Slide 1 - Aon Best Employers

advertisement
Program Najlepsi Pracodawcy 2015
Program Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt
Badanie Najlepsi Pracodawcy prowadzimy
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Unikalna na rynku formuła badania
zaangażowania i satysfakcji
pracowników dająca szansę na
zdobycie prestiżowego tytułu
„Najlepszy Pracodawca”.
Polska
Czechy
Słowacja
Dostęp do najlepszych,
sprawdzonych praktyk HR
i sposobów zwiększania wyników
firmy, który zawsze łączymy
z doradztwem.
Kraje Bałtyckie
Rosja
Ukraina
Klub Dobrych Pracodawców – forum
wymiany doświadczeń i wiedzy
o najnowszych trendach
i praktykach HR.
Węgry
2
Rumunia
Bułgaria
Turcja
Korzyści z badania w ramach Programu Najlepsi Pracodawcy
Poprawa wyników biznesowych
przez zaangażowanie pracowników

•
Ekspertyza i ugruntowana metodologia
Aon Hewitt (20 lat doświadczenia
na rynku doradczym w Polsce).
•
Kompleksowe podejście ukierunkowane
na wzrost zaangażowania i wyników biznesowych,
tj. koncentracja na obszarach mających wpływ
na wyniki firmy.
•
Rzetelność analiz i łatwość przełożenia wyników
na działania.
•
Obraz organizacji widziany z różnych perspektyw,
w tym badanie wpływu poszczególnych aspektów
środowiska pracy na zaangażowanie pracowników.
Budowanie marki pracodawcy
3

•
Największe badanie tego typu w Polsce
– w naszym badaniu wypowiedziało się już
ponad 320 tysięcy pracowników i ponad
4 tysiące przedstawicieli kadry zarządzającej.
•
Wiarygodny ranking – pracodawców oceniają
właśni pracownicy – w ciągu 9 lat przyznano
96 tytułów „Najlepszego Pracodawcy”.
•
Największa baza danych porównawczych
– ponad 740 badań zrealizowanych
w samej Polsce dla niemal 500 organizacji.
•
Prestiżowy tytuł „Najlepszego Pracodawcy”.
•
Obiektywność oraz brak uznaniowości w procesie
wyboru „Najlepszego Pracodawcy”.
Jak definiujemy zaangażowanie?
Co rozumiemy przez
ZAANGAŻOWANIE?
Zaangażowany pracownik
pozytywnie wypowiada się
na temat firmy w rozmowach
z współpracownikami,
klientami oraz przyjaciółmi.
=
Część pracowników danej organizacji, którzy są
ANGAŻOWANI
Zaangażowany pracownik
wiąże swoją przyszłość
z firmą.
4
Zaangażowany pracownik
czuje się zmotywowany do
dawania z siebie więcej,
niż określa to jego zakres
obowiązków.
Co dają firmie zaangażowani pracownicy?
Związki między zaangażowaniem a wynikami biznesowymi
Na podstawie wysokości wskaźnika zaangażowania wyniki firmy możemy podzielić na 3 grupy. Zarówno na poziomie globalnym
jak i na poziomie Polski widzimy wyraźne związki między poziomem zaangażowania pracowników a wynikami,
jakie generują oni dla firmy.
40%
67%
Strefa
neutralna
Strefa
niepewności i
braku zaufania
Strefa wysokich
wyników
0%
100%
Średnio w Polsce 2014 (50%)
Najlepsi Pracodawcy 2014 (77%)
*TSR: (Total Shareholder Return): całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy: suma całkowitego zysku dla udziałowców podzielona przez ubiegłoroczną cenę akcji
Źródło: Baza danych Aon Hewitt
5
Model angażującego środowiska pracy
Model angażującego środowiska pracy
wyróżniki
 Zarząd
 Kierownictwo
 Marka
Kariera
Rozwój pracownika
Zarządzanie wynikami
Wynagradzanie
i docenianie
Angażujący
przywódcy
Wiarygodna
marka
pracodawcy
ANGAŻUJĄCE
ŚRODOWISKO
PRACY
Praktyki i
polityki
baza




Postawy
Mówi
Kultura
wysokich
wyników
Pozostaje
Praca
i warunki
 Akceptacja
różnorodności
 Organizacja pracy
 Zapewnienie podaży
pracowników
Podstawowe
aspekty




Współpraca
Autonomia i
wpływ na
decyzje
Zadania
Działa
Równowaga
praca-życie
6
Wyniki
biznesowe
Wskaźniki HR:
 Absencja
 Retencja
 Realizacja celów
indywidualnych
 % pracowników
z wysokim
potencjałem
Wskaźniki
finansowe:
 Wzrost przychodu/
sprzedaży
 Dochód/marża TSR
 Zysk netto na
pracownika
Przykładowe narzędzia i analizy
Zaangażowanie i satysfakcja w firmie
Wynik zaangażowania
Rozkład zaangażowania
40%
Strefa
neutralna
Strefa
neutralna
Pracownicy
angażowani
41%
Górny
kwartyl
Dolny
kwartyl
Strefa
niepewności i
braku zaufania
Pracownicy
nieangażowani
67%
40%
25%
20%
20%
20%
19%
15%
Strefa wysokich
wyników
0%
Zupełnie
nieangażowany
100%
Firma 2015 (25%)
Średnio w Polsce 2014 (50%)
Benchmark 2015 (38%)
Najlepsi Pracodawcy 2014 (77%)
Bierny
Umiarkowanie
angażowany
2015
Satysfakcja z 14 kategorii zaangażowania
Wysoko angażowany
2014
Potencjał do budowania zaangażowania – Segmentacja
pracowników
Niezaangażowani
Zaangażowani
Zadowoleni
7
“Siły napędowe”
30%
“Na krawędzi”
16%
Niezdecydowani
“Osłabieni”
Niezadowoleni
“Męczennicy”
6%
“Potencjał”
“Podjęli już w myślach
decyzję o odejściu”
42%
5%
Przykładowe narzędzia i analizy
Wskazujemy, co robić, by zwiększyć zaangażowanie pracowników
Siłę wpływu na zaangażowanie
Statystyczny wpływ danej kategorii na wynik zaangażowania
Bieżącą ocenę
Liczba pracowników (%), którzy pozytywnie postrzegają dany obszar
Odchylenie od benchmarku
Odległość od normy – wynik na tle norm rynkowych (benchmark)
Bieżąca ocena
Analiza priorytetów budowania zaangażowania uwzględnia równolegle trzy aspekty:
Analiza wpływu według modelu RWA (Relative Weight Analysis) umożliwia klasyfikację oraz usystematyzowanie
wszystkich badanych kategorii na obszary wymagające poprawy, monitorowania lub też utrzymania obecnych wyników:
8
Przykładowe narzędzia i analizy
Porównanie wyników firmy do rynku
Aon Hewitt dysponuje największą bazą benchmarków w Polsce (ponad 740 przeprowadzonych badań).
Globalnie zrealizowaliśmy ponad 7000 badań z firmami z niemal 70 branż. W ciągu ostatnich 4 lat przebadaliśmy prawie 25
milionów respondentów. Standardowymi benchmarkami, z którymi firmy porównują się, są: „Średnio w Polsce 2014” (108 firm),
„Średnio
wśród
Najlepszych
Pracodawców
2014”
(11
firm)
oraz
benchmark
branżowy.
Oferujemy również benchmarki szyte na miarę.
Benchmark branżowy w Polsce
Liczba firm w benchmarku (2014)
Liczba firm w benchmarku (2006 – 2014)
Finanse i Bankowość
11
26
Ubezpieczenia
10
16
IT
6
38
Produkcja
25
83
Handel
7
32
I wiele innych, np.: Farmacja, Logistyka, Media i Reklama, Usługi, Professional Services, Shared Services, Energetyka, FMCG.
€


9
Jak zostać Najlepszym Pracodawcą w Polsce?
Warunki uczestnictwa
w badaniu
Warunki uzyskania
tytułu Najlepszego
Pracodawcy
Indeksy wyróżniające
=
Najlepszych
Pracodawców
Zatrudnienie minimum
50 pełnoetatowych
pracowników
Obecność w Polsce
minimum 3 lata
Wskaźnik zaangażowania
w Strefie Wysokich
Wyników
(w 2014 na poziomie
minimum 67%)
Wynik dla 3 indeksów
wyróżniających
Najlepszych Pracodawców
na wymaganym poziomie
Wysokie
zaangażowanie
x
Angażujący
przywódcy
Kultura
x
Wypełnienie
3 kwestionariuszy
(przez pracowników,
Zarząd oraz HR)
Wiarygodna
wysokich
wyników
xx
marka
pracodawcy
100%
80%
60%
81%
77%
50%
44%
40%
20%
0%
Średnio wśród Najlepszych
Pracodawców 2014
80%
76%
Średnio
10 2014
w Polsce
42%
46%
Najlepsi Pracodawcy w Polsce w latach 2006 - 2014
11
Jak Aon Hewitt promuje Najlepszych Pracodawców?
Co roku, na zakończenie edycji, organizujemy Galę Najlepszych Pracodawców
RZĄD GÓRNY:
Jan Woliński, dyrektor ds. personalnych, Dywizja Żywności Medycznej (Polska, Ukraina, Kraje Bałtyckie), Nutricia Polska
Katarzyna Rudzińska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi, Dywizja Żywności dla Dzieci, Nutricia Polska
Paweł Adamiak, przewodniczący rady nadzorczej, Dom Kredytowy NOTUS
Paweł Skurski, dyrektor ds. HR, Dom Kredytowy NOTUS
Robert Pepłoński, prezes zarządu, Dom Kredytowy Notus
Maciej Ossowski, Director of Market Expansion, GetResponse
Krzysztof Jonak, Central Eastern Europe Region Territory Manager, Intel Technology Poland
Katarzyna Jóźwik, dyrektor ds. marketingu, członek zarządu, Provident Polska
Zbigniew Hojka, dyrektor ds. zasobów ludzkich, Provident Polska
RZĄD ŚRODKOWY:
Zofia Dukielska, menedżer programu „Najlepsi Pracodawcy”, Aon Hewitt w Polsce
Edward Stanoch, dyrektor zarządzający, członek zespołu Aon Hewitt w Polsce, w ramach europejskich struktur Aon Hewitt
– szef praktyki Talent
Przemysław Gacek, prezes zarządu, Grupa Pracuj
Maciej Kobiałko, dyrektor Biura Techniczego, Xstream
Piotr Dziedzic, Director, PageGroup
Przemysław Czechowski , Senior Marketing & Communication Specialist, PageGroup
Yannick Coulange, Executive Director, PageGroup
Paweł Wierzbicki, Director, PageGroup
Katarzyna Bieńkowska, dyrektor personalany i operacyjny, Liberty Ubezpieczenia
Marcin Waszewski, dyrektor generalny, Liberty Ubezpieczenia
RZĄD DOLNY:
Agnieszka Krajnik, koordynator ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Provident Polska
Joanna Pietrzak, kierownik ds. personalnych i administracji, LeasePlan Fleet Management Polska
Iwona Potajczuk-Pomarańska, HR Business Partner, Xstream
Agnieszka Bieniak, Senior HR Manager, Grupa Pracuj
Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający, Grupa Pracuj
Sabina Dąbrowska-Olbryś, Learning & Development Coordinator, Grupa Pracuj
Krystyna Matysiak, dyrektor pionu HR, członek zarządu, LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń
Roger Hodgkiss, prezes zarządu, LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń
12
Jak Aon Hewitt promuje Najlepszych Pracodawców?
Współpraca z partnerami medialnymi
13
Partnerzy medialni Programu Najlepsi Pracodawcy
„Najlepszych Pracodawców” aktywnie promujemy w mediach.
Przedstawicieli zwycięskich firm zapraszamy do udziału w pisanych wspólnie artykułach, wywiadach,
wystąpieniach telewizyjnych i radiowych oraz prezentacjach case study podczas wydarzeń organizowanych
przez nas i naszych partnerów.
W 2014 r. ukazało się niemal 600 materiałów, w których głos oddaliśmy zwycięskim firmom.
W tegorocznej edycji patronat nad Programem objęli:
BIZNES:
HR:
Patronat nad Galą Programu Najlepsi Pracodawcy 2014 objęli m.in.:
14
RYNEK PRACY:
Jak zostać Najlepszym Pracodawcą w regionie
i na świecie | Kryteria regionalnej i globalnej certyfikacji
Warunki uczestnictwa
Kryteria
 Minimum 1000 pełnoetatowych pracowników
w regionie
 Certyfikat Najlepszego Pracodawcy
przynajmniej w 3 krajach regionu, które
reprezentują co najmniej
40% populacji firmy w regionie
 Przynajmniej 30% pracowników
zatrudnionych poza siedzibą firmy
 Wskaźnik zaangażowania może znajdować
się w dolnym kwartylu w krajach
reprezentujących mniej niż 10% populacji
regionu
Regionalna certyfikacja
 Minimum 5000 pełnoetatowych pracowników
na świecie
Globalna certyfikacja
 Przynajmniej 30% pracowników
zatrudnionych poza siedzibą firmy
15
 Certyfikat Najlepszego Pracodawcy
przynajmniej w 2 regionach
Harmonogram Programu Najlepsi Pracodawcy 2015
REKRUTACJA DO KOLEJNEJ
EDYCJI BADANIA
REKRUTACJA
DO BADANIA
PRZEPROWADZANIE BADAŃ W KOLEJNEJ EDYCJI
PRZEPROWADZANIE BADAŃ
DIAGNOZA: RAPORTY ROZSZERZONE
PLANOWANIE DZIAŁAŃ I PROJEKTOWANIE PROGRAMÓW
WARSZTATY KLUBU DOBRYCH PRACODAWCÓW
Gala Najlepszych Pracodawców
- ogłoszenie rankingu
Najlepszych Pracodawców 2015:
20 października 2015 r.
01.15
03.15
05.15
09.15
07.15
16
11.15
01.16
Program Najlepsi Pracodawcy 2015
Przykładowy harmonogram badania
Zgłoszenie udziału firmy
w Programie Najlepsi
Pracodawcy 2015
PRZYGOTOWANIE
BADANIA
Dostarczenie
zamówionego
raportu
ANALIZA WYNIKÓW
– PRZYGOTOWANIE
RAPORTU
PRZEPROWADZENIE
BADANIA
– ZBIERANIE DANYCH
KOMUNIKACJA BADANIA
2-4 tygodnie
• Podpisanie umowy
• Wybór opcji uczestnictwa
w Programie (Pakietu)
4-6 tygodni*
2 tygodnie
• Dystrybucja kwestionariuszy
do pracowników (dane
do logowania do ankiety online,
ankiety papierowe)**
• Przygotowanie wytycznych
• Bieżący monitoring frekwencji
do badania (np. metryczka
w kwestionariuszu, pytania dodatkowe*)
• Wybór formy przeprowadzenia badania
(online, ankiety papierowe, forma
mieszana)
• Podsumowanie uzyskanej frekwencji
w badaniu
• Przygotowanie zamówionych analiz
i raportów*
* Niektóre opcje dopasowania kwestionariusza do firmy
oraz zakres analiz przygotowywanych po badaniu uzależniony jest
od opcji uczestnictwa w Programie
** Wydruk oraz dystrybucja kwestionariuszy do pracowników leży
po stronie firmy
• Przygotowanie kwestionariuszy
(testowanie aplikacji online, wydruk
kwestionariuszy papierowych**)
17
Wykaz dostępnych w raportach analiz w ramach Pakietów
* Wszystkie analizy obliczane są dla grup respondentów min. 10 osobowych
** Analiza prezentowana dla grup respondentów min. 30 osobowych
*** Analiza prezentowana dla grup respondentów min. 50 osobowych
18
Pakiet PROGRAM BUDOWY ZAANGAŻOWANIA
PAKIET PERSPEKTYWY i PROGRAM BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA
 Możliwość porównania z dodatkowym benchmarkiem „szytym na miarę”
Pakiet PERSPEKTYWY
kompleksowe spojrzenie na organizację
PAKIET PRIORYTETY – Raport „Zaangażowanie pracowników w organizacji” zawierający dodatkowo:
 Analizę zaangażowania kadry zarządzającej;
 Analizę wpływu na poziomie całej firmy**;
 Segmentację pracowników na poziomie całej firmy***;
 Analizę indeksów w Badaniu;
 Analiza konkurencji na rynku pracy z perspektywy pracowników firmy;
 Analizę wszystkich wyników uzyskanych w Badaniu; komentarze Konsultanta;
 Wyniki dla dodatkowych pytań dodanych przez firmę do kwestionariusza dla pracowników (max. 15 pytań
zamkniętych i otwartych).
Pakiet PRIORYTETY
porównanie z rynkiem oraz wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju
PAKIET BENCHMARKING – Przeglądarka wyników w formacie xls zawierająca dodatkowo:
 Wynik zaangażowania i satysfakcji pracowników z uwzględnieniem wszystkich przekrojów
demograficznych (jednostki organizacyjne, stanowisko, wiek, staż, płeć) *;
 Odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte i otwarte;
 Porównanie z dodatkowym benchmarkiem dopasowanym do potrzeb organizacji
(np. branżowym).
Pakiet BENCHMARKING
możliwość porównania z rynkiem
Pakiet RANKING
podstawowa opcja
uczestnictwa w Badaniu
PAKIET RANKING – Raport Rankingowy zawierający:
 Wskaźnik zaangażowania i satysfakcji pracowników na poziomie całej firmy;
 Wyniki dla 14 kategorii zaangażowania na poziomie całej firmy;
 Wyniki dla indeksów na poziomie całej firmy;
 Porównania danych z benchmarkami: Średnio w Polsce 2014;
Średnio wśród Najlepszych Pracodawców w Polsce 2014;
 10 najwyżej i 10 najniżej ocenionych w kwestionariuszu pytań na poziomie całej organizacji
Do kogo kierujemy poszczególne pakiety?
PAKIET PRIORYTETY – Dla kogo ten pakiet?
 Dla firm, którym zależy zarówno na kompleksowej diagnozie organizacji jak i wzmocnieniu marki pracodawcy ;
 Dla firm, którym zależy na połączeniu korzyści wynikających z wykorzystania wystandaryzowanego, sprawdzonego
narzędzia badawczego z możliwością dostosowania go do swoich wewnętrznych potrzeb (np. dodanie swoich pytań,
dostosowanie metryczki);
 Dla firm, które oczekują wsparcia w zrozumieniu, interpretacji i komunikacji wyników w organizacji;
 Dla firm, które planują konkretne inicjatywy po badaniu i chcą otrzymać jasne rekomendacje co do kluczowych
obszarów działań.
PAKIET PERSPEKTYWY– Dla kogo ten pakiet?
 Dla firm, które, poza porównaniem opinii pracowników, chcą także porównać swoje praktyki i polityki HR do
standardów rynkowych;
 Dla firm, którym zależy na dodatkowych opcjach rozbudowania/ dostosowania standardowego kwestionariusza do
wewnętrznych potrzeb, np. dodania swoich pytań czy dodatkowego przekroju demograficznego.
PAKIET PROGRAM BUDOWY ZAANGAŻOWANIA– Dla kogo ten pakiet?
 Dla firm, które oczekują kompleksowego i elastycznego wsparcia doradczego w obszarze budowania zaangażowania
pracowników po badaniu
19
Pakiet PROGRAM BUDOWY ZAANGAŻOWANIA
 Dla firm, które chcą poznać opinie pracowników nie tylko na poziomie całej firmy, ale także poszczególnych jednostek
organizacyjnych i grup demograficznych.
Pakiet PERSPEKTYWY
kompleksowe spojrzenie na organizację
 Dla firm, którym, poza uczestnictwem w rankingu, zależy na porównaniu się z rynkiem,
w tym ze sprofilowanym do ich potrzeb benchmarkiem branżowym;
Pakiet PRIORYTETY
porównanie z rynkiem oraz wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju
PAKIET BENCHMARKING –Dla kogo ten pakiet?
Pakiet BENCHMARKING
możliwość porównania z rynkiem
 Dla firm, które chcą przede wszystkim wziąć udział w konkursie na Najlepszego
Pracodawcę, natomiast nie jest ich głównym priorytetem kompleksowa
diagnoza organizacji.
Pakiet RANKING
podstawowa opcja
uczestnictwa
PAKIET RANKING – Dla kogo ten pakiet?
 Dla firm, których głównym celem jest wzmocnienie marki pracodawcy;
O Aon Hewitt
 Aon Hewitt to światowy lider w zakresie doradztwa
i rozwiązań outsourcingowych
w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.
 Aon Hewitt: lokalny partner dla globalnych firm
 Aon Hewitt wspiera organizacje w najbardziej złożonych
wyzwaniach z zakresu wynagrodzeń, zarządzania
talentami, budowania zaangażowania, doprowadzając
do poprawy wyników biznesowych firm.
30,000
pracowników
 Najważniejszą wartością, jaką Aon Hewitt kieruje się
w swoich działaniach jest wdrażalność rozwiązań,
ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb
i oczekiwań Klientów.
12,000 Klientów
Działamy
w 90
krajach
 Naszą ekspertyzą, zaangażowaniem
i stosowaniem nowoczesnych narzędzi wspieramy
przedsiębiorstwa w podnoszeniu ich konkurencyjności na rynku.
Consulting
20 lat na polskim rynku
 Zarządzanie
wynagrodzeniami
 Zarządzanie
zaangażowaniem
 Rozwój przywództwa
i zarządzanie talentami
95%
naszych klientów
z obszaru HR pracuje
z nami dłużej niż 5 lat
Obsługujemy ponad
80% firm z listy Fortune 500
i ponad 60% z listy FTSE 100
Outsourcing
 Aon Hewitt w Polsce
9 lat na polskim rynku
 Outsourcing procesów
biznesowych
 Outsourcing procesów
zarządzania zasobami
ludzkimi
 Outsourcing procesów
finansowych
 Niemal 1000 doświadczonych konsultantów i specjalistów
w biurach w Warszawie i w Krakowie.
 W warszawskim biurze firmy pracuje kilkudziesięciu konsultantów,
którzy doradzają zarządom i dyrektorom HR w najbardziej
złożonych wyzwaniach z zakresu wynagrodzeń, zarządzania
talentami i budowania zaangażowania pracowników.
20
Zespół Programu Najlepsi Pracodawcy 2015
Menedżer Programu Najlepsi Pracodawcy
Zofia Dukielska
[email protected]
+22 556 85 43
Opiekunowie Klientów
Olga Leszczyńska
[email protected]
+22 556 85 40
Agata Nagórska
[email protected]
+22 696 52 22
www.najlepsipracodawcy.pl
Magdalena Ciesielska
[email protected]
+22 556 85 54
[email protected]
Magda Olech
[email protected]
+22 556 85 47
Aleksandra Prokop
[email protected]
+22 696 52 33
Aon Hewitt Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
Zespół analityczny
Maria Kaliniak
[email protected]
+12 399 07 83
t + 22 696 52 20
f + 22 696 52 21
Żaneta Szymańczak
[email protected]
+12 399 07 82
21
Download