UMOWA NR DIR II / 14 /2006

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ………………………………………. . pomiędzy Gminą Pszczyna reprezentowaną przez:
Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
- Mariana Grygiera
działającego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Pszczyny z dnia 25.08.2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Pszczyńskiego Zarządu Edukacji nazwaną w umowie Zleceniodawcą
a ……………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą reprezentowanym przez :
§1
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
z dnia ………… Zleceniodawca zleca ,a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania w pełnym zakresie
określonym przez art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm)
wraz z przepisami wykonawczymi, nadzoru inwestorskiego w branży drogowej ( z drenażem ) zadania pod nazwą :
„Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół boiska i drenażu w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie
przy ul. Konopnickiej 44”
a w szczególności poprzez:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach
odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
- kontrolowanie rozliczeń budowy
2. Inspektor przekaże Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru robót sprawdzony przez siebie komplet atestów,
certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów i prób wykonywanych w trakcie trwania robót
§2
Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji umowy:
1.2.Termin zakończenia zadania wraz z rozliczeniem do 15.10.2009r
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane nr
……………, zgodnie z
wymogami prawa budowlanego.
§4
Zleceniobiorca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zleceniodawcy , jako
zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcą o wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej
umowy.
§5
1. Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą
z wykonawca , to Zleceniobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić o powyższym Zleceniodawcę .
2. Bez zgody Zleceniodawcy , zleceniobiorca nie jest upoważniony do wydawania polecenia wykonania robót
dodatkowych, wprowadzania zmian w projekcie oraz w zastosowanych materiałach.
§6
1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 ustala się w wysokości brutto:
……………………………….. słownie za 1 pobyt na budowie z kontrolą rozliczeń
Zleceniodawca uwzględnia maksymalnie 2 pobyty inspektora na budowie w ciągu tygodnia w okresie realizacji robót
branży Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w wypadku wystąpienia dodatkowych robót budowlanych.
3. Podstawą wystawienia faktury za pełnienie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 są wpisy Zleceniobiorcy do
dziennika budowy , potwierdzające pobyt Zleceniobiorcy na budowie.
§7
Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia zadania p.n.:
…………………………………………………………………………….. w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru
robót.
§8
1. W przypadku opóźnienia przez Zleceniobiorcę w przedstawieniu w/w rozliczenia, Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości równowartości stawki określonej w § 6 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.
Załącznik nr 3 do SIWZ
§9
1.Zleceniobiorca może odstąpić od umowy w wypadku , jeżeli roboty nie zostaną rozpoczęte w terminie 90 dni od daty
określonej w § 2 pkt 1 niniejszej umowy- w terminie 10 dni od upływu daty wskazanej w § 2 pkt 1 umowy.
2. Zleceniodawca może od umowy odstąpić w przypadku wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy – w terminie 14 dni od
stwierdzenia powyższych faktów.
§ 10
1.Należność za wykonane prace określone w §1 Zleceniodawca będzie płacił w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury
w okresach miesięcznych na wskazane konto Zleceniobiorcy.
Nr konta ……………………………………………………………………………………………..
Data zapłaty należności jest datą obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
2. Wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu określa się jako iloraz wynagrodzenia brutto za jeden pobyt określonego
w § 6 pkt 1 umowy i liczby pobytów (maksymalnie 2 pobyty w ciągu tygodnia).
§ 11
Wszelkie spory mogące wyniknąć w przyszłości strony poddają orzecznictwu właściwego sądu powszechnego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają w szczególności przepisy ustaw : Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa Budowlanego.
§ 13
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca.
Zleceniodawca :
Zleceniobiorca:
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards