Załącznik Nr 1 do SIWZ ……………………………….. (pieczęć

advertisement
Załącznik Nr 1 do SIWZ
………………………………..
(data)
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy
/wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, winni wskazać wszystkich członków
konsorcjum/
…………………………………………………………………………………………………
Telefon …………………Faks …………………
NIP……………………. Regon …………………..
http: ……………………..
e-mail ………………………….
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.: „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu gminy Lipnica Wielka w 2016
roku”
Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za cenę:
CENA OFERTY BRUTTO (Cj1 +
Cj2)
……………………………………………………………………………….. zł.
Słownie:
……………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………….
Cena netto za całość zamówienia wynosi: …………………………………………..
Podatek VAT wynosi: ……………………………………………………………….
Obliczenia:
a). Cj1- cenę ofertową odbioru i zagospodarowania odpadów od nieruchomości zamieszkałych
(należy podać cenę za realizację usługi przez okres 12 miesięcy trwania umowy) ……….. zł
netto, ……………… zł brutto słownie:
b). Cj2 - cenę ofertową odbioru i zagospodarowania odpadów od nieruchomości
niezamieszkałych obliczamy następująco:
Cj2=(C80*10 tj. zakłada liczba pojemników*12 miesięcy)+(C120*70 tj. zakładana liczba
pojemników*12miesięcy)+ (C240*15 tj. zakładana liczba pojemników*12miesięcy) +(C1100*38 tj.
zakładana liczba pojemników *12miesięcy) gdzie: …….. zł netto, …… zł brutto
……………… słownie:
Gdzie:
C80 – cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 80 l….. zł netto, …… zł
brutto ……………… słownie: ………………………………………………………
C120 – cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 120 l….. zł netto, …… zł
brutto ……………….. słownie: ……………………………………………………..
C240 – cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 1100 l….. zł netto, …… zł
brutto słownie: …………………………………………………………………….….
C1100 – cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 1100 l….. zł netto, …… zł
brutto słownie:
 Termin płatności faktur - ……….. dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.
 Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia w terminie od 1 stycznia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r.
 Uważamy się za zawiązanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
5. Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem będzie wykonany zgodnie
z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową, w tym specyfikacją
istotnych warunków zamówienia wraz z projektem umowy, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
zapoznaliśmy się z terenem i miejscem świadczenia usług.
9. Wadium zostało wniesione w formie ………………….
10.Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia umowy
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w formie ………………….
11.Nazwa i numer konta bankowego/na który należy zwrócić wadium i zabezpieczenie
należytego wykonania umowy/ ………………………….
12. Oświadczamy, że niżej wymienioną część zamówienia zrealizujemy przy udziale
podwykonawców:

zakres
................................................................................................................................
13. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazaniem ich
wartość bez kwoty podatku (jeśli dotyczy)*
…………………………………………………………………………………………………..
14. Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia (jeżeli
dotyczy)*:
………………………………………………………………………………………………
Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………………………..................................................................
data i podpis osób/y upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Dane Wykonawcy
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady
z terenu gminy Lipnica Wielka w 2016 roku
Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu gminy Lipnica Wielka w 2016 roku
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.
.........……………………….
(data)
..........………………………
(podpis Wykonawcy )
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Dane Wykonawcy
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady
z terenu gminy Lipnica Wielka w 2016 roku
Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu na
podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których
powstają odpady z terenu gminy Lipnica Wielka w 2016 roku
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.
..........……………………….
(data)
……………………………………………
(podpis Wykonawcy )
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Dane Wykonawcy
INFORMACJA
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady
z terenu gminy Lipnica Wielka w 2016 roku
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu gminy Lipnica Wielka w 2016 roku.
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do żadnej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.184 ze zm.).
..........……………………….
(data)
....……………………………………………
(podpis Wykonawcy )
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Dane Wykonawcy
LISTA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPU KAPITAŁOWEJ
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady
z terenu gminy Lipnica Wielka w 2016 roku
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu gminy Lipnica
Wielka w 2016 roku
oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, należy do grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.184 ze zm.).
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.
..........…………..…………………….
(data)
....................……………………………………………
(podpis Wykonawcy )
Download