Prezentacja - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Goleniów

advertisement
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Goleniów
na lata 2017-2030
Lista I – działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej
i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
Zakres
- przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków i obiektów,
- zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych,
kulturalnych lub rekreacyjnych.
Beneficjenci:
- jst, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne
- przedsiębiorcy
- organizacje pozarządowe
- jednostki sektora finansów pubblicznych,
- spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y,
- instytucje kultury
- osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Lista II
Oś
Działanie
priorytetowa
Na co dofinansowanie?
I Gospodarka,
innowacje,
nowoczesne
technologie
1.10 Tworzenie i rozbudowa -poszerzenie stref inwestycyjnych,
infrastruktury na rzecz
- tworzenie nowych stref inwestycyjnych
rozwoju gospodarczego
na terenach poprzemysłowych,
pokolejowych, powojskowych
II Gospodarka
niskoemisyjna
2.5 Modernizacja
energetyczna obiektów
użyteczności publicznej
Dla jst
2.7 Modernizacja
energetyczna
wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych
Dla jst, organizacji pozarządowych,
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
TBS, partnerstw ww. podmiotów
Oś
Działanie
priorytetowa
III Ochrona
środowiska i
adaptacja do
zmian klimatu
Na co dofinansowanie?
3.3 Poprawa stanu
- gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w
środowiska naturalnego tym gospodarowanie wodami w dorzeczu,
dostarczanie wody, konkretne środki
dostosowania do zmian
klimatu, pomiary zużycia wody w wydzielonych
obszarach sieci wodociągowej i u konsumentów,
systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków)
- środki w zakresie dostosowania do zmiany
klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami
związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami,
powodziami, burzami,
suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym
zakresie, w tym zwiększanie świadomości,
ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do
celów zarządzania klęskami
i katastrofami
Oś
priorytetowa
Działanie
Na co dofinansowanie?
IV Naturalne
otoczenie
człowieka
4.1 Dziedzictwo kulturowe
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie
przy zabytkach nieruchomych,
historycznych zespołach budowlanych,
prowadzące do dostosowania tych
obiektów na cele użytkowe, wraz z
promocją tych obiektów.
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie
zabytków ruchomych.
4.3 Ochrona różnorodności
biologicznej
1. Tworzenie centrów ochrony
różnorodności biologicznej na obszarach
miejskich i pozamiejskich w oparciu o
gatunki rodzime.
2. Wsparcie dla ośrodków prowadzących
działalność w zakresie edukacji
ekologicznej.
Oś
priorytetowa
Działanie
Na co dofinansowanie?
IV Naturalne
otoczenie
człowieka
4.5 Kształtowanie
właściwych postaw
człowieka wobec przyrody
przez edukację
Kształtowanie właściwych postaw
człowieka wobec przyrody przez edukację.
4.6 Wsparcie
infrastrukturalnych form
ochrony przyrody i
krajobrazu
1. Zachowanie walorów krajobrazowych,
2. Ukierunkowanie ruchu turystycznego na
obszarach cennych przyrodniczo.
4.9 Rozwój zasobów
endogenicznych
- budowa, rozbudowa, przebudowa i
modernizacja infrastruktury turystyki
aktywnej będącej produktem
turystycznym lub jego częścią,
- budowa, rozbudowa, przebudowa i
modernizacja infrastruktury turystyki
uzdrowiskowej,
- tworzenie i rozwój szlaków rowerowych.
Oś
priorytetowa
Działanie
Na co dofinansowanie?
VII Włączenie
społeczne
7.1 Programy na rzecz
integracji osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym
ukierunkowane na
aktywizację społecznozawodową
wykorzystującą instrumenty
aktywizacji edukacyjnej,
społecznej, zawodowej
- Instrumenty aktywizacji zawodowej
uwzględniające wsparcie osób i rodzin
zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym w ramach usług
Centrum Integracji Społecznej, Klubu
Integracji Społecznej
-Instrumenty aktywizacji zawodowej
uwzględniające wsparcie osób i rodzin
osób niepełnosprawnych w ramach usług
Zakładu Aktywności Zawodowej oraz
Warsztatów Terapii Zajęciowej
- kompleksowe programy obejmujące
poradnictwo zawodowe, pośrednictwo
pracy, staże i praktyki, subsydiowane
zatrudnienie, kursy, poradnictwo
psychologiczne.
Oś
priorytetowa
Działanie
Na co dofinansowanie?
VII Włączenie
społeczne
7.2 Wsparcie dla tworzenia
podmiotów integracji
społecznej oraz podmiotów
działających na rzecz
aktywizacji społecznozawodowej
Aktywna integracja (społeczna,
edukacyjna, zawodowa, zdrowotna) osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poprzez tworzenie podmiotów
integracji społecznej, tj. Centrów Integracji
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,
Zakładów Aktywności Zawodowej,
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
podmiotów działających na rzecz
aktywizacji społeczno-zawodowej (których
podstawowym zadaniem nie jest
działalność gospodarcza
Oś
priorytetowa
Działanie
Na co dofinansowanie?
VII Włączenie
społeczne
7.3 Wsparcie dla utworzenia
i/lub funkcjonowania (w tym
wzmocnienia potencjału)
instytucji wspierających
ekonomię społeczną zgodnie
z Krajowym Programem
Rozwoju Ekonomii
Społecznej
- Usługi animacji lokalnej umożliwiające
tworzenie podmiotów obywatelskich,
wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie
partnerstw publiczno-społecznych na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej i
partycypacji, tworzenie
klastrów ekonomii społecznej.
- Usługi rozwoju ekonomii społecznej, w
tym szkoleń, doradztwa na temat
możliwości tworzenia PES oraz
przygotowywanie grup założycielskich,
c) Usługi wsparcia istniejących podmiotów
ekonomii społecznej, w tym doradztwo
prawnego, księgowego, z zakresu zasobów
ludzkich.
Oś
priorytetowa
Działanie
Na co dofinansowanie?
VII Włączenie
społeczne
7.4 Tworzenie miejsc pracy
w sektorze ekonomii
społecznej m.in. poprzez
wsparcie na tworzenie
przedsiębiorstw społecznych
(w szczególności
spółdzielni socjalnych)
-Szkolenia, warsztaty, doradztwo,
mentoring, współpraca, wizyty studyjne
umożliwiające podnoszenie wiedzy i
umiejętności potrzebnych do założenia/
prowadzenia/rozwijania spółdzielni
socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego
- Przyznanie środków finansowych dla
spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa
społecznego na stworzenie miejsca pracy
- Wsparcie pomostowe do sfinansowania
podstawowych kosztów funkcjonowania
Oś
priorytetowa
Działanie
Na co dofinansowanie?
VII Włączenie
społeczne
7.6 Wsparcie rozwoju usług - Rozwój usług asystenckich (dla osób z
społecznych świadczonych w niepełnosprawnościami) i opiekuńczych
interesie ogólnym
(dla osób niesamodzielnych), w tym
szkolenie opiekunów, likwidacja barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania
VIII Edukacja
8.10 Wsparcie osób
dorosłych, w szczególności
osób o niskich kwalifikacjach
i osób starszych w zakresie
doskonalenia umiejętności
wykorzystywania
technologii informacyjnokomunikacyjnych i
porozumiewania się w
językach obcych
-Szkolenia lub inne formy uzyskiwania
kwalifikacji lub zdobywania i poprawy
kompetencji cyfrowych, kwalifikacji
językowych
- Programy walidacji i certyfikacji
kompetencji uzyskanych poza projektem w
zakresie TIK i języków obcych.
Oś
priorytetowa
Działanie
Na co dofinansowanie?
IX Infrastruktura
publiczna
9.2 Infrastruktura społeczna
- Odbudowa, przebudowa, modernizacja i
wyposażenie mieszkań chronionych, DPS,
ZAZ (w tym zakup sprzętu i wyposażenia
dla niepełnosprawnych, przystosowanie
pomieszczeń) i innych
9.4 Inwestycje w
infrastrukturę podmiotów
prowadzących kształcenie
ogólne na poziomie
podstawowym,
gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym
- rozbudowa, przebudowa, dostosowanie
istniejącej infrastruktury przede wszystkim
dla osób niepełnosprawnych wraz z
niezbędnym wyposażeniem,
- dostosowanie oraz wyposażenie sal
dydaktycznych w zakresie kompetencji
kluczowych( ICT, nauk przyrodniczomatematycznych, języków
obcych).
Oś
priorytetowa
Działanie
Na co dofinansowanie?
IX Infrastruktura
publiczna
9.8 Infrastruktura
szkolnictwa zawodowego
- rozbudowa, przebudowa i funkcjonalne
dostosowanie placówek kształcenia
zawodowego,
- inwestycje w infrastrukturę Państwowych
Wyższych Szkół Zawodowych, z
uwzględnieniem konieczności wsparcia
działań wynikających z inteligentnych
specjalizacji,
- tworzenie infrastruktury o zasięgu co
najmniej regionalnym, na potrzeby
kształcenia zawodowego,
- dostosowanie oraz wyposażenie sal
dydaktycznych.
-bezrobocie,
- duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej,
- wyższa liczba Niebieskich kart,
- duża liczba osób korzystających z pomocy z powodu uzależnień,
- wyższa przestępczość i poziom wykroczeń,
- niższe wyniki uczniów w sprawdzianie 6-klasisty i egzaminie gimnazjalnym,
- starzenie się społeczeństwa,
- niższy poziom przedsiębiorczości i słabsza kondycja firm,
- duża liczba budynków wybudowanych przez 1970 r., wymagających remontów oraz
zabytkowych,
- zły stan chodników, nawierzchni ulic - np. Kościuszki, Mikołajczyka
- niezagospodarowany park przy ul. Chopina
Zadania proponowane przez Gminę:
- budowa hali widowiskowej przy ul. Kilińskiego
- zagospodarowanie terenu za spichlerzem przy ul.Nadrzecznej
- budowa kładki przez rzekę Inę od strony ul.Kilińskiego do terenu za spichlerzem
- zagospodarowanie bulwarów nad Iną
- zagospodarowanie terenu obecnego amfiteatru
- zagospodarowanie terenu zielonego za biblioteką w stronę „Miniparku”
- zagospodarowanie „psiego wybiegu” na Iną
- realizacja projektu przebudowy „Rampy” i wieży ciśnień przy dworcu kolejowym na funkcje
kulturalno – rozrywkowe
- realizacja parkingu podziemnego od ul. Barnima do ul. Kościuszki , wyburzenie istniejących
obiektów i realizacja zgodnie z projektem planu zagospodarowania
- zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego - Młynarskiej po likwidacji GDK
- remont mostów w ciągu ulicy Andersa i ulicy Szczecińskiej
FISZKA PROJEKTOWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa/Tytuł projektu
Podmiot zgłaszający projekt
Lokalizacja projektu/adres
Osoba do kontaktów
Przewidywany okres realizacji projektu
Opis pomysłu
Grupa odbiorców
Wskaźniki projektu
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards