pobierz - Rokosowo

advertisement
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
POKL.05.04.02-00-F28/13 Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania
„Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy
Działania”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU
PROSZĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZAĆ "X"
DANE OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE
Nazwisko
Imiona
PESEL
-
-
Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)
Lat/a
Miejsce urodzenia - miejscowość
Kobieta
Mężczyzna
Płeć (proszę zaznaczyć właściwe)
Wiek
Miejsce zamieszkania – miejscowość
Ulica
nr domu
nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Gmina
Powiat
Numer telefonu
Województwo
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Opieka nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną: TAK____
NIE_____
Wykształcenie:
wyższe
pomaturalne
ponadgimnazjalne
gimnazjalne
podstawowe
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
POKL.05.04.02-00-F28/13 Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania
DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU REPREZENTOWANEGO PRZEZ UCZESTNIKA/CZKĘ
Podmiot reprezentowany przez Uczestnika/czkę
(proszę zaznaczyć właściwe)
Instytucja pozarządowa
Jednostka samorządu terytorialnego
Forma zatrudnienia
(proszę zaznaczyć właściwe)
Pracownik (zatrudniony na umowę o pracę,
umowę zlecenie lub umowę o dzieło)
Członek
Wolontariusz lub inne
Organizacja pozarządowa lub jednostka samorządu terytorialnego, które reprezentuje Uczestnik/czka:
Nazwa:
Adres:
NIP:
REGON:
Oświadczam, iż jestem osobą:
(proszę wybrać jedną opcję)
Nieaktywną zawodowo – osoba ucząca się
Nieaktywną zawodowo – pozostałe
(oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.)
Bezrobotną
(oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która
jednocześnie jest osobą:
 niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
 nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo
zaocznym,
 zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie
pracy,
 ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn)
Długotrwale bezrobotną
(oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat)
Samozatrudnioną
(oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników)
Rolnikiem
Zatrudnioną w administracji publicznej
(oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach
organizacyjnych)
Zatrudnioną w mikroprzedsiębiorstwie
(oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników i którego roczny
obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR)
Zatrudnioną w małym przedsiębiorstwie
(Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników i którego roczny
obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR)
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
POKL.05.04.02-00-F28/13 Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania
Zatrudnioną w średnim przedsiębiorstwie
(oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników i którego roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR)
Zatrudnioną w dużym przedsiębiorstwie
(oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii
przedsiębiorstw)
Zatrudnioną w organizacji pozarządowej
(oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie)
Proszę podać nazwę:
WYBÓR EDYCJI SZKOLENIOWEJ (proszę postawić X przy wybranej opcji):
WYBÓR
EDYCJA
PIERWSZA
EDYCJA
DRUGA
PROSZĘ
ZAZNACZYĆ
ZJAZD
NR 1
ZJAZD
NR 2
ZJAZD
NR 3
14-15.02.2014
26-27.02.2014
21-22.03.2014
27-28.02.2014
13-14.03.2014
27-28.03.2014
UWAGA: oryginał formularz zgłoszeniowego należy dostarczyć w ciągu 5 dni od przesłania zgłoszenia w
wersji elektronicznej lub fax.
Do udziału w projekcie uprawnione są osoby posiadające miejsce zamieszkania w województwie wielkopolskim
Oświadczam, że:
 Dane przedstawione w niniejszym formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu i są
prawdziwe. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania
nieprawdziwych danych.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji i obsługi Projektu
„Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” zgodnie z art. 23 ust. 1 punkt 2 lub art.27
ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
Miejscowość, data
Czytelny podpis Uczestnika/czki projektu
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards