PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Do opublikowania na stronie

advertisement
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Do opublikowania na stronie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
Nazwa placówki, w której realizowane jest działanie: Przedszkole Publiczne nr 1 w
Ozimku
Dane teleadresowe: ul. Ostapa Dłuskiego 13, 46-040 Ozimek, tel.:77 4651959
e-mali: [email protected] lub: [email protected]
Dyrektor placówki: Jolanta Szyszka.
Imię i nazwisko koordynatora DP: Halina Kłyś.
Czas realizacji DP: rok szkolny 2014/2015.
Uczestnicy realizacji DP: dzieci w wieku 5-6 lat i ich rodzice.
Formy pracy: indywidualna, zespołowa.
Zakres działania: Aktywność artystyczna, językowa, poznawcza, społeczna, ruchowa.
Temat działania
„ Teatr małych form jako sposób wyrażania siebie i swoich emocji”
Cele
- kształcenie pięknej i wyrazistej mowy dziecka
- wzbogacanie słownictwa
- wdrażanie do dłuższych wypowiedzi na określony temat
- kształcenie uwagi, spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
- rozwijanie logicznego myślenia
- kształcenie wyobraźni, wrażliwości twórczej
- zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole, świadomej dyscypliny, szacunku dla pracy
innych
- przygotowanie do właściwego odbioru sztuki
- współpraca ze środowiskiem rodziców w edukacji artystycznej dzieci.
Metody realizacji
- improwizacje (mimiką, gestem, ruchem)wierszy, zagadek, scenek rodzajowych, tekstów i
bajek
- inscenizacje (zespołowa recytacja tekstu z podziałem na role i odpowiednią do tekstu grą
aktorów) zdań, przysłów, piosenek, zagadek, baśń
- metody aktywności ruchowej(opowieści ruchowej) J. C. Thulin, gimnastyki twórczej R. Labana,
gimnastyki rytmicznej A i M. Kniessów, aktywnego słuchania muzyki B. Strauss
Działania organizowane w ramach DP
I. Działania wychowawczo – dydaktyczne organizowane w ramach DP:
 Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu
- „Przygody krasnala Pączka”- Teatrzyk objazdowy „Kanon” z Krakowa, 31.10.2015r
- Inscenizacja „Katalog zagrożeń”- Agencja Artystyczna z Krakowa, 09.04.2015r.
- „Bajka o szczęściu”- Teatr kukiełkowy „Tomcio” z Nowego Sącza, 15.05.2015r.
 Oglądanie przedstawień w teatrze
- „ Jak Cypiska Rumcajs uratował” – Narodowy Teatr Edukacji im . A. Mickiewicza z
Wrocławia (Dom Kultury w Ozimku), 29.05.2015r.
 Poznawanie wystroju teatru oraz ludzi tam pracujących, przestrzeganie zasad
właściwego zachowania się w teatrze, dzielenie się swoimi odczuciami na temat
obejrzanego przedstawienia, odszukiwanie w przedstawieniach uniwersalnych
wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda.
 Przygotowywanie kącika teatralnego, wzbogacanie kącika w stroje, maski, wspólnie
wykonywanie kukiełek.
 Wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi,
swobodne improwizowanie słowne i ruchowe znanych utworów literackich w grupie
oraz podczas uroczystości okazjonalnych:
- scenka parateatralna: „Szczere serduszka” podczas „Spotkania przy choince”.
- inscenizacja wierszy: „Pan Hilary” J. Tuwima, „Niebieskie pierogi” R. Witka, „Dla
Babci” D. Gellner, „Dla Dziadka” D. Gellner z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.
- inscenizacja wiersza „Wielkanoc za pasem” (autor nieznany) podczas „Śniadania
Wielkanocnego”.
 Inscenizacje i improwizacje ruchowe piosenek
i utworów podczas zajęć oraz
uroczystości okazjonalnych :
- ruchowa ilustracja utworu Annen Polksa J. Stauss`a (z wykorzystaniem metody B.
Strauss) oraz utworów muzyki współczesnej ( z elementami pedagogiki zabawy
KLANZA) z okazji „Śniadania Wielkanocnego”, zakończenia roku szkolnego: „Grupa
IV żegna się z przedszkolem”.
- inscenizacja piosenki „Babciu droga Babciu” (sł. i muz. D.i K. Jagiełło) z okazji
„ Dzień Babci i Dziadka”
 Improwizacja wymyślonych przez dzieci zdań, uczestniczenie w zabawach
pantomimicznych z elementami dramy.
 Zabawy muzyczno – ruchowe w oparciu o metody aktywności ruchowej
 Przygotowywanie i inscenizacja baśni z udziałem dzieci i rodziców: „O królewnie
Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”. Przydzielenie ról, przygotowywanie scenografii i
akcesoriów, umiejętne posługiwanie się rekwizytami, tańce, uczestniczenie w śpiewie
zbiorowym, recytacja indywidualna i w zespołach.
II. Działania organizowane we współpracy ze środowiskiem rodziców:
 Organizacja kącika teatralnego wzbogaconego w kukiełki wykonane z surowców
wtórnych w ramach akcji: „Coś z niczego” organizowanej na terenie placówki.
 Przygotowanie rekwizytów i akcesoriów do „Spotkania przy choince”. Wspólne
kolędowanie i ubieranie choinki. Nauka wybranych kolęd i wierszy.
 Przygotowanie strojów i rekwizytów do inscenizacji wierszy i piosenek z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Nauka wierszy i piosenek.
Przygotowanie akcesoriów do inscenizacji, inscenizacji i instrumentacji piosenek
podczas uroczystości pt.: „Śniadanie wielkanocne” oraz uroczystość zakończenia roku
szkolnego: „Grupa IV żegna się z przedszkolem”.
 Przygotowanie i inscenizacja (wspólnie z rodzicami) baśni pod tytułem: „O królewnie
Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”.
Aktywny udział rodziców w próbach
inscenizowania baśni, pomoc w tworzeniu scenografii, choreografii i reżyserii.
Dostarczenie strojów i rekwizytów. Umieszczenie filmu z inscenizacji na stronie
youtube.
Wnioski z realizacji Dobrej Praktyki:
 Wpływ DP na dzieci:
- wzbogacenie słownictwa dzieci
- wzrost poziomu umiejętności tworzenia dłuższych i spójnych logicznie wypowiedzi,
bogatych w samodzielnie skonstruowane definicje wyobrażeń
- podniesienie poziomu koncentracji uwagi, spostrzegawczości
- przyrost wrażliwości twórczej dzieci wyrażający się w wytworach plastycznych,
wypowiedziach, tańcach.
- widoczna potrzeba reagowania ruchem, gestem i mimiką podczas wypowiedzi
słownych, słuchania muzyki i śpiewania piosenek.
- wyższy od początkowego poziom umiejętności pracy w zespole, świadomej
dyscypliny i poczucia współodpowiedzialności za efekty pracy grupy i zespołu.
- wzrost poziomu umiejętności rozmawiania o utworach literackich i muzycznych
 Wpływ DP na pracę placówki:
- sprawna koordynacja działań środowiska nauczycieli w celu osiągnięcia celów
założonych w projekcie DP.
Wpływ DP na środowisko lokalne:
- wzmocnienie pozycji i atrakcyjności placówki na terenie gminy
- wzmocnienie współpracy z rodzicami
- wzrost zaangażowania rodziców w proces uwrażliwiania dzieci na piękno sztuki,
właściwy odbiór i literatury, muzyki i przedstawień teatralnych
- przyrost działań kształcących umiejętności językowe, muzyczne, taneczne i
społeczne dzieci
Wykaz załączników (linki do artykułów i filmów umieszczonych na stronie placówki):
1. „Spotkanie przy choince”
http://www.pp1.ozimek.pl/78-aktualnosci/4049-z-zycia-przedszkola/112778222spotkanie-przy-choince8221-8211-zajecia-otwarte-dla-rodzicow.html#ak11277
2. „Śniadanie Wielkanocne”
http://www.pp1.ozimek.pl/78-aktualnosci/4049-z-zycia-przedszkola/11941-sniadaniewielkanocne-zajecia-otwarte-dla-rodzicow-w-grupie-iv.html#ak11941
3. Inscenizacja: „O Królewnie śnieżce i siedmiu krasnoludkach”
http://www.pp1.ozimek.pl/78-aktualnosci/4049-z-zycia-przedszkola/12297-rodzice-idzieci-z-grupy-iv-w-sztuce-pt-o-krolewnie-sniezce-i-siedmiukrasnoludklach.html#ak12297
4. Film
dokumentujący
inscenizację:
„O
Królewnie
śnieżce
i
siedmiu
krasnoludkach”
http://www.youtube.com/watch?v=1fO4_QXRSxA&feature=youtu.be
5. Zakończenie roku szkolnego: „Grupa IV żegna się z przedszkolem”
http://www.pp1.ozimek.pl/78-aktualnosci/4049-z-zycia-przedszkola/12603-grupa-ivzegna-sie-z-przedszkolem.html#ak12603
Wyrażamy zgodę na opublikowanie przedstawionego przykładu Dobrej Praktyki na
stronie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards