Ankieta dla znaczących odbiorców energii cieplnej, elektrycznej i

advertisement
Ankieta dla znaczących odbiorców energii cieplnej, elektrycznej i gazu ziemnego - budownictwo mieszkaniowe
Lp
1
2
3
4
5
6
7
Parametr
Źródło ciepła do
ogrzewania ( c.o.) {ciepło
sieciowe, kotłownia
lokalna,indywidualne gazowe, elektryczne}
Źródło ciepła do
podgrzewania wody (cwu)
{ciepło sieciowe, kotłownia
lokalna,indywidualne gazowe, elektryczne}
Dostawca ciepła
Wielkość mocy zamówionej
Zużycie energii w podziale
na miesiące i cele (c.o.
oraz cwu)
Planowane zwiększenie /
zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną wraz z
harmonogramem
Przedsięwzięcia
racjonalizujące zużycie
energii cieplnej ( w tym
termomodernizacja, opis z
podaniem planowanych
przedsięwzięć)
j.m.
MW
kWh, %
opisowo
opisowo
Zużycie/zapotrzebowanie na energię cieplną
2010
2015 - prognoza
2020 - pronoza
2025 - prognoza
Przewidywane koszty
8 racjonalizacji zużycia energii
cieplnej
10 Liczba mieszkań
Łączna kubatura /
11
powierzchnia mieszkań
12
Średnia kubatura /
powierzchnia mieszkania
13
Plany rozwojowe harmonogram
14 Liczba nowych mieszkań
Łączna kubatura /
15 powierzchnia nowych
mieszkań
Średnia kubatura /
16 powierzchnia nowych
mieszkań
Źródło zaopatrzenia w
ciepło na c.o. i cwu (ciepło
17 sieciowe, lokalna
kotłownia, indywidualne gazowe, elektryczne)
PLN
liczba
m3, m2
m3, m2
opisowo lub
jako osoby
załącznik do
ankiety
liczba
m3, m2
m3, m2
opisowo
Zużycie/zapotrzebowanie na energię elektryczną
Wielkość mocy
1 zamówionej,
przyłączeniowej
2 Grupa taryfowa
Zużycie energii elektrycznej
3 w podziale na miesiące i
strefy
MW
%
4
5
6
7
8
9
10
11
Planowane zwiększenie /
zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię elektryczną wraz z
harmonogramem
Przedsięwzięcia
racjonalizujące zużycie
energii elektrycznej (opis z
podaniem mocy i energii
zaoszczędzonej)
Liczba mieszkań
Plany rozwojowe
spółdzielni w zakresie
zapatrzenia w enegię
cieplną
Liczba planowanych
nowych mieszkań
Łączna kubatura /
powierzchnia nowych
mieszkań
Średnia kubatura /
powierzchnia nowych
mieszkań mieszkania
Sposób ogrzewania mieszań
(ciepło sieciowe, lokalna
kotłownia, indywidualne gazowe, elektryczne)
opisowo
opisowo
liczba
liczba
m3, m2
m3, m2
Zużycie/zapotrzebowanie na paliwa gazowe
1
Liczba odbiorców gazu
a) gospodarstwa
domowe
tys.
liczba
b) innne np. budynki
administracji itp.
Zużycie gazu ogólnie
a) gospodarstwa
2 domowe
b) innne np. budynki
administracji itp.
3
4
5
6
liczba
m3/rok
liczba
liczba
Zużycie gazu w zależności
od sposobu użytkowania
a) ogrzewanie
m³/rok
b) ciepła woda
m³/rok
c) przygotowanie
posiłków
m³/rok
d) inne
m³/rok
Grupy taryfowe
opisowo
a) moc godzinowa w
poszczególnych grupach
taryfowych
m³/h
b) roczny pobór w
poszczególnych grupach
taryfowych
m³/rok
c) roczne opłaty w
poszczególnych grupach
taryfowych
zł/rok
Zmiany zapotrzebowania na
gaz (przyczyny i wartość
opisowe,
prognozowana)
m³/rok
Łączna
kubatura/powierzchnia
mieszkań ogrzewanych
Łacznie m3,
gazem ziemnym (o ile
m2
wystepują)
Planowane projekty
modernizacyjne,
termomodernizacyjne z
zakresu wykorzystania gazu
7 ziemnego w
obiektach/mieszkaniach
administrowanych przez
Spółdzielnię, o ile
wystepują
Opisowo
„ Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Dorzecza Parsęty i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i
wnioski z analizy zebranych informacji.”
Download