sobesiuk-autyzm - Powiatowa Poradnia Psychologiczno

advertisement
Publikacja
sieci samokształceniowej nauczycieli
Dzieci i młodzież z autyzmem i zespołem Aspergera
w szkole ogólnodostępnej
„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być
ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.”
Paulo Coelho
Głównym celem sieci była wymiana tzw.: dobrych praktyk, czyli doświadczeń nauczycieli w
kontaktach i pracy z uczniami z autyzmem i z zespołem Aspergera. Praca przebiegała wg
następującego planu:
1. Czym jest autyzm, zespół Aspergera? Różne podejścia do autyzmu.
2. Specyfika zachowań autystycznych
3. Autyzm jako zaburzenie interakcji społecznych
4. Problemy w komunikacji słownej i pozawerbalnej
5. Zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem
6. Diagnoza autyzmu
7. Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu
8. Jak pracować z uczniem z autyzmem?
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 1/15
Ad.1. Po raz pierwszy autyzm opisał, w roku 1943, Leo Kanner z Johns Hopkins
Hospital. Nazwał tak zjawisko u dzieci, u których po krótkim okresie prawidłowego rozwoju
nastąpiło zerwanie komunikacji z otoczeniem i wycofanie się ich ku światu wewnętrznych
przeżyć przy towarzyszącej potrzebie niezmienności otoczenia oraz ograniczeniu i
wybiórczości zainteresowań.
„ Nie odkryłem autyzmu. Istniał on już dawniej. Nawet nie musiałem specjalnie się zajmować
jego wykryciem”.
Leo Kanner (cytat z wypowiedzi na I Kongresie Krajowego Stowarzyszenia dla
Dzieci Autystycznych w San Francisco – 17 lipca 1969r.)
Niezależnie od Kannera w 1944 roku niemiecki naukowiec Hans Asperger opisał łagodniejszą
postać zaburzeń ze spektrum autyzmu, znaną później pod nazwą zespołu Aspergera.
Opracowano wiele naukowych definicji, lecz żadne z nich nie oddaje istoty rzeczy, ponieważ
tak naprawdę dotąd nie wiadomo czym jest autyzm. Nie jest znana jego geneza, nie do końca
wiadomo jakie są rokowania, nie ma słusznej metody terapii. Są tylko hipotezy,
przypuszczenia, próby stosowania rozmaitych metod.
Zestawienie Amerykańskiego Towarzystwa Autyzmu:
Autyzm – charakterystyka rysunkowa.
U osób z autyzmem zazwyczaj obserwuje się, co najmniej połowę z wymienionych poniżej
charakterystyk.
Każdy z tych objawów może występować w rozmaitym nasileniu - od umiarkowanego
do ciężkiego.
Nadto zachowania zwykle zależne są od konkretnej sytuacji i niezmiennie nieodpowiednie do
wieku.
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 2/15
Trudności w kontaktach z
innymi dziećmi
Dążenie do monotonii; opór
przed zmianami rutyny
Śmiech (chichot)
nieodpowiedni do sytuacji
Brak prawdziwego strachu
przed niebezpieczeństwem
Kontakt wzrokowy
ograniczony lub brak
kontaktu wzrokowego
Ciągła dziwaczna zabawa
Wyraźna niewrażliwość na
ból
Echolalia (powtarzanie słów lub
zdań w miejsce rozmowy)
Chęć pozostawania w
samotności, trzymanie się na
uboczu
Niechęć do przytulania
Kręcenie przedmiotami
Brak odpowiedzi na bodźce
słuchowe, pozorna głuchota
Niewłaściwe przywiązanie do
przedmiotów
Trudności w wyrażaniu
potrzeb, zamiast słów
gestykulacja lub pokazywanie
palcem
Zauważalna nadmierna lub
skrajnie ograniczona
ruchliwość fizyczna
Niepodatność na zwykłe
metody nauczania
Napady złego nastroju skrajna rozpacz bez wyraźnego
powodu
Nierównomierny rozwój
podstawowych i subtelnych
zdolności ruchowych (może nie
chcieć kopać piłki, ale potrafi
stawiać klocki)
źródło: http://www.autyzmpomoc.org/o-autyzmie/autyzm-charakterystyka-rysunkowa.html
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 3/15
Ad.2.Wstępem do omówienia zachowań autystycznych są następujące założenia:
- Charakterystycznym dla autyzmu jest wielość zachowań autystycznych i ogromne ich
różnice (niejednokrotnie w opozycji jedno do drugiego) – np. jedne dzieci mówią dużo,
drugie mało lub wcale, jedne są nieczułe na pieszczoty, inne je uwielbiają, jedne są
agresywne, z autostymulacjami, u innych tego nie ma. Podobna lista przykładowych
zachowań jest w zasadzie nieskończona.
- U osób z autyzmem istnieją ogromne różnice pomiędzy poziomem poszczególnych
zdolności (nawet u tego samego dziecka). Są to tzw. „zdolności parcjalne” lub „wysepki
inteligencji”.
- Każda osoba z autyzmem (jak każdy inny człowiek) posiada swoją własną osobowość i
charakter
Ad.3. Zdolności społeczne u poszczególnych osób dotkniętych autyzmem są bardzo
różne. Wiele badań wskazuje, że większość „autystyków” nie potrafi uczestniczyć w
interakcjach opartych na schemacie „dawania i brania”. Pierwsze niepokojące symptomy
mogą się pojawić już we wczesnym dzieciństwie, kiedy niemowlęta nie pozwalają się karmić,
nosić na rękach czy reagują płaczem na przytulanie. W następnych miesiącach życia niepokój
rodzica wywołuje brak zainteresowania dziecka rówieśnikami, zaczyna się zabawa „obok”, a
nie „z”. Szczególne zainteresowania dzieci autystycznych sprawiają, że zaczynają one szukać
towarzystwa dzieci starszych lub osób dorosłych.
Rozwój społecznych kompetencji człowieka od najwcześniejszych miesięcy
determinowany jest przez zdolność do naśladowania. Najpierw mama powtarza zachowanie
(ruchowe lub werbalne) dziecka, a następnie ono stara się ją naśladować. Badacze
jednoznacznie wskazują, że niespełna dwuletnie dzieci z autyzmem znacznie gorzej naśladują
inne osoby niż ich rówieśnicy. W latach następnych następuje znaczny wzrost kompetencji w
zakresie naśladowania, co jest dobrym prognostykiem dla przyszłej edukacji dzieci.
Trudność w relacjach międzyludzkich sprawia dzieciom dotkniętym autyzmem
nieumiejętność właściwej interpretacji gestów, mimiki, postawy ciała. Przyczynę takiego
stanu rzeczy badacze przypisują nierozwiniętej u autystów „teorii umysłu”. W wyniku tego,
nie są oni w stanie zrozumieć stanu umysłu innych ludzi, nie potrafią rozpoznać, czego inni
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 4/15
ludzie oczekują, pragną, co wiedzą. Ściśle łączy się to z brakiem lub znacznym
ograniczeniem zdolności do współodczuwania stanów emocjonalnych innych osób. Osoby z
autyzmem postrzegane są zatem jako nie-empatyczne.
Charakterologiczne zróżnicowanie wśród populacji osób z autyzmem jest bardzo duże.
W swojej książce prof. Pisula powołuje się na wyniki badań Lorny Wing i Judith Gould.
Opisały one trzy grupy dzieci, które różniły się właśnie poziomem rozwoju społecznego.
Pierwsza grupa prezentowała dużą rezerwę, aktywnie unikała kontaktu i stanowi niestety
około 60% osób z autyzmem. Druga obejmowała osoby bierne, zaś trzecia- osoby aktywnie
dążące do kontaktu z innymi osobami, był on spontaniczny, ale też specyficzny. W tej grupie
znajdowały się dzieci z najlepiej rozwiniętymi zdolnościami werbalnymi.
Zróżnicowanie to pokazuje, że populacja osób z autyzmem jest podobna w swojej
prezentacji do populacji ludzi zdrowych. Istotne jest również, iż na przestrzeni życia każdej
jednostki kompetencje społeczne ulegają zmianom, bądź w kierunku rozwoju, bądź ich
zablokowania.
Mianem ‘ Zespołu Aspergera’ określa się najłagodniejsze przypadki autyzmu, dotyczące
przede wszystkim zaburzeń funkcjonalnych. Podobnie jak wszystkie inne przypadki autyzmu
jest to zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, którego przyczyny na ogół nie są
znane.
U osoby z Zespołem Aspergera występują typowe dla autyzmu odchylenia i deficyty w
kontaktach i umiejętnościach społecznych i w użyciu języka dla potrzeb komunikacji.
Dzieci te cechują zachowania powtarzające się lub uporczywe i bardzo ograniczony zakres
zainteresowań. Te same kategorie dysfunkcji, występujące w stopniu od łagodnego do bardzo
zaawansowanego, klinicznie definiują całe spektrum zaburzeń autystycznych, od Zespołu
Aspergera po klasyczny autyzm.
Zespół Aspergera, to przeważnie osoby o lepszych zdolnościach poznawczych (z normalnym
lub większym od przeciętnego ilorazem inteligencji), które opanowały wykorzystanie języka
na poziomie wyższym niż ma to miejsce w wypadku ludzi o innych zaburzeniach
znajdujących się na tej osi. W rzeczywistości obecność normalnie rozwiniętych
podstawowych funkcji języka jest jednym z kryteriów diagnostycznych ZA, chociaż na ogół
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 5/15
pragmatyczne/społeczne funkcje języka sprawiają dzieciom z ZA nieco trudności. Lepsze
zdolności poznawcze i lepsze opanowanie funkcji języka odróżniają ZA od innych form
autyzmu i dają lepsze prognozy.
Ponieważ w obrębie samego ZA występuje rożne nasilenie symptomów, zdarza się, że dzieci,
u których różne funkcje upośledzone są w stopniu łagodnym, nie otrzymują żadnej diagnozy i
są po prostu określane jako ‘dziwne’ lub ‘odmienne’ lub są źle diagnozowane – na przykład
jako dzieci w zespołem deficytów uwagi.
Relacje społeczne – charakterystyka
- Są naiwni i wyraźnie brak im zdrowego rozsądku
- Miewają problemy z wyrażaniem swoich potrzeb, często nie reagują na krytykę ze strony
nauczycieli
- Niektórzy mają problem z kontaktem wzrokowym, unikając go nie korzystają z
podpowiedzi wyrażonej mimiką, językiem ciała
- Są bierni ponieważ nie rozumieją oczekiwań otoczenia
Kontakty społeczne- charakterystyka
- W rozmowie, osoba z zespołem Aspergera, opowiadając o interesującym je temacie
stereotypowo wraca do niego, nie uwzględniając potrzeb osoby, z którą rozmawia.
- Dzieci nie uczą się zasad funkcjonowania społecznego spontanicznie, poprzez obserwację,
ale muszą być ich nauczone.
- Trudność w kontaktach społecznych pogłębia fakt, że nie potrafią one uogólniać zasad na
sytuacje podobne.
- Problemem może być również ich nadmierna bezpośredniość, prawdomówność,
nieuwzględnianie uczuć innych, gdy np. bez oporów wygłaszają niestosowne komentarze (np.
ktoś ma zeza lub jest gruby), nie biorąc pod uwagę, że mogą tym sprawiać innym przykrość .
- Są zawsze prawdomówne i drobiazgowo sztywno przestrzegają przepisów i regulaminów.
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 6/15
- W przypadku gdy dorośli nie przestrzegają ich lub zmieniają w sposób nieadekwatny do
przyjętych reguł, potrafią powiedzieć o tym nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły, co z kolei
może przysparzać im wielu kłopotów w relacjach społecznych.
- Samo postawienie diagnozy nie zawsze powoduje, że dorośli rozumieją przyczyny
występujących u dziecka trudności, że akceptują je i próbują dostosować swoje wymagania
do możliwości dziecka. Otoczenie może nadal mieć wobec dziecka z zespołem Aspergera
takie oczekiwania jak wobec zdrowego dziecka.
- Z powodu trudności w rozumieniu sytuacji społecznych, problemów w adaptacji do nowych
sytuacji, braku elastyczności w postępowaniu dziecko z zespołem Aspergera często przeżywa
frustrację, z którą na ogół słabo sobie radzi, w związku z tym łatwo wpada w gniew.
- Przyczyną agresji mogą być prowokacje, zaczepki i agresja innych osób. Osoby te gorzej
radzą sobie w sytuacjach trudnych i narażone są na odrzucenie ze strony innych, często mają
niską samoocenę.
Zdolności społeczne i emocje
- Dziecko nie jest empatyczne
- Osoba zdaje się oczekiwać, że inni powinni znać jego myśli, poglądy i doświadczenia.
- Dziecko charakteryzuje brak precyzji w wyrażaniu własnych uczuć.
- Dziecku brak subtelności w wyrażaniu uczuć.
- Dziecko nie rozumie motywów postępowania innych osób
Ad.4. Brak lub zaburzony rozwój mowy jest pierwszym, zauważalnym dla rodziców
sygnałem, że rozwój ich dziecka może przebiegać nieprawidłowo.
Wśród osób ze spektrum autyzmu występuje duże zróżnicowanie pod względem rozwoju
mowy i komunikacji- od całkowitego braku umiejętności porozumiewania się z otoczeniem,
po zachowaną zdolność mówienia pełnymi zdaniami, często jednak bez zachowanej
perspektywy odbiorcy.
W przypadku autyzmu trudności w dziedzinie języka i komunikacji wynikają, nie tylko, jak
się powszechnie sądzi, z braku motywacji do komunikowania się, ale również z braku
wystarczającej wiedzy, do czego służy komunikacja, przy jednoczesnym braku umiejętności
jej wykorzystania w procesie porozumiewania się z innymi ludźmi. Największe zaburzenia
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 7/15
zauważalne są w obszarze inicjowania i/lub podtrzymywania kontaktu werbalnego, zarówno
dorosłymi, jak i rówieśnikami, w którym zachodzą zwrotne reakcje na komunikaty innej
osoby.
Osoby z autyzmem mają również problemy z rozumieniem wypowiedzi, zwłaszcza
metaforycznych. Stwarzają mylne wrażenie zrozumienia komunikatu reagując mechanicznie,
rutynowo, często opierając się na wskazówkach sytuacyjnych, słowach źródłowych lub
intonacji.
Posiadają znaczny zasób słownictwa z dominującą tendencją do wiązania zwrotów i wyrażeń
o z konkretnymi sytuacjami, dlatego duże problemy nastarcza im elastyczne użycie języka- co
można powiedzieć, do kogo, w jakiej sytuacji, w kontekście określonej wypowiedzi.
Skupiając uwagę na szczegółach, a nie na istocie rzeczy, przyporządkowują znaczenia do
obiektów na zasadzie przypadkowych skojarzeń, co prowadzi do wytworzenia prywatnego
słownika, niezrozumiałego dla przypadkowego odbiorcy.
Poważne problemy wysoko funkcjonującym osobom z autyzmem, sprawnie posługującym się
mową werbalną, sprawia mówienie o wydarzeniach przeszłych lub przyszłych, czyli
znajdujących się poza aktualną sytuacją, określanie przyczyn i skutków określonych działań.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech mowy osób z autyzmem, oprócz odwracania
zaimków, są echolalie (powtarzanie słów i zwrotów zasłyszanych w otoczeniu), czasami
połączone z nadmierną gadatliwością i używaniem wymyślonych słów i wyrażeń. Echolalie
są formami wypowiedzi z natury niekomunikacyjnymi. Jednak z drugiej strony mowa
echolaliczna
umożliwia
dziecku
autystycznemu
używania
języka
werbalnego
do
sygnalizowania potrzeb w początkowej fazie nauki mówienia i komunikowania się.
Mowa, w przypadku osób z autyzmem może być również formą autostymulacji, dostarczając
sensorycznego sprzężenia zwrotnego. Dziecko imituje dźwięki, ciągi słów, często o
niezrozumiałej treści, fragmenty piosenek, dostarczając sobie atrakcyjnych, a przede
wszystkim przewidywalnych bodźców słuchowych.
Osoby dotknięte autyzmem, które nie potrafią posługiwać się mową werbalną używają
specyficznych sposobów komunikacji z otoczeniem. Posługując się gestami, ekspresją
mimiczną w bardzo ograniczonym zakresie, komunikują się przez instrumentalne dotykanie,
ciągnięcie, używanie ręki osoby dorosłej.
Natomiast w przypadku osób z Zespołem Aspergera mowa we wczesnych fazach rozwoju
rozwija się prawidłowo- dzieci posiadają bogate słownictwo (często jednak nie rozumieją
znaczenia wypowiadanych słów), wypowiadają się poprawnie pod względem gramatycznym i
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 8/15
stylistycznym. Ten sposób użycia języka świadczy o dobrej pamięci i myśleniu
skojarzeniowym. Cechami charakterystycznymi mowy osób z Zespołem Aspergera są:
tendencja do powtarzania zasłyszanych wcześniej wypowiedzi (echolalie), kompulsywne
zadawanie pytań, powracanie w swoich wypowiedziach do ulubionego tematu. .Język osób z
Zespołem Aspergera jest pedantyczny, słownikowy z osobliwą prozodią- głos monotonny lub
przesadnie nasilony, z niewłaściwie rozłożonym akcentem.
Znaczne problemy dotyczą właściwego rozumienia treści wypowiedzi swoich rozmówców,
obejmujące złą interpretację zwłaszcza metafor i przenośni, które odbierane są dosłownie.
Ad.5. Osoby z zespołem Aspergera bądź autyzmem wykazują:
- przeciążenia sensoryczne na dotyk, dźwięk, światło, smak lub zapach,
- chwilowe niedosłyszenia lub niedowidzenia,
- osłabioną wrażliwość lub nadwrażliwość ciała na ból lub temperaturę
- zniekształcenia głębokości obrazu – obrazy mogą wydawać się bliżej lub dalej niż są w
rzeczywistości, mogą być także postrzegane jakby się poruszały,
- trudność z przekazywaniem informacji za pomocą kilku zmysłów jednocześnie,
- współtowarzyszące wrażenia uczuciowe, tak zwane synestezje, na przykład widzenie
różnych kolorów lub odczuwanie różnych zapachów w reakcji na różne dźwięki muzyki.
- Mogą też odmawiać spożywania niektórych pokarmów, odżywiać się selektywnie
(niewielka ilość tolerowanych potraw).
- Ilość bodźców wizualnych i słuchowych postrzegana jako normalna dla innych osób, u
ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera może być odczuwana jako zbyt duża lub zbyt mała,
w zależności od tego, czy ma on przeczulicę czy niedoczulicę w zakresie określonych
kanałów sensorycznch.
Ad.6. PRZEBIEG PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO
1. Wywiad z rodzicami
2. Obserwacja dziecka:
•Podczas swobodnej zabawy
•W kontakcie z rodzicami, rodzeństwem
•W relacjach z rówieśnikami (w grupie, np. przedszkolnej)
•Podczas nawiązania kontaktu przez diagnostę
•W środowisku naturalnym (np. poprzez nagrania wideo)
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 9/15
Ad.7. Zrozumieć ludzi, którzy są odmienni może pomóc nam poniższy cytat:
"Może dowiedziałeś się, co robić w różnych sytuacjach, bo zawsze obserwowałeś innych
ludzi, szczególnie inne dzieci, kiedy byłeś mały. Tak często ich obserwowałeś, że mogłeś
stwierdzić czy zachowujesz się dobrze czy źle obserwując ich mimikę twarzy lub mowę ciała.
Może zwracałeś uwagę na ludzi, bo twoja głowa podpowiadała ci, że ludzie są ważni, że
bardzo różnią się od mebli czy drzew. Ale ja wielokrotnie nawet nie zauważam, że wokół są
inni ludzie, bo większość rzeczy, które widzę i słyszę mają dla mnie tę samą ważność. Kiedy
nie koncentruje się na ludziach, to oni są tylko kształtami, tak jak meble i drzewa są
kształtami. Trudno jest, więc kopiować ludzkie zachowania lub rozróżnić ich reakcje na to czy
robię rzeczy właściwe czy nie, kiedy moja głowa nie widzi ich lub nie słyszy w sposób
odmienny niż wszystkie inne obrazy i dźwięki.„
D.Zőller
W celu wczesnego zdiagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu należy obserwować
dziecko od początku jego życia.
Najwcześniejsze oznaki zaburzeń rozwojowych w
pierwszym półroczu życia to:
- brak zainteresowania twarzami ludzi
- brak synchronii emocjonalnej
- ograniczona wrażliwość na bodźce społeczne (wodzenie wzrokiem, uwaga)
Symptomy w wieku 12 miesięcy to:
- brak kontaktu wzrokowego, słaba orientacja wzrokowa
- brak wskazywania, trudności w tworzeniu wspólnego pola uwagi
- brak właściwej ekspresji emocji
- brak reakcji na własne imię.
Symptomy w wieku 24 miesięcy to:
- ignorowanie ludzi
- nieinteresowanie się innymi dziećmi
- brak naśladowania
- rozproszona uwaga
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 10/15
- nieposzukiwanie kontaktu z innymi osobami w celu dzielenia się z nimi swoimi emocjami
(np. radością)
- nieposzukiwanie pocieszenia i nieoferowanie go (3 rok życia)
- niezdolność do ukierunkowywania uwagi innych osób
Trudno jest mówić o wczesnej diagnozie zespołu Aspergera, gdyż jest on wykrywany późno
w stosunku do autyzmu. Średni wiek diagnozowania tego zaburzenia, to 11 lat. Jednakże
symptomy zaburzonego zachowania u dzieci, u których później zdiagnozowano zespół
Aspergera były dostrzegane przez otoczenie około 30 miesiąca życia. Oficjalne kryteria
diagnostyczne zespołu Aspergera mogą być nieodpowiednie do postawienia diagnozy w
analizie zachowań dziecka w wieku przedszkolnym.
PIERWSZE NIEPOKOJĄCE OBJAWY ZESPOŁU ASPERGERA
- brak adekwatnych odpowiedzi na kontakt wzrokowy i werbalny w trakcie kontaktów
społecznych
- dziecko nie jest zainteresowane kontaktem z innymi ludźmi w takim stopniu jak rówieśnicy
- dziecko z za, gdy jest w grupie, może preferować zabawy indywidualne, nie włączając się w
działania wymagające aktywności innych dzieci
- w przedszkolu może być to dziecko unikające grupowych zabaw, często ukrywające się pod
etykietą „indywidualista”
- w zabawie dzieci, u których później zdiagnozowano za często nie występują zabawy
symboliczne ani zabawy wymagające podziału ról.
RÓŻNICOWANIE ZESPOŁU ASPERGERA I AUTYZMU DZIECIĘCEGO
- rozwój mowy (słownictwa, zasad gramatyki) –prawidłowy lub nieznacznie opóźniony natomiast inne aspekty mowy mogą być nieprawidłowe –intonacja, mowa nienaturalna,
pedantyczna, „zbyt dorosła”, tendencja do monologowania
- wycofanie społeczne jest znacznie rzadsze –dzieci interesują się otoczeniem, ale interakcje
są niezdarne, odzwierciedlają trudności w zakresie empatii, wrażliwości społecznej
- rozwój intelektualny – w normie.
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 11/15
Ad.8.Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymagają, w pracy z nimi,
indywidualnego podejścia. Jest to bardzo ważne ponieważ uczniowie z ASD to różnorodna
grupa pod względem funkcjonowania społecznego i intelektualnego, nie ma więc sztywnych
ram, schematów postępowania, zaś brak indywidualizowania edukacji może spowodować
stagnację rozwojową, a nawet regresję. Obecnie brak jednolitego, wypracowanego systemu,
który umożliwiałby dobre wsparcie w edukacji uczniom autystycznym, dlatego też realizują
oni swój obowiązek szkolny na różne sposoby (zespoły rehabilitacyjno-wychowawcze, szkoły
specjalne, klasy integracyjne, szkoły ogólnodostępne, formy indywidualnego nauczania).
Co to znaczy indywidualne podejście?
- Szczegółowa diagnoza umiejętności dziecka (=> rozpoznanie jego potrzeb i możliwości)
- Opracowanie odpowiedniego systemu nauczania = elastyczne metody pracy
- Nauczanie takich treści, które są dziecku w danym czasie najbardziej potrzebne (rezygnacja
z argumentu „podstawa programowa”)
-Wychodzenie naprzeciw specyfice opanowania treści, tj. uczeń może nie znać elementarnych
treści z jednego przedmiotu, a z innego wykazywać ponadprzeciętną wiedzę
- Przygotowanie materiałów edukacyjnych do potrzeb i zainteresowań dziecka (może to być
czasochłonne i trudne, ale zdecydowanie ułatwia późniejszą pracę i naukę).
W celu zapewnienia lepszego komunikowania się należy:
- zapewnić zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na poprawę umiejętności komunikowania
się dziecka
- prowadzić zajęcia logopedyczne – terapia mowy i rozwijanie umiejętności porozumiewania
się
- zapewnić zajęcia z alternatywnych sposobów komunikowania się dzieciom nie mówiącym
lub mówiącym słabo.
W celu dobrego doboru sposobów pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
należy pamiętać iż występuje u nich często:
przewaga myślenia obrazowego nad werbalnym
- dobre spostrzeganie wzrokowe i pamięć wzrokowa
- trudności w przyswajaniu pojęć abstrakcyjnych i abstrakcyjnym myśleniu
- trudności w generalizacji wiedzy i umiejętności
- tworzenie specyficznych skojarzeń znaczeniowych
- dosłowne rozumienie języka
- trudności w myśleniu przyczynowo- skutkowym
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 12/15
- przywiązanie do rutyny, brak lub mała elastyczność w myśleniu
- przewaga pamięci mechanicznej nad znaczeniową
- przewaga uwagi mimowolnej nad dowolną
- osłabiona ciekawość poznawcza i motywacja wewnętrzna, wybiórcze zainteresowania
- zaburzenia w odbiorze i integracji bodźców sensorycznych.
WAŻNE W PRACY Z TAKIMI UCZNIAMI JEST:
- stałość i przewidywalność
- komfort sensoryczny
- wizualny kanał przekazu informacji
- kontrolowany sposób mówienia
- wspieranie samodzielnej pracy
- wzmacnianie motywacji w procesie uczenia się i poczucia własnej wartości
- wspieranie ucznia w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami.
Sprawdzanie wiedzy, to nieodłączny element nauki. Jak sprawdzić wiedzę ucznia
autystycznego?
- Sprawdzian musi być dostosowany do dziecka, należy wziąć pod uwagę jego orientacyjne
zdolności intelektualne, poziom i sposób komunikowania się, umiejętność koncentracji.
- Pamiętaj co sprawdzasz – umiejętność pisania sprawdzianu czy wiedzę.
- Wykorzystaj formę pisemną, nie ustną - testową, nie opisową .
- Ułóż test z wykorzystaniem materiałów i treści wizualnych, obrazkowych.
- Jeśli potrzeba zadaj dodatkowe pytania i/lub pytania pomocnicze.
- Przeznacz na sprawdzian i ewaluację dużo czasu.
- Nie pospieszaj dziecka, bądź jemu przychylny.
- Nie wyręczaj dziecka (co pozwoli na rzetelną ocenę jego zdolności).
- Jeśli to możliwe, sprawdzaj część umiejętności w innej sytuacji.
- Zastosuj odpowiednią motywację i gratyfikację za wykonanie pracy.
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 13/15
NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ!
Osoby z autyzmem chcą się uczyć!
Osoby z autyzmem chcą lepiej zrozumieć i poznać świat, w którym żyją.
Ustawiczne nauczanie:
- zapobiega stagnacji rozwojowej i regresji
- zmniejsza liczbę zachowań trudnych
- zwiększa motywację do działania => zwiększa poczucie sprawstwa
- umożliwia realizację pasji i zainteresowań.
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 14/15
Publikację opracowano na podstawie:
1.Materiałów warsztatowych sporządzonych przez pedagoga specjalnego i terapeuta integracji
sensorycznej Annę Kopczuk.
2. Materiałów warsztatowych sporządzonych przez psychologa Sylwię Danilewską.
3. http://www.autyzmpomoc.org
4. http://www.autyzm-gorzow.org
5. http://synapsis.org.pl
6. http://www.forumautyzmu.pl
Bibliografia dotycząca tematu:
-Attwood T.: Zespół Aspergera. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.
-Danielewicz D., Pisula E. (red.): Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane
Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.
-Gałka. U., Pęczkowska E.: Dziecko z autyzmem w szkole i przedszkolu, Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2009.
-Grandin T.: Myślenie obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem. Wydawnictwo Fraszka
Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2006.
-Jackson L.: Świry, dziwadła i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we
współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2005.
- Moor J: Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym, Wydawnictwo Cyklady,
Łódź, Warszawa 2006.
Opracowała Jolanta Sobesiuk
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
siemiatyckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Realizujący projekt-Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach/Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
strona 15/15
Download