wyklad 5 - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Katedra: Promocji Zdrowia
Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia
Fizjologia człowieka
Osoby prowadzące przedmiot:
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski
[email protected]
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Temat wykładu 5
Układ hormonalny – regulator
metabolizmu i czynności narządów i
tkanek.
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Hormon
Hormon Def. jest to substancja chemiczna
wytwarzana i wydzielana przez
wyspecjalizowane komórki i gruczoły,
wywierająca wpływ na komórki docelowe
posiadające receptory swoiste dla danego
hormonu. Hormony są chemicznymi
przekaźnikami w ustroju.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.296
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Hormon
Hormony są teŜ wytwarzane przez komórki
nerwowe. Mogą one działać na inne komórki
nerwowe lub teŜ wraz z krwią docierają do
odległych komórek docelowych. Jest to
działanie neuroendokrynne
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;]J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.296
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.297
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Hormony mogą działać na:
1.
2.
3.
komórki, przez które zostały wydzielone działanie autokrynne,
sąsiednie komórki - działanie parakrynne,
komórki odlegle; hormony przenoszone są
przez układ krwionośny— działanie
endokrynne
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.296
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.297
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Rodzaje hormonów:
Pod względem budowy chemicznej hormony
dzieli się na trzy grupy:
1.
2.
3.
Pochodne aminokwasu tyrozyny
Pochodne cholesterolu (hormony steroidowe)
Hormony peptydowe i białkowe
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.296
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Hormony steroidowe :
a) 11- hydroksysterydy (hormony kory
nadnerczy: kortyzol, kortyzon, aldosteron,
testosteron),
b) 11- dezoksysterydy (dezoksykortykosteron,
gestageny - progesteron, androgeny testosteron),
c) aromatyczne (estrogeny - estradiol).
W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Człowieka w Zarysie.PZWL,str.208-209
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Hormony polipeptydowe
a)
b)
c)
d)
e)
f)
hormony przedniego płata przysadki,
choriongonadotropina (HCG) insulina,
glukagon,
parathormon,
kalcytonina,
relaksyna i hormony tkankowe.
W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Człowieka w Zarysie.PZWL,str.208-209
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Biosynteza i wydzielanie hormonów
1.
Hormony pochodne tyrozyny - są
syntetyzowane i magazynowane w tkance
chromochłonnej(aminy katecholowe) oraz w
gruczole tarczowym (tyroksyna i
trijodotyronina).
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.298
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Biosynteza i wydzielanie hormonów
2. Hormony steroidowe
Prekursorem tej grupy hormonów jest
cholesterol.
3. Hormony peptydowe i białkowe -Synteza
hormonów peptydowych i białkowych
rozpoczyna się od transkrypcji genu.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.298
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Wpływ hormonów na procesy
komórkowe :
1.
2.
3.
Regulację aktywności lub produkcji enzymów
komórkowych,
Regulację transportu jonów i innych substancji (tj.
glukoza) przez błony komórkowe,
Oraz pośrednio przez wpływ na ilość substratów
chemicznych we krwi dopływającej do określonych
tkanek.
William F. Ganong .Fizjologia Lekarska . PZWL, str.356
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Transport hormonów we krwi
Hormony krąŜą we krwi w postaci wolnej oraz
związane z białkami osocza. NaleŜy podkreślić,
Ŝe efekty biologiczne wywierają jedynie
hormony w stanie wolnym. Większość
hormonów peptydowych i białkowych krąŜy w
postaci wolnej, a jedynie niewielka ich część
jest związana z białkami osocza.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.298-299
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Transport hormonów we krwi
Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku
hormonów steroidowych i hormonów tarczycy.
Hormony te przenoszone są w postaci
związanej z białkami transportującymi o
wysokiej swoistości, a jedynie niewielki ich
odsetek krąŜy w stanie wolnym.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.299
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Podwzgórze
Podwzgórze jest częścią ośrodkowego układu
nerwowego. Połączone jest ono włóknami
nerwowymi z wszystkimi regionami mózgu.
Podwzgórze stanowi centrum, które przetwarza
docierające do mózgu bodźce ze środowiska
zewnętrznego i wewnętrznego ustroju na bodźce
hormonalne.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;]J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.304-305
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Rola podwzgórza
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;]J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.311
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Mechanizmy regulacji wydzielania
hormonów
Podstawowym mechanizmem kontroli syntezy
i wydzielania hormonów jest sprzęŜenie
zwrotne.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.299
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.296
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Mechanizmy działania hormonów
Efekt działania hormonu zapoczątkowany jest
połączeniem ze swoistym receptorem w
komórce efektorowej. Hormony lipofilne, do
których naleŜą steroidy i hormony tarczycy
łatwo przenikają przez lipidowe błony
komórkowe i łączą się z receptorami
wewnątrzkomórkowymi
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.296
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.301
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Gruczoły dokrewne u człowieka
Przysadka
Tarczyca
Przytarczyce
Trzustka
Nadnercza
Jajnik
Jądro
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;]J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.303
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Nadnercza
Nadnercza są gruczołami połoŜonymi nad górnymi
biegunami nerek. Nadnercze waŜy 4-6 g. Gruczoły te
zbudowane są z części korowej i rdzenia. Do rdzenia
gruczołu docierają tętniczki bezpośrednie i naczynia
biegnące z kory nadnercza. Kora nadnerczy
zbudowana jest z 3 warstw
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;]J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.319
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.319
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Gruczoł tarczowy
Gruczoł tarczowy (tarczyca) jest dwupłatowym
gruczołem o wadze 10-20 g. PołoŜony jest
poniŜej krtani, na przedniej powierzchni
tchawicy. Gruczoł ten jest bardzo obficie
unaczyniony. Jednostką funkcjonalną gruczołu
jest pęcherzyk tarczycy.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.311-313
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Komórka pęcherzykowa
tarczycy
Błona
podstawna
Naczynie
włosowate
Komórki C
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;]J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.311
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Synteza i wydzielanie hormonów
tarczycy.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;]J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.312
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Wewnątrzwydzielnicza czynność
trzustki
Wewnątrzwydzielnicza czynność trzustki
pełnią komórki tworzące tzw. Wyspy
Langerhansa. Stanowią one 1-2% masy
gruczołu. U człowieka znajduje się 1-2
milionów wysp.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.325-326
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Wyspy Langerhansa
W wyspach znajdują się cztery rodzaje
komórek :
Komórki A wydzielają glukagon
Komórki B wydzielają insulinę
Komórki D wydzielają somatostatynę
Komórki F (PP) wydzielają polipeptyd
trzustkowy
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.325
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Gruczoły płciowe
Na róŜnicowanie płci wpływają dwa zasadnicze
czynniki: genetyczny i hormonalny. Płeć
męską determinuje obecność chromosomu Y.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.330
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Gonada Ŝeńska (jajnik)
Jajniki podejmują czynność hormonalną
dopiero w okresie dojrzewania (pokwitania).
Wytwarzanie hormonów w jajniku odbywa się
cyklicznie. Cykl trwa około 28 dni. W jajniku
powstają dwa główne hormony steroidowe:
estradiol i progesteron.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.331-333
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
StęŜenie hormonów płciowych we krwi w cyklu miesiączkowym. Owulacja następuje około 14 dnia
cyklu.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.332
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Gonada męska - jądro
Jądra zbudowane są z pętli kanalików
nasiennych krętych. W ich ścianach znajdują się
pierwotne komórki płciowe oraz komórki
podporowe Sertolego. Pomiędzy kanalikami
nasiennymi znajdują się komórki
śródmiąŜszowe Leydiga wydzielające
testosteron.
M. Górska [2001] Układ wewnętrznego wydzielania .[W;] J. Górski .Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego. PZWL, str.334-335
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Szyszynka
Jeden z gruczołów wydzielania wewnętrznego, leŜący
pomiędzy wzgórkami górnymi blaszki pokrywy. Gruczoł
znajduje się w zagłębieniu, pod blaszką czworaczą,
kontaktując się z kresomózgowiem szypułą szyszynki. Posiada
stosunkowo niewielkie rozmiary - długość 5–8 mm, a
szerokość 3–5 mm. Powstała z międzymózgowia juŜ u
niektórych bezŜuchwowców zastępując w całości zadania oka
ciemieniowego.
W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Człowieka w Zarysie.PZWL,str.247-248
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Szyszynka
Komórki szyszynki - pinealocyty - produkują tzw.
hormon snu, czyli melatoninę. Melatonina i jej
pochodne metabolity są wydzielane do płynu
mózgowo - rdzeniowego i do krwi. Jego wydzielanie
jest ściśle związane z bodźcami świetlnymi - ich
obecność hamuje produkcję tego hormonu.
W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Człowieka w Zarysie.PZWL,str.247-248
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Człowieka w Zarysie. PZWL, str. 248
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Grasica
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Grasica
Grasica, narząd limfatyczny (układ
limfatyczny), zbudowany z dwu płatów, a te ze
zrazików widocznych pod mikroskopem,
połoŜony w śródpiersiu, funkcjonujący u
człowieka do okresu pokwitania. W tym okresie
ulega zanikowi, a jego miejsce zajmuje tkanka
tłuszczowa (inwolucja grasicy)
W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Człowieka w Zarysie.PZWL,str.248-249
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Hormon wzrostu
Hormon wzrostu lub somatotropina.
Polipeptydowy hormon produkowany przez
komórki kwasochłonne przedniego płata
przysadki mózgowej. Wydzielanie hormonu
wzrostu odbywa się pulsacyjnie, a częstość i
intensywność pulsów zaleŜna jest od wieku i
płci
W. Z. Traczyk [2005] Fizjologia Człowieka w Zarysie.PZWL,str.251-252
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Model przestrzenny hormonu wzrostu
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Bibliografia:
Fizjologiczne podstawy Wysiłku fizycznego
J. Górski, 2001
Fizjologia Człowieka w Zarysie
W. Z. Traczyk ,2005
Fizjologia Lekarska
William F. Ganong
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Download