Cwiczenia 10,11 - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Katedra: Sportu Powszechnego
Zakład: Fitness i Sportów Siłowych
Trening indywidualny w róŜnych
etapach ontogenezy
Osoby prowadzące przedmiot:
1.
Aleksandra Zarębska, doktor- [email protected]
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Układ kostny dzieci i młodzieŜy
Zajęcia nr: 10,11
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Liczba kości
U noworodków wynosi ona ok. 270. Wraz
z występowaniem wtórnych punktów
kostnienia liczba ta wzrasta i np. u
dziecka 14-letniego wynosi ok. 356. W
wieku późniejszym po połączeniu się
nasad z trzonami liczba ta spada i wynosi
u dorosłego 206, po czym wraz ze
zrastaniem się kości czaszki w wieku
późniejszym w dalszym ciągu się
zmniejsza.
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
4 główne fazy zmian tkanki kostnej
Szybki wzrost kośćca (u dzieci u młodzieŜy)
- konsolidacja masy i siły kości (do 25 - a nawet do 35
roku Ŝycia)
- względna stabilizacja tkanki kostnej (wiek dojrzały
do ok. 50-60 r. Ŝycia)
- okres degeneracji kośćca (wiek podeszły).
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Cechy charakterystyczne dla
podokresu późno szkolnego
Obwód i proporcje głowy osiągają wartości bardzo
zbliŜone do wartości końcowych,
- zacierają się stopniowo róŜnice morfologiczne i
funkcjonalne układów i narządów w stosunku do a
osoby dorosłej,
- u dziewcząt następuje rozrost obręczy biodrowej i
tkanki tłuszczowej,
- wzrastanie nie przebiega harmonijnie
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Cechy charakterystyczne dla
podokresu późno szkolnego
- postępuje proces zrastania się nasad kości długich z
trzonami — chrząstek nasadowych,
* u dziewcząt ok. 16 lat,
* u chłopców ok. 18 lat,
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Cechy charakterystyczne dla
podokresu późno szkolnego
- u chłopców następuje rozrost pasa barkowego i
muskulatury,
- u dziewcząt następuje rozrost obręczy
biodrowej i tkanki tłuszczowej,
- wzrastanie nie przebiega harmonijnie,
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Trening siłowy dzieci
ChociaŜ kości dzieci i dojrzewającej młodzieŜy są
giętkie, to nadmierne i ciągłe ich obciąŜanie moŜe
rzeczywiście spowodować martwicę naczyniową, która
uniemoŜliwia dopływ krwi do płytki nasadowej.
Ograniczenie dopływu krwi moŜe doprowadzić
stopniowo do deformacji kości nazywanej martwicą
aseptyczną kostno-chrzęstną, w której zostaje
zakłócony proces fuzji komórek, kluczowy dla wzrostu
kości.
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Rozwój kości dzieci w wieku
9-15 lat
W tej fazie rozwój szkieletu rozwija się najintensywniej
kości przyrastają jednocześnie na długość i objętość.
Zwiększa się równieŜ ich gęstość i stopień uwapnienia.
Okres dzieciństwa i dojrzewania to takŜe okres
rozwoju innego waŜnego elementu kośćca – zębów
stałych.
Największy rozwój kości następuje:
- U dziewcząt 11-16 rokiem Ŝycia
- U chłopców między 13-19 rokiem Ŝycia
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Mineralizacja kości
Kość jest tkanką Ŝywą i podlega stałej odnowie. Okres
dzieciństwa i młodzieńczy charakteryzuje przewaga
procesów tworzenia nad resorpcją, co przy
prawidłowym dowozie wapnia i witaminy D
umoŜliwia osiągnięcie tzw. szczytowej masy kostnej.
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Mineralizacja kości
Prawidłowa mineralizacja kości zmniejsza ryzyko
osteoporozy, stanowiącej aktualnie jeden
z najwaŜniejszych problemów społecznych.
Dynamika budowania układu kostnego jest
zróŜnicowana w poszczególnych fazach
rozwoju dziecka, z największą intensywnością
w okresach szybkiego wzrastania, tj. w wieku 3
do 8 lat oraz u nastolatków
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Wpływ aktywności ruchowej na
układ kostny
Najkorzystniej jest jak aktywność fizyczna prowadzona
jest przez cały okres dojrzewania. Wynika to
najprawdopodobniej z tego, Ŝe kości w okresie wzrostu
są najbardziej podatne na mechaniczną stymulację .
Ma to ogromne znaczenie dla przyszłości dzieci, gdyŜ
nawet niewielkie zwiększenie masy kostnej szyjki
kości udowej oznacza wielokrotne zmniejszenie
ryzyka jej złamania w starszym wieku
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Wpływ aktywności ruchowej na
układ kostny
RównieŜ czas rozpoczęcia aktywności sportowej
ma ogromne znaczenie Kannus wykazał, na
przykładzie tenisa, Ŝe rozpoczęcie aktywności
sportowej przed pierwszą miesiączką
skutkowało prawie 2,5 razy większym
pozytywnym efektem na gęstość kości niŜ ta
sama aktywność sportowa rozpoczęta dopiero
po niej.
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Wpływ aktywności ruchowej na
chrząstkę stawową
Badania wskazują, Ŝe zwłaszcza aktywność sportowa o
średniej intensywności będzie mieć pozytywny wpływ
na grubość chrząstki i jej przyrosty u dzieci
uprawiających sport
-brak aktywności fizycznej będzie miał negatywny
wpływ na rozwój chrząstki. Chrząstka stawowa u
człowieka w podobny sposób odpowiada na
mechaniczne obciąŜenia, jak sama kość.
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Zadania……
1.
W dostępnej literaturze odnaleźć badania naukowe
potwierdzające istotność róŜnych form aktywności
fizycznej na układ kostny dzieci i młodzieŜy.
2.
2. Przygotować 3- miesięczny plan treningowy dla
dzieci w wieku 9-13 oraz 14-18.
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Bibliografia
Beaver, W.L., Wassermann, K., Whipp, B.J. A new method for detecting anaerobic threshold by gas exchange. J.
Appl.Physiol. 60: 2020-2027, 1986 [ARTYKUŁ]
Hoff J, Helgerud J. Maximal strength training enhances running economy and aerobic endurance performance. W:
Hoff J, Helgerud J, editors. Football (soccer). Trondheim: Norwegian University of Science and Technology,
2002 [ROZDIAŁ W KSIĄśCE]
Szwarc A. Sprawność działania w wybranych fragmentach zespołowej gry sportowej na przykładzie piłki noŜnej.
AWFiS Gdańsk, str.31, 2007 [POZYCJA KSIĄśKOWA]
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
Download