STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI Na

advertisement
STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI
Na podstawie art. 84 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy z dnia 23 maja 1991 roku
o Związkach Zawodowych /Dz. U. z 1991r. Nr 55/, art. 154 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 06
kwietnia 1990 r. /Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 - z późniejszymi zmianami/, ustawy z dnia 16
września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych /Dz. U. Nr 31, poz. 241 - z
późniejszymi zmianami/, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o słuŜbie cywilnej /Dz. U. Nr 49,
poz. 483 - z późniejszymi zmianami/ oraz Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
tworzy się
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI
zwany w dalszych postanowieniach Statutu "Związkiem".
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Związek zrzesza na zasadach dobrowolności pracowników Policji, nie naleŜących do innych
związków zawodowych.
§2
Przez pracownika Policji rozumie się osoby zatrudnione w Policji a nie będące
funkcjonariuszami.
§3
Do związku mogą naleŜeć emeryci i renciści byli pracownicy Policji.
§4
Związek w swej działalności statutowej jest niezaleŜny od pracodawców, organów
administracji państwowej, samorządowej oraz organizacji politycznych i nie podlega ich
kontroli.
§5
Związek działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§6
Siedzibą władz krajowych Związku jest miasto KATOWICE.
§7
świadczenia
statutowe
są jawne wobec organów Związku.
Gospodarka finansowa i
§8
1 Związek moŜe na zasadach dobrowolności i równości współpracować z innymi
organizacjami związkowymi.
2 Związek moŜe przystępować do ogólnokrajowych i międzynarodowych zrzeszeń federacji
związkowych.
§9
1.Związek oraz jego organizacje: krajowa, wojewódzkie i szkolne posiadają osobowość
prawną.
2. Zobowiązania majątkowe w imieniu Związku mogą zaciągać Przewodniczący i
Wiceprzewodniczący Prezydium struktur związkowych łącznie.
Rozdział II
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
§ 10
Celem i zadaniem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych i
socjalnych pracowników, emerytów i rencistów /byłych pracowników Policji/ oraz rozwijanie
działalności zmierzającej do poprawy warunków bytowych, socjalnych i zawodowych a w
szczególności:
1) Podejmowanie działań na rzecz kształtowania etyki zawodowej, właściwych
stosunków międzyludzkich opierając się na zasadach godności ludzkiej i
współŜycia społecznego.
2) Podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy organizacji pracy i poprawy
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
3) Czuwanie nad przestrzeganiem prawa pracy.
4) Działanie na rzecz właściwego rozdziału świadczeń socjalno - bytowych będących
w dyspozycji jednostek organizacyjnych Policji.
5) Dokonywanie ocen warunków bytowych i kosztów utrzymania pracowników i ich
rodzin, emerytów i rencistów a takŜe podejmowanie działań wynikających z ich
oceny.
6) Udzielanie pomocy prawnej i materialnej członkom Związku w ramach
posiadanych moŜliwości.
7) Współdziałanie z kierownictwem słuŜbowym, organami państwowymi oraz
samorządowymi w celu poprawy opieki zdrowotnej, lecznictwa uzdrowiskowego i
rehabilitacyjnego.
8) Tworzenie i nadzorowanie kas zapomogowo - poŜyczkowych.
9) Branie udziału w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze rzecznika
interesów pracowników z prawem zapoznania się z materiałami postępowania.
10) Współdziałanie z kierownictwem słuŜbowym w zakresie integracji środowiska
policyjnego.
11) Inicjowanie i popieranie działalności kulturalnej.
12) Współdziałanie z kierownictwem słuŜbowym w zakresie organizacji wypoczynku
pracowników i ich rodzin.
§ 11
W przypadku naruszenia praw lub interesów pracowniczych - Związek podejmuje działania
interwencyjne wobec kierownictwa słuŜbowego a w razie potrzeby wobec organów władzy
państwowej i samorządowej.
§ 12
JeŜeli działania podjęte na podstawie § 11 nie przyniosą oczekiwanych efektów – Związek
moŜe podejmować róŜne formy protestu w ramach Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych /Dz. U. Nr 55 poz. 236 - z późniejszymi zmianami/.
Rozdział III
PRAWA i OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWIĄZKU
§ 13
Członkostwo w Związku nabywa się po złoŜeniu deklaracji o przystąpieniu i po akceptacji
zarządu odpowiedniego stopnia.
§ 14
Członek Związku ma prawo:
1) Uczestniczyć w ogólnych zebraniach określonego stopnia Związku.
2) Wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku.
3) Uczestniczyć w ustalaniu zadań dla członków Związku oraz podejmować Uchwały
określonego stopnia władz Związku.
4) Otrzymywać ze Związku pomoc prawną i finansową w ramach posiadanych
moŜliwości zgodnie z przyjętymi zasadami odpowiednich organów Związku.
5) Być na bieŜąco informowanym o decyzjach i działaniach Związku.
6) Brać udział w zebraniach, na których władze Związku podejmują decyzje dotyczące
jego osoby.
7) Przeciwdziałać przejawom marnotrawstwa i naruszeń prawa oraz ogólnie
przyjętych zasad współŜycia społecznego.
§ 15
Członek Związku jest obowiązany:
1) Przestrzegać zapisy Statutu.
2) Wykonywać Uchwały organów Związku.
3) Brać czynny udział w Ŝyciu Związku.
4) Uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.
5) Systematycznie opłacać składkę członkowską w wysokości i terminie ustalonym
przez organizację.
§ 16
1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia.
2) Uporczywego niewykonywania obowiązków członkowskich.
3) Działania na szkodę Związku.
4) Śmierci.
5) Ustania stosunku pracy.
6) Wykluczenia podjętego na forum organizacji macierzystej.
2. Z chwilą ustania członkostwa wygasają wszelkie roszczenia wobec Związku.
§ 17
W razie utraty członkostwa zgodnie z zapisem § 16 ust. 1 pkt 6 członek Związku ma prawo
do odwołania się w ciągu 14 dni do instancji nadrzędnej.
§ 18
Członek Związku moŜe zostać wydalony ze Związku gdy:
1) Narusza w sposób oczywisty zapisy Statutu.
2) Nie wykonuje Uchwał i decyzji organów Związku.
3) NaraŜa na szwank dobre imię Związku i jego władz.
4) W sposób oczywisty postępuje niezgodnie z przyjętymi zasadami współŜycia
społecznego.
§ 19
1. Wykluczenia dokonuje organizacja macierzysta na walnym zebraniu przy obecności co
najmniej 70% członków, po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym.
2. Decyzja musi uzyskać poparcie co najmniej 70% ogólnej wielkości obecnych.
3. Zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do instancji nadrzędnej w terminie
14 dni.
§ 20
1. Członek Związku nie moŜe ponosić ujemnych następstw z powodu przynaleŜności do
związku oraz pełnienia w nim funkcji.
2. Pracownicy pełniący w Związku funkcję z wyboru podlegają ochronie prawnej
przewidzianej w Kodeksie Pracy i Ustawy o Związkach Zawodowych.
§ 21
Pracownik pełniący w Związku funkcję z wyboru oraz w 12 miesięcy po jej zakończeniu
podlega ochronie szczególnej wynikającej z art. 32 Ustawy o Związkach Zawodowych.
Rozdział IV
STRUKTURA I ORGANY ZWIĄZKU
§ 22
Organizacja Związku jest trzystopniowa i obejmuje :
1) Komisja Krajowa - reprezentuje wszystkich członków Związku.
2) Zarząd Wojewódzki, Szkolny - reprezentuje członków Związku w danym
Województwie, Szkole Policji i zgodnie z zapisem Rozdziału 4 Ustawy o
Związkach Zawodowych jest organizacją zakładową.
3) Zarząd Terenowy - reprezentuje członków Związku zrzeszonych w Komendach
Miejskich/Powiatowych Policji oraz Wydziałach Komend Wojewódzkich Policji.
§ 23
Kadencja organów Związku wszystkich szczebli trwa 4 /cztery/ lata.
§ 24
Organami Związku są :
1) Na szczeblu jednostki: Walne zebranie członków Związku, Zarząd Terenowy
(ZT).
2) Na szczeblu jednostek będących dysponentami budŜetowymi o pełnych
uprawnieniach kadrowych: Konferencja Wojewódzka Delegatów (KWD),
Konferencja Szkolna Delegatów (KSD), Zarząd Wojewódzki (ZW), Zarząd
Szkolny (ZS), Wojewódzka Komisja Rewizyjna (WKR), Szkolna Komisja
Rewizyjna (SKR).
3) Na szczeblu krajowym: Krajowy Zjazd Delegatów (KZD), Krajowa Konferencja
Delegatów (KKD), Komisja Krajowa (KK) i Krajowa Komisja Rewizyjna (KKR).
§ 25
1. Członek organu Związku moŜe być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez organ,
który go powołał, gdy:
1) Działa niezgodnie ze Statutem.
2) Narusza Uchwały.
3) W inny oczywisty sposób podwaŜa zaufanie wyborców.
2 Przed podjęciem decyzji o odwołaniu bądź zawieszeniu naleŜy wysłuchać
zainteresowanego.
3. Do odwołania, zawieszenia członka organu Związku wymagana jest obecność 70% jego
prawnych członków.
4. Decyzja o odwołaniu lub zawieszeniu członka organu Związku jest waŜna, gdy uzyska
poparcie, co najmniej 70% głosów.
5. Po podjęciu decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu naleŜy bezzwłocznie poinformować
zainteresowanego z jednoczesną instrukcją trybu odwoławczego.
§ 26
Od decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu - członkowi Związku przysługuje prawo odwołania
się w terminie 14 dni do instancji nadrzędnej a członkowi Prezydium Komisji Krajowej na
najbliŜszym posiedzeniu plenarnym Komisji Krajowej.
§ 27
1. W miejsce ubywającego członka organu Związku moŜna dokooptować kolejnego na liście
wyborczej kandydatów.
2. Decyzje o dokooptowaniu podejmuje organ, z którego ubył członek w głosowaniu jawnym.
3. Gdy liczba dokooptowanych przekroczy 50% wszystkich członków organu, naleŜy
przeprowadzić wybory.
§ 28
Mandat członka organu wygasa przed upływem kadencji:
1) Rezygnacji z mandatu.
2) Wystąpienia lub wykluczenia ze Związku.
3) Odwołania w trybie §25.
4) Likwidacji jednostki organizacyjnej.
5) Śmierci.
6) Utraty praw publicznych.
7) NiemoŜności pełnienia funkcji przez okres dłuŜszy niŜ 12 miesięcy.
8) Ustania stosunku pracy.
§ 29
1. Pracami organów Związku kierują przewodniczący.
2. Przewodniczący jest uprawniony do:
1) Reprezentowania Związku z zakresie uprawnień wynikających z zapisu § 38, § 42 ust. 7
lub § 45 ust. 10.
2) Podejmowania decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki.
§ 30
Przewodniczący organu Związku nie moŜe pełnić funkcji przewodniczącego w innym organie
Związku.
Krajowy Zjazd Delegatów
§ 31
1.W Krajowy Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani przez Konferencje
Wojewódzkie Delegatów i Konferencje Szkolne Delegatów.
2. Funkcyjni członkowie Komisji Krajowej otrzymują mandat delegata z chwilą
udzielenia absolutorium przez KZD za minioną kadencję.
3. KZD moŜe udzielić absolutorium wszystkim ustępującym funkcyjnym członkom
Komisji Krajowej bądź jednostkowo.
4. Ustępujący funkcyjny członek Komisji Krajowej, który nie otrzymał absolutorium
uczestniczy w KZD z głosem doradczym.
§ 32
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyŜszą władzą Związku, zwoływany co 4 /cztery/
lata przez Komisję Krajową.
2. Krajowy Zjazd Delegatów:
1) Uchwala: Statut, program działania i dokumenty programowe.
2) Wybiera - naczelne władze Związku:
A/ Przewodniczącego Komisji Krajowej.
B/ Wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej.
C/ Trzech członków.
D/ Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.
E/ Dwóch członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
3) Ocenia realizację programu działania Związku oraz rozpatruje i zatwierdza
sprawozdanie z działalności Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej
udzielając im absolutorium.
4) Jest najwyŜszą instancją odwoławczą Związku.
5) Zatwierdza decyzje Komisji Krajowej.
6) Rozpoznaje i podejmuje decyzje w sprawach odwoławczych.
7) Wyznacza kierunki działalności na nową kadencję.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, moŜe być zwołany w terminie 3 /trzech/
miesięcy od daty złoŜenia prawomocnych wniosków:
1) Z inicjatywy Komisji Krajowej na wniosek co najmniej 70% jego członków
obecnych na posiedzeniu przy czym obecnych musi być co najmniej 70%
prawnych członków.
2) Na uzasadniony wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
§ 33
1. Zjazd, jego Decyzje i Uchwały są waŜne jeŜeli liczba delegatów jest nie mniejsza niŜ 70%
ogólnej liczby przyznanych mandatów.
2. W przypadku mniejszej ilości delegatów niŜ 70% - ogłasza się drugą turę Zjazdu w
terminie nie krótszym niŜ 30 dni od terminu pierwszego lecz nie dalej niŜ 60 dni.
3. JeŜeli w drugiej turze ilość delegatów jest mniejsza niŜ 70% ogólnej wielkości - Zjazd i
jego Decyzje oraz Uchwały są waŜne - licząc zwykłą większość od liczby ogólnej
obecnych prawomocnych delegatów.
Krajowa Konfederacja Delegatów
§ 34
1.Komisja Krajowa zwołuje w połowie kadencji sprawozdawczą Krajową Konferencję
Delegatów.
2. Uczestniczą w niej Delegaci, którzy posiadają waŜny mandat delegata na Zjazd Krajowy.
3. Krajowa Konferencja Delegatów :
1) Ocenia dotychczasowe działania władz Komisji Krajowej.
2) Ocenia realizację wykonania Uchwał Zjazdowych.
3) Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komisji Krajowej.
4) Rozpatruje sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej.
5) Wyznacza wytyczne do dalszej działalności organów Związku.
Komisja Krajowa
§ 35
1. NajwyŜszym organem Związku w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów jest
Komisja Krajowa.
2. Komisję Krajową stanowią:
1) Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Prezydium.
2) Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych.
3) Następni członkowie - proporcjonalnie do ilości członków Związku w danym
Województwie lub Szkole Policji według następujących zasad:
A/ 2 - jeŜeli liczba członków jest większa niŜ 200 członków,
B/ 3 - jeŜeli liczba członków jest większa niŜ 400 członków,
C/ 4 - jeŜeli liczba członków jest większa niŜ 600 członków,
D/ 5 - jeŜeli liczba członków jest większa niŜ 800 członków.
2.Liczbę prawnych członków Komisji Krajowej dla poszczególnych Zarządów ustala
Komisja Krajowa na swym ostatnim posiedzeniu w danym roku kalendarzowym i jest ona
obowiązująca przez następny rok.
4. Komisja Krajowa działa na podstawie Statutu i swego regulaminu w celu realizacji zadań
określonym w Statucie, Uchwałach Zjazdu i własnych a w szczególności:
1) Reprezentuje Związek wobec władz i organów administracji państwowej,
centralnych władz Policji a takŜe innych organizacji i instytucji.
2) Zwoływania Zjazdów i ustalania liczby delegatów.
3) Wnioskowania o odwołanie członków Prezydium.
4) Zatwierdzania decyzji Prezydium Komisji Krajowej.
5) Rozpoznawania odwołań od Uchwał Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych.
6) Rozporządzania i zarządzania majątkiem Związku.
7) Uchwalanie budŜetu Związku.
8) Ustalanie wysokości odpisu składek od Zarządów na rzecz Komisji Krajowej.
9) Uchwalanie ordynacji wyborczej.
5. W ramach obowiązujących przepisów:
1) Zawiera i wypowiada zbiorowe układy pracy oraz protokoły dodatkowe.
2) Występuje z inicjatywami wobec strony słuŜbowej w celu opracowań
normatywnych.
3) Nadzoruje i koordynuje pracą Społecznej Inspekcji Pracy.
6. Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej uchyla Uchwały organów Związku
niezgodne ze Statutem i regulaminami.
7. Opracowuje i zatwierdza regulaminy działań i ordynacje wyborcze organów
Związku.
8. Ustala termin przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej Związku w
Województwach i Szkołach Policji.
9. Podejmuje decyzje o formach ogłoszonego protestu.
10. Decyduje o przeprowadzeniu ogólnozwiązkowych referendum i sondaŜy.
11. KK swe posiedzenia odbywa w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niŜ raz na 3
miesiące.
12. KK składa sprawozdanie ze swej działalności na Zjeździe Krajowym lub Krajowej
Konferencji Delegatów.
13. Organizuje szkolenia dla aktywu związkowego.
14. Działając przestrzega zasad współŜycia społecznego, solidarności związkowej a
takŜe dba o dobre imię Związku.
15. WyróŜniającego się członka Związku KK moŜe uhonorować dyplomem uznania,
nagrodą rzeczową lub inną.
§ 36
Komisja Krajowa swe Uchwały i decyzje podejmuje zwykłą większością głosów na
posiedzeniach przy obecności co najmniej 50% jego prawnych członków.
Prezydium Komisji Krajowej
§ 37
Prezydium Komisji Krajowej:
1. Skład Prezydium stanowią: Przewodniczący KK, Wiceprzewodniczący KK i
trzech członków.
2. Prezydium KK odpowiada za wykonanie Uchwał Zjazdowych, Komisji Krajowej i
zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej.
3. Koordynuje, bilansuje i prowadzi sprawozdawczość z działalności Związku finansowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Prezydium KK wykonuje czynności naleŜące do zakresu KK wymienione w § 35
ust. 4 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 7.
5. Podejmuje decyzje i kieruje bieŜącą działalnością Związku.
6. Decyzje podjęte przez Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Krajową
7. Decyzje Prezydium, które nie uzyskają akceptacji Komisji Krajowej podlegają
natychmiastowemu wycofaniu.
8. Prezydium swe decyzje podejmuje kolegialnie przy obecności co najmniej 50%
jego składu zwykłą większością głosów.
9. Prezydium rozpatruje decyzje podjęte przez Przewodniczącego w ramach
uprawnień zgodnych z zapisem § 29 ust. 2.
§ 38
Przewodniczący KK kieruje pracami Komisji Krajowej i jej Prezydium i reprezentuje
Związek i Prezydium KK wobec organów władzy państwowej, ustawodawczej i resortowej.
Wojewódzka, Szkolna Konferencja Delegatów
§ 39
1. Rozpoznaje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego, Szkolnego oraz
Wojewódzkiej, Szkolnej Komisji Rewizyjnej udzielając Zarządom na wniosek Komisji
Rewizyjnej absolutorium.
2. Wybiera władzę związku:
1) Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego, Szkolnego.
2) Czterech członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, Szkolnego.
3) Wojewódzką, Szkolną Komisję Rewizyjną.
4) Delegatów na Zjazd Krajowy.
3. Uchwala wytyczne działania Zarządu Wojewódzkiego, Szkolnego.
4. Jest terenowo właściwą instancją do rozpatrywania spraw odwoławczych członków
związku.
5. W Wojewódzkiej, Szkolnej Konferencji Delegatów biorą udział członkowie
Związku, którzy otrzymali mandat delegata na Walnym zebraniu Zarządu
Terenowego i wybranych zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
6. Członkowie ustępującego Prezydium Zarządu otrzymują mandat delegata z chwilą
udzielenia absolutorium za minioną kadencję.
7. W przypadku nie udzielenia absolutorium członkowie ustępującego Prezydium
Zarządu uczestniczą w Konferencji z głosem doradczym.
Zarząd Wojewódzki, Szkolny
§ 40
1. Zarząd Wojewódzki, Szkolny stanowią:
1) Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, Szkolnego.
2) Członkowie Prezydium.
3) Przewodniczący Zarządów Terenowych.
2. Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego, Szkolnego - Zakład pracy zobowiązany jest
stosownie do przepisów Ustawy o Związkach Zawodowych do oddelegowania
jednego lub więcej pracowników do pracy w organach Związku.
2. Do zadań Zarządu Wojewódzkiego, Szkolnego naleŜy:
1) Udzielać pomocy Zarządom Terenowym w rozwiązywaniu problemów
przekraczające ich moŜliwości.
2) Realizuje Uchwały i wytyczne Krajowego Zjazdu Delegatów, Komisji Krajowej.
3) Udziela zastępstwa prawnego w sporach Zarządów Terenowych z kierownictwem
Jednostki
4) Propaguje idee związkowe, prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową dla
aktywu związkowego.
3. Na zasadach partnerskich współpracuje z innymi związkami i organizacjami społecznymi.
4. Uchwala roczne plany pracy i budŜetu oraz wysokość składki członkowskiej.
5. Stawia wniosek o zwołanie Walnego Zebrania i o odwołanie członków Zarządów
Terenowych, Społecznych Inspektorów Pracy.
6. Jest instancją odwoławczą członków organizacji terenowych.
7. Nadzoruje pracę Społecznej Inspekcji Pracy.
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyraŜa zgodę na piśmie w następujących
sprawach pracowniczych:
1) Zwalniania, wynagradzania i awansowania pracowników.
2) Ustalania regulaminów: Pracy oraz nagradzania i premiowania.
3) Warunków BHP.
4) Stosowania kar i wyróŜnień.
9. Współdecyduje w sprawach działalności Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych
poprzez:
1) Uzgadnianie zapisów regulaminowych.
2) Uzgadnianie planów finansowych.
3) Współdecyduje o przyznawanych świadczeniach.
10. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą przyznaje mandaty na delegatów Wojewódzkiej, Szkolnej
Konferencji.
11. Zwołuje Wojewódzką, Szkolną Konferencję Delegatów.
12. Swe Uchwały i Decyzje podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy swych członków.
13. Zarząd Wojewódzki, Szkolny swe posiedzenia odbywa w miarę potrzeb lecz nie rzadziej
niŜ raz na trzy miesiące.
14. Dla właściwego informowania członków Związku ZW, ZS moŜe publikować Biuletyn
Informacyjny.
15. ZW, ZS wybiera spośród swojego składu członków KK.
16. WyróŜniającego się członka organu Związku ZW, ZS moŜe uhonorować dyplomem
uznania, nagrodą rzeczową lub inną.
§ 41
Na uzasadniony wniosek Zarząd Wojewódzki moŜe scedować swe uprawnienia zawarte w §
40 ust. 10 pkt 2 - 3 wnioskującemu Zarządowi Terenowemu.
§ 42
1. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, Szkolnego stanowią:
1) Przewodniczący Zarządu.
2) Dwóch wiceprzewodniczących.
3) Sekretarz.
4) Skarbnik.
2. Do zadań Prezydium naleŜy:
1) Kierowanie bieŜącą pracą Zarządu.
2) Prowadzenie ewidencji członków i wydawanie legitymacji.
3) Realizacja zadań Zarządu ujętych w § 40 ust. 3, ust. 9 - 11 Statutu.
3. Prezydium rozporządza i zarządza majątkiem Zarządu.
4. Decyzje Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzki, Szkolny.
5. Nie zatwierdzenie przez Zarząd decyzji obliguje Prezydium do ich uchylenia.
6. Prezydium swe decyzje podejmuje kolegialnie przy obecności co najmniej 50% jego składu
zwykłą większością głosów.
7. Zarządem Wojewódzkim, Szkolnym i ich Prezydium kieruje Przewodniczący Zarządu,
który reprezentuje Zarząd wobec organów władzy państwowej, samorządowej i resortowej
stopnia wojewódzkiego.
8. Prezydium rozpatruje decyzje podjęte przez Przewodniczącego w ramach uprawnień
zgodnych z zapisem § 29 ust. 2.
§ 43
W wypadku likwidacji Organizacji Terenowej, Zarząd Wojewódzki:
1) Określa termin rozwiązania Zarządu Terenowego.
2) Ustala przeznaczenie mienia będącego w dyspozycji tego Zarządu Terenowego.
3) Przejmuje i odpowiednio zabezpiecza dokumentację.
Walne Zebranie Członków Organizacji Terenowej
§ 44
1. W Walnym zebraniu organizacji terenowej biorą udział wszyscy członkowie tej
organizacji.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy:
1) Ustalanie programu działania oraz wytycznych działalności Zarządu Terenowego,
2) Uchylanie Uchwał Zarządu Terenowego niezgodnych z prawem lub Statutem.
3) Wybieranie władz Zarządu Terenowego i delegatów na Konferencje Wojewódzką.
4) Zawieszania i odwoływania Zarządów Terenowych.
3. Walne Zebranie swe Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy swoich członków.
Zarząd Terenowy Związku
§ 45
1. Zarząd Terenowy stanowią:
1) Przewodniczący Zarządu.
2) Wiceprzewodniczący.
3) Sekretarz.
2. ZT reprezentuje ogół członków Związku wobec kierownictwa jednostki.
3. ZT wnioskuje do Walnego Zebrania o odwołaniu członka Zarządu Terenowego.
4. ZT zgodnie z przepisami prawa uczestniczy przy:
1) Ustalaniu zasad premiowania.
2) Konsultacjach płacowych.
3) Przydziału mieszkań będących w dyspozycji jednostki.
4) Rozdziału świadczeń socjalnych.
5) Rozporządzaniu majątkiem będącym w jego dyspozycji.
5. Ściśle współpracuje z Zarządem Wojewódzkim.
6. Po uzyskaniu zgody Zarządu Wojewódzkiego wykonuje zadania ujęte w § 41 Statutu.
7. Zarząd Terenowy swe posiedzenia odbywa w miarę potrzeb lecz bezwzględnie po kaŜdym
posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego.
8. Realizuje Uchwały i wytyczne Zarządu Wojewódzkiego.
9. Współpracuje z kierownictwem jednostki w zakresie spraw płacowych, pracowniczych,
zawodowych i BHP.
10. Pracami Zarządu Terenowego kieruje Przewodniczący Zarządu, który reprezentuje Zarząd
przed kierownictwem słuŜbowym jednostki organizacyjnej Policji i władzą samorządową
stopnia powiatowego.
Komisje Rewizyjne
§ 46
1. Kontrolę działalności merytorycznej i finansowej oraz majątkowej Związku pod kątem
zgodności z zapisami Statutu i podjętymi Uchwałami sprawują Komisje Rewizyjne.
2. Organy Związku wszystkich szczebli są zobowiązane rozpatrywać i uwzględniać zalecania
Komisji Rewizyjnych.
3. Komisje Rewizyjne składają sprawozdania ze swej działalności przed organami, które je
wybrały.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami Zarządów tego
samego stopnia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnych mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w
posiedzeniach organów Związku odpowiedniego stopnia.
6. Do członków Komisji Rewizyjnych stosuje się odpowiednio § 28 Statutu.
Krajowa Komisja Rewizyjna
§ 47
1. Krajową Komisję Rewizyjną stanowią:
1) Przewodniczący.
2) Dwóch członków.
2. KKR spośród swoich członków wybiera Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Do zadań KKR naleŜy:
1) Kontrola działalności Komisji Krajowej i jej Prezydium.
2) Kontrola działalności Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych.
4. Przeprowadzane kontrole mogą być doraźne lub kompleksowe.
5. Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo :
1) Wnioskowania do Komisji Krajowej o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego.
2) Wnioskowania do Prezydium KK o zwołanie Nadzwyczajnego Posiedzenia KK.
6. Szczegółowe zasady działania Krajowej Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin ustalony
przez Krajowy Zjazd Delegatów.
7. Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 50% składu.
Wojewódzka, Szkolna Komisja Rewizyjna
§ 48
1. Wojewódzką, Szkolną Komisje Rewizyjną stanowią :
1) Przewodniczący.
2) Dwóch członków.
2. Komisja spośród siebie wybiera Przewodniczącego.
3. Do zadań WKR, SKR naleŜy:
1) Kontrola działalności Zarządu Wojewódzkiego, Szkolnego i ich Prezydium.
2) Kontrola działalności Zarządów Terenowych.
4. Wojewódzka, Szkolna Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) Wnioskowania do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnej Konferencji Delegatów.
2) Wnioskowania do Prezydium o zwołanie Nadzwyczajnego Posiedzenia Zarządu.
5. Szczegółowe zasady działania Wojewódzkiej, Szkolnej Komisji Rewizyjnej określa
regulamin ustalony przez Zjazd Krajowy Delegatów.
Rozdział V
ZASADY GŁOSOWAŃ
§ 49
1. Organy Związku podejmują Uchwały zwykłą większością w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne za wyjątkiem:
1) Przyjmowania rezygnacji.
2) Wyboru do pełnienia funkcji nie wchodzących w skład organów Związku.
§ 50
Przy zmianie nazwy, Statutu Związku wymagana jest obecność co najmniej 70% wszystkich
uprawnionych delegatów.
§ 51
1.Wybory do wszystkich organów Związku odbywają się na podstawie Ordynacji
Wyborczej.
2. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Komendzie bądź Szkole Policji nie mogą
jednocześnie pełnić funkcji w organach Związku.
3. Szczegółowe warunki i zasady głosowań regulują regulaminy.
Rozdział VI
FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 52
1. Majątek Związku stanowią: ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe, środki
finansowe.
2. Fundusze Związku powstają z:
1) Składek członkowskich, których wysokość ustalają Organy Związku ujęte w §35 i
§40 Statutu.
2) Wpływów z działalności gospodarczej.
3) Dotacji, darowizn i subwencji.
3. Środki uzyskane w ust. 2 pkt 2) i 3) mogą być wykorzystane przez Zarząd, który je
pozyskał.
4. Podstawą działalności finansowej organów Związku jest ich budŜet obejmujący wszystkie
środki będące w dyspozycji tych organów.
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku nie moŜe być sprzeczne z obowiązującymi
przepisami prawa.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53
Interpretacja postanowień Statutu naleŜy do Krajowego Zjazdu Delegatów a w okresie
między Zjazdami do Komisji Krajowej w porozumieniu z Krajową Komisją Rewizyjną.
§ 54
1.Znak Związku stanowi czerwony kontur Polski z wpisaną wewnątrz ciemno-niebieską,
równoramienną gwiazdą gwardyjską. We wnętrzu gwiazdy na czerwonym tle widnieje koło
zawierające białe, duŜe litery drukowane, pisane czcionką ARIAL pochyloną w prawą
stronę: "ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI". Napis rozmieszczony
jest w czterech rzędach, po jednym wyrazie w kaŜdym wersie.
2. Biała flaga Związku o wymiarach wysokości 60cm i długości 80cm z centralnie
umiejscowionym znakiem Związku.
3. Znak podlega ochronie prawnej.
§ 55
1. Komisja Krajowa posługuje się pieczęcią prostokątną o treści:
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI
KOMISJA KRAJOWA
W KATOWICACH
2. Zarząd Wojewódzki posługuje się pieczęcią prostokątną o treści:
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI
............................. ZARZĄD WOJEWÓDZKI W .............................
3. Zarząd Szkolny posługuje się pieczęcią prostokątną o treści:
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI
ZARZĄD SZKOLNY PRZY ..............................
4. Pomieszczenia, środki techniczne i przekazu informacji niezbędne do działalności
zabezpiecza kierownik jednostki organizacyjnej Policji .
§ 56
Nowopowstałe Zarządy Wojewódzkie, Szkolne po uzyskaniu akceptacji Komisji Krajowej
zostają wpisane do rejestru Zarządów KK i działają w oparciu o niniejszy Statut.
§ 57
1. Rozwiązanie Związku moŜe nastąpić w drodze referendum, jeŜeli za jego rozwiązaniem
opowie się 70 % członków Związku.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa Komisja Krajowa.
3. Komisja Krajowa powołuje komisję likwidacyjną do wykonania czynności likwidacyjnych.
4. Sprawozdanie z działalności tej Komisji składa Przewodniczący KK we właściwym Sądzie
Rejestrowym.
Download