Konkursy ITN i IRSES w Programie Szczegółowym PEOPLE

advertisement
7. Program Ramowy Konkursy ITN i IRSES
w Programie Szczegółowym PEOPLE
Agnieszka Górniak
RPK Politechnika Śląska
7. Program Ramowy jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań
naukowych na poziomie europejskim. Jest to program 7-letni o budżecie wynoszącym
prawie 54 miliardy Euro, co stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6. PR.
CELE 7. PR

wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań
i rozwoju technologicznego,

zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych
w pionierskich dziedzinach nauki,

wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez
zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału
i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz
zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,

zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie
celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki,

wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy
uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków
publicznych.
STRUKTURA 7. PR
Program PEOPLE w 7. PR
• Działania skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do
otwarcia przewodu doktorskiego;
• Udział w poszczególnych akcjach zależy od długości stażu naukowego;
• Program wspiera mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic
państwowych oraz sektorowych;
• Obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców, a nie przez KE;
• Nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu, szczególnie MŚP;
• Działania otwarte są na udział naukowców z krajów trzecich;
• Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod
uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz
możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty
Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników
naukowych, które dostępne są na stronie
ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf
Akcje Marie Curie
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery
• Intra-European Fellowships for Career Development (IEF),
• Reintegration Grants (RG),
• Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND)
Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem
akademickim
• Industry Academia Partnership and Pathways (IAPP)
Wymiar międzynarodowy
• International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)
• International Incoming Fellowships for Career Development (IIF)
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Działania szczegółowe
• Noc Naukowców (NIGHT)
• Trans-national operation of the Euraxess Services Network (EURAXESS)
Co każdy wnioskodawca
wiedzieć powinien?
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Strona Programu Szczegółowego PEOPLE
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_pl.html

Program Pracy
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/people/m_wp_200901_en.pdf

Guide for Applicants, fiszka konkursowa – dostępne na stronach CORDISu
po ogłoszeniu konkursu
Kluczowe pojęcia
NAUKOWIEC (fellow/researcher)
Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia
w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra (lub innego tytułu
pozwalającego na podjęcie studiów doktoranckich bez dodatkowych wymagań).
Naukowiec doświadczony (experienced researcher): co najmniej 4 lata
doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra
lub stopień doktora.
INSTYTUCJA (participant/beneficiary/host institution)
Każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki:
- uczelnia, instytut naukowy, inne organizacje naukowe
- organizacje komercyjne (priorytet mają MŚP)
- niekomercyjne organizacje charytatywne,
- naukowe instytucje międzynarodowe
- inne instytucje międzynarodowe
- Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)
Tematyka projektów realizowanych
w Programie PEOPLE
Dziedzinę proponują partnerzy projektu, a nie KE i może ona dotyczyć
innych zagadnień niż te, które zaproponowano w ramach Programu
COOPERATION, czyli:
1) Zdrowie;
2) Żywność, rolnictwo i biotechnologia;
3) Technologie informacyjne i komunikacyjne;
4) Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne;
5) Energia;
6) Środowisko (w tym zmiany klimatu);
7) Transport (w tym aeronautyka);
8) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
9) Przestrzeń kosmiczna;
10) Bezpieczeństwo.
Z wyjątkiem badań objętych Traktatem EURATOM
http://europa.eu/scadplus/treaties/euratom_en.htm
KOMISJA STAWIA NA PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE
I Z NOWYCH DZIEDZIN
Kraje uprawnione do udziału
Kraje członkowskie
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Kraje stowarzyszone
Albania, Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Izrael, Lichtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia,
Szwajcaria, Turcja
ICPC
Workprogramme, Aneks 1, str. 36
Kraje trzecie
Wszystkie pozostałe kraje (np. Australia, Japonia, Kanada, Singapur, USA)
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Cele i czas trwania projektu

Cele projektu Initial Training Network to:

szkolenie początkujących naukowców (w tym doktorantów);

umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów badawczych;

poprawa ich perspektyw zawodowych zarówno w sektorze publicznym,
jak i prywatnym;


zwiększenie atrakcyjności karier naukowych w oczach młodych naukowców.
Max czas trwania projektu wynosi 4 lata
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Struktura sieci I
 MULTI-SITE PROJECT
Sieć składa się z co najmniej 3 instytucji (np. uczelnia, centrum badawcze,
MŚP) z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE
(co najmniej 2 z nich powinny być z krajów członkowskich UE). Jeden kraj pełni
rolę koordynatora ITN.
W projekcie powyżej 3 partnerów należy zwracać uwagę, skąd oni pochodzą:
2 uniwersytety zlokalizowane w
Słowenii (MS) i Turcji (AC) i 3
MŚP zlokalizowane w Niemczech
(MS), Izraelu (AC) i Chinach
(ICPC)
Polska (MS), Rumunia (MS),
Argentyna (ICPC), Kanada
(OTC)
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Struktura Sieci II

MONO-SITE
Dopuszczalne jest finansowanie jednego ośrodka badawczego, przy czym musi
on być zlokalizowany w kraju członkowskim bądź stowarzyszonym.

TWINNING
Wspiera się 2 instytucje: obligatoryjnie 1 z nich to MS, a druga MS lub AC.
Dobrze, aby jednym z członków Sieci było przedsiębiorstwo, którego rola
widziana jest na 3 poziomach, tj. jako:
 pełny partner,
 instytucja oferująca szkolenia lub biorąca udział w kursach i transferze wiedzy,
 członek ciał doradczych i zarządzających, aktywnie włączony w definiowanie
programu szkoleniowego.

Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Możliwe partnerstwa
Typ Akcji ITN
Kraje uczestniczące
Multi-site ITN
Minimum 3 różne kraje MS + MS + MS/AC
Dodatkowi partnerzy: dowolność (MS, AC, ICPC, OTC*)
Twinning ITN
2 różne kraje: MS + MS/AC
Mono-site ITN
1 kraj: MS/ AC
* OTC mogą otrzymać dofinansowanie, jeśli zostało ono przewidziane w specjalnej
umowie zawartej pomiędzy krajem a UE, bądź w przypadku, kiedy można udowodnić,
że jest to niezbędne do realizacji projektu.
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Przykład Sieci ITN
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
W ramach ITN szkoli się następujących ludzi:

początkujących naukowców – mających mniej niż 4 lata
doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu
tytułu magistra (lub innego tytułu pozwalającego na podjęcie
studiów doktoranckich bez dodatkowych wymagań). Osoby
takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 36 miesięcy.
• doświadczonych naukowców, którzy w momencie
rekrutacji mają stopień doktora lub przynajmniej 4 lata
doświadczenia badawczego, przy czym w obu przypadkach nie
mogą mieć więcej niż 5 lat doświadczenia od uzyskania tytułu
magistra. Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 24
miesięcy.
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Szkolący naukowcy
W celu dopełnienia się transferu wiedzy, „doszkolenia młodych naukowców”
można zaprosić niewielką liczbę doświadczonych naukowców z wybitnymi
osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi w ramach międzynarodowych
szkoleń (tzw. visiting scientists).
Ich wynagrodzenie uzależnione będzie od doświadczenia (4-10 lat, powyżej
10 lat), stawki podane są w Workprogrammie (należy dodać 30%).
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Działania realizowane w ramach ITN
R e k r u t a c j a n a u ko w c ó w
 D z i a ł a n i a s z ko l e n i o w e
 Działania sieciujące
 Delegowania
 Zarządzanie

Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Rekrutacja naukowców

Podstawowym zadaniem sieci jest organizowanie szkoleń adresowanych do
naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają mniej niż 5 lat doświadczenia naukowego
(od uzyskania tytułu magistra), bez względu na okres czasu, w jakim je nabyli.
Zasada ta obejmuje:
 początkujących naukowców - osoby mające do 4 lat doświadczenia naukowego.
Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 36 miesięcy.
 doświadczonych naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają stopień doktora
lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego. Przy czym w obu przypadkach nie
mogą mieć więcej niż 5 lat doświadczenia od uzyskania tytułu magistra. Osoby takie
mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 24 miesięcy.
W celu transferu wiedzy i wzmocnienia działań szkoleniowych sieci można zaprosić
niewielką liczbę uznanych, doświadczonych naukowców jako tzw. visiting scientists.
Ich dobrze uzasadniony pobyt może być dzielony na okresy o różnej długości, przy czym
w sumie nie może on być krótszy niż 1 miesiąc w całym okresie trwania projektu.

Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Działalność szkoleniowa - początkujący naukowcy

Szkolenie przez bezpośredni udział w badaniach (training-through-research) w formie
indywidualnych programów szkoleniowych,




Specjalistyczne kursy szkoleniowe dostępne w danej instytucji,
bądź u innych członków Sieci,
Kursy szkoleniowe organizowane z myślą o całej Sieci (warsztaty, szkoły letnie) zwłaszcza
uwzględniające jej „wielo-dyscyplinarne” aspekty,
Dodatkowe kursy szkoleniowe, organizowane także poza siecią (complementary skills:
zarządzanie projektami, umiejętność prezentacji, umiejętność pracy w zespole, zagadnienia
etyczne, specjalistyczne kursy językowe, ochrona praw własności intelektualnej…),
Koordynacja lokalnych programów szkoleniowych pomiędzy członkami Sieci (joint syllabus),
np. programów studiów doktoranckich,

Wizyty „międzysektorowe” celem wymiany wiedzy,

Udział w organizacji pracy Sieci.
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Działalność szkoleniowa - doświadczeni naukowcy

udział bardziej doświadczonych naukowców przyjętych na szkolenie w Sieci
powinien pozwolić im m. in. nabyć umiejętności niezbędne do kierowania zespołem
badawczym (team leader)
udział w specyficznych działaniach Sieci mających na celu ułatwienie przepływu wiedzy
między poszczególnymi zespołami, pracującymi w różnych obszarach naukowych,


udział w specjalistycznych szkoleniach,


udział w organizacji szkoleń,
udział w zadaniach związanych z organizacją pracy i zarządzaniem całą siecią, a tym
samym poszerzanie własnych umiejętności w tym zakresie.
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Program badawczo-szkoleniowy
Partnerzy projektu tworzą program badawczo-szkoleniowy dla naukowców, którzy będą
korzystać ze stypendium przez okres minimum 6 miesięcy. Za program szkoleniowy
odpowiada utworzony do tego zespół, który powinien ustalić zasady współpracy, wymianę
wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy członkami konsorcjum.
Program badawczo-szkoleniowy powinien:
 odpowiadać na dobrze zidentyfikowane potrzeby w wybranej dziedzinie naukowej;

przygotowywać naukowców do pracy w innych sektorach (również w prywatnym);

oferować kursy w takich obszarach jak, np. przedsiębiorczość, własność intelektualna,
zarządzanie projektami badawczymi, etyka, itp.;

odzwierciedlać istniejącą lub nowo tworzoną współpracę naukową, w której naukowiec
bierze udział poprzez indywidualny program szkoleniowy;

zawierać oprócz pracy badawczej u danego partnera, wizyty u innych członków
konsorcjum, udział w organizowanych przez partnerów kursach, szkołach letnich czy
konferencjach.
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Działalność sieciująca
Wspieranie wewnętrznej i zewnętrznej działalności Sieci poprzez:

spotkania naukowe bądź organizacyjne; Sieć powinna korzystać z niezależnego
komitetu doradczego (osoby z zewnętrz Sieci),


wizyty i delegowania wewnątrz Sieci celem transferu wiedzy,
obecność na konferencjach międzynarodowych i warsztatach celem prezentacji
wyników prac badawczych Sieci,

utrzymywanie komunikacji między członkami sieci drogą elektroniczną
(np. strony internetowe, video konferencje, e-mail)
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Oddelegowania
Rekrutowani naukowcy mogą być delegowani do instytucji działających w ramach
sieci lub poza nią na okres do 30% czasu, jaki spędzą w ramach projektu.
Zazwyczaj jeśli to instytucja wysyłająca decyduje o oddelegowaniu naukowca to
ona pokrywa koszty związane z podróżą, mieszkaniem itp.
W przypadku multi-site to instytucja przyjmująca zobowiązana jest
do pokrycia kosztów, a w przypadku mono-site i twinning - instytucja
wysyłająca.
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Zarządzanie
Sposób zarządzania projektem,
 Utworzone ciała doradcze i zarządzające projektem,
 Podział obowiązków i kompetencji,
 Metody rekrutacji naukowców

To bardzo ważne elementy projektu, które jasno i precyzyjnie powinny być
opisane we wniosku.
Należy także pamiętać, że zasady przyjmowania naukowców MUSZĄ
być zgodne z europejskim Kodeksem rekrutacji pracowników naukowych:
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Finansowanie
Świadczenia dla naukowców



wynagrodzenie (monthly living
allowance)
koszty związane ze zmianą
miejsca pobytu (transnational
mobility)
- koszty podróży (travel allowance)
- koszty relokacji (mobility
allowance)
koszty badań, oraz związane z
uczestnictwem w szkoleniach,
konferencjach... („…expenses of
eligible researchers")
Świadczenia dla instytucji



koszty zarządzania
projektem (w tym audyt)
koszty ogólne (overheads)
inne, specyficznie
uwarunkowane formy
dofinansowania
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Świadczenia dla naukowców I



Monthly living allowance
Kategoria naukowca
Umowa o pracę
Stypendium
Początkujący
35 300 €
17 650 €
Doświadczeni (4-10)
54 300 €
27 150 €
Doświadczeni (>10)
81 400 €
40 700 €
Kwoty podlegają tzw. współczynnikowi korekcyjnemu
VS + 30%
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Świadczenia dla naukowców II
Monthly mobility allowance
Stała kwota wypłacana miesięcznie w wysokości:
- 500 € dla naukowca bez zobowiązań rodzinnych
- 800 € dla naukowców posiadających rodzinę
Także podlega współczynnikowi korekcyjnemu.

Career exploratory allowance
Jednorazowa kwota stała w wysokości 2.000 €, przysługująca przy
pobytach dłuższych niż 12 miesięcy. Przysługuje ESR i ER w ITN.

Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Świadczenia dla naukowców III

Travel allowance
Distance (km)
Fixed-amount contribution (€)
< 500
250
500 - 1000
500
1000 - 1500
750
1500 - 2000
1000
2500 - 5000
1500
5000 - 10000
2000
>10 000
2500
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Świadczenia dla naukowców IV

Contribution to the participation expenses of eligible
researchers
Zarządzane przez instytucję przyjmującą koszty:
- związane z uczestnictwem naukowca w szkoleniu np. udział w
konferencjach, członkostwo w organizacjach naukowych itp.
- badań
- materiałów szkoleniowych, publikacji i inne

Kwota stała przeznaczona na naukowca na miesiąc
600 € – w przypadku projektów realizowanych w laboratoriach
300 € – w przypadku projektów nie wymagających badań lab.
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Świadczenia dla instytucji
Koszty platformy szkoleniowej (research / training / transfer of knowledge):
- publikacja ofert szkoleniowych, rekrutacja naukowców na szkolenia
- promocja platformy szkoleniowej
- koordynacja i realizacja działań szkoleniowo-badawczych w ramach Sieci
- materiały szkoleniowe
- 600 € / 1 miesiąc/ 1 naukowiec

 Koszty organizacji działań o charakterze międzynarodowym, dla ludzi spoza Sieci:
- zapraszanie prelegentów
- wynajem pomieszczeń, sprzętu, itp.
- wpisowe (fee) dla uczestników spoza Sieci
Zwrot kosztów w wysokości: do 300 € /1 dzień/1 naukowiec spoza Sieci
 Koszty zarządzania projektem, w tym audyt: do 7% całego budżetu projektu
 Koszty ogólne (overheads): do 10% całego budżetu projektu
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Jak wykazać budżet?
Załóżmy, że w Multi-site ITN złożonym z 8 partnerów, kształcenie
początkowe to 36 miesięcy dla 11 ESRs (396 osobomiesięcy), a
uzupełniające dla 4 ERs (42 osobomiesiące). Przyjedzie też visiting
scientist, aby podzielić się swoją wiedzą w trakcie warsztatów i szkoły
letniej (2 miesiące). Zorganizowane zostaną
3 dwudniowe konferencje dla 40 naukowców spoza Sieci
i 15 z sieci, co razem daje nam 240.
Szacunkowy budżet to 2,5 mln €
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Składanie wniosku

KE raz do roku ogłasza w serwisie CORDIS zaproszenie do składania wniosków
(Calls for proposals), zwykle dając ok. 3 miesięcy na jego przygotowanie.

Wniosek przygotowuje koordynator wraz z partnerami. To koordynator odpowiada
zaplanowanie projektu i zbudowanie konsorcjum.

Warto już od samego początku kontaktować się z RPK

Wniosek przesyłany jest on-line (ściśle przestrzegany jest termin przyjmowania
wniosków) do KE poprzez internetowy system EPSS (Electronic Proposal
Submission Service), dostępny ze strony danego konkursu. Linki do konkursów w
ramach PEOPLE znajdują się na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

Projekty wysyłane do KE podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez grono
międzynarodowych ekspertów wybieranych i zapraszanych przez KE.
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Kryteria oceny wniosku w 6. PR a w 7. PR
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Jak napisać projekt ITN? I

B.1. – Lista uczestników projektu (List of participants)

B.2. – Wartość naukowa (S&T QUALITY)

Jasno sprecyzowana tematyka i program badawczy, powiązanie indywidualnych
projektów badawczych szkolonych naukowców w całościowy program – jakie
wypływają korzyści z usieciowienia;

Odniesienie do obecnego stanu wiedzy, aspekty interdyscyplinarne
i międzysektorowe, nowe dziedziny. Innowacyjność, niepowtarzalność pomysłu;

Metodologia, także na poziomie Sieci, metodologie alternatywne.;

Plan pracy – zarządzanie projektem: podział zadań, punkty zwrotne,
zarządzanie ryzykiem.
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Jak napisać projekt ITN? II

B.3. – Platforma szkoleniowa (TRAINING)

Jakość szkoleń i zakres oferty szkoleniowej, ich spójność z pracami
badawczymi;

Uzasadnienie potrzeby szkolenia kadr w proponowanym zakresie: dlaczego
Europa potrzebuje fachowców z takimi umiejętnościami?

Szkolenie jest odpowiednie do rozmiaru wymagań programu z
jednoczesnym uwzględnieniem możliwości instytucji tworzących Sieć;

Stosunek naukowców mniej doświadczonych do doświadczonych;

Rola naukowców szkolących.
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Jak napisać projekt ITN? III

B.4. – Realizacja projektu (IMPLEMENTATION)

Zdolność do realizacji projektu: adekwatna wiedza, zasoby ludzkie, inne zasoby
(pomieszczenia, sprzęt), umiejętności i narzędzia niezbędne do zarządzania Siecią;

Zaangażowanie przemysłu w projekt – dlaczego istotne?

Odpowiednie wykorzystanie komplementarnych kompetencji dydaktycznych
i naukowych instytucji partnerskich;

Stosowny plan zarządzania programem szkoleniowym (system podejmowania
decyzji i rozstrzygania sporów, podział zadań);

Rozpowszechnianie najlepszych praktyk między partnerami. Jasne zasady planu
szkoleniowego i prezentowania wyników badań;

Jasne zasady rekrutacji (Zgodnie z warunkami rekrutacji i zatrudnienia
zawartymi w "Code of Conduct for the recruitment of researchers").
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Jak napisać projekt ITN? IV

B.5. Spodziewany efekt realizacji projektu (IMPACT)

Poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców poprzez
poszerzanie ich umiejętności naukowych i ogólnych;

Nawiązanie trwałej/długookresowej współpracy między instytucjami
partnerskimi (po zakończeniu projektu), podniesienie własnego potencjału
dydaktycznego;

Wzajemne uznawanie szkoleń;

Rola wzmocnienia systemu szkoleniowego w wyniku obecności naukowców
szkolących (visiting scientist).
Kształcenie początkowe naukowców
• Initial Training Networks (ITN)
Jak napisać projekt ITN? V

B.6. Zagadnienia etyczne
Należy określić, czy jakiekolwiek zagadnienie etyczne może pojawić się w
czasie trwania projektu. Brane pod uwagę są następujące zagadnienia:

Ogólne – czy zaangażowane są dzieci, pacjenci, ochotnicy?

Dotyczące badań przeprowadzanych na embrionach

Dotyczące prywatności, danych osobowych innych osób

Dotyczące badań na zwierzętach
Szczegółowa lista znajduje się w Guide for Applicants.
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Wzmocnienie dotychczasowej lub nawiązanie
długofalowej współpracy badawczej Wspólnoty
z instytucjami krajów trzecich poprzez wymianę
naukowców oraz kadry zarządzającej
i pracowników administracji.
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Kluczowe pojęcia

Coordinator, EU Member States (MS) i Associated Countries (AC), Home
organisation, Host organisation

Beneficiaries – uczestnicy z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy
podpisują z Komisją Europejską Grant Agreement.

Partner organisations – członkowie projektu pochodzący z krajów trzecich, którzy
nie podpisują Grant Agreement

Participants = beneficiares / partner organisations

Early stage researcher – naukowiec mający mniej niż 4 lata doświadczenia w
prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra (lub innego tytułu
pozwalającego na podjęcie studiów doktoranckich bez dodatkowych wymagań).

Experienced researcher – naukowiec mający co najmniej 4 lata doświadczenia w
prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra lub stopień doktora.
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Jak to działa?

Wniosek należy złożyć w terminie określonym przez Komisję Europejską, a w trakcie
ewaluacji musi on okazać się lepszym od innych

Wniosek przygotowuje koordynator wraz z partnerami. Partnerzy proponują wspólny
program międzynarodowej wymiany pracowników poprzez organizację
krótkoterminowych pobytów w instytucji partnerskiej. Wsparcie finansowe projektu
jest przewidziane na okres od 24 do 48 miesięcy.

Nie ma potrzeby przygotowywania szczegółowego budżetu projektu. Jest on obliczany
przez KE na podstawie zaproponowanej przez konsorcjum liczby osobo-miesięcy
wysyłanych pracowników.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=174
Na stronie dostępne są wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do
przygotowania projektu. Podstawowe dokumenty to: Informacja o konkursie (Call
Fiche), Program Pracy (Work Programme) i Przewodnik dla wnioskodawców (Guide
for Applicants), w którym znajdują się wzory formularzy.
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Jak było poprzednio?

Pierwszy konkurs na projekty IRSES zakończył się sukcesem pomimo braku struktury
Krajowych Punktów Kontaktowych w krajach trzecich, z których mogą się wywodzić
instytucje partnerskie. Spośród 73 złożonych wniosków zostało zaakceptowanych 59
projektów (82%). Sytuacja może się powtórzyć w tym roku, między innymi z powodu
zwiększenia budżetu konkursu o 5 mln euro.

Obecnie została utworzona lista 29 punktów kontaktowych w krajach trzecich, które mają
za zadanie pomagać w rozprzestrzenianiu informacji na temat możliwości finansowania i
współpracy w projektach IRSES. Są one również zainteresowane poszukiwaniem
europejskich partnerów do współpracy w ramach innych projektów naukowych.

PUNKTY KONTAKTOWE ZLOKALIZOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH
KRAJACH TRZECICH:
Algieria, Argentyna, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Chile, Chiny, Egipt,
Gruzja, Indie, Japonia, Jordan, Kanada, Korea, Liban, Libia, Meksyk, Mołdawia, Maroko, Nowa
Zelandia, Palestyna, Rosja, RPA, Syria, Tunezja, Ukraina, USA.
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Kto może wziąć udział?
Projekty przygotowywane są przez konsorcjum składające się z minimum
trzech instytucji naukowych, z których dwie muszą się znajdować w dwóch
różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7PR (jedna z tych
instytucji pełni rolę koordynatora), a druga musi się znajdować w kraju
sąsiadującym z UE, lub kraju, z którym KE podpisała umowę o współpracy
naukowo technologicznej.
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)

Polska + Węgry + Brazylia =

Irlandia + Chiny =

Francja + Szwecja + Turcja (koordynator) =

Hiszpania + Portugalia + Mozambik =
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Co podpisujemy?
Beneficjenci
Beneficjent
1
Partnership
Agreement
Organizacja
partnerska
Beneficjent
2
KE
Beneficjent
3
Consortium Agreement
Grant
Agreement
Beneficjenci
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Uprawniona kadra

Głównym celem jest wymiana pracowników naukowych (early stage
i experienced researchers)

Dopuszczalna jest również wymiana pracowników technicznych,
administracyjnych i kadry zarządzającej.

Wymiana pracowników pomiędzy europejskimi instytucjami nie będzie
dofinansowywana.

1 osoba może zostać oddelegowana max na 12 miesięcy (z możliwością
podziału na krótkie wyjazdy w trakcie trwania całego projektu).

UWAGA! Krótkie pobyty w kraju trzecim realizowane w celach innych niż np.
udział w warsztatach czy seminariach związanych z projektem NIE BĘDĄ
FINANSOWANE. Jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć, że takie wyjazdy
wystąpią to należy to zaznaczyć i uzasadnić we wniosku.
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Każdemu członkowi personelu pochodzącemu z państwa członkowskiego lub
stowarzyszonego, przebywającemu w kraju trzecim, wypłacony zostanie dodatek na
pokrycie kosztów relokacji, w wysokości 1800 Euro miesięcznie (w tym koszty
podróży).
Możliwe jest także pokrycie ww kosztów obywatelom krajów trzecich,
którzy przyjadą do instytucji przyjmującej zlokalizowanej na terenie Europy.
Wszyscy partnerzy zaangażowani w projekt zobowiązani są do oddelegowania swoich
pracowników oraz do niewstrzymywania wypłat pensji w trakcie ich pobytu za granicą.
We wszystkich przypadkach pracownik musi pozostać zatrudniony w swojej instytucji
macierzystej i zakłada się, że powróci do niej po okresie relokacji.
Nie ma dodatkowych pieniędzy na koszty związane z zarządzaniem.
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Jak aplikować?
 Przekształć swój pomysł w dobry projekt!




Koordynator – musi pochodzić z EU MS lub AC. Stanowi „łącznik” pomiędzy KE
a uczestnikami projektu
Skup się na zaplanowanej pracy – odnieś się do kryteriów uprawniających oraz
do kryteriów ewaluacji – pamiętaj o nich rozwijając swój projekt
Punkty Kontaktowe są po to, by pomóc!
Projekt składa się z 2 części:
A- zawierającej informacje administracyjne dotyczące projektu i jego uczestników
B – template, lista ważnych zagadnień, planowanych działań; charakteryzuje naturę
projektu, uczestników i ich role w projekcie, oczekiwany wpływ, jaki wywrze projekt.
B1 – Quality of the Exchange Programme (25%)
B2 – Transfer of Knowledge (30%, threshold 3)
B3 – Implementation (15%)
B4 – Impact (30%, threshold 3)
B5 – Ethical Issues
Wniosek –
formularz A1
Wniosek –
formularz A2
Wniosek –
formularz A2
Wniosek – formularz A4
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Struktura części B wniosku
B1 – Quality of the Exchange Programme
B 1.1 – Cele i istota projektu
B 1.2 – Wartość naukowa partnerów
B 1.3 – Uzupełnianie się, synergia pomiędzy partnerami
B2 – Transfer of Knowledge
B 2.1 – Jakość i wspólne korzyści z transferu wiedzy
B 2.3 – Zasadność i rola wymiany naukowej przy transferze wiedzy
B3 – Implementation
B 3.1 – Możliwości /zasoby (doświadczenia, zasoby ludzkie, infrastruktura) osiągnięcia celów
zaplanowanej współpracy
B 3.2 – Stosowność planu zarządzania w projekcie wymiany
B4 – Impact
B 4.1 – Istota proponowanego partnerstwa na polu współpracy i dla European Research Area
B. 4.2 – Szansa na dalszą współpracę z krajami trzecimi po zakończeniu projektu
B5 – Ethical Issues
Opis zagadnień etycznych, jakie mogą pojawić się w trakcie trwania projektu
Wymiar międzynarodowy
• International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Kryteria ocenty
Krok po kroku
Praktyczne wskazówki I
Przy pisaniu wniosku należy pamiętać o następujących rzeczach:
• Korzystać tylko z aktualnych dokumentów
danegoumieszczanych na stronie internetowej
konkursu, ponieważ wymagania mogą się zmieniać z konkursu na konkurs. Podstawowe
dokumenty to:
- Call fische – informacja o konkursie
- Work Programme – Program Pracy
- Guide for Applicants – przewodnik dla wnioskodawców
Wszystkie konkursy wraz z dokumentami dostępne są na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
• Nie zwlekać do ostatniej chwili z wysłaniem wniosku do KE. Często w takiej sytuacji
projekty nie zostają zapisane w systemie, który jest zamykany z wybiciem godziny "0".
Należy pamiętać nie tylko o naciśnięciu przycisku "save", ale także o przycisku "submit",
ponieważ dopiero wtedy zakończona jest procedura złożenia wniosku.
• Przestrzegać reguł dotyczących długości opisów, liczby stron, czcionki.
• Koncepcja projektu powinna być pisana zgodnie z wymogami
formularza oraz kryteriami oceny podanymi
w Przewodniku dla wnioskodawców.
Praktyczne wskazówki II
• Przy pisaniu projektu należy odnieść się do wszystkich zawartych w formularzu aplikacyjnym
kwestii, używając wręcz sformułowań z formularza i kryteriów oceny.
Pisać konkretnie i na temat.
• Rekomendowanym językiem jest jęz. angielski. Oczywiście można napisać wniosek
w każdym z oficjalnych języków UE, ale w przypadku problemów ze znalezieniem
odpowiednich ekspertów, projekt zostanie przetłumaczony na język angielski przez
przypadkowego tłumacza.
• Przygotowując CV proszę pamiętać nie tylko o
czysto naukowych aspektach swojej kariery.
Na ocenę mają wpływ również inne kwestie pośrednio związane z pracą naukową,
np. zarządzanie projektami, popularyzacja nauki czy aktywne działanie
w kołach naukowych i stowarzyszeniach.
"Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów
w europejskich programach badawczych" - III edycja konkursu
Konkurs ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych
(wnioskodawców), które zamierzają stworzyć międzynarodowe
konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach
jednego z wybranych, europejskich programów badawczych. W ramach
konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prace mające na celu przygotowanie
wniosku projektowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Komisję
Europejską.
Warunkiem koniecznym uprawniającym do złożenia wniosku i otrzymania
wsparcia jest pełnienie przez wnioskodawcę (jednostkę naukową) roli
koordynatora w konsorcjum międzynarodowym zamierzającym złożyć
wniosek w ramach (w tym przypadku projektu ITN lub IRSES).
Jednostka może ubiegać się o pokrycie ze środków budżetowych na
naukę kosztów zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego
do programu badawczego Unii Europejskiej, poniesionych w okresie
maksymalnie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, do dnia złożenia wniosku projektowego w KE,
w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposal).
"Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów
w europejskich programach badawczych" - III edycja konkursu

Wsparciem objęte będą między innymi koszty związane z weryfikacją istniejącego
stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego, koszty przygotowania wniosku,
podróży służbowych i organizacji roboczych spotkań konsorcjum, uczestnictwa w
szkoleniach dotyczących pisania wniosku lub zarządzania w projekcie, zakupem
sprzętu komputerowego i programów komputerowych niezbędnych do stworzenia
aplikacji projektowej we wniosku do KE.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 75 000 zł, a łączny koszt ujętych w
kosztorysie wynagrodzeń nie może przekroczyć 25 000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do 15 listopada 2009r. z możliwością
rozliczania kosztów poniesionych na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz
w I kwartale 2010r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu "Granty na granty” – strona MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/
Opracowano na podstawie:
Workprogramme 2009 PEOPLE
Guide for Applicants ITN, IRSES
Serwisu CORDIS: http://cordis.europa.eu/en/home.html
Serwisu KPK: www.kpk.gov.pl
Serwisu Yellow Research: http://www.yellowresearch.nl
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
RPK Politechnika Śląska
KONTAKT
RPK Politechnika Śląska
Ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
Tel. 032 237 19 98
Fax 032 237 24 50
[email protected]
www.rpk.polsl.pl
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards