Niezgodno¶ć serologiczna jest sytuacj± w której

advertisement
Niezgodność
serologiczna jest sytuacją w której na krwinkach czerwonych płodu występują antygeny
układu czynnika Rh lub antygeny grup głównych, które są nieobecne na krwinkach matki. Do
konfliktu serologicznego dochodzi wtedy, kiedy matka w wyniku immunizacji rozpocznie
wytwarzanie przeciwciał przeciwko krwinkom płodu jak ma to miejsce w konflikcie w
układzie Rh. W konflikcie w układzie ABO za uszkodzenie krwinek płodu odpowiedzialne są
przeciwciała naturalnie występujące we krwi matki.
Choroba hemolityczna do której dochodzi w wyniku konfliktu serologicznego jest
złożonym procesem w efekcie którego dochodzi do rozpadu krwinek czerwonych płodu
(hemolizy). Należy podkreślić, że jest to wyłącznie choroba płodu całkowicie bezobjawowa
dla matki.
Najczęściej występuje konflikt w układzie grupowym Rh i ABO. Konflikt w układzie
Kell występuje rzadko , ale ma równie silny przebieg jak w układzie Rh, natomiast konflikty
w innych układach występują sporadycznie. Ryzyko konfliktu Rh obniża się przy
współistnieniu konfliktu w grupach głównych.
Konflikt serologiczny w układzie Rh
Układ grupowy Rh składa się z 6 podstawowych antygenów C, D, E, c, d, e
dziedziczonymi osobnymi genami z których geny C, D, E są genami dominującymi a geny c,
d, e są genami recesywnymi. O fenotypie decyduje odziedziczona kombinacja trzech par
genów (Cc, Dd, Ee). Osoby posiadające w krwinkach czerwonych najsilniejszy antygen D,
mający największe znaczenie praktyczne, którego częstość występowania w Polsce wynosi
około 85% określane są jako Rh dodatnie, natomiast osoby nie posiadające tego antygenu
jako Rh ujemne. Około 99% konfliktów serologicznych i powikłań poprzetoczeniowych
spowodowane jest niezgodnością w zakresie antygenu D.
Aby doszło do konfliktu serologicznego u matki Rh- muszą powstać przeciwciała
należace do klasy IgG przeciwko antygenom krwinek płodu Rh+. Ilość ich musi być
wystarczająco duża aby po przejściu przez łożysko mogły opłaszczyć i zniszczyć znaczną
ilość erytrocytów dziecka.
W warunkach fizjologicznych nie ma przeciwciał skierowanych przeciw antygenom
układu Rh. Do pierwszej immunizacji dochodzi w wyniku przenikania krwinek płodu do
krwioobiegu matki co może mieć miejsce w przypadku poronienia, ciąży pozamacicznej,
ręcznego wydobycia łożyska, cięcia cesarskiego, porodów zabiegowych z użyciem np
kleszczy, diagnostyki. Po około 8-9 tygodniach a czasami nawet i po 6 miesiącach od
pierwszego kontaktu krwinek Rh+ płodu z krwią matki Rh- dochodzi do słabej, pierwotnej
odpowiedzi immunologicznej, której wynikiem jest wytworzenie nieprzenikajacych przez
łożysko immunoglobulin anty D klasy IgM. Ponowna immunizacja matki do której
najczęściej dochodzi w kolejnej ciąży doprowadza do wtórnej, silniejszej odpowiedzi
immunologicznej z wytworzeniem przeciwciał IgG anty D, które przenikając przez łożysko
uszkadzają erytrocyty płodu wywołując tym samym hemolizę. Wynikiem tego jest
niedokrwistość, niedotlenienie, pozaszpikowe krwiotworzenie czy uszkodzenie śródbłonków
naczyń oraz udzkodzene komórek wątroby, mózgu, serca i szpiku kostnego jako wynik
bezpośredniego oddziaływania przeciwciał. W wyniku narastającej niedokrwistości płód
rozbudowuje pozaszpikowe ogniska krwiotwórcze w wątrobie i śledzionie co jest przyczyną
ich powiększenia się. Dochodzi do zaburzeń w funkcji wątroby co objawia się obiżeniem
produkowanych przez nią białek (hipoproteinemia) oraz osoczowych czynników krzepnięcia.
Rozwijająca się hipoproteinemia prowadzi do wystąpienia obrzęków i przesięków do jam
surowiczych. Wzmożona hemoliza krwinek czerwonych płodu powoduje nadmierne
wytwarzanie bilirubiny, która może powodować żółtaczkę jeszcze przed porodem oraz
zwiększone stężenie barwników żółciowych w płynie owodniowym.
Ciężkość przebiegu choroby hemolitycznej płodu zależy od ilości przeciwciał
wytwarzanych przez matkę oraz od okresu ciąży, w którym rozpoczyna się proces
chorobowy. Im wcześniej dochodzi do hemolizy krwinek, tym gorsze jest rokowanie
natomiast jeżeli matka matka zaczyna wytwarzanie przeciwciał w zaawansowanej ciąży
zazwyczaj przebieg choroby jest łagodniejszy.
Postacie kliniczne choroby hemolitycznej
Wyróżniamy trzy postacie kliniczne choroby hemolitycznej noworodków:
Uogólniony obrzęk płodu (hydrops fetalis) - Jest to najcięższa postać choroby
hemolitycznej w której stwierdza się uogólnione obrzęki skóry i tkanki podskórnej, którym
często towarzyszą wybroczyny krwotowczne na skórze, a w jamie brzusznej płyn
przesiękowy. Jednocześnie dochodzi do powiększenia wątroby i śledziony. W morfologii
stwierdza się niedokrwistość, hipoproteinemię i hiperkaliemię. W wyniku zaburzeń
hemodynamicznych dochodzi do niewydolności krążenia. W przebiegu uogólnionego
obrzęku często dochodzi do obumarcia wewnątrzmacicznego płodu lub szybkiego zgonu po
porodzie.
Ciężka żółtaczka hemolityczna (icterus) - W przebiegu tej postaci noworodek rodzi się
z objawami zółtaczki albo żółtaczka pojawia się już w pierwszej dobie życia i jest silnie
wyrażona. W przypadku nie leczenia może dojść do przekroczenia progu stężenia bilirubiny
pośredniej, która zacznie przechodzić przez barierę naczyniowo-mózgową doprowadzając w
konsekwencji do żółtaczki jąder podstawy mózgu (kernicterus) i uszkodzenia mózgu. Ryzyko
rozwoju żółtaczki jąder podstawy przy stężeniu bilirubiny pośredniej równym 30m% wynosi
około 50%. Jednak w przypadku prawidłowo leczonej choroby hemolitycznej nie powinno
dojść do uszkodzenia mózgu. W przebiegu żółtaczki hemolitycznej wątroba i śledziona są
częśto powiększone, stwierdza się wybroczyny na skórze a płyn owodniowy oraz maĽ
płodowa może mieć żółty kolor.
Ciężka niedokrwistość noworodków (anemia) - Postać ta w lżejszych przypadkach
charakteryzuje się niedokrwistością, która może pojawić się nawet po kilku tygodniach od
urodzenia, co jest spowodowane utrzymywaniem się przeciwciał przez około 6 tygodni po
porodzie. W przypadku ciężkiej niedokrwistości dziecko rodzi się z blado-woskowym
kolorem skóry, dużym brzuchem, z powiększoną wątrobą i śledzioną. Objawom tym mogą
towarzyszyć obrzęki o różnym nasileniu, jak również przesięki do jam surowiczych ciała.
Rozpoznanie
Każda kobieta ciężarna powinna mieć oznaczony przed 12 tygodniem ciąży poziom
przeciwciał przeciwerytrocytarnych oraz grupę krwi i czynnik Rh jeżeli nie miała
wykonanych tych oznaczeń przez ciążą.
Kobiety Rh ujemne oraz z brakiem przeciwciał przeciwerytrocytowych powinny mieć
wykonane ponowne badanie w 28 tygodniu ciąży w celu stwierdzenia czy nie doszło w
trakcie jej trwania do serokonwersji czyli pojawienia się przeciwciał.
Kobiety Rh ujemne u których stwierdzono przeciwciała przeciwerytrocytowe powinny
mieć wykonane ponowne badania w 28, 32 i 36 tygodniu w celu określenia swoistośći
przeciwciał i ich miana czyli poziomu oraz powinny mieć co 2-3 tygodnie wykonywanie
badanie USG w celu poszukiwania cech rozwijającego się konfliktu serologicznego. Badanie
USG ocenia wielkość łożyska i płodu, obrzęki i przesięki do jam płodu oraz żywotność płodu.
Podstawowym wskazaniem do wykonania diagnostyki wewnątrzmacicznej jest
stwierdzenie miana przeciwciał anty Rh> 1/16 w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA)
lub powyżej 1/64 w teście papainowym. Amniocentezę (nakłucie jamy owodniowej)
wykonuje się również jeżeli mimo prawidłowego miana przeciwciał stwierdza się w badaniu
USG ewidentne objawy konfliktu serologicznego oraz u kobiet, u których w poprzednich
ciążach rozwinął się konflikt serologiczny.
Amniocentezę wykonuje się zwykle w 30-32 tygodniu ciąży. W pobranym płynie
owodniowym bada się:
Stosunek lecytyny do sfingomielin (L/S)
Obecność krwinek płodu (test Kleihauera)
Obecność bilirubiny metodą spektrofotometryczną ( ocena gęstości optycznej płynu
owodniowego mierzona dla fali 450 nm). Uzyskane wyniki dobrze informują o stani płodu i
immunizajcji oraz doją wskazówki dotyczące dalszego leczenia
U niekórych kobiet obecnei pod kotrolą USG wykonuje się nakłucie żyły
pępowinowej biegnącej w sznurze pępowinowym (kordocenteza). Za pomocą tego badania
ocenia się grupę krwi płodu i czynnik RH, oraz poprzez bezpośredni test antyglobulinowy
(BTA, bezpośredni odczyn Coombs\'a) stwierdza się czy są krwinki płodu są opłaszczane i
niszczone przez przeciwciała matki. Dodatkowo wykonuje się morfologię krwi co jest
miernikiem stopnia uszkodzenia erytocytów w krążeniu płodowym.
Leczenie
Leczenie choroby hemolitycznej noworodka z konfliktu serologicznego ma na celu:
usunięcie wolnych przeciwciał i przeciwciał związanych z erytrocytami
usunięcie nadmiaru bilirubiny
podanie erytrocytów niewrażliwych na przeciwciała i osocza nie zawierającego
przeciwciał przeciwko erytrocytom noworodka za pomocą transfuzji wymiennej do żyły
pępowinowej
unormowanie parametrów hematologicznych
Profilaktyka
Zapobieganie konfliktowi serologicznemu polega na podaniu matce Rh ujemnej, która
nosiła płód Rh dodatni po każdej ciąży immunoglobuliny anty D w ilości 150-300
mikrogramów jednorazowo domięśniowo w pierwszej dobie po porodzie, poronieniu,
amniopunkcji oraz innych zabiegach diagnostyki prenatalnej nie póĽniej jednak niż 72
godziny. Profilaktyka taka jes skuteczna w około 97%.
Podanie immunoglobuliny anty D chroni płód tylko w następnej ciąży. W pierwszej
ciąży ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego wynosi 1% a do immunizacji matki
wystarczy tylko 0,05-0,1 ml krwinek płodu, które przedostaną się do krwi matki. W
przypadku krwawienia płodowo-matczynnego 0,1-5ml ryzyko wystąpienia konfliktu wynosi
od 3-65%.
Konflikt serologiczny w układzie grup głównych ABO
Częstość występowania niezgodości serologicznej stwierdza się u około 20-25 % ciąż,
natomiast do konfliktu serologicznego dochodzi w około 10% tych ciąż i dotyczy on głównie
układu 0-A1 (matka - dziecko). Do konfliktu może dojść już w pierwszej ciąży.
Do niezgodności serologicznej dochodzi w następujących sytuacjach:
Grupa matki Grupa noworodka
0 (przeciwciała anty A, anty B) A B
A (przeciwciała anty B) B AB
B (przeciwciała anty A) A AB
AB (brak przeciwciał) Konfliktu nie ma
Naturalne przeciwciała anty A i anty B należą do klasy IgM i nie przechodzą przez
łożysko a więc nie mogą spowodować rozwoju choroby hemolitycznej. Natomiast u około
10% kobiet stwierdza się przeciwciała anty A i anty B klasy IgG, które mogą przechodzić
przez łożysko i to one są odpowiedzialne za objawy konfliktu serologicznego.
Objawy
Objawy choroby hemolitycznej u płodu w konflikcie serologicznym są bardzo słabo
nasilone, gdyż do pełnego ukształtowania antygenów A1 na krwinkach płodu dochodzi na
krótko przed porodem. U noworodka głównymi objawami konfliktu serologicznego grup
głównych jest wzrost stężenia bilirubiny wolnej już w 1 lub 2 dobie życia oraz narastająca
nawet do 3 miesięcy niedokrwistość. Bardzo rzadko dochodzi do obrzęku uogólnionego a
powiększenie wątroby i śledziony nie występuje.
Rozpoznanie
Diagnostyki konfliktu serologicznego nie prowadzi się w czasie ciąży. Po urodzeniu u
dziecko bezpośredni odczyn Coombsa zwykle jest ujemny, natomiast pośredni odczyn
Coombsa może być dodatni. Morfolgia krwi z rozmazem wskazuje na obecność
mikrosferocytów, niznacznie obniżenie ilości erytrocytów oraz zwiększenie ilości
retikulocytów powyżej 10%.
Postępowanie w konflikcie grup głównych polega na leczeniu podwyższonego
poziomu bilirubiny (hipebilirubinemia) naświetlaniem lampami, podawaniem albumin oraz w
rzadkich
krwi.
przypadkach
trasfuzji
Download