Odpowiedzi na pytania z dnia 22.02.2017 r.

advertisement
Odpowiedzi na pytania z dnia 22.02.2017 r. dotyczące postępowania prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z Miasta i Gminy Solec Kujawski od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
Pytanie 1:
Prosimy o wyjaśnienie pkt. 8.2 ppkt a) SIWZ, a mianowicie w jakim przedziale czasowym
Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem usługi zagospodarowania odpadów
komunalnych o łącznej masie co najmniej 10 000 Mg w okresie ostatnich 3 lat przed
terminem składania ofert? Czy Zamawiającemu chodzi o wartość 10 000 Mg/rok?
Odpowiedź:
Masa zagospodarowania odpadów w ilości 10 000 Mg dotyczy okresu trzyletniego (tzn., że w
przeciągu ostatnich trzech lat wykonawca zagospodarował odpady w ilości 10 000 Mg).
Pytanie 2:
W nawiązaniu do pkt. 28 ppkt 12 SIWZ, dotyczącego kryterium – termin płatności faktury –
zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych: „termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni…”. W
związku z powyższym prosimy o zmianę kryterium oceny oferty.
Odpowiedź:
W modyfikacji SIWZ z dnia 24.02.2017 r. uwzględniono termin 30 dniowy płatności za
fakturę.
Pytanie 3:
W nawiązaniu do pkt. 28 ppkt 12 SIWZ, dotyczącego kryterium – odległość od siedziby
Zamawiającego do RIPOK – prosimy o wyjaśnienie dlaczego Wykonawca zaznaczając
odległość nieprzekraczającą 30 km nie otrzyma 38 pkt., a jedynie 30? Z powyższego wynika,
że maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 92 pkt.
Odpowiedź:
W modyfikacji SIWZ z dnia 24.02.2017 r. (pkt 32) zmieniono kryterium oceny ofert (usunięto
kryterium terminu płatności i zmieniono ilości punktów za odległość od siedziby
Zamawiającego do RIPOK)
Pytanie 4:
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ,
Zamawiający wymaga określenia ceny netto, a nie ceny brutto, która powinna być podana
zgodnie z art. 2 pkt 1) UPZP. Cena brutto jest również wymagana przez ubezpieczycieli do
określenia wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odpowiedź:
W modyfikacji SIWZ z dnia 24.02.2017 r. zmieniona na cenę brutto.
Pytanie 5:
Prosimy o poinformowanie jakiej wielkości powinny być zastosowane kontenery do
gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i zielonych, ponieważ ma to istotny wpływ na
koszty transportu tych odpadów.
Odpowiedź:
Wielkość kontenerów określa Wykonawca na podstawie ilości planowanych odpadów do
odbioru, własnych zasobów, dysponowania określonymi środkami transportu oraz po
zapoznaniu się z miejscem ich odbioru.
Pytanie 6:
Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie czy zapis § 10 ust. 2 pkt 1) projektu umowy przewiduje
możliwości zmiany ceny usługi w przypadku zmiany wysokości opłaty za korzystanie ze
środowiska. W uzasadnieniu wyjaśniamy, że projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2016 r. przewiduje bardzo wysoki wzrost ww. opłaty, a mianowicie zarówno za
odpady zmieszane komunalne, jak i odpady powstałe z tlenowego rozkładu odpadów stałych
w kompostowni:
- w 2018 r. – 140 zł/Mg,
- w 2019 r. – 170 zł/Mg.
Ww. koszty ma istotny wpływ na wysokość oferowanej ceny.
Odpowiedź:
Zamawiający nie ma wiedzy na temat udziału kosztów za składowanie odpadów w
ostatecznej cenie podanej przez oferenta. Nie ma też wiedzy na temat ilości składowanych
odpadów w stosunku do całkowitej ilości odebranych odpadów od Zamawiającego. Jeśli
opłaty te wzrosną to będzie możliwość skorzystania z zapisów w §10 punkt 2 podpunkt 2)
umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji poniesionych kosztów z
uwzględnieniem wzrostu opłat. Natomiast z uzyskanej wiedzy Zamawiającego projekt
Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za
korzystanie ze środowiska przewiduje zmiany stawek jedynie w zakresie składowanych
odpadów.
Pytanie 7:
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający powołuje się na nieaktualne rozporządzenie w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy? Prosimy
również o weryfikację oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, których treść nie
do końca odpowiada treści art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
Odpowiedź:
Zaktualizowano rodzaje dokumentów w modyfikacji SIWZ z dnia 24.02.2017 r.
Download