18. Czy zakochanie jest miłością?

advertisement
Bogumiła Zieńczuk
SP nr 7 Biała Podlaska
Konspekt lekcji wychowania do życia w rodzinie
TEMAT LEKCJI: Czy zakochanie jest miłością?
Dział programu : Odmienność płci urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się.
Poziom edukacyjny – kl. III gimnazjum
Czas realizacji – jedna jednostka lekcyjna.
CELE lekcji :
Uczeń:
- zna etapy miłości,
- zna różnice między: adoracją, flirtem, fascynacją, zauroczeniem,
- czy się dyskusji,
- zaspokaja potrzeby twórczości i autorefleksji
- jest przygotowany do przeżywania prawdziwej miłości,
- przyjmuje postawę odpowiedzialności za budzące się uczucia i miłość.
METODA: pogadanka heurystyczna, dyskusja, metoda wizualizacji, próba
autorefleksji, zabawowa – scenki dramowe.
FORMY PRZEDMIOTOWE: wychowanie przez działanie poznawcze
i twórcze,
FORMY ORGANIZACYJNE: wychowanie przez działalność indywidualną
i grupową
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: przygotowane zadania dla grupy, kartki do
definicji, przygotowane polecenia do zabaw, tabelki na zakończenie zajęć.
TOK LEKCJI
Etapy lekcji Czynności
- ogniwa
nauczyciela
Czynności Środki
Ocena
uczniów dydaktyczne skuteczności
I. Część
Pogadanka:
przygotowawcza Dla pełnego swojego
rozwoju człowiek
musi mieć
zaspokojone niektóre
swoje potrzeby:
-bezpieczeństwa,
-uznania,
-samodzielności,
-aktywności,
-miłości.
Na tych zajęciach
zajmiemy się
szczególnie ostatnią
potrzebą.
W okresie swojego
dojrzewania miłość
przechodzi przez
różne etapy rozwoju:
- adoracja,
- flirt,
- przyjaźń,
- miłość szczenięca,
''chodzenie ze sobą''
- miłość platoniczna romantyczna,
-miłość dojrzała –
mocne podkreślenie
poczucia
odpowiedzialności za
drugą osobę.
''JA'' przekształca się
w ''MY''.
II. Część
Czy wg was istnieje
podstawowa
różnica między
zakochaniem się a
miłością? Jeśli tak to
jaka?
Uzasadnij swoje
zdanie.
Uczniowie
Plansza z
Uczeń:
słuchają,
zapisem potrzeb Rozumie
oglądając
człowieka
i akceptuje swoje
przygotowane
potrzeby
plansze
Plansza
z
rozrysowanymi
etapami rozwoju
uczuciowości
Uczeń:
Poznaje etapy
miłości
Rozumie poczucie
odpowiedzialności
z drugą osobę
Uczniowie
odpowiadają
2
Zadania dla grup:
I. Widziałam ostatnio
na plaży grupę
studentek
przyglądających się
pewnemu
przystojnemu
ratownikowi. Gdy
ratownik leniwie
wszedł do wody by
się ochłodzić,
dziewczyny szalały z
podniecenia. Jedna z
nich , robiąca
najwięcej hałasu,
wykrzyknęła: Jeszcze
nigdy nie widziałam
takiego chłopaka!
Myślę, że mogłabym
dla niego stracić
głowę.'' Jak myślisz,
Uczniowie
rozmawiają w
grupach,
analizują
przedstawione
sytuacje,
wyrażają
swoje opinie
Uczeń:
Rozumie rolę
bliskości
duchowej i
hierarchii wartości
3
czy ta dziewczyna
mogłaby go zaraz
pokochać, czy
zakochać się w nim?
II.
''Pamiętam jak po raz
pierwszy ugięły się
pode mną nogi z
powodu pewnej
dziewczyny. Miała na
imię Monika. Była
niesamowicie piękna.
Byłem całkowicie
przekonany, że
któregoś dnia
wspólnie przejdziemy
po ślubnym kobiercu.
Sądzę, że lubiłem ją
tak bardzo ponieważ
była lepszym
koszykarzem niż ja i
jedyną w szkole
podstawowej
dziewczyną, która
grała z chłopcami!
Lubiłem ją przez lata.
Gdy byłem w szkole
średniej , napisałem
do niej karteczkę i
podpisałem ''Kocham
Cię'' Od
tego dnia nawet ze
mną nie rozmawiała!
Myślę, że ją
spłoszyłem.''
Jak myślisz, czy to
była miłość, czy
zakochanie?
4
Nauczyciel
kontynuuje
pogadankę:
Zakochanie się to
normalny aspekt
życia. Rozbudza te
same uczucia i
emocje, co prawdziwa
miłość. Jest jednak
różnica między
miłością a
zakochaniem się.
Polega ona na tym, że
ta pierwsza(miłość)
wytrzymuje próbę
czasu. Nie ma
pewnego sposobu
określenia, czy
kocham w sposób
stały czy nie. Jeśli
jesteś nastolatkiem
warto przemyśleć
pewne dane
statystyczne. Jest
bardzo
prawdopodobne, że
zakochasz się około 5
razy w okresie między
I kl. szkoły średniej a
II rokiem studiów.
Jako nastolatek
doświadczasz różnych
stopni zakochania, ale
wszelkie dane przeczą
faktowi,
że poślubisz swą
ukochaną z liceum i
będziecie żyli długo i
szczęśliwie. Nie
twierdzę, że tak się
nie zdarza, mówię
jedynie, że przeczą
temu dane
statystyczne.
Zadania dla grupUczniowie
zdefiniuj pojęcia:
przedstawiają
I a) adoracja,
propozycje.
b) flirt
c)fascynacja
II. a)miłość
Uczeń:
Poznaje pojecie
pierwszej miłości,
rozumie uczucia i
emocje, które
temu towarzyszą
5
romantyczna,
b) zauroczenie,
c) chodzenie ze
sobą.
Przedstaw propozycję.
Przygotuj scenki
wyżej wymienionych
zachowań, które będą
odgrywane w
społeczności:
I.a) Marsjanie po ich
wylądowaniu na
Ziemi w 2000 roku,
b) my za 20 lat,
c) Rzymianie za
czasów Juliusza
Cezara
II. a)Polanie w IX w..
b)nasi Górale
100lat temu,
c)roboty w 2050
roku.
Jak myślicie, czy
zakochanie się może
prowadzić do
negatywnych
skutków? wprowadzenie do
dyskusji.
Pytania dodatkowe:
-Co jeśli zakochanie
bazuje tylko na
pożądliwości?
-W jaki sposób można
poznać drugiego
człowieka, jego zalety
i wady?
-Czy rozstania nie
krzywdzą? Ile razy
można doświadczać
tej krzywdy?
-Czy zakochanie nie
jest szkołą egoizmu,
koncentracji na
własnych doznaniach?
Jak możemy
zapobiegać tej
niedojrzałości i braku
odpowiedzialności?
-Jakie znaczenie ma
Uczniowie
bawią się –
scenki
dramowe
Uczeń:
Rozumie
wieloznaczność
słowa kocham
6
chodzenie ze sobą?
-po co się chodzi z
dziewczyną/
chłopakiem?
-Czy po to, by
zawrzeć ślub?
-Czy po to, aby inni
mi zazdrościli, e mam
chłopaka/dziewczynę?
-Może dziewczynie
zależy tylko na kimś,
przed kim może się
wyżalić, wypłakać,
przytulić?
-Może chłopak chce
błysnąć przed
kolegami ,
kogo poderwał?
Zakończenie dyskusji,
podsumowanie
nauczyciela
Można by zadać
jeszcze wiele
podobnych pytań, lecz
myślę, że teraz widać
już pewien
charakterystyczny rys
całej postawy: chodzi
tu o MOJE
oczekiwania, MOJE
potrzeby, MOJE
sprawy...Zatem
egoizm?
Prawdziwa miłość jest
jego zaprzeczeniem.
Dziewczyna szuka w
miłości przede
wszystkim uczucia,
pieszczoty, ciepła.
Chłopak –
zaspokojenia popędu,
uciszenia napięć
seksualnych. Dla
dziewczyny kilka
pocałunków nie
wprowadza
podniecenia
płciowego, natomiast
u chłopaka to
wystarczyłoby
Uczeń:
Potrafi określić
własne potrzeby i
własne
zachowania
7
wywołać gotowość
nawet do stosunku
płciowego. W skutek
złej nieopanowanej
uczuciowo postawy
dziewczyny, chłopak
może przestać
panować nad sobą i
nad swoim
popędem.
Dziewczyna staje się
wtedy ''lalą'' do
całowania, która
wywołuje u chłopaka
określone reakcje
popędowe. Pocałunek
jest wyrazem miłości
ludzi dojrzałych. Nie
może być traktowany
instrumentalnie jako
środek do
rozładowania napięć
psychicznych czy
popędowych.
Przestaje wtedy być
wyrazem miłości.
Prawdziwa miłość
opiera się na zasadzie
czynieni dobra dla
drugiej osoby.
Wynika stąd, że
wszystkie cechy
przyjaźni muszą mieć
miejsce w miłości.
Chodzi tu o wspólne
dobro, o chęć
poznania drugiego
człowieka, szczerość,
zrozumienie, pomoc.
Człowiek kochający
musi czuć się
odpowiedzialny za
drugiego człowieka,
musi zdawać sobie
sprawę z jego
przeżyć.
III część
końcowa
Pomyśl jakich cech
nie lubisz, a jakie
lubisz u osób płci
Uczniowie
wypełniają
tabelkę.
Uczeń:
Powinien
zrozumieć, że nie
8
przeciwnej?
Cechy, które lubię:
Cechy, których nie
lubię
Wróć do tych cech i
postaw ''x'' przy tych,
których tak bardzo nie
lubisz, że jesteś
całkowicie pewien, że
nie mógłbyś żyć
szczęśliwie z osobą je
posiadającą. Obok
dodatnich cech, które
uważasz za
najważniejsze u
osoby, z którą
chciałbyś dzielić
pozostałą część życia,
umieść'. Masz teraz
pewnego rodzaju
obiektywny sposób
oceny więzi z drugą
osobą.:
Rozważ dwa rodzaje
więzi, o których
wspomniałam:
''KOCHA,
DLATEGO
POTRZEBUJE''
można poprzestać
na fasadzie
zewnętrznej
uczuć, a trzeba
sięgnąć głębiej,
zadawać sobie
pytania i
odpowiadać na nie
''POTRZEBUJE,
DLATEGO KOCHA''
W poniższej tabeli
napisz zdanie
wyrażające twoje
rozumienie każdej z
tych więzi. Wypisz
argumenty
przemawiające ''za'' i
''przeciw'' każdej z
nich.
TABELA:
DEFINICJE
''ZA''
kocham, dlatego potrzebuję''
''potrzebuję, dlatego kocham''
9
''PRZECIW''
10
Download