelowanie jakości plonu (surowców), równoważenie efektów ekonomicznych i ekologicznych produkcji.
Fot. Aparat do destylacji azotu KjelFlex K-360 firmy Büchi.
Pracownicy Katedry wykonują innowacyjne opracowania dla przedsiębiorców z zakresu produkcji roślinnej,
przetwórstwa rolno-spożywczego, ochrony środowiska,
wykorzystania surowców odnawialnych dla energetyki,
wykorzystania biodegradowalnych odpadów w rolnictwie
i innych. Proponowane działania i rozwiązania uwzględniają najlepszą dostępną technikę oraz obowiązujące
unormowania formalno-prawne i są zgodne z Kodeksem
Dobrej Praktyki w Rolnictwie.
Aparatura badawcza
ĥĥ spektrofotometr SmartSpec Plus,
Oferta naukowo-badawcza
Konsultacje, szkolenia, wykłady, ekspertyzy, opinie naukowo-techniczne oraz doradztwo z zakresu:
ĥĥ projektowania kompleksowych technologii produkcji i użytkowania surowców pozyskiwanych z roślin
rolniczych dla celów konsumpcyjnych, paszowych,
przemysłowych, energetycznych i zielarskich,
ĥĥ technologii produkcji i oceny materiału siewnego
roślin rolniczych, warzywnych, zielarskich, traw gazonowych i innych,
ĥĥ doboru gatunków, odmian i technologii produkcji do
różnych systemów gospodarowania,
ĥĥ oceny odmian, efektów i skutków stosowania środków ochrony roślin, nawozów, technologii rolniczych
(doświadczenia ścisłe, łanowe, wdrożeniowe, przedi porejestrowe),
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Fot. Chromatograf gazowy Master GC firmy DANI.
Fot. Aparat do szybkiej ekstrakcji ASE 150 firmy DIONEX.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
5
ĥĥ piec do mineralizacji SpeedDigester K-439 f-my
Büchi,
ĥĥ aparat do destylacji azotu KjelFlex K-360 f-my Büchi,
ĥĥ aparat do oznaczania włókna surowego f-my Ankom,
ĥĥ pH-metr,
ĥĥ wagi elektroniczne i analityczne,
ĥĥ kiełkowniki,
ĥĥ cieplarki,
ĥĥ termostaty,
ĥĥ chłodnie,
ĥĥ sortownik do nasion,
ĥĥ elektroniczny miernik wilgotności ziarna,
ĥĥ chloroflometr (N-tester),
ĥĥ aparat do szybkiej ekstrakcji ASE 150 f-my DIONEX,
ĥĥ chromatograf gazowy Master GC f-my DANI,
ĥĥ sonda profilowa do pomiaru wilgotności gleby,
ĥĥ zaprawiarka laboratoryjna,
ĥĥ SunScan Canopy Analysis System do oceny LAI,
ĥĥ konduktometry,
ĥĥ mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ 1500 z kamerą
cyfrową.
Katedra posiada także nowoczesne szklarnie z kontrolowaną długością dnia i temperaturą oraz systemem fertygacji.
Zakład Ekonomiki
i Doradztwa
w Agrobiznesie
ul. Ks. A. Kordeckiego 20,
85-225 Bydgoszcz
| (48 52) 340 8084
 [email protected]
inż. Maria Bąk,
specjalistka inżynieryjno-techn.
 (52) 340 8084,  [email protected]
Problematyka naukowo-badawcza
Doradztwo w agrobiznesie:
ĥĥ identyfikacja potrzeb, opinii, postaw i poglądów
klientów oraz kontrahentów zainteresowanych firm
lub instytucji,
ĥĥ analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w kontekście integracji
z UE,
ĥĥ analiza i ocena udziału społecznego w oddziaływaniu inwestycji na środowisko przyrodnicze,
ĥĥ przygotowanie prac dyplomowych na temat określony przez zainteresowane firmy
ĥĥ analiza działalności gospodarstw oraz przedsiębiorstw agrobiznesu,
ĥĥ analiza finansowa gospodarstw oraz przedsiębiorstw
agrobiznesu,
ĥĥ ocena zdolności do samofinansowania i kredytowania gospodarstw oraz przedsiębiorstw
ĥĥ planowanie przedsięwzięć w gospodarstwie rolnym
i przedsiębiorstwie agrobiznesu, ze szczególnym
uwzględnieniem ryzyka utraty zdolności płatniczej,
ĥĥ analiza przedsięwzięć gospodarczych w rolnictwie
z uwzględnieniem możliwości kredytowania przez
KIEROWNIK ZAKŁADU:
Prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza,
prof. nadzw. UTP
 (52) 340 8081,  [email protected]
dr inż. Maria J. Orłowska, adiunkt
 (52) 340 8025,  [email protected]
dr inż. Piotr Prus, adiunkt
 (52) 340 8184,  [email protected]
dr inż. Tadeusz Sobczyński, adiunkt
 (52) 340 8047,  [email protected]
6
Fot. Laboratorium Analiz Rynku Rolnego.
Ekonomika produkcji rolniczej:
Skład osobowy jednostki:
dr Izabela Wielewska, adiunkt
 (52) 340 8084,  [email protected]
Ekonomika produkcji rolniczej:
mgr inż. Magdalena Czyżykowska,
asystent
 (52) 340 8061,  [email protected]
Fot. Laboratorium Badania Rozwoju Agrobiznesu.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
banki gospodarstw rolnych oraz małych i średnich
przedsiębiorstw agrobiznesu,
analiza efektywności inwestycji w gospodarce żywnościowej,
ekspertyzy wspierające opracowywanie strategii
rozwoju lokalnego,
ekspertyzy wspierające programowanie rozwoju
lokalnego,
studia wykonalności programów rozwoju lokalnego.
Oferta naukowo-badawcza
Doradztwo w agrobiznesie:
ĥĥ strategie i techniki negocjacji handlowych oraz
obsługa klientów w firmie,
ĥĥ procedury skutecznego rozwiązywania konfliktów
w grupie pracowników oraz przywództwo i motywowanie w kierowaniu zespołem pracowników,
ĥĥ dobre obyczaje w relacjach zawodowych i etyka
w biznesie,
ĥĥ relacje interpersonalne i metodyka w pracy doradczej,
ĥĥ zarządzanie innowacjami w doradztwie,
ĥĥ analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
ĥĥ zasady podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej,
ĥĥ integracja europejska i jej konsekwencje gospodarcze i społeczne,
ĥĥ ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze – produkcja przemysłowa
i zużywanie zasobów naturalnych dla: krajobrazu
przyrodniczego, relacje człowieka ze środowiskiem,
globalny łańcuch konsumencki i ekosystemów - metody badań społecznych.
ĥĥ rachunkowość i planowanie w gospodarstwach
rolniczych (studia podyplomowe),
ĥĥ prowadzenie rachunkowości w standardzie FADN,
analiza działalności gospodarstwa rolnego, sporządzanie projektów przedsięwzięć rolniczych (biznesplanów),
ĥĥ programowanie rozwoju regionalnego i zarządzanie
projektami (studia podyplomowe),
ĥĥ umiejętność zespołowego opracowywania programów rozwoju regionalnego,
ĥĥ ocena projektów zgodnie z procedurami Unii
Europejskiej, zarządzanie projektami na poziomie
lokalnym, opracowywanie studium wykonalności,
ĥĥ planowanie rozwoju gospodarstwa rolnego (szkolenie),
ĥĥ samodzielne opracowanie projektu rozwoju gospodarstwa,
ĥĥ rachunkowość w gospodarstwie rolniczym (szkolenie),
ĥĥ prowadzenie rachunkowości w standardzie FADN,
ĥĥ wykorzystanie rachunkowości do podnoszenia poziomu zarządzania gospodarstwem rolnym (szkolenie),
ĥĥ analiza wyników działalności gospodarczej, podejmowanie decyzji gospodarczych.
Katedra Botaniki
i Ekologii
ul. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. 3.1.,
85-796 Bydgoszcz
 (52) 340 8154,  (52) 340 8029,
 [email protected]
Skład osobowy jednostki:
KIEROWNIK KATEDRY:
Dr hab. inż. Ewa Jendrzejczak, adiunkt
 (52) 340 8029,
 [email protected]
dr hab. inż. Krzysztof Gęsiński, adiunkt
 (52) 340 8370,
 [email protected]
dr hab. inż. Anna K. Sawilska, adiunkt
 (52) 340 8275,
 [email protected]
dr inż. Andrzej Dziamski, adiunkt
 (52) 340 8073,
 [email protected]
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
7
Katedra Chemii
Środowiska
dr inż. Maciej Korczyński, adiunkt
 (52) 340 8089,
 [email protected]
dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska, adiunkt
 (52) 340 8027,
 [email protected]
ul. Bernardyńska 6,
85-029 Bydgoszcz
 (52) 374 9502,  (52) 374 9505
 [email protected]
dr Bogna Paczuska, adiunkt
 (52) 340 8154,
 [email protected]
Skład osobowy jednostki:
dr inż. Tomasz Stosik, adiunkt
 (52) 340 8073,
 [email protected]
KIEROWNIK KATEDRY:
Prof. dr hab. inż. Janusz Hermann,
prof. zw. UTP
 (52) 374 9502,  hermann @utp.edu.pl
dr inż. Zofia Stypczyńska, adiunkt
 (52) 340 8073,
 [email protected]
dr inż. Małgorzata Wołodźko, adiunkt
 (52) 340 8065,
 [email protected]
mgr inż. Barbara Kwiatkowska,
specjalistka naukowo-techn.
 (52) 340 8154,
 [email protected]
Grażyna Kwiatkowska, technik
 (52) 340 8154
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ opracowanie agrotechniki uprawy polowej kocanek
piaskowych w celu uzyskania wystandaryzowanego
surowca zielarskiego,
ĥĥ badania nad pozyskaniem surowca zielarskiego
kocanek włoskich w warunkach regionu środkowo-zachodniego,
ĥĥ doskonalenie agrotechniki szarłatu uprawnego
i komosy ryżowej,
ĥĥ wykorzystanie nasion szarłatu uprawnego i komosy ryżowej w kreowaniu produktów piekarniczych
o zwiększonej wartości prozdrowotnej,
ĥĥ ocena możliwości uprawy odmian ozdobnych krokosza barwierskiego w warunkach środkowej Polski,
ĥĥ poznanie biologii i ekologii trojeści krwistej
w aspekcie wykorzystania jej właściwości ozdobnych
i zastosowań przetwórczych jej soku mlecznego,
ĥĥ badania uwarunkowań rozwoju systemów korzeniowych traw,
ĥĥ badania nad stanem zachowania cennych przyrodniczo i kulturowo obiektów architektury krajobrazu na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
ĥĥ ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych,
ĥĥ badania zbiorowisk glonów w zbiornikach wodnych
różnego pochodzenia,
ĥĥ ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych
8
prof. dr hab. inż. Bożena Dębska,
prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9511,  [email protected]
Fot. Warsztaty terenowe.
i populacji gatunków Natura 2000 w rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
ĥĥ opracowanie zasad użytkowania siedlisk zgodnie
z uwarunkowaniami przyrodniczymi i wymaganiami
wybranych gatunków chronionych,
ĥĥ permanentny monitoring pylenia roślin na terenie
Bydgoszczy.
Oferta naukowo-badawcza
ĥĥ ekspertyzy przyrodnicze siedlisk i gatunków roślin
(kartowanie, określanie zasad ochrony),
ĥĥ szkolenia z zakresu ochrony przyrody w aspekcie
zadań pakietów przyrodniczych Programów Rolnośrodowiskowych,
ĥĥ ekspertyzy z zakresu badań bioindykacyjnych glonów i porostów,
ĥĥ inwentaryzacje flory zabytkowych obiektów architektury krajobrazu,
ĥĥ konsultacje metodyczne w zakresie opracowania
wyników badań przyrodniczych i rolniczych.
Aparatura badawcza
ĥĥ aparat wolumetryczny Lanzoni 2000,
ĥĥ pełne oprzyrządowanie do pomiarów stanu flory
w terenie,
ĥĥ kompletne oprogramowanie wspomagające proces
badawczy i opracowanie wyników.
dr inż. Magdalena Banach-Szott, adiunkt
 (52) 374 9571,  [email protected]
dr inż. Bogumiła Cieścińska, adiunkt
 (52) 374 9561,  [email protected]
dr Joanna Cieślewicz, adiunkt
 (52) 374 9542,  [email protected]
dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska,
adiunkt
 (52) 374 9571,  [email protected]
dr Mikołaj Troczyński, adiunkt
 (52) 374 9570,  [email protected]
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ transformacja i właściwości próchnicy gleb,
ĥĥ funkcje substancji humusowych w ekosystemach
lądowych i wodnych,
ĥĥ ochrona gleb i wód,
ĥĥ gospodarowanie odpadami i ściekami,
ĥĥ projektowanie nowych wyrobów spożywczych,
ĥĥ sposoby doskonalenia produktów piekarskich i cukierniczych,
ĥĥ badania właściwości fizykochemicznych gleb, osadów dennych, urobku i mas ziemnych,
ĥĥ analizy składu chemiczno-rolniczego gleb,
ĥĥ kompleksowa badania próchnicy gleb (wpływu nawożenia, emisji przemysłowych, itp.),
ĥĥ badania składu chemicznego i mikrobiologicznego
ścieków przemysłowych,
ĥĥ badania właściwości fizykochemicznych i bakteriologicznych wód powierzchniowych i podziemnych,
ĥĥ raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięć
mogących pogorszyć jego stan,
ĥĥ analiza jakościowa i ilościowa związków organicznych pochodzenia naturalnego (substancji humusowych), analiza pigmentów, pochodnych fenolowych
oraz pestycydów, detergentów,
ĥĥ koncepcja biologicznej degradacji produktów
pochodzenia zwierzęcego w warunkach tlenowych
i wytwarzania polepszacza gleby,
ĥĥ koncepcja odzysku i stosowania w rolnictwie siarki
z oczyszczania biogazu,
ĥĥ badania zawartości substancji ropopochodnych oraz
WWA,
dr inż. Piotr Wojewódzki, adiunkt
 (52) 374 9574,
 [email protected]
dr Agnieszka Grzelakowska,
st. wykładowca
 (52) 374 9538,  [email protected]
dr inż. Kazimiera Wegner,
st. wykładowca
 (52) 374 9561,  [email protected]
mgr inż. Małgorzata Łudzińska,
st. specjalistka inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9549,  [email protected]
mgr inż. Piotr Łoginow,
st. specjalista inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9538,  [email protected]
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
mgr inż. Jarosław Pakuła,
st. specjalista inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9572,  [email protected]
Fot. Spektrometr absorpcji atomowej M-series Firmy Thermo
Scientific
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
9
firmy Analytik Jena,
ĥĥ derywatograf PC z Syst. IBM, systemu Paulik-Paulik
Erdey,
ĥĥ liofilizator, bioreaktory, kolorymetry, pH–metry,
piece muflowe, wirówki, specjalistyczne młynki, homogenizatory, zamrażarki do głębokiego mrożenia.
ĥĥ ochrona wód gruntowych przed odciekami z wysypisk odpadów komunalnych,
ĥĥ biodegradacja formaldehydu i żywicy mocznikowo-formaldehydowej,
ĥĥ sposób higienizacji osadów ściekowych wapnem
palonym w warunkach adiabatycznych,
ĥĥ ziemie znormalizowane – standardowe podłoża
nadające się do uprawy roślin,
ĥĥ koncepcja biologicznego usuwania formaldehydu
w bezodpadowym procesie biofiltracji,
ĥĥ kompleksowe badania atestacyjne okryw torfowych
(np. w uprawie grzybów),
ĥĥ koncepcja niskonakładowego oczyszczania gazów
i powietrza przez biofiltrację technologie likwidacji
odorów.
ĥĥ
Zakład Chemii Rolnej
ul. Seminaryjna 5,
85-326 Bydgoszcz
 (52) 374 9001,  [email protected]
Skład osobowy jednostki:
Oferta naukowo-badawcza
ĥĥ ekspertyzy, opinie naukowo-techniczne, prace
badawczo-wdrożeniowe konsultacje, szkolenia dotyczące jakości gleb, produktów, odpadów, ścieków,
ĥĥ technologie wytwarzania polepszaczy i innych produktów,
ĥĥ projektowanie nowych wyrobów spożywczych,
ĥĥ technologie granulacji i peletyzacji,
ĥĥ technologie dezodoryzacji i zapobiegania uciążliwości odorowej,
ĥĥ koncepcje kompostowania,
ĥĥ plany i programy ochrony zasobów glebowej materii
organicznej,
ĥĥ odnawialna produkcja okrywy pieczarkarskiej
ĥĥ gospodarka wodno-ściekowa,
ĥĥ badania atestacyjne i gospodarowanie osadami
przemysłowymi i komunalnymi,
ĥĥ analiza jakościowa i ilościowa związków organicznych pochodzenia naturalnego,
ĥĥ analiza pigmentów, pochodnych fenolowych oraz
pestycydów i wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych,
ĥĥ kompleksowe badania atestacyjne składu chemicznego, mikrobiologicznego i właściwości fizykochemicznych okryw torfowych,
ĥĥ opracowanie patentów i wzorów przemysłowych,
ĥĥ badania przechowalnicze,
ĥĥ prawne i techniczne problemy gospodarki odpadami
(szkolenia zawodowe) – opracowanie dokumentacji
projektów,
ĥĥ zagadnienia ochrony środowiska w programowaniu
rozwoju regionalnego (szkolenia zawodowe) – opracowanie dokumentacji projektów,
ĥĥ naukowe i techniczne doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz,
ĥĥ projektowanie kompleksowych technologii produkcji i użytkowania surowców pozyskiwanych z roślin
rolniczych dla celów konsumpcyjnych, paszowych,
przemysłowych, energetycznych i zielarskich,
ĥĥ technologie produkcji i oceny materiału siewnego
roślin rolniczych, warzywnych, zielarskich, traw gazonowych i innych.
10
ĥĥ
KIEROWNIK ZAKŁADU:
Fot. Pracownia TOCN (analizator TC Vario Max CN, Elementar,
analizator TOCN Multi N/C 3100 Analytik Jena).
Aparatura badawcza
ĥĥ chromatograf cieczowy HPLC, Series 200 firmy Perkin-Elmer, wyposażony w detektor DAD i fluorescencyjny,
ĥĥ spektrometr absorpcji atomowej M-series firmy
Thermo Scientific,
ĥĥ spektrometr FTIR Spectrum BX firmy Perkin-Elmer,
ĥĥ spektrometr UV-VIS Lambda 20 firmy Perkin-Elmer,
ĥĥ analizator TC w próbkach stałych, Vario Max CN,
firmy Elementar,
ĥĥ analizator TOCN w próbkach ciekłych, Multi N/C 3100
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
Prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak,
prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9100,  [email protected]
ĥĥ
dr hab. inż. Barbara Murawska, adiunkt
 (52) 374 9102,  [email protected]
ĥĥ
dr inż. Tomasz Knapowski, adiunkt
 (52) 374 9006,  [email protected]
ĥĥ
dr inż. Wojciech Kozera, adiunkt
 (52) 374 9098,  [email protected]
dr inż. Edward Majcherczak, adiunkt
 (52) 374 9104,  [email protected]
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
i innych czynników agrotechnicznych w tym terminu
siewu na wartość technologiczną ziarna zbóż,
badanie żyzności gleb oraz możliwości zwiększania produkcji roślinnej i poprawy jakości surowca
poprzez doskonalenie agrotechniki i wykorzystanie
postępu hodowlanego,
badanie sposobów nawożenia makro- i mikroskładnikami w różnych systemach uprawy roślin
z uwzględnieniem aspektów ekologicznych,
skład chemiczny warzyw w świetle kryteriów jakościowych żywności prozdrowotnej,
wpływ nawożenia mikroelementami na wysokość
i jakość plonu roślin uprawnych,
ocena cech jakościowych roślin uprawianych w zmianowaniu i monokulturze pod wpływem wybranych
czynników agrotechnicznych,
ustalenie optymalnego stosunku azotu do siarki
w stosowanym nawożeniu aspekcie badań - siarka
jako konieczny składnik w nawożeniu roślin uprawnych,
ustalenie optymalnych dawek nawożenia ziół
w uprawie polowej w zależności od ich potrzeb
pokarmowych,
badanie pobierania kadmu, arsenu niklu, ołowiu
i rtęci z nawozów wieloskładnikowych przez rośliny
uprawne,
właściwości materii organicznej w zależności od
sposobu uprawy i typu gleby,
dynamika przemian składników pokarmowych w glebie w aspekcie zagrożeń środowiska naturalnego,
badanie strat azotu z gleby, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wymywania,
bilans potasu w układzie gleba - roślina i możliwości
wykorzystania jego zapasowych form.Oferta nauko-
dr inż. Krystian Nowak, adiunkt
 (52) 374 9103,  [email protected]
dr inż. Maria Ralcewicz, adiunkt
 (52) 374 9013,  [email protected]
mgr inż. Jerzy Pyszycki,
specjalista inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9101,  [email protected]
Dorota Klepka, starszy technik
 (52) 374 9007
Hanna Patyk, starszy technik
 (52) 374 9105
Problematyka naukowo-badawcza
Fot. Chromatograf cieczowy HPLC, Series 200 firmy Perkin-Elmer.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ĥĥ badanie wpływu nawożenia oraz czynników poza
nawozowych na wartość biologiczną białka zbóż,
ĥĥ badanie zróżnicowanego nawożenia mineralnego
Fot. Spektrofotometr absorpcji atomowej AAS 1N/Carl Zeiss Jena
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
11
ĥĥ optymalizacja nawożenia ziół w uprawie polowej,
ĥĥ ocena zawartości makro- i mikroskładników w glebie
uprawnej w aspekcie jej żyzności,
ĥĥ wskazanie sposobu i możliwości rekultywacji gleb
zdegradowanych,
ĥĥ ocena i przydatność kompostowanych odpadów
komunalnych i pochodzenia rolniczego w aspekcie
nawożenia roślin zbożowych i okopowych,
ĥĥ analiza składu chemicznego ścieków komunalnych
i przemysłowych,
ĥĥ badanie składu chemicznego wód powierzchniowych
i podziemnych,
ĥĥ analiza składu chemicznego gleb, z uwzględnieniem
zawartości metali ciężkich,
ĥĥ rola makro- i mikroelementów w metabolizmie
roślin i ich wpływ na plon i jakość roślin (kurs)
ĥĥ rola nawożenia nawozami wieloskładnikowymi i nawozami ciekłymi na wysokość i jakość plonu roślin
(kurs).
Fot. Analizator całego ziarna Infratec 1241 FOSS.
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
wo-badawcza
określenie wpływu nawożenia mineralnego i organicznego na jakość plonów roślin uprawnych,
ocena wpływu nawożenia na jakość białka ziarna
zbóż z uwzględnieniem jego składu aminokwasowego,
określenie wartości wyróżników technologicznych
ziarna zbóż,
optymalizacja nawożenia i doskonalenie czynników
agrotechnicznych w aspekcie poprawy jakości surowca uzyskanego w wyniku postępu hodowlanego,
Aparatura badawcza
ĥĥ półautomatyczny zestaw do destylacji Kjeltec System
1026 Distiling Unit/Tecator,
ĥĥ automatyczny analizator aminokwasów AAA 400,
ĥĥ spektrometr do oznaczania zawartości mikropierwiastków,
ĥĥ fotometr płomieniowy FLAPHO 4,
ĥĥ aparatura laboratorium analizy ziarna zbóż: separator, laboratoryjny obłuskiwacz ziarna typ OS-1, licznik ziaren, młyn laboratoryjny do przemiału ziarna
na mąkę, przesiewacz, młynek laboratoryjny KT 120
Falling Number, aparat do oznaczania liczby opadania, glutownik, miesiarka wibracyjna SŻ, wirówka do
glutenu SZ-1, aparat do oznaczenia ilości i jakości
glutenu, urządzenie do sedymentacji (wytrząsacz)
SWD, miesiarka laboratoryjna CM-2, aparat do oznaczania parametrów farinograficznych i ekstensograficznych, piec laboratoryjny, analizator całego ziarna
Infratec 1241, aparat do oznaczania barwy surowców
i produktów Konica Minolta CR-410,
ĥĥ kolorymetr Specol 211,
ĥĥ piece do mineralizacji materiału roślinnego i glebowego,
ĥĥ kolorymetr Hach DR 2000,
ĥĥ chromatograf HPLC KNAUER,
ĥĥ spektrofotometr absorpcji atomowej AAS 1N/Carl
Zeiss Jena.
Fot. Automatyczny analizator aminokwasów AAA 400.
12
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Katedra Entomologii
i Fitopatologii
Molekularnej
ul. Ks. A. Kordeckiego 20,
85-225 Bydgoszcz
 (52) 374 9377,  [email protected]
Skład osobowy jednostki:
KIEROWNIK KATEDRY:
Prof. dr hab. inż. Maria Wawrzyniak,
prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9377,  [email protected]
dr hab. inż. Dariusz Piesik,
prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9361,  [email protected]
dr inż. Robert Lamparski, adiunkt
 (52) 374 9361,  [email protected]
dr inż. Danuta Wrzesińska, adiunkt
 (52) 374 9365,  [email protected]
Joanna Kutnik, st. technik
 (52) 374 9413,  [email protected]
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ diagnostyka oraz doradztwo w zakresie profilaktyki
i zwalczania szkodników roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, roślin ozdobnych i drzew
parkowych,
ĥĥ diagnostyka szkodników produktów przechowywanych i owadów sanitarnych,
ĥĥ diagnostyka szkodników w ogródkach działkowych,
ĥĥ testowanie nowych insektycydów i akarycydów,
ĥĥ analizowanie bukietu lotnych związków organicznych emitowanych przez rośliny w efekcie żerowania
owadów lub infekcji przez patogeny grzybowe, jako
naturalny mechanizm obronny roślin,
ĥĥ testowanie syntetycznych analogów wybranych
mieszanin lotnych związków organicznych w celu
odławiania lub odstraszania stawonogów,
ĥĥ ocena aktywności biologicznej biopestycydów –
ekstraktów roślinnych i innych proekologicznych
środków ochrony roślin,
ĥĥ badania nad wykorzystaniem szkodników roślin do
biologicznej walki z chwastami,
ĥĥ badania nad występowaniem i szkodliwością oraz
sposobami ograniczania populacji owadów,
ĥĥ konsultacje i doradztwo w zakresie ochrony roślin
i produktów przechowywanych,
Fot. Track Sphere locomotion Compensator (LC-100) – system
analizy zachowania owadów.
ĥĥ ekspertyzy z zakresu szkodliwej fauny w podłożach
w szklarniach, tunelach foliowych i pieczarkarniach,
ĥĥ poradnictwo w zakresie wykorzystania organizmów
pożytecznych do zwalczania szkodników roślin.
Oferta naukowo-badawcza
ĥĥ diagnostyka szkodników roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, roślin ozdobnych i drzew
parkowych,
ĥĥ diagnostyka szkodników produktów przechowywanych i owadów sanitarnych,
Fot. Mikroskop stereoskopowy z kamerą do wizualizacji i obróbki
materiału entomologicznego.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
13
ĥĥ szkolenie w zakresie wykrywania szkodników, ustalania ich szkodliwości oraz zwalczania,
ĥĥ nowoczesne metody ochrony roślin:
ĥĥ poznanie najnowszych trendów walki ze szkodliwymi
owadami,
ĥĥ środki chemiczne i biologiczne zalecane do walki
z owadami.
Aparatura badawcza
ĥĥ systemem do kolekcjonowania lotnych związków
chemicznych uwalnianych przez rośliny (Volatile
Collection System, model No. AVCS1-6C8P2E),
ĥĥ Stimulus Controller (CS-55),
ĥĥ Track Sphere locomotion Compensator (LC-100),
ĥĥ zestaw badawczy do wizualizacji mikroskopowej,
ĥĥ wysokiej klasy mikroskopy stereoskopowe,
ĥĥ skaner przenośny do pomiaru powierzchni liści.
Zakład Fitopatologii
Molekularnej
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ biologia, epidemiologia i sygnalizacja grzybowych
patogenów roślin uprawnych,
ĥĥ badania molekularne grzybów występujących w produktach roślinnych,
ĥĥ badania zmienności genetycznej u grzybów,
ĥĥ określenie potencjalnej mykotoksynotwórczości
izolatów grzybów rodzaju Fusarium,
ĥĥ poszukiwanie źródeł odporności zbóż na porażenie
przez patogeny grzybowe oraz potencjalnie mykotoksynotwórcze grzyby rodzaju Fusarium,
ĥĥ występowanie i rola grzybów endofitycznych z rodzajów Neotyphodium i Epichloë zasiedlających różne
gatunki traw,
ĥĥ modyfikowanie roślin za pomocą organizmów symbiotycznych,
ĥĥ monitoring występowania patogenów powodujących
choroby podsuszkowe,
ĥĥ możliwości zapobiegania skutkom ograniczania stosowania chemicznych metod ochrony roślin uprawnych i zastąpienie ich metodami alternatywnymi,
ĥĥ wpływ zabiegów agrotechnicznych na zdrowotność
roślin.
Oferta naukowo-badawcza
ul. Ks. A. Kordeckiego 20,
85-225 Bydgoszcz
 (52) 374 9342
 [email protected]
ĥĥ analiza możliwości ochrony roślin przed chorobami
w różnych systemach uprawy,
Skład osobowy jednostki:
KIEROWNIK ZAKŁADU:
Dr hab. inż. Dariusz Pańka, adiunkt
 (52) 374 9479,  [email protected]
Fot. Aparat do analiz Real Time PCR - Light Cycler 480 II Roche.
ĥĥ badanie zbiorowisk mikroorganizmów glebowych
spod roślin uprawianych w różnych systemach
uprawy,
ĥĥ porównanie zdrowotności roślin i ziarna w uprawie ekologicznej, konwencjonalnej, integrowanej
i monokulturze, ze szczególnym uwzględnieniem
grzybów,
ĥĥ badania wewnątrzgatunkowej zmienności genetycznej grzybów metodą RAPD PCR,
ĥĥ ekspertyzy dotyczące zanieczyszczenia roślin i nasion traw przez grzyby endofityczne będące przyczyną toksykoz u zwierząt gospodarskich,
dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk,
adiunkt
 (52) 374 9491,  [email protected]
dr inż. Anna Baturo-Cieśniewska, adiunkt
 (52) 374 9438,  [email protected]
dr inż. Małgorzata Jeske, adiunkt
 (52) 374 9372,  [email protected]
dr inż. Leszek Lenc, adiunkt
 (52) 374 9417,  [email protected]
dr inż. Aleksander Łukanowski, adiunkt
 (52) 374 9372,  [email protected]
Mirosława Michalska, st. technik
 (52) 374 9342,  [email protected]
14
Fot. Termocykler PCR z gradientowym blokiem grzejnym – Bio-Rad
C1000 Touch.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ĥĥ ocena zdrowotności rzepaku, zbóż, traw i ziemniaków uprawianych w zróżnicowanych warunkach
agrotechnicznych,
ĥĥ badania skuteczności fungicydów w zwalczaniu chorób (w tym badania przedrejestracyjne),
ĥĥ możliwości wykorzystania preparatów biologicznych
do otoczkowania nasion,
ĥĥ poszukiwanie izolatów grzybów saprotroficznych
przydatnych do walki biologicznej,
ĥĥ diagnostyka chorób grzybowych roślin we wczesnych
stadiach rozwojowych przy użyciu metod molekularnych (PCR, Real Time PCR),
ĥĥ zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do odkażania produktów roślinnych
ĥĥ ekspertyzy dotyczące czystości mikrobiologicznej
płodów rolnych i artykułów spożywczych,
ĥĥ ekspertyzy zagrzybień pomieszczeń mieszkalnych,
budynków inwentarskich i gospodarczych,
ĥĥ diagnostyka chorób roślin i ich zwalczania,
ĥĥ choroby roślin iglastych i możliwości ich ograniczania,
ĥĥ zdrowotność roślin uprawianych w systemie ekologicznym.
Aparatura badawcza
ĥĥ homogenizatory do rozdrabniania materiału na sucho, mokro, a także schłodzonego, do zastosowania
w procesie ekstrakcji kwasów nukleinowych DNA/
RNA,
ĥĥ autoklawy laboratoryjne:
ÎÎ autoklaw przenośny, stołowy – 2 szt.,
ÎÎ autoklaw stacjonarny, pionowy do sterylizacji
szczelnie zamkniętych cieczy – 2 szt.,
ĥĥ liofilizator,
ĥĥ aparatura do ilościowej analizy wybranych mykotoksyn - czytnik płytek Elisa wraz z wyposażeniem,
ĥĥ zamrażarka szufladowa do głębokiego mrożenia
-86 oC, pojemność 540 litrów,
ĥĥ sterylizatory sterowane mikroprocesorowo,
ĥĥ termostaty (inkubatory),
ĥĥ wytrząsarki laboratoryjne,
ĥĥ aparat do analiz Real Time PCR - Light Cycler 480 II
Roche,
ĥĥ termocyklery PCR z gradientowym blokiem grzejnym
– Eppendorf epgradient i Bio-Rad C1000 Touch,
ĥĥ wirówki laboratoryjne z chłodzeniem,
ĥĥ fitotron Pol-Eko KK1200,
ĥĥ zestawy do elektroforezy agarozowej produktów
PCR,
ĥĥ spektrofotometr UV-VIS NIR, Cary 5000 (Varian),
ĥĥ spektrofotometr Nanodrop 1000.
Fot. Termostaty (inkubatory).
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
15
Katedra Genetyki,
Fizjologii
i Biotechnologii Roślin
Zakład Biologii
Molekularnej
i Cytometrii
ul. Prof. S. Kaliskiego 7,
85-789 Bydgoszcz
| (52) 374 9534,  [email protected]
ul. Prof. S. Kaliskiego 7,
85-789 Bydgoszcz
 (52) 340 8722,  [email protected]
Skład osobowy jednostki:
Skład osobowy jednostki:
KIEROWNIK KATEDRY:
KIEROWNIK ZAKŁADU:
Prof. dr hab. inż. Paweł Nowaczyk,
prof. zw. UTP
 (52) 374 9534,
 [email protected]
dr hab. inż. Lubosława Nowaczyk, adiunkt
 (52) 374 9524,
 [email protected]
dr inż. Aleksandra Niklas-Nowak,
adiunkt
 (52) 374 9524,  [email protected]
dr inż. Dorota Olszewska, adiunkt
 (52) 374 9524,
 [email protected]
mgr inż. Marta Orlińska, asystent
 (52) 374 9524,
 [email protected]
mgr inż. Tomasz Twardowski,
spec. inżynieryjno-techniczny
 (52) 374 9524,
 [email protected]
Anna Raczek, st. technik
 (52) 374 9524
Problematyka naukowo-badawcza
W Katedrze prowadzone są badania związane z oceną
i doskonaleniem indukowanej androgenezy in vitro jako
metody biotechnologicznej służącej szybkiej stabilizacji genetycznej rekombinantów gametycznych w rodzaju
Capsicum. W efekcie stworzono liczną kolekcję homozygotycznych linii androdiploidalnych wykorzystywanych
w tworzeniu heterozyjnych mieszańców F1. Realizowane
są eksperymenty w obszarze kreowania nowej, użytecznej zmienności genetycznej w wyniku hybrydyzacji międzygatunkowej w obrębie rodzaju Capsicum i jej analizy
fenotypowej i molekularnej. Opracowano technologię
pozyskiwania surowców do produkcji nutraceutyków kap-
16
Prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska,
prof. zw. UTP
 (52) 340 8722,  [email protected]
Fot. Laboratorium biotechnologiczne.
saicynoidowych przy zastosowaniu krzyżowania międzygatunkowego, indukowanej androgenezy i wykorzystaniu
markerów genetycznych i molekularnych. Zarejestrowanie
w 2012 roku dwóch oryginalnych odmian „Anchi” i „Lunova” papryki rocznej stanowi praktyczną, pozytywną weryfikację wyników badań.
Oferta naukowo-badawcza
Szybka stabilizacja genetyczna androgenicznych rekombinantów gametycznych uzyskiwanych w kulturach in vitro
pylników gatunków z rodzaju Capsicum. Analiza molekularna pochodzenia androhaploidów i androdiploidów.
Tworzenie stabilnych form androdiploidalnych. Ocena
właściwości androgenicznych gatunków i mieszańców
międzygatunkowych w rodzaju Capsicum. Wykorzystanie
mieszańców wzajemnych w badaniach nad genetycznym
podłożem właściwości androgenicznych. Tworzenie mieszańców F1 Capsicum o żądanym poziomie zawartości kapsaicynoidów. Genetyczne doskonalenie roślinnych źródeł
surowcowych do produkcji nutraceutyków kapsaicynoidowych. Produkcja nasienna odmian ustalonych i mieszańców hetorozyjnych F1.
Aparatura badawcza
ĥĥ linia do pozyskiwania haploidów i diploidów androgenicznych w rezultacie indukowanej androgenezy,
ĥĥ linia do analizy molekularnej w zakresie oryginalności androdiploidów,
ĥĥ komory klimatyzacyjne,
ĥĥ fitotron,
ĥĥ szklarnia,
ĥĥ namioty foliowe
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
dr inż. Iwona Jędrzejczyk, adiunkt
 (52) 340 8717,  [email protected]
dr inż. Anna Kisiała, adiunkt
 (52) 340 8717,  [email protected]
mgr inż. Monika Rewers, asystent
 (52) 340 8717,  [email protected]
mgr inż. Beata Sikora, asystent
 (52) 340 8717,  [email protected]
mgr inż. Agnieszka Łojko, technik
 (52) 340 8717,  [email protected]
Fot. Mikroskop konfokalny.
ĥĥ oznaczanie wierności genetycznej materiału roślinnego pochodzącego z kultur in vitro,
ĥĥ oznaczanie ploidalności roślin,
ĥĥ oznaczanie wielkości genomów mieszańców międzygatunkowych i form rodzicielskich,
ĥĥ pomiar zawartości DNA w nasionach i w gatunkach
zawierających inhibitory wybarwiania,
ĥĥ ocena jakości nasion buraka cukrowego i niektórych
warzyw oraz optymalizowania warunków ich uszlachetniania na podstawie analizy cyklu komórkowego
za pomocą cytometrii przepływowej,
ĥĥ analizy procesów komórkowych za pomocą mikro-
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ oznaczanie wielkości genomów roślinnych oraz ploidalności materiału roślinnego w celu ustalania pozycji systematycznej, stałości genetycznej (szczególnie w kulturach in vitro), identyfikacji (di)haploidów,
mieszańców międzygatunkowych, badania zdolności
przystosowawczych gatunków do warunków środowiska, selekcji materiałów hodowlanych,
ĥĥ badanie cyklu komórkowego i polisomatyczności
w celu określania jakości nasion, właściwości cytotoksycznych określonych związków oraz znaczenia
endoreduplikacji,
ĥĥ badanie procesów komórkowych i subkomórkowych
za pomocą mikroskopii konfokalnej z wykorzystaniem białek fluorescencyjnych.
Oferta naukowo-badawcza
ĥĥ ekspertyzy, opinie naukowo-techniczne i prace
badawczo-wdrożeniowe dotyczące jakości i czystości
genetycznej (stopnia ploidalności) nasion buraka
cukrowego oraz innych gatunków,
Fot. Mikrotom rotacyjny.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
17
Skład osobowy jednostki:
dr Andrzej Gatz, adiunkt
 (52) 374 9507,  [email protected]
dr inż. Piotr Szulc, adiunkt
 (52) 374 9504,  [email protected]
dr inż. Magdalena Tomaszewska-Sowa, adiunkt
 (52) 374 9521,  [email protected]
dr inż. Anna Figas,
specjalistka naukowo-tech.
 (52) 374 9529,  [email protected]
Anna Siatkowska,
specjalistka inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9529
Fot. Cytometr przepływowy.
skopii konfokalnej,
ĥĥ cytometria przepływowa w badaniach roślin (szkolenie),
ĥĥ badanie struktur i procesów w komórkach roślinnych za pomocą mikroskopii konfokalnej (szkolenie).
Aparatura badawcza
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
2 cytometry przepływowe,
mikroskop konfokalny,
mikroskop fluorescencyjny,
mikroskopy świetlne i preparacyjne,
linia do przygotowywania preparatów trwałych,
łącznie z mikrotomem automatycznym,
laboratorium biotechnologiczne z wyposażeniem
do biologii molekularnej oraz do rekombinacji DNA
(termocyklery, systemy do elektroforezy kwasów
nukleinowych i białek oraz do archiwizacji żeli itp.),
2 komory z laminarnym przepływem powietrza,
komory inkubacyjne i wzrostowe,
spektrofotometr UV-Vis.
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ mikrorozmnażanie różnych gatunków roślin (ziół,
roślin uprawnych, traw), regulacja morfogenezy in
vitro oraz rola regulatorów wzrostu i rozwoju w tym
procesie,
ĥĥ diagnostyka materiału roślinnego na poziomie cytologicznym i histologicznym w celu zoptymalizowania
mikrorozmnażania,
ĥĥ badanie reakcji organizmów na stres środowiskowy,
w tym udział systemu mirozynaza - glukozynolany w reakcjach obronnych roślin na stres, reakcje
fotosystemu roślin na infekcje grzybowe i bakteryjne
oraz wpływ zmiana klimatu na organizmy w dziejach
ziemi,
Zakład Fizjologii
i Podstaw Biotechnologii
Roślin
ul. Bernardyńska 6,
85-029 Bydgoszcz
 (52) 374 9525,  [email protected]
18
Fot. Zakładanie kultur in vitro.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ĥĥ procedury mikropropagacji wybranych gatunków
roślin,
ĥĥ PCR i techniki identyfikacji genu,
ĥĥ oznaczanie wpływu czynników środowiska na plonowanie,
ĥĥ doradztwo w zakresie fitoremediacji terenów zdegradowanych.
Oferta naukowo-badawcza
ĥĥ mikrorozmnażanie różnych gatunków roślin (nie na
skalę przemysłową),
ĥĥ diagnostyka materiału roślinnego na poziomie cytologicznym i histologicznym,
ĥĥ PCR i techniki identyfikacji genów,
ĥĥ szybki skrining stanu fizjologicznego roślin przy
użyciu fluorescencji chlorofilu,
ĥĥ badanie reakcji roślin uprawnych na zanieczyszczenie środowiska oraz doradztwo w zakresie fitoremediacji terenów zdegradowanych,
ĥĥ oznaczanie wpływu czynników środowiska na plonowanie,
ĥĥ badanie reakcji rośliny na niedobór specyficznych
mikro i makropierwiastków mineralnych (zakładanie
i prowadzenie doświadczeń wazonowych),
ĥĥ szkolenia: Podstawy kultur in vitro roślin i mikrorozmnażanie (kurs), samodzielne prowadzenie kultur
in vitro.
Aparatura badawcza
ĥĥ fitotron - pokój wzrostowy dla kultur in vitro z kontrolowanymi parametrami temperatury, oświetlenia
i wilgotności,
ĥĥ pokój wzrostowy dla roślin in vivo - z kontrolowanymi parametrami temperatury, oświetlenia i wilgotności,
ĥĥ zamrażarka niskotemperaturowa U101 Innova Brunswick,
ĥĥ PCR Termocykler Gene-K, gradientowy,
ĥĥ Wirówki eppendorf 5417R, 5810R,
ĥĥ kamera cyfrowa, aparat cyfrowy, zespół do archiwizacji danych,
ĥĥ mikroskopy: świetlny i fluorescencyjny z systemem
do analizy i archiwizacji danych,
ĥĥ zautomatyzowana szklarnia oraz hala wegetacyjna
umożliwiające uprawę roślin w warunkach kontrolowanych,
ĥĥ PAM 2500 z firmy Walz do pomiaru fluorescencji
chlorofilu roślin w celu oceny stanu stresu systemu
fotosyntetycznego,
ĥĥ mineralizator mikrofalowy Model Speedwave 2 Nr.
Ser. 405 (Berghof Products + Instruments),
ĥĥ sterylizator parowy,
ĥĥ komora fitotronowa Model HGC 1514,
ĥĥ generator ozonu 6g/h firmy ozonowanie.com,
ĥĥ komora laminarna z poziomym przepływem powietrza model HELIOS 48 C firmy Steril,
ĥĥ komora laminarna z pionowym przepływem powie-
Fot. Kriostat SLEE MNT (SLEE medical GmbH).
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
trza model BioBan 48 – klasa bezpieczeństwa A firmy
Steril,
QIAxcel Advanced Ser. 15109, automatyczna elektroforeza kapilarna QIAxcel firmy QIAGEN,
spektrofotometr UV-VIS (Eppendorf BioSpectrometer
basic),
kriostat SLEE MNT (SLEE medical GmbH),
autoklawy,
pozostały sprzęt laboratoryjny – wagi analityczne,
suszarki, pH-metr, itp.
Fot. Komora fitotronowa Model HGC 1514.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
19
Katedra Gleboznawstwa
i Ochrony Gleb
ul. Bernardyńska 6,
85-029 Bydgoszcz
| (52) 374 9503,  [email protected]
Skład osobowy jednostki:
KIEROWNIK KATEDRY:
Prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt,
prof. zw. UTP
 (52) 374 9557,  [email protected]
prof. dr hab. inż. Jacek Długosz,
prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9512,  [email protected]
dr hab. inż. Hanna Jaworska, adiunkt
 (52) 374 9512,  [email protected]
dr hab. inż. Mirosław Kobierski, adiunkt
 (52) 374 9551,  [email protected]
dr inż. Agata Bartkowiak, adiunkt
 (52) 374 9526,  [email protected]
dr inż. Piotr Malczyk, adiunkt
 (52) 374 9528,  [email protected]
dr inż. Szymon Różański, adiunkt
 (52) 374 9526,  [email protected]
mgr inż. Magdalena Rydlewska, technik
 (52) 374 9528,  [email protected]
glebowe,
gleby aglomeracji miejskich,
zanieczyszczenie i degradacja zasobów glebowych,
rekultywacja gleb zdegradowanych,
ilościowa ocena przestrzennej zmienności gleb i ich
właściwości metodami GPS i geostatystycznymi,
ĥĥ mineralogia gleb.
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ ocena wpływu emisji zanieczyszczeń na zmiany
w środowisku przyrodniczym w rejonie zakładów
przemysłowych,
ĥĥ wykorzystanie odpadów do nawożenia, wapnowania
i poprawy struktury gleb,
ĥĥ badania wpływu pierwiastków i związków toksycznych na gleby i produkty rolne,
ĥĥ ocena skażenia gleby i produktów roślinnych substancjami toksycznymi różnego pochodzenia,
ĥĥ orzecznictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne
i opinie w zakresie zanieczyszczenia, degradacji
i ochrony gleb (uprawnienia biegłych w zakresie
sporządzania ocen oddziaływania na środowisko,
rzeczoznawcy w zakresie ochrony i rekultywacji gleb,
gruntów i terenów zielonych),
ĥĥ nowe techniki analiz instrumentalnych oraz testowanie aparatury laboratoryjnej z zakresu analizy
chemiczno-rolniczej i ochrony środowiska,
ĥĥ wykonawstwo analogowych i numerycznych map
glebowo-rolniczych i zanieczyszczenia gleb,
ĥĥ ocena cech morfologicznych gleb,
ĥĥ ocena składu całkowitego gleb (azotu, węgla organicznego, fosforu, siarki, potasu, wapnia, magnezu,
krzemu, żelaza, glinu, tytanu),
ĥĥ analiza zawartości całkowitej i form przyswajalnych
dla roślin metali ciężkich (Cd, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Hg, V)
Hanna Zubrycka, samodzielny technik
 (52) 374 9503,  [email protected]
Problematyka naukowo-badawcza
20
ĥĥ
Oferta naukowo-badawcza
mgr inż. Katarzyna Klunek, technik
 (52) 374 9503,  [email protected]
ĥĥ naturalna zmienność przestrzenna gleb i ich charakterystyka,
ĥĥ właściwości fizykochemiczne oraz skład chemiczny
i mineralogiczny gleb na tle ich genezy,
ĥĥ fizykochemicznie aktywne składniki glebowe,
ĥĥ pierwiastki śladowe i ich mobilność w glebach,
ĥĥ metale ciężkie w glebach będących pod wpływem
antropogenizacji,
ĥĥ chemia i fizykochemia gleb w aspekcie ich cech
użytkowych oraz ochrony,
ĥĥ wpływ działalności rolniczej oraz deformacji związanych z działalnością przemysłową na środowisko
ĥĥ
Fot. Analizator wielkości cząstek Mastersizer 2000 firmy Malvern.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
oraz pierwiastków rozproszonych i metali szlachetnych (Li, Rb, Sr, Cs, Ag),
wyznaczanie potrzeb wapnowania i nawożenia,
przyswajalnych makroelementów: fosforu, potasu,
magnezu oraz przyswajalnych mikroelementów:
miedzi, cynku, manganu, molibdenu,
ocena właściwości fizycznych gleb (gęstości właściwej, gęstości objętościowej, składu granulometrycznego, lepkości, plastyczności, struktury, współczynników infiltracji),
oznaczanie składu mineralogicznego gleb,
analizy laboratoryjne roślin, wód, ścieków, substancji odpadowych i osadów ściekowych oraz nawozów,
opracowywanie programów komputerowych do
interpretacji wyników badań gleboznawczych,
badania, ekspertyzy i analizy są prowadzone zgodnie
z normami obowiązującymi w Polsce,
i dyrektywami organizacji międzynarodowych,
organizacja szkoleń, seminariów i konferencji
w zakresie gleboznawstwa, zanieczyszczenia oraz
ochrony, degradacji i rekultywacji gleb i pozostałej
tematyki badawczej Katedry,
konsultacje i doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia szkoleń dotyczących metod oznaczania właściwości fizyko-chemicznych gleb i składu
chemicznego roślin.
Aparatura badawcza
ĥĥ spektrometr absorpcji atomowej PU 9100 X Philips,
do oznaczania w próbkach gleb, materiału roślinnego, żywności, artykułów rolno-spożywczych,
osadów ściekowych, ścieków, wód i innych próbkach
środowiskowych Na, K, Ca, Mg, Pb, Cd, Cr, Ni, Zn, Cu,
Mn, Co, Sr, Li, Rb,
ĥĥ spektrometr absorpcji atomowej SOLAAR S4 z kuwetą grafitową GFS97 firmy ThermoElemental do
oznaczania w próbkach gleb, materiału roślinnego,
żywności, artykułów rolno-spożywczych, osadów
ściekowych, ścieków, wód i innych próbkach środowiskowych pierwiastków śladowych na poziomie
stężeń rzędu ppb, np. Pb, Cd, Cr, Ni, Zn, Cu, Ag,
ĥĥ analizator rtęci AMA-254, dedykowany spektrometr
absorpcji atomowej do oznaczania zawartości rtęci
we wszelkiego rodzaju stałych i ciekłych próbkach
środowiskowych, który pozwala na szybką analizę
zawartości Hg - bez potrzeby przygotowania próbki
(np. mineralizacja, ekstrakcja itp.),
ĥĥ system roztwarzania mikrofalowego MILESTONE
MDR-300/S, prod. USA, do mineralizacji stałych
i ciekłych próbek środowiskowych, biologicznych,
geologicznych i metalurgicznych, dyfraktometr rentgenowski HZG-4, do wykonywania analiz dyfraktometrycznych i określania składu mineralogicznego
gruntów, gleb, osadów i pyłów różnego pochodzenia,
złóż skał,i minerałów, materiałów budowlanych i ceramicznych, nanomateriałów i cząstek koloidalnych,
ĥĥ dyfraktometr rentgenowski X’Pert firmy PANalytical
ĥĥ spektrofotometr UV-Vis MARCEL EKO PLUS, do
Fot. Laboratorium badawcze (spektrometr absorpcji atomowej
SOLAAR S4 (z lewej), Analizator rtęci AMA254 (z prawej).
kolorymetrycznych i nefelometrycznych pomiarów zawartości fosforu, azotanów, tytanu i siarki
w glebach i próbkach środowiskowych oraz innych
pierwiastków,
ĥĥ laboratorium do roztwarzania i mineralizacji próbek
stałych i ciekłych w układzie otwartym (w piecu muflowym), w układzie otwartym na mokro (w kwasach
i ich mieszaninach), w układzie otwartym na drodze
stapiania z topnikami oraz w układzie zamkniętym
metodą mikrofalową,
ĥĥ wirówka do wydzielania frakcji ilastej z gleb BECK-
Fot. Dyfraktometr rentgenowski X’Pert firmy PANalytical.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
21
MAN CS-6R Centrifuge,
ĥĥ analizator wielkości cząstek Mastersizer 2000 firmy
Malvern,
ĥĥ spektrofotometr DR5000 firmy Hach-Lange.
Zakład Biochemii
ul. Bernardyńska 6,
85-029 Bydgoszcz
 (52) 374 9559
 [email protected]
Skład osobowy jednostki:
KIEROWNIK ZAKŁADU:
Prof. dr hab. Jan Koper, prof. zw. UTP
 (52) 374 9559,
 [email protected]
dr hab. inż. Katarzyna Borowska,
prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9556,
 [email protected]
dr hab. inż. Anna Piotrowska-Długosz,
prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9555,
 [email protected]
dr inż. Joanna Lemanowicz, adiunkt
 (52) 374 9555,
 [email protected]
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ dynamika przemian biopierwiastków (fosforu
i siarki) w różnych typach gleb w aspekcie czynników
agrotechnicznych,
ĥĥ badanie mobilności fosforu i siarki w układzie gleba-roślina w różnych systemach uprawy,
ĥĥ badanie aktywności enzymatycznej gleb jako wskaźnika ich żyzności i produktywności,
ĥĥ ocena przestrzennej zmienności aktywności enzymatycznej gleb z zastosowaniem metod geostatystycznych,
ĥĥ badanie węgla biomasy jako wskaźnika aktywności
mikrobiologicznej gleb,
ĥĥ związki selenu i ich przemiany w łańcuchu troficznym gleba – roślina – zwierzę,
ĥĥ zastosowanie metod specjacji do oceny mobilności
selenu w środowisku glebowym w aspekcie aktywności oksydoreduktaz,
ĥĥ Oferta naukowo-badawcza
ĥĥ ocena wpływu nawożenia i zmianowania na zawartość głównych biopierwiastków w glebach i roślinach,
ĥĥ analiza węgla biomasy do oceny stanu mikrobiologicznego gleby,
ĥĥ ocena żyzności i produktywności gleb na podstawie
ich aktywności enzymatycznej,
ĥĥ ocena oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych
na dynamikę aktywności enzymatycznej i zawartości
biopierwiastków w glebach,
ĥĥ analiza zawartości całkowitej i form przyswajalnych
dla roślin fosforu, siarki i selenu,
ĥĥ badania monitoringowe głównych biopierwiastków
i aktywności enzymatycznej w środowisku przyrodniczym.
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
roślinnego i zwierzęcego (oznaczanie aminokwasów,
amin, fenoli, polisacharydów),
spektrofluorymetr F-2000 firmy Hitachi do pomiarów
zawartości selenu i jego frakcji w glebach, roślinach
oraz płynach ustrojowych ludzi i zwierząt,
komora inkubacyjna Heareus Instruments,
system roztwarzania mikrofalowego MILESTONE
MDR-300/S do mineralizacji stałych i ciekłych próbek
środowiskowych,
piec muflowy do roztwarzania i mineralizacji próbek
stałych i ciekłych w układzie otwartym,
piec DK Heating Digester VELP Scientifica do mineralizacji w układzie otwartym na mokro.
Katedra Melioracji
i Agrometeorologii
z Pracownią Łąkarstwa
Fot. Spektrofotometr UV-vis Thermo Scientific Evolution 201.
Aparatura badawcza
ĥĥ spektrofotometr UV-vis Thermo Scientific Evolution
201 do pomiarów aktywności enzymatycznej, zawartości biopierwiastków (siarka i fosfor) oraz ich frakcji
w próbkach glebowych i roślinnych, oznaczenia
kinetyki reakcji enzymatycznych,
ĥĥ spektrofotometr Marcel MEDIA EKO do pomiarów
kolorymetrycznych i nefelometrycznych zawartości
fosforu i siarki oraz innych pierwiastków w glebach
i próbkach środowiskowych,
ĥĥ chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym GCMS firmy Perkin Elmer do badań
biochemii i chemii gleb oraz próbek pochodzenia
ul. Bernardyńska 6,
85-029 Bydgoszcz
| (52) 374 9580,  [email protected]
Skład osobowy jednostki:
KIEROWNIK KATEDRY:
Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski,
prof. zw. UTP
 (52) 374 9537,
 [email protected]
prof. dr hab. inż. Stanisław Rolbiecki,
prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9552,
 [email protected]
dr hab. inż. Roman Rolbiecki, adiunkt
 (52) 374 9547,
 [email protected]
dr inż. Anetta Siwik-Ziomek, adiunkt
 (52) 374 9555,
 [email protected]
dr inż. Stanisław Dudek, adiunkt
 (52) 374 9584,
 [email protected]
dr Ryszard Zamorski, adiunkt
 (52) 374 9518,
 [email protected]
dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska, adiunkt
 (52) 374 9537,
 [email protected]
mgr Magdalena Polkowska,
specjalistka inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9566
mgr inż. Danuta Rzekanowska,
samodzielny technik
 (52) 374 9582,
 [email protected]
Problematyka naukowo-badawcza
Fot. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym
GCMS firmy Perkin Elmer.
22
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Fot. Piec DK Heating Digester VELP Scientifica do mineralizacji
w układzie otwartym na mokro.
ĥĥ określenie wpływu deszczowania i nawadniania
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
23
Pracownia Łąkarstwa
dr hab. Anna Ligocka, adiunkt
 (52) 374 9535,
 [email protected]
ul. Ks. A. Kordeckiego 20,
85-225 Bydgoszcz
 (52) 374 9356,  [email protected]
dr inż. Justyna Bauza-Kaszewska,
adiunkt
 (52) 374 9535,
 [email protected]
Skład osobowy jednostki:
dr inż. Barbara Breza-Boruta, adiunkt
 (52) 374 9535,
 [email protected]
Prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz,
prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9356,
 [email protected]
dr inż. Beata Szala, adiunkt
 (52) 374 9535,
 [email protected]
dr inż. Romuald Dembek, adiunkt
 (52) 374 9311,
 [email protected]
Fot. Automatyczna stacja meteorologiczna.
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
kroplowego na wysokość i jakość plonów roślin
uprawianych na glebach lekkich i bardzo lekkich,
ocena potrzeb wodnych i potrzeb nawadniania
roślin uprawnych,
ocena efektów zastosowania fertygacji kroplowej
azotem w uprawie roślin,
bonitacja klimatu lokalnego dla potrzeb praktyki
rolniczej i ochrony środowiska,
ocena przyczyn i skutków zmian klimatycznych
w skali regionalnej,
ocena klimatycznego ryzyka uprawy roślin w regionie
kujawsko-pomorskim,
ocena zasięgu i natężenia miejskiej wyspy ciepła,
automatyzacja pomiarów meteorologicznych.
Oferta naukowo-badawcza
ĥĥ opracowanie metod doskonalenia technik nawadniania roślin uprawnych i ogrodniczych oraz metod
sterowania nawadnianiem,
ĥĥ projektowanie inwestycji nawadniających lub weryfikacja projektów,
ĥĥ określanie efektów produkcyjnych i ekonomicznych
nawadniania roślin uprawnych,
ĥĥ ocena zależności plonowania roślin uprawnych od
warunków meteorologicznych,
ĥĥ ocena klimatycznego ryzyka uprawy roślin oraz metod łagodzenia skutków występowania niekorzystnych czynników pogodowych,
ĥĥ doskonalenie ekspertyz przed- i pomelioracyjnych.
ĥĥ Aparatura badawcza
ĥĥ automatyczne i standardowe stacje meteorologiczne
z kompletem przyrządów, zlokalizowane na terenie
Bydgoszczy oraz w jej okolicy, działające w ramach
Laboratorium Monitoringu Powietrza Atmosferycznego RCI.
24
mgr inż. Teresa Dziedzic,
st. specjalista inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9548,
 [email protected]
dr inż. Janusz Nowak, adiunkt
 (52) 374 9344,
 [email protected]
mgr inż. Bogumiła Grzyb,
st. specjalistka inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9535
mgr inż. Małgorzata Zimmer-Grajewska,
specjalista inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9378,
 [email protected]
mgr inż. Małgorzata Olencka,
st. specjalistka inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9535
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ ocena potencjału produkcyjnego trwałych i przemiennych użytków zielonych z wykorzystaniem syntetycznego wskaźnika Wartości Użytkowej Łąk WUŁ,
ĥĥ waloryzacja odmian lucerny siewnej i mieszańcowej
w siewach czystych i mieszankach z trawami i koniczynami,
ĥĥ doskonalenie techniki doboru komponentów do
mieszanek siewnych z wykorzystaniem potencjału
genetycznego polskich odmian traw pastewnych,
ĥĥ produkcja pasz z użytków zielonych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych,
ĥĥ fitosocjologiczne zróżnicowanie zbiorowisk trawiastych.
Oferta naukowo-badawcza
ĥĥ warsztaty, seminaria i szkolenia terenowe z zakresu
oceny wartości użytkowej zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych,
ĥĥ zagospodarowanie i odtworzenia potencjału produkcyjnego niskoplennych łąk i pastwisk,
ĥĥ autorskie mieszanki siewne przystosowane do
wysiewu w zróżnicowanych warunkach glebowych
i wilgotnościowych,
ĥĥ autorskie mieszanki specjalistyczne np. konserwujące glebę, parkowe, do szkółek leśnych, trawnikowe
ĥĥ określenie potencjału produkcyjnego użytków
zielonych w warunkach zróżnicowanego nawożenia
mineralnego i organicznego,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ĥĥ ocena gospodarki łąkowo-pastwiskowej w gospodarstwach ze znacznym udziałem użytków zielonych,
ĥĥ warsztaty, seminaria i szkolenia terenowe z zakresu
oceny wartości użytkowej zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych,
ĥĥ wykłady dla producentów mleka i mięsa wołowego
z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych.
Katedra Mikrobiologii
i Technologii Żywności
ul. Bernardyńska 6,
85-029 Bydgoszcz
| (52) 374 9553,  [email protected]
Skład osobowy jednostki:
KIEROWNIK KATEDRY:
Prof. dr hab. Zbigniew Paluszak,
prof. zw. UTP
 (52) 374 9553,
 [email protected]
Ewa Durszewicz, st. technik
 (52) 374 9535
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ mikrobiologiczna ocena skuteczności różnych
biotechnologii utylizacji odpadów organicznych
(kompostowanie, biogazowanie, wapnowanie,
efektywne mikroorganizmy) oraz badanie możliwości
wykorzystania wytworzonych produktów w charakterze nawozów,
ĥĥ wpływ preparatów mikrobiologicznych i biostymulatorów roślin na dynamikę rozwoju mikroorganizmów
w środowisku glebowym,
ĥĥ prognozowanie i zapobieganie emisji bioaerozoli
i odorów przez obiekty gospodarki komunalnej oraz
przemysłowej,
ĥĥ określanie dróg transmisji patogennych bakterii (np.
z rodzaju Enterococcus czy Listeria)
ĥĥ w środowisku prowadzących do skażenia żywności,
określanie udziału szczepów antybiotykoopornych
oraz ustalanie stopnia pokrewieństwa pomiędzy
izolatami w obrębie danego gatunku bakterii chorobotwórczej,
ĥĥ ocena mikrobiologiczna solarnego suszenia osadów
w aspekcie ochrony środowiska.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
25
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
Dry Blok Termostat (Biosan),
komora DNA-RNA UV-Cleaner Box (Biosan),
spektrofotometr Beckman,
komora laminarna Faster BH-EN 2004,
zestaw do elektroforezy horyzontalnej białek (Sigma),
ĥĥ aparat do pomiaru czystości mikrobiologicznej powietrza Mas 100 Eco firmy Merck,
ĥĥ liofilizator,
ĥĥ termostaty.
ĥĥ
Laboratorium
Technologii Żywności
Fot. Termocykler PCR z blokiem grzejnym i wirówką.
Fot. Zestaw do dokumentacji żeli Gel Doc (Bio-Rad).
Oferta naukowo-badawcza
ĥĥ wdrażanie nowych metod mikrobiologicznej kontroli przetwarzania i zagospodarowania odpadów
organicznych (niejadalne odpady mięsne, osady
pościekowe i in.) zmniejszających skażenie środowiska chorobotwórczymi bakteriami, wirusami i jajami
pasożytów:
ÎÎ ustalenie parametrów niezbędnych dla skutecznej
eliminacji patogenów w trakcie procesu kompostowania oraz beztlenowej fermentacji odpadów;
ÎÎ wykorzystanie wybranych nanopreparatów, wiązki
szybkich elektronów czy plazmy niskotemperatu-
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
rowej do inaktywacji patogenów;
ÎÎ badanie skuteczności dezynfekcji chemicznej
odpadów organicznych (związki wapnia, kwasy
organiczne, formaldehyd i in.);
ÎÎ opracowanie technologii produkcji tanich polepszaczy do gleb kwaśnych i do rekultywacji terenów
z odpadów mięsnych niskiego ryzyka poddanych
działaniu wysokoreaktywnym tlenkiem wapnia,
badanie aktywności glebowych bakterii, promieniowców, grzybów saprotroficznych
w przemianach związków mineralnych oraz organicznych.
inwentaryzacja odorów i bioaerozoli na terenie
zakładów rolno-spożywczych, pomieszczeń inwentarskich oraz obiektów uważanych za uciążliwe dla
środowiska tj.: oczyszczalnie ścieków, kompostownie, składowiska odpadów, spalarnie,
wykorzystanie procesu dezodoryzacji i ograniczenie emisji bioaerozolu u źródła będącego głównym
emitorem związków odorotwórczych i szkodliwego
aerozolu poprzez zastosowanie odpowiedniej metody (biologicznej, chemicznej),
określanie dróg rozprzestrzeniania się patogennych
mikroorganizmów w środowisku, prowadzących do
skażenia żywności,
określenie skuteczności nowoczesnych środków
dezynfekcyjnych w eliminacji drobnoustrojów wytwarzających biofilm w produkcji żywności.
Aparatura badawcza
Fot. Komora laminarna Faster BH-EN 2004.
26
ĥĥ Termocykler MJ Mini Personal Thermal Cycler (Bio-Rad),
ĥĥ zestaw do elektroforezy horyzontalnej DNA (Bio-Rad),
ĥĥ zestaw do dokumentacji żeli Gel Doc (Bio-Rad),
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20,
85-225 Bydgoszcz
 (52) 374 9366
Skład osobowy jednostki:
dr inż. Jarosław Pobereżny, adiunkt
 (52) 374 9345,  [email protected]
dr inż. Dorota Wichrowska, adiunkt
 (52) 374 9320,  [email protected]
dr inż. Tadeusz Wojdyła, adiunkt
 (52) 374 9320,  [email protected]
dr inż. Ewa Żary-Sikorska, adiunkt
 (52) 374 9222,  [email protected]
dr inż. Elżbieta Wszelaczyńska,
specjalistka inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9366,  [email protected]
Fot. HPLC - zestaw UltiMate 3000 Firmy Dionex.
ĥĥ kształtowania cech organoleptycznych surowca oraz
produktu w celu zwiększenia akceptacji konsumentów, badania konsumenckie,
ĥĥ jakość surowca roślinnego i jego znaczenie dla procesów technologicznych,
ĥĥ zmiany właściwości odżywczych i prozdrowotnych
towarzyszące obróbce technologicznej,
ĥĥ badania nawyków żywieniowych w różnych grupach
wiekowych.
Oferta naukowo-badawcza
ĥĥ ekspertyzy, analizy, doradztwo, szkolenia, wykłady
Tomasz Szrejber, technik
 (52) 374 9345,  [email protected]
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ wpływ warunków środowiskowych i agrotechnicznych na przydatność przechowalniczą i przetwórczą
produktów roślinnych, na ich znaczenie w kształtowaniu wielkości plonu handlowego i jakości technologicznej bulw ziemniaka oraz wybranych warzyw
i owoców,
ĥĥ dynamika zmian składników bioaktywnych, odżywczych i szkodliwych zachodzących w okresie
krótko- i długoterminowego składowania surowców
pochodzenia roślinnego,
ĥĥ znaczenie fizycznych metod utrwalania w kształtowaniu jakości surowca i produktu finalnego,
ĥĥ niekonwencjonalne metody stosowane w celu zwiększenia właściwości prozdrowotnych i odżywczych
oraz poprawy jakości technologicznej,
Fot. Liofilizator ALPHA 1-4 LSC Christ (rotacyjny koncentrator
próżniowy).
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
27
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
w produkcji żywności, przechowywaniu i przetwarzaniu,
badania związane ze stosowaniem dodatków do
żywności,
tworzenie nowych produktów żywnościowych zgodnych z zapotrzebowaniem rynku,
doskonalenie produktów już istniejących w celu
zwiększenia akceptacji konsumentów (zwiększenia
sprzedaży),
opracowanie warunków przechowywania i metod
ograniczenia strat pozbiorczych,
badania nad procesami ciemnienia enzymatycznego
i nieenzymatycznego w żywności,
dalsza tematyka związana z bezpieczeństwem
i jakością żywności zgodnie z zapotrzebowaniem
przedsiębiorstwa.
Aparatura badawcza
Fot. Komora przechowalnicza.
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
z zakresu kształtowania jakości surowca półproduktów, produktów ubocznych oraz produktu pochodzenia roślinnego od pola do stołu:
określenie przydatności surowców roślinnych do
przemysłu i konsumpcji,
oznaczenie w surowcach roślinnych i ich przetworach zawartości substancji bioaktywnych, odżywczych i antyżywieniowych, m.in. antyutleniaczy,
pojemności antyoksydacyjnej, barwników roślinnych,
cukrów, skrobi, kwasów organicznych, azotanów,
aktywności enzymatycznej, konserwantów,
oznaczenia jakości sensorycznej (m.in. smakowitości,
wrażeń wizualnych, barwy, zapachu) oraz stopnia
akceptacji produktu u konsumenta (badania konsumenckie w różnych grupach populacyjnych),
ekspertyzy w zakresie przechowywania surowców
i produktów pochodzenia roślinnego,
doradztwo i szkolenia w zakresie metod przedłużania trwałości produktów,
szkolenia z zakresu towaroznawstwa, przechowalnictwa i jakości surowców i produktów pochodzenia
roślinnego, zgodnych ze standardem określanym
w obowiązujących normach krajowych na tle wymogów Unii Europejskiej,
doradztwo w zakresie stosowania zabiegów agrotechnicznych w celu pozyskania plonów roślin
o określonych cechach jakościowych,
ekspertyza w zakresie zgodności surowca i produktu
z normami produkcyjnymi oraz polskimi i europejskimi,
doradztwo w zakresie udoskonalania procesów
obróbki owoców, warzyw oraz bulw ziemniaka,
wyznaczanie punktów krytycznych w produkcji oraz
opracowanie ich kontroli,
doradztwo i szkolenie w zakresie żywienia człowieka,
badania nad przydatnością nowych preparatów
28
Zakład Technologii Żywności posiada m.in. pracownię
spektrofotometryczną, laboratorium gastronomiczno-sensoryczne wyposażone w sprzęt i urządzenia umożliwiające ocenę jakości produktów ze szczególnym
uwzględnieniem olfaktometrii, tekstury przetworów przemysłu spożywczego zgodnie z normą ISO 3972 oraz 3 komory przechowalnicze.
Ponadto w Zakładzie znajduje się następująca aparatura
badawcza:
ĥĥ wielofunkcyjny przyrząd komputerowy CX – 731-Elmetron,
ĥĥ sprzęt audiowizualny do oznaczania jakości skrobi
(kamera do mikroskopu kolor SANYO VCC 2982, video
VCR Thomson 21 TXT),
ĥĥ HPLC - zestaw UltiMate 3000 Firmy Dionex (pompa
4-składnikowa, autosampler,
ĥĥ z termostatowaniem komory prób, termostat do
kolumn, detektor UV z matrycą diodową wraz z opcją
do zbierania widm 3D, detektor RI, kolumny do oznaczania kwasów oraz węglowodanów, oprogramowanie najnowszej generacji, sterowanie komputerowe),
ĥĥ liofilizator ALPHA 1-4 LSC Christ (rotacyjny koncentrator próżniowy),
ĥĥ system mikrofalowy z teflonowym cylindrem do
mineralizacji prób pod wysokim ciśnieniem,
ĥĥ spektrofotometry UV-VIS Metertech SP-8001, Spekol
11, Shimadzu Spectro UV-1800, Polarymetr P 1000 (2
szt.),
ĥĥ refraktometr stołowy Abbego,
ĥĥ autoklaw Sanoclav
ĥĥ system oczyszczania wody Ultra Pure Direct-Q, UV-C
Milipore,
ĥĥ pozostały sprzęt laboratoryjny: wirówki, łaźnie wodne, wilgotnościomierz, wagi, zamrażarki, suszarki,
sprzęt gastronomiczny o podwyższonej jakości, zestaw destylacyjno-wyparny, prasy, młynki, wytrząsarki, mieszadło lab. elektryczne z podgrzewaczem.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Katedra Podstaw
Produkcji Roślinnej
i Doświadczalnictwa
z Pracownią
Doświadczalnictwa
i Biometrii
ul. Ks. A. Kordeckiego 20,
85-225 Bydgoszcz
 (52) 374 9394,  [email protected]
Skład osobowy jednostki:
KIEROWNIK KATEDRY:
Prof. dr hab. Dariusz Jaskulski, prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9391,  darekjas @utp.edu.pl
prof. dr hab. Franciszek Rudnicki, prof. zw. UTP
 (52) 374 9420,  [email protected]
dr hab. inż. Karol Kotwica, prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9390,  [email protected]
dr inż. Teofil Ellmann, adiunkt
 (52) 374 9442,  [email protected]
dr inż. Mariusz Piekarczyk, adiunkt
 (52) 374 9447,  [email protected]
dr inż. Lech Gałęzewski, adiunkt
 (52) 374 9499, [email protected]
Problematyka naukowo-badawcza
W Katedrze realizowane są badania z zakresu biologicznych, środowiskowych i agrotechnicznych uwarunkowań
polowej produkcji roślinnej. Podstawowa problematyka
badawcza dotyczy:
ĥĥ określenia siedliskowo-produkcyjnych warunków
oraz skutków stosowania uproszczonych elementów
agrotechniki, jak: zmianowanie roślin, uprawa roli,
siew, nawożenie organiczne i mineralne,
ĥĥ oceny możliwości uprawy zbóż ozimych i jarych po
późno zbieranych przedplonach,
ĥĥ oceny wpływu różnych rodzajów substancji organicznej (nawozy naturalne, słoma, biomasa roślin
międzyplonów, resztki pozbiorowe) i sposobów jej
stosowania na żyzność gleby oraz plonowanie roślin,
ĥĥ oceny oddziaływania nawozów, regulatorów wzrostu,
biostymulatorów i innych środków, a także czynników siedliskowych, na cechy morfologiczne, procesy
fizjologiczne i produkcyjność roślin uprawnych,
ĥĥ oceny efektów postępu hodowlanego i agrotechnicznego roślin.
Oferta naukowo-badawcza
Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie pracowników
Katedry pozwalają oferować sektorowi praktyki rolniczej
usługi w zakresie doradztwa agrotechnicznego, szkoleń,
ekspertyz i badań rozpoznawczych dotyczących:
ĥĥ oceny i analizy przydatności rolniczej przestrzeni
produkcyjnej do uprawy roślin,
dr inż. Piotr Wasilewski, adiunkt
 (52) 374 9328,  [email protected]
mgr inż. Natalia Kochan,
specjalista inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9394,  [email protected]
mgr inż. Teresa Urbanowska,
specjalista inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9305,  [email protected]
Grażyna Andrzejewska, starszy technik
 (52) 374 9478
Katarzyna Gołdyn, starszy technik
 (52) 374 9478
Pracownia Doświadczalnictwa i Biometrii
KIEROWNIK PRACOWNI:
dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, prof. nadzw. UTP
 (52) 374 9369,  [email protected]
dr hab. inż. Iwona Jaskulska, adiunkt
 (52) 374 9446,  [email protected]
Fot. SunScan - system do pomiaru naświetlenia w łanach roślin oraz
oceny współczynnika LAI.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
29
ĥĥ rejonizacji gatunków roślin i ich odmian w zależności
od warunków siedliskowych i agrotechnicznych,
ĥĥ wyboru poziomu agrotechniki roślin uprawnych
w różnych warunkach środowiskowych i produkcyjnych,
ĥĥ doskonalenia agrotechniki roślin, głównie zbóż
i rzepaku ozimego,
ĥĥ możliwości uprawy zbóż ozimych i jarych po późno
zbieranych przedplonach,
ĥĥ wpływu biomasy roślin, popiołu ze słomy, efektywnych mikroorganizmów, użyźniacza glebowego,
bioregulatorów na właściwości gleby i plonowanie
roślin,
ĥĥ optymalizacji elementów agrotechniki, głównie
zmianowania, uprawy roli i nawożenia z możliwością
ich uproszczenia i ograniczenia,
ĥĥ problemu samosiewów roślin uprawnych jako chwastów fakultatywnych,
ĥĥ możliwości ograniczania stosowania herbicydów
w uprawie roślin,
ĥĥ niechemicznych sposobów ograniczania występowania agrofagów,
ĥĥ znaczenia czynników agrotechnicznych i siedliskowych w kształtowaniu cech jakościowych plonów,
głównie ziarna zbóż.
Aparatura badawcza
ĥĥ aparatura do pomiaru intensywności fotosyntezy
i transpiracji roślin LCpro SD wraz z miernikiem
fluorescencji chlorofilu,
ĥĥ urządzenie do pomiaru respiracji gleby PP Systems,
ĥĥ system SunScan do pomiaru naświetlenia w łanach
roślin i oceny wskaźnika ulistnienia LAI,
ĥĥ skaner korzeniowy WinRHIZO i system do przemywania korzeni,
ĥĥ zestaw do pomiaru wilgotności gleby w profilu do 40
cm oraz miernik wilgotności, zasolenia i temperatury
gleby TDR DLOG/mpts z zestawem 8 sond,
ĥĥ ręczny penetrometr Eijkelkamp (06.01.S.A.) - hydrauliczna sonda do pomiaru zwięzłości gleby na różnych
głębokościach,
ĥĥ Hydro N-tester f-my Minolta,
ĥĥ miernik intensywności naświetlenia wewnątrz łanu
„TEST 1336A”,
ĥĥ urządzenia do oceny jakości ziarna: mierniki wilgotności ziarna, licznik ziaren typu „Kopciuszek”,
gęstościomierz ziarna typu SH, separator ziarna
SZD, młynek laboratoryjny czterowalcowy, aparat
do oznaczania liczby opadania typ SWD, miesiarka
wibracyjna typ SZ, glutownik typ SZ, zestaw do określania liczby sedymentacji,
ĥĥ suszarki,
ĥĥ chłodziarka laboratoryjna,
ĥĥ zamrażarka laboratoryjna,
ĥĥ wagi precyzyjne,
ĥĥ kiełkowniki.
Katedra Roślin
Ozdobnych
i Warzywnych
z Pracownią
Biotechnologii
ul. Bernardyńska 6,
85-029 Bydgoszcz
 (52) 374 9533,  [email protected]
Skład osobowy jednostki:
KIEROWNIK KATEDRY:
Dr inż. Piotr Piszczek, doc. UTP
 (52) 374 9533,
 ppisz @utp.edu.pl
dr inż. Małgorzata Antkowiak, adiunkt
 (52) 374 9539,
 [email protected]
dr inż. Beata Durau, adiunkt
 (52) 374 9539,
 [email protected]
dr Justyna Lema-Rumińska, adiunkt
 (52) 374 9522,
 [email protected]
Fot. Aparatura do pomiaru intensywności fotosyntezy i transpiracji
roślin LCpro SD wraz z miernikiem fluorescencji chlorofilu.
30
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
dr inż. Natalia Miler, adiunkt
 (52) 374 9564,
 [email protected]
dr inż. Alicja Tymoszuk, adiunkt
 (52) 374 9564,
 [email protected]
dr inż. Anita Woźny, adiunkt
 (52) 374 9539,  [email protected]
inż. Lidia Świerczyńska,
specjalistka inżynieryjno-techn.
 (52) 374 9546,
 [email protected]
mgr inż. Dariusz Kulus, asystent
 (52) 52 374 9522,
 [email protected]
Problematyka naukowo-badawcza
ĥĥ studia nad wpływem temperatury, rodzaju światła
– w tym emitowanego przez diody i lampy ksenonowe oraz chemicznych regulatorów i bodźca mechanicznego na wzrost, kwitnienie i jakość wybranych
gatunków roślin ogrodniczych - m.in. chryzantemy
wielkokwiatowej, roślin cebulowych i bulwiastych,
rabatowych oraz warzyw psiankowatych, dyniowatych oraz liściowych,
ĥĥ badania nad wykorzystaniem nanomateriałów
w produkcji roślinnej.
ĥĥ badania dotyczące wykorzystania kultur in vitro
– jako nowoczesnego narzędzia biotechnologii
w uprawie i hodowli ważnych gospodarczo roślin
ozdobnych i warzywnych (chryzantemy wielkokwiatowej, kaktusów, jeżówki purpurowej, psianki pepino
i innych),
ĥĥ krioprezerwacja materiału roślinnego ex vitro w warunkach ciekłego azotu (-196°C).
Fot. Pokój wzrostowy dla kultur in vitro.
ĥĥ wykonywanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej
z użyciem mikroskopu stereoskopowego (powiększenie 7,5—112 x),
ĥĥ opiniowanie dotyczące przydatności nowych podłoży
ogrodniczych do produkcji kwiatów i warzyw,
ĥĥ doradztwo w zakresie produkcji ogrodniczej.
Aparatura badawcza
ĥĥ pektrofotometr UV-VIS 1601 PC Shimadzu,
ĥĥ 2 komory z laminarnym przepływem powietrza (LHS
-1 i KL-4),
ĥĥ mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ 1500 z kamerą
cyfrową,
Oferta naukowo-badawcza
ĥĥ ekspertyzy, opinie naukowo-techniczne i prace
badawczo-wdrożeniowe dotyczące doskonalenia
technologii uprawy roślin ogrodniczych,
ĥĥ badania nad wpływem ekologicznych (m.in. temperatury i barwy światła) i chemicznych (m.in. retardantów) regulatorów wzrostu na kwitnienie i jakość
ważnych gospodarczo gatunków roślin ogrodniczych,
ĥĥ prace badawcze z zakresu indukowania mutacji in
vitro promieniowaniem gamma i mikrofalami oraz
dotyczące wprowadzania nowych gatunków roślin
ozdobnych i warzywnych do kultur in vitro,
ĥĥ badanie tożsamości odmianowej przy pomocy markerów molekularnych,
ĥĥ badania z zakresu doskonalenia metod krioprezerwacji materiału roślinnego ex vitro,
ĥĥ spektrofotometryczne analizy zawartości barwników
w roślinach,
Fot. Mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ 1500 z kamerą cyfrową.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dla gospodarki
31
KIEROWNIK STACJI BADAWCZEJ:
Mgr inż. Wiesław Borys
 (52) 374 9356,
 [email protected]
Zenon Tyloch, pracownik
Fot. Laboratorium Genetycznego Identyfikowania Roślin - system
do wizualizacji obrazu (Gel –Doc XR+; Bio-Rad).
Stacja Badawcza Wydziału Rolniczego UTP w Mochełku należy do najstarszych obiektów doświadczalnych w Polsce.
Jej początki związane są z 1905 rokiem i utworzeniem na
tych terenach bazy doświadczalnej ówczesnego Instytutu Rolniczego w Bydgoszczy. W 1973 roku gospodarstwo
doświadczalne Mochełek zostało włączone w strukturę
organizacyjną Rolniczego Zakładu Doświadczalnego ATR
w Wierzchucinku. Po rozwiązaniu RZD Wierzchucinek
w 1995 roku gospodarstwo Mochełek zostało przekształcone w dwie Stacje Badawcze: Wydziału Rolniczego i Wydziału Zootechnicznego. Utworzona w 1996 roku Stacja
Badawcza Wydziału Rolniczego, po byłym RZD przejęła
część budynków i około 28 ha gruntów (w tym ok. 3 ha
w Wierzchucinku) oraz niektóre pomieszczenia gospodarcze w Wierzchucinku.
Do zadań Stacji należy:
ĥĥ mikroskop typu Jenamed-2 z aparatem fotograficznym,
ĥĥ wytrząsarka GFL 3005-3020 do kultur zawiesinowych,
ĥĥ sterylizator (ASVE-A),
ĥĥ naczynie Dewara do przyżyciowego przechowywania
schłodzonego materiału ex vitro,
ĥĥ termocykler (C1000 Touch, Bio-Rad),
ĥĥ zamrażarka ultraniskotemperaturowa (-80 0C, Eppendorf),
ĥĥ system do wizualizacji obrazu (Gel-Doc XR+; Bio-Rad),
ĥĥ wirówka (MPW 260 R),
ĥĥ homogenizator tkanek roślinnych (MP),
ĥĥ nowoczesne szklarnie z kontrolowanymi warunkami
- m.in. długością dnia i temperaturą oraz systemem
fertygacji,
ĥĥ pokój wzrostowy z kontrolowaną atmosferą (światło,
temperatura, wilgotność powietrza).
Stacja Badawcza
Wydziału Rolnictwa
i Biotechnologii
w Mochełku
ĥĥ prowadzenie badań eksperymentalnych w zakresie
produkcji roślinnej oraz realizowanie doświadczeń
ujętych w planie badawczym Stacji,
ĥĥ kształcenie praktyczne studentów Wydziału Rolniczego (praktyki programowe, ćwiczenia terenowe,
kolekcja roślin),
ĥĥ obsługa punktu agrometeorologicznego i dokumentacji danych meteorologicznych.
Problematyka naukowo-badawcza doświadczeń polowych
dotyczy uwarunkowań plonowania roślin uprawnych, sposobów produkcji roślinnej z uwzględnieniem aspektów
ekologicznych, właściwości gleby, jej żyzności i ochrony ekosystemów oraz alternatywnych metod zwalczania
chorób i szkodników roślin uprawnych. Jednostki organizacyjne Wydziału realizują ją w ramach tematów badań
własnych, statutowych i projektów badawczych (grantów
KBN). Efektem prowadzonych badań są prace doktorskie
i habilitacyjne oraz liczne publikacje pracowników Wydziału w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wynikające z nich wnioski dla praktyki są wykorzystywane w szkoleniach rolników i służb rolnych oraz
przekazywane w formie opracowań do ODR-ów.
Mochełek,
86-014 Sicienko
 (52) 374 9356,  [email protected]
32
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
www.wr.utp.edu.pl
Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
www.wspolpraca.utp.edu.pl
[email protected]
Download