konspekt katechezy dla gimnazjum

advertisement
KONSPEKT KATECHEZY DLA GIMNAZJUM,
SZKOŁY ŚREDNIEJ
TEMAT : MĘSKOŚC I KOBIECOŚĆ. RÓŻNICE W PRZEŻYWANIU MIŁOSCI
PRZEZ DZIEWCZĘTA I CHŁOPCÓW.
CELE KATECHEZY:
Ogólny:
Ukazanie różnic psychologicznych w przeżywaniu miłości dziewcząt i
chłopców.
Szczegółowe:
* uczeń wie, że w zależności od płci człowiek inaczej przeżywa potrzebę
miłości;
* uczeń potrafi wymienić różnice psychologiczne w przeżywaniu miłości
kobiety i mężczyzny;
* uczeń szanuje indywidualność w przeżywaniu miłości przez płeć przeciwną.
Metody i formy pracy: mini wykład, rozmowa kierowana, praca z Pismem Świętym, praca
w grupach
Środki dydaktyczne: Pismo Święte, kartony z wypisanymi zadaniami.
WSTĘP:
1. Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę.
Proszę odszukajmy opisy stworzenia z Księgi Rodzaju: Rdz 1, 27-31 i Rdz 2,4-25.
 Uczniowie odszukują fragmenty Pisma Św. Proszę dwóch uczniów o odczytanie na
głos tych fragmentów.
Jak słyszeliśmy Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę, stworzył człowieka na
swój obraz i podobieństwo. Nie musimy dokonywać zbyt intensywnych obserwacji, żeby
stwierdzić, że choć jeden człowiek, to mężczyzna różni się od kobiety. Szczególnie widać to
w wyglądzie zewnętrznym. Fizycznie inaczej wyglądają kobiety, a inaczej mężczyźni. Pan
Bóg powołał ich do życia w jedności. Powołał ich do bliskości, miłości i troski o siebie.
Powołał ich do małżeństwa i zrodzenia potomstwa.
2. Dziś spróbujemy znaleźć inne różnice kobiecości i męskości.
1
Wprowadzenie.
1. Spróbujmy najpierw odtworzyć portret współczesnego nastolatka – chłopca i dziewczyny.
Zapewne będzie się on znacznie różnił od tego nastolatka, którym był Jezus w swoim czasie.
Ale za to będzie bliski Wam, młodzieży XXI wieku.
Aktywizacja.
Dzielimy uczniów na 5 grup. Rozdajemy kartony z wypisanymi na nich zadaniami i mazaki.
Każda grupa dostaje swoje zadanie, którym później ma się podzielić na forum klasy. Te
zadania to wypisanie cech charakterystycznych nastolatka w konkretnym obszarze:
 Co nastolatek ma w głowie?
 Co nastolatek ma w sercu?
 O czym marzy nastolatek?
 Czym nastolatek kieruje się w życiu?
 Jak wygląda nastolatek?
Po 10-15 minutach przedstawiciele grup odczytują wnioski na forum klasy.
Wnioski brzmią między innymi tak:
A. Nastolatek w głowie ma:
 Zabawa, przyjemność, szybkie samochody, alkohol, kobiety, chłopcy, seks, trendy
w modzie;
 Oczekiwanie akceptacji, chęć imponowania i „zabłyśnięcia” w towarzystwie,
potrzeba decydowania o sobie, odkrywanie, poznawanie i przekraczanie granic;
 W głowie ”śmietnik”, chaos informacyjny, świat „kusi i mami dobrami
konsumpcyjnymi”, dostęp do wszelkiej informacji, wiedza może zagwarantować
dominacje w grupie – władzę.
B. Nastolatek w sercu ma:
 Miłość, przyjaźń, rodzina, zaufanie, bezpieczeństwo.
 Wybranek/wybranka swojego życia, osoba, którą kocha.
 Poczucie piękna i estetyki, wiara i nadzieja na lepsze jutro.
 Przyroda, zwierzęta.
C. Nastolatek marzy:
 Pragnie sukcesu, czasem za wszelką cenę, zatraca swoją wartość, przywiązuje
dużą wagę do wartości materialnych.
 Imprezy, dobra muzyka, zabawa z przyjaciółmi.
 Pociągają narkotyki, seks, prostytucja, alkohol
 Zacierają mu się granice między dobrem a złem, nie zawsze umie to rozpoznać,
zrozumieć i odróżnić jedno od drugiego.
D. Nastolatek kieruje się w swoim życiu:
 Kieruje się przyjemnością,
 Pobudkami materialnymi, jest zdominowany przez konsumpcję
 Ważna jest „wolna miłość”
 Niekiedy rozwija się dynamicznie, zdobywa wiedzę oraz doświadczenie.
2

Troszczy się przede wszystkim o dobra materialne, jeśli pojawiają się wartości
duchowe to są traktowane jako dobra marginalne, dąży do zdobycia władzy, chce
bardziej mieć niż być
 Marzy o sukcesie i karierze za granicą.
 Czerpie wzorce z TV, jest wulgarna/wulgarna, nie liczy się z uczuciami innych,
dla akceptacji upodabnia się do innych
 Nie ma świadomości przemijania czasu
E. Nastolatek ubiera się:
 Wygląd, moda są bardzo ważne, jest schludny i czysty/ czysta
 Jest zadbany, zależy mu/jej aby być modnie ubranym w markowe ciuchy.
 Może przesadnie dbać o własne ciało, odchudza się, głodzi, trenuje, próbuje
upodobnić się do innych, znanych idoli
 Zatraca swoją indywidualność
 Zależy mu jej na markowych ciuchach czasem kosztem prostytucji.
Puenta.
Widzimy, że współczesny nastolatek ma różne potrzeby. Potrzeba to taki brak, który
występuje w człowieku i który musi być uzupełniony, aby mógł żyć i osiągnąć dobrostan a
także realizować wyższy poziom swoich możliwości. Jeśli będziemy mieć pusty żołądek,
umierać z pragnienia czy też ustawicznie czuć zagrożenie katastrofą, albo będzie nas ktoś
nienawidził, to nigdy nie zapragniemy komponować muzyki , upiększać naszych domów czy
nawet dobrze się ubierać…... Porozmawiajmy na temat potrzeby miłości….
Wprowadzenie.
Zakładamy, że zaspokajamy nasze potrzeby elementarne i fizjologiczne. Czujemy się w miarę
bezpiecznie w swoim otoczeniu. Czujemy akceptację i miłość naszych rodziców i bliskich…..
W Waszym wieku pojawia się też potrzeba innej miłości. Zaczynacie szukać miłości i
akceptacji u rówieśników płci przeciwnej. To normalne zjawisko.
Aktywizacja.
Proszę podzielmy się na cztery grupy ( jeśli to możliwe to dwie grupy dziewcząt i dwie
chłopców a jeśli nie to na dwie grupy). Grupy pracują oddzielnie, a wnioskami zapisująca
przygotowanych kartach kolorowego brystolu z zapisanym pytaniem a później dzielą się na
forum klasy. Zagadnienia do opracowania w grupach:
 Jak chciałyby zaspokajać potrzebę miłości dziewczyny?
 Jak chcieliby zaspokajać potrzebą miłości chłopcy?
 Jak dziewczyny myślą, jak chłopcy chcą zaspokajać potrzebę miłości?
 Jak chłopcy myślą, jak dziewczyny chciałyby zaspokajać potrzebę miłości?
Po 10-15 minutach dzielimy się na forum klasy wnioskami. Dziewczyny przedstawiają swoje
pomysły na zaspokajanie potrzeby miłości. Pytamy chłopców jak oni sądzą, co dziewczynom
potrzeba aby ich potrzeba miłości została zaspokojona. Porównujemy wnioski. Później
3
dziewczyny wypowiadają się o potrzebie miłości chłopców i chłopcy, czego potrzebują aby
czuć się kochani. Znów porównujemy wnioski.
Wnioski powinny brzmieć między innymi tak:
 U dziewczyn:
- nastawione na świat osób, troskę o tę osoby, o więzi międzyludzkie, o wychowanie
- ocenia siebie głownie na ile jest kochana i na ile kocha – kieruje się logiką więzi
- ciało kobiety jest dostosowane do stałego długotrwałego wysiłku
- ma sprawniejsze zmysły, „widzi” lepiej psychicznie
- działa bardziej spontanicznie zgodnie z emocjami
- jej myślenie też kieruje się emocjami
- nastawiona jest aby komunikować swoje emocje
 U chłopców:
- pobudzenie organizmu, którego z początku chłopiec nie łączy z osobą dziewczyny
- nastawiony na świat rzeczy i ocenia się na podstawie sukcesów w tym świecie
- chce być kompetentny i oczekuje awansu, dobrych zarobków
- kieruje się logiką faktu
- oddziela myślenie od emocji, ma większą podzielność uwagi
- postrzega bardziej powierzchownie a do spraw podchodzi bardziej rzeczowo
- organizm mężczyzny jest predysponowany do większego wysiłku fizycznego ale
ograniczonego w czasie.
Puenta.
Z naszych wniosków wynika , że każda z płci ma soje wyobrażenie zaspokajania potrzeby
miłości. Chłopcy dążą do zaspokojenia zmysłów i rozładowania powstałego w nich napięcia.
Dziewczyny zaś pragną dobra, piękna i są nastawione na dawanie. Kobiety mają najgłębsze,
szlachetne pragnienie „bycia dla” drugiego. Mężczyźni chcą zdobywać i mieć.
Jak myślicie, czy uda nam się pogodzić tak dwa odmienne punkty widzenia na zaspokojenie
potrzeby miłości związanej z poszukiwaniem tej jedynej osoby? Bo rozumiemy, że tylko w
związku z tą jedyną osobą możemy w pełni realizować swoje powołanie. Powołanie do bycia
kobietą i do bycia mężczyzną. Powołanie miłości, wspierania się, bliskości. Powołanie do
małżeństwa i zrodzenia potomstwa.
Mini - wykład
Wiele się mówi o wychowaniu. To zadanie dla rodziców. Mają swoje dzieci tak przygotować
do życia aby umiały one w dorosłym życiu wychowywać się same. Samowychowywać to
znać wartości i nimi kierować się w swoim życiu. Właśnie wychowaniu i samowychowaniu
powinniśmy poddawać wszelkie nasze popędy. To ono daje szanse na „ujęcie w kraby”
rozbudzonego popędy płciowego, zarówno u kobiety jak i mężczyzny. Człowiek jest
stworzeniem rozumnym, zdolnym do opanowania swojej pożądliwości.
Powinniśmy starać się trenować opanowywanie zmysłów. Jak można to zrobić?
- prosimy młodzież o odpowiedź:
* unikanie sytuacji, w których rozbudzona pożądliwość utrudnia opanowanie popędu
* przez hamowanie pobudzeń – unikanie filmów i gazet o tematyce erotycznej.
Wychowanie nie dotyczy samej płci. Urodziliśmy się z taką płcią jaką mamy. To należałoby
4
przyjąć i zaakceptować. Wychowanie dotyczy zachowań osoby ludzkiej. Wychowywać, to
znaczy nauczyć się akceptować i szanować własną i cudzą płeć. Oznacza zdolność
rozumienia typowych cech płci, dojrzałego funkcjonowania w życiu osobistym i społecznym
na sposób mężczyzny lub kobiety. Człowiek nie tracąc specyficznych dla swej płci cech i
zdolności uczy się od przedstawicieli płci przeciwnej tych kompetencji i umiejętności, które
są ważne i cenne. W miarę rozwoju mężczyźni powinni uczyć się „kobiecych” kompetencjiwrażliwości na świat osób i więzi, uczyć się mówić o uczuciach i wczuwać się w świat
przeżyć drugiej osoby. W miarę rozwoju kobiety powinny nabyć „męskich” kompetencji.
Powinny nauczyć się sprawniejszego funkcjonowanie w odniesieniu do świata rzeczy, a także
większej niezależności i stanowczości w obliczu pojawiających się trudności i napięć
emocjonalnych. Prawidłowy rozwój człowieka powoduje stopniowe umniejszanie się sfery
cielesnej wraz z odkrywaniem pozostałych rzeczywistości, w których żyje. Kiedy rozwój
człowieka jest zaburzony może się zdarzyć , że jego poczucie tożsamości zostanie
ograniczone jedynie lub niemal wyłącznie do jego samoświadomości na poziomie cielesnym.
W takim przypadku człowiek „podporządkowuje się” ciału kosztem pozostałych sfer swego
człowieczeństwa. Młody człowiek, zafascynowany tym co się z nim dzieje, może zatrzymać
swój rozwój na odkrywaniu swojej cielesności i płciowości. Może ulegać „dyktaturze ciała”.
Wtedy będzie dążył do zbliżenia i wczesnej inicjacji seksualnej.
Wprowadzenie.
Nastolatek może nie być do końca świadomy do końca tego procesu. Spróbujmy na
podstawie obserwacji zachowań innych ludzi, własnych doświadczeń i uogólnionych
przekazów kulturowych wypisać przyczyny i konsekwencje podjęcia wczesnej inicjacji
seksualnej.
Aktywizacja.
Dzielimy uczniów na dwie grupy i prosimy aby przez 7-10 minut zastanowili się ,
przedyskutowali i zapisali na przygotowanej kartce:
- jedna grupa przyczyny
- druga konsekwencje.
Dzielimy się tym na forum klasy.
Wnioski brzmią między innymi tak:
 Przyczyny:
- chęć zademonstrowania dorosłości, ciekawość, szantaż uczuciowy, wpływ mediów, chęć
przeżycia przygody, zaimponowanie rówieśnikom, miłość, przekora, korzyści materialne,
gwałt, molestowanie, pod wpływem narkotyków, alkoholu czy pigułek.
 Następstwa:
- niechciana ciąża, szok psychiczny, rozczarowanie, zbyt wczesne dojrzewanie,
zaprzepaszczenie planów życiowych, choroby przenoszone drogą płciową, wzrost aborcji
i powikłań z nią związanych, uraz psychiczny, porzucenie nowonarodzonych dzieci,
dzieciobójstwo, oddawanie do adopcji czy domów dziecka, uraz psychiczny
spowodowany „niedostosowaniem narządów płciowych” do inicjacji, prostytucja u
nastolatków.
Puenta.
5
Konsekwencje podjęcia wczesnego życia płciowego są duże. Doznają ich zarówno chłopiec
jak i dziewczyna. Mogą powodować skutki na całe życie w postaci urazów psychicznych,
chorób, rozczarowania a nawet pustki emocjonalnej.
Nie mniej jednak seksualność jest integralnym składnikiem ludzkiej natury. Przejawia się w
zróżnicowaniu organicznym mężczyzny i kobiety oraz potrzebie seksualnej. Poprzez to, że
skierowana jest na rozwój osobowy i społeczny jest płaszczyzną relacji międzyludzkich. W
związku kobiety i mężczyzny staje się miejscem wyrażania miłości i przekazywania życia.
Spójrzmy jak podchodzi mężczyzna do współżycia płciowego, a jak kobieta.
W formie dyskusji z młodzieżą ustalamy podejście mężczyzny i kobiety do aktu
seksualnego.
A. Mężczyzna:
- przeżywa przyjemność wynikającą z rozładowania napięcia … od strony biologicznej „nic
się nie dzieje” z jego ciałem….dla mężczyzny to akt , który się dokonuje i po którym jest on
wolny od skutków.
- oczekuje on silnych doznań seksualnych…….bierze i zdobywa…szybko i mocno
przeżywa…
B. Kobieta:
- współżycie dokonuje się w niej – wpuszcza kogoś w granice swojego ciała… może dojść do
poczęcia dziecka, które będzie nosić przez wiele miesięcy, potem rodzić , karmić i
wychowywać…. Jeden akt seksualny może wypełnić całe życie kobiety.
- oczekuje ona wierności, wyłączności, trwałości, bliskości, czułości, bezpieczeństwa,
chciałaby się oddawać, powierzać… uczynić dar z siebie… oczekuje delikatności i
powolności…
Zadaniem człowieka jest odkrywanie sensu ludzkiej cielesności. Nie jest nim jedzenie, spanie
czy zaspokajanie popędów. Jest nim dojrzałe i odpowiedzialne wyrażanie miłości.
Wprowadzenie.
Pan Bóg stwarzając człowieka, mężczyznę i kobietę powołuje ich do miłości. To właśnie ona
ma być powodem tego, mężczyzna opuszcza swoją matkę i ojca aby złączyć się ze swoją
żoną, aby stać się jednym ciałem. Powołuje ich do życia małżeńskiego, do życia w jedności i
bliskości, do życia w miłości i trosce o tę drugą, ukochaną osobę, do zrodzenia i wychowania
potomstwa. Bóg powołuje ich do wierności Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi.
Przeczytajmy, proszę co mówi Pismo Święte o tym.
Aktywizacja.
Poszukajmy dwóch fragmentów: Rdz 2, 24 i Ef 5. 21-33 i odczytajmy je na głos.
6
Puenta.
Podawaliście różne przyczyny rozpoczęcia życia płciowego przez nastolatków. Jak widzimy
nie są one zgodne z tym do czego powołuje nas Bóg. Nie są zgodne z Jego przykazaniami, w
szczególności z przykazaniem szóstym: nie cudzołóż. Jedność między kobietą ,a mężczyzną
powinna dokonywać się w małżeństwie, a nie gdzie popadnie i z kim popadnie. Ta jedność
ma dokonywać się w miłości i z miłości, a nie z chęci rozładowania naporu napięcia czy
zaspokojenia zmysłów. Mówiliśmy już, że konsekwencje podjętego wcześnie współżycia
płciowego są niekorzystne. Dlatego to nie jest żaden postęp czy nowoczesność.
Kiedy życie płciowe rozpoczynają małżonkowie dzieje się to w miłości. Związek małżeński
daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Panuje w nim zaufanie i troska. Mąż czuje się
odpowiedzialny za swoją żonę, a żona za męża. Następstwa zarówno w sferze seksualnej jak i
w innych ponoszą oboje, wspierają się. Mają do siebie zaufanie i są sobie wierni.
Wprowadzenie.
Wiemy już, jak ważne jest, aby akt płciowy dokonywał się w małżeństwie. Spróbujmy więc
określić kryteria dojrzałej postawy wobec własnej cielesności.( w formie dyskusji z młodzieżą
ustalamy te kryteria).
A. Już wspominaliśmy, że zadaniem człowieka jest odkrywanie sensu ludzkiej cielesności.
Mówiliśmy, że jest nim…… odpowiedzialne wyrażanie miłości. Jak można w ten sposób
wyrażać miłość? …. Miłość małżonków, miłość rodzicielska….
Miłość i sposób jej wyrażania stoi u podstaw dojrzałej postawy wobec własnej
cielesności i płciowości.
B. Spróbujmy teraz zastanowić się jaki sposób można wyrażać miłość.
- Jak myślicie?...... Czy bycie obecnym przy drugiej osobie może być wyrazem miłości? ….
W sposób świadomy i dobrowolny bycie przy drugim człowieku… Otóż takie bycie wyraża
miłość i zaufanie.
- Co myślicie o pracowitości? ……Można przez nią wyrażać miłość do drugiej osoby?.....
poświęcanie czasu jej….zaangażowanie na rzecz drugiego… ofiarność…. adekwatność słów i
czynów… bezinteresowna troska…. wewnętrzna dyscyplina….
W takiej pracowitości wyraża się nasza miłość na rzecz drugiej kochanej osoby.
- A czy przez czułość możemy wyrażać naszą miłość? ….. należałoby tylko dostosować gesty
do rodzaju więzi, która nas łączy z tą drugą osobą….zadbać o odpowiednie formy
okazywania tej czułości…
C. Postawa wobec ludzkiej cielesności jest jednym z najważniejszych ze sprawdzianów
naszej odpowiedzialności. Zarówno odpowiedzialności wobec siebie jak i wobec drugiej
osoby. Należy zachować szacunek dla naszej cielesności i troszczyć się o nią. Macie pomysły
na tą troskę ?.... dbanie o zdrowy styl życia…. Znajomość podstawowych potrzeb fizycznych
organizmu… fizjologii i specyfiki ciała kobiety i mężczyzny…. Powstrzymywanie się od
zachowań ryzykownych.
W ten sposób wyrażany szacunek do naszej cielesności jest trzecim kryterium
dojrzałej postawy wobec naszej cielesności.
7
D. Rozumienie języka ciała. Jak myślicie, co to może znaczyć?...... uważne „wsłuchiwanie
się” w to co mówi nasze ciało…. aby rozumieć to co mówi do nas nasze ciało i w
odpowiedzialny sposób odpowiadać na słuszne potrzeby….
E. Ostatnim kryterium dojrzałej postawy wobec własnej płciowości jest …. Zachowanie
dyscypliny i czujności wobec własnego ciała. Jest nam to potrzebne aby zachować wolność.
Podporządkowanie się potrzebom ciała i instynktom powoduje jej utratę – „niewolnictwo
ciała”. Kierowanie się logiką ciała powołuje u nas podatność na manipulacje, sterowanie
cielesnością poprzez dobór bodźców – podniet np. seksualnych. Dyscyplina wobec
naszego ciała jest potrzebna, aby nie wyrażało ono popędów, instynktów i
wygodnictwa. Powinniśmy się kierować w życiu miłością, a nie logiką ciała.
Na zakończenie naszych zajęć o zaspokajaniu potrzeby miłości, chciałabym, abyśmy
porozmawiali o budowaniu więzi między chłopcem, a dziewczyną. Czyli innymi słowy o
okazywaniu sobie uczuć i zainteresowania od początkowej fazy zapoznania się aż do dojrzałej
fazy miłości małżeńskiej.
1. Na początku kiedy spotyka się chłopiec i dziewczyna rozmawiają, poznają się. Opowiadają
o sobie, swoich pasjach , zainteresowaniach…. Własnych przekonaniach. Dzielą się swoimi
radościami i troskami. Dzielą się przeżywaniem świata, życiem rodzinnym i społecznym,
opowiadają sobie przede wszystkim o społeczności lokalnej, w której żyją, uczą się, pracują i
działają. Tego rodzaju kontakty sprzyjają nawiązaniu więzi poznawczej.
2.Młodzi zaczynają się coraz bardziej cieszyć sobą, doświadczają wzajemnego poczucia
bezpieczeństwa i zaufania, dzielą się najskrytszymi przeżyciami i nastrojami, doświadczają
także wzajemnej tęsknoty, gdy nie są razem. Rodzi się intensywna więź emocjonalna , zwana
niekiedy zakochaniem. To druga faza - budowania więzi emocjonalnej.
3. Kolejna faza to budowanie więzi duchowej. Jest to moment przełomowy dla związku
dwojga młodych ludzi. Duchowość to ta sfera, w której człowiek poszukuje odpowiedzi na
najważniejsze pytania: kim jest i po co żyję. Jest to czas kiedy dziewczyna i chłopiec
zaczynają rozmawiać o swojej wizji siebie i świata, o podstawowych wartościach i zasadach
moralnych, którymi się kierują. Wyjawiają sobie najgłębsze pragnienia i aspiracje życiowe,
określają swoją wizję miłości, małżeństwa, rodziny.
4. Po pozytywnym przejściu budowania więzi duchowej następuje kolejny etap – budowanie
więzi społecznej. Młodzi nie przestając cieszyć się sobą i dalej się poznając, wychodzą z
„izolacji” i powracają do życia społecznego nadwątlonego w okresie zakochania. Zaczynają
działać razem. Sprawdzają się we wspólnym działaniu: czy to wszystko, co sobie wcześniej
mówili, co sobie obiecywali jest prawdą? Odwiedzają się , spotykają wspólnie w swoich
rodzinach, pomagają sobie w wypełnianiu obowiązków, rozwiązywaniu trudności, uczą się
odpowiedzialności za siebie w tym etapie budowania więzi.
5. Po takim okresie budowania więzi młodzi są już na tyle zaprzyjaźnieni, że mogą przejść
do ostatniego etapu budowania swoich relacji. Mogą zacząć budować więzi małżeńskie. Mają
podobną wizję życia, małżeństwa, potwierdzili we wspólnym działaniu dojrzałą miłość.
Teraz mogą decydować się na coś ważniejszego - całkowite zawierzenie drugiej osobie i na
wspólne budowanie życia, na dobre i na złe, aż do śmierci – w ramach małżeństwa i rodziny.
Zaczyna się dla nich okres narzeczeństwa, a potem małżeństwa.
8
7. Po zawarciu więzi małżeńskiej przychodzi czas na więź seksualną. W kontekście
nierozerwalnego małżeństwa współżycie seksualne staje się autentycznym i odpowiedzialnym
wyrażaniem oraz potwierdzaniem tego, co ludzka seksualność ze swej natury oznacza: staje
się wyrażeniem i potwierdzeniem wiernej, nieodwołalnej i odpowiedzialnej miłości
małżeńskiej i rodzicielskiej.
Widzimy z tego, że budowanie więzi między kobietą i mężczyzną to długa droga. Trzeba
przebyć każdy z tych etapów w swoim czasie. Trzeba wielkiej uwagi i ostrożności, aby się nie
pogubić i nie pobłądzić. Potrzeba czasu aby to budowanie więzi było prawidłowe.
9
SCENARIUSZ DO SZKOŁY ŚREDNIEJ
TEMAT: Miłość – kochać czy pożądać?
Cel ogólny: kształtowanie postawy umiejętnego patrzenia na płciowość własną i innych osób
Cele szczegółowe: - uczeń wie, że płciowość jest darem od Boga,
- uczeń potrafi wyjaśnić, że do dojrzałej miłości dochodzi się przez
zachowanie czystości,
- uczeń w swoim codziennym życiu kieruje się dobrem drugiego
człowieka.
Środki dydaktyczne: plansze z sylwetami kobiety i mężczyzny, kartki, mazaki, 3 świadectwa
młodych ludzi, Psalm 119,1-6, 1Kor, 1-8,
Metody i formy pracy:
I. Wstęp
K. „ Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył
mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27)
Człowiek jest zawsze mężczyzną bądź kobietą. Płciowość - to inaczej sposób bycia
człowiekiem. Przejawia się ona w wielu wymiarach; cielesnym, psychicznym, duchowym.
K. Na tablicy są dwie plansze, na jednej jest sylwetka mężczyzny, na drugiej kobiety.
Zastanówcie się przez chwilę nad dwoma zagadnieniami. Pierwsza grupa - na czym
polega bycie kobietą, druga grupa - na czym polega bycie mężczyzną (podział na grupy
dowolny).
Zapiszcie każdą myśl na oddzielnej kartce.
Dla ułatwienia zadania każda grupa dostanie takie przykładowe cechy, które możecie
wykorzystać lub nie, możecie dodać też swoje.
Odczytanie wszystkich kartek, umieszczenie w odpowiednich sylwetkach.
Pogadanka
K. W jaki sposób ty postrzegasz osoby płci przeciwnej?
K. Co jest dla ciebie ważne: ciało tej osoby czy raczej jej wnętrze?
K. Jak chciałbyś aby wyglądała miłość do osoby, z którą będziesz planować związek
małżeński?
II. Aktywizacja
Na tablicy przypięte są kartki, które trzeba będzie umieścić w odpowiednich tabelach:
Miłość pozorna
Miłość prawdziwa
K. Przeczytajcie z Pisma Świętego 1 Kor 1-8, a następnie uporządkujcie kartki na tablicy.
K. teraz przeczytamy trzy świadectwa młodych ludzi, którzy należą do RCS (Ruch Czystych
Serc).
Po wysłuchaniu uczniowie wypowiadają się dlaczego warto kochać czystą miłością.
III. Puenta
10
Miłość do kobiety i pożądanie kobiety nie tylko nie mają ze sobą nic wspólnego, ale leżą na
przeciwległych sobie biegunach. Miłość oznacza szacunek, odpowiedzialność, podziw,
pokorę, zdolność do ofiary, trwanie w doli i niedoli, pragnienie założenia rodziny. Pożądanie
to uprzedmiotowienie kobiety, traktowanie jej jako narzędzia do zaspokojenia tego pożądania,
jak zabawki do używania, to brak odpowiedzialności, folgowanie własnym słabościom.
Pożądanie można i trzeba z pomocą łaski Bożej (i tylko w ten sposób) „uśmiercać”- czyli
przezwyciężać.
Prawdziwa miłość szanuje wolność bliźniego. Człowiek może być naprawdę szczęśliwy tylko
wówczas, kiedy czuje się wolny. Obdarzanie wolnością wymaga jednak ofiary: odmawianie
sobie i swoim własnym pragnieniom, potrzebom czy pożądaniom. Stąd też Jezus mówi, iż
prawdziwa miłość domaga się odmawiania sobie.
Największy dar – o ile większy niż pieniądze, niż posag – jaki możecie sobie ofiarować, to
czyste serce, to dziewicze ciało. Jakież to piękne! Gdy tracicie czystość, zło zaczyna
wchodzić do waszego serca. Serce czyste, to serce radosne i wolne.
Matka Teresa z Kalkuty
Pierwsze świadectwo
O tym, że można żyć inaczej, przekonujemy się każdego dnia naszego życia – i kiedyś w
czasie poznawania się, narzeczeństwa, i teraz w oczekiwanym małżeństwie. Na początku
naszej znajomości przystąpiliśmy do Ruchu Czystych Serc i przez ponad trzy lata nie było
momentu, w którym byśmy tego żałowali. A bywało różnie. Szatan kusił, jak mógł. Im bliżej
było do ślubu, tym bardziej. Ale wytrwaliśmy w czystości po to, by udowodnić sobie i innym,
że można żyć inaczej. (…)
Wspólne życie jest cudowne, ale nie wtedy, gdy jest tylko ja i ty, lecz wtedy, gdy jest Bóg, ja
i ty. Tak – Bóg na pierwszym miejscu.
A co dało nam to zawierzenie Bogu i wytrwanie w czystości przedmałżeńskiej? Przede
wszystkim najpiękniejszy prezent ślubny – siebie w darze współmałżonkowi. Bez obciążeń z
przeszłości. Dzięki temu nauczyliśmy się na siebie czekać, a to w małżeństwie jest bardziej
potrzebne niż myśleliśmy. Teraz, kiedy przychodzi choroba, ciąża czy jakakolwiek inna
przeszkoda do zjednoczenia się, potrafimy okazywać sobie miłość na wiele innych sposobów.
Dzięki temu, że nie mamy za sobą żadnej „przeszłości”, bardziej sobie ufamy, kochamy się i
czujemy, że należymy tylko do siebie nawzajem. (…)
Warto na siebie czekać, bo potem łatwiej, gdy… tez trzeba czekać. Warto zaprosić do
swojego związku Boga, bo jak mówi stare przysłowie – „bez Boga ani do proga”. (…)
11
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards