Praca Semestralna

advertisement
Wychowanie seksualne, łatwe – czy trudne?
Wychowanie to według Okonia „świadomie organizowana działalność
społeczna, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości
człowieka”... (str. 349). Cytując za tym samym autorem należy przytoczyć
definicję wychowania seksualnego. „Wychowanie seksualne to ogół działań
i wpływów zmierzających do ukształtowania u dzieci i młodzieży postaw
szacunku i zrozumienia wobec przedstawicieli płci odmiennej oraz takich uczuć
wzajemnych, jakie są warunkiem wytwarzania się prawidłowych relacji między
dziewczętami i chłopcami. Do głównych instytucji wychowania seksualnego
należy rodzina, tu bowiem dzieci na przykładzie zachowań ojca i matki
kształtują swoje pierwsze, często decydujące wyobrażenia o miłości między
kobietą i mężczyzną”... (Okoń str. 351).
Definicje te zostały celowo przytoczone, aby ukazać, iż każde
wychowanie jest zamierzoną działalnością, a skutek jej widoczny jest po wielu
latach. W tym miejscu należy przytoczyć słowa Marii Braun-Gałkowskiej „iż
wychowanie seksualne jest to teoria z punktu widzenia celu. Celem wychowania
seksualnego jest być dobrym człowiekiem w swojej płci”. Płeć określa – jesteś
kobietą, jesteś mężczyzną. Życie zgodne ze swoją płcią wymaga trochę innych
zachowań, gdyż uwarunkowane jest psychologią płci, biologią płci oraz
społecznym uwarunkowaniem płci. Różnice w wyglądzie oraz w zachowaniach
są widoczne. Mężczyźni – to osoby czynu i intelektu, kobiety – uczuć.
Wspaniale jest, gdy mężczyzna posiada cechy kobiety, a kobieta cechy
mężczyzny. Jednak dominacja pewnych cech decyduje o płci.
2
Człowiek w swoich zachowaniach seksualnych kieruje się popędem, a
bycia matką lub ojcem uczy się poprzez wychowanie. Przez wychowanie
człowiek uczy się również ról społecznych związanych z płcią. Kobieta
przygotowuje się do roli żony, matki, córki, teściowej, mężczyzna do roli męża,
ojca, dziadka, teścia. Dopiero posiadanie potomstwa powoduje, że kobieta
odsłania w pełni swoją kobiecość, a mężczyzna swoją męskość.
1. Płciowość człowieka – a powołanie do życia w zgodzie
ze swoją płcią
Jan Kłys w książce „Ich dwoje” przedstawia płciowość człowieka jako
płciowość osoby. „W chwili poczęcia ciało ludzkie jest naznaczone płciowością
męską lub żeńską, które są już w kodzie genetycznym zapłodnionej komórki.
Poczęty człowiek jest psychofizyczną jednością substancjalną „męską” lub
„kobiecą”, gdyż człowiek jest ciałem, które obok duszy należy do istoty
człowieczeństwa. „Jeżeli płeć jest sposobem „bycia ciałem” to znaczy, że jest
sposobem bycia człowiekiem” (Kłys s.41). Płeć jest osobo twórcza i cechy „są
własnością osoby – mężczyzny i kobiety” (Kłys s. 41). Relacje między kobietą i
mężczyzną muszą być zawsze osobowe i nie można spłycać ich do relacji czysto
fizycznych lub biologicznych. W kontaktach mężczyzna i kobieta angażuje całą
osobę. Szczególnie zaś naznacza te kontakty wolnością i rozumnością. Co
oznacza, że zachowania te nie są już instynktowne, ale odpowiedzialne i
rozumne.
Mężczyzna odkrywa swoją płciowość przez ciało kobiety, a kobieta przez
mężczyznę. Odnajduje się tutaj człowieczeństwo, zróżnicowane płcią. Aby
mężczyzna rozwinął swoje cechy męskie, a kobieta stawała się w maksymalnym
stopniu kobietą, Muszą sobie wyjść „naprzeciw”. Zanim jednak to nastąpi,
mężczyzna – musi zaakceptować siebie jako mężczyznę, a kobieta winna
przyjąć dar swojej płci i go rozwijać.
3
Bywa tak, że młodzi ludzie nadmiernie akcentują atrybuty płciowości.
Widzą swoją wartość przez płeć. U takich osób w okresie przekwitania dochodzi
do załamań, gdyż sens życia oparty na pięknym ciele, rozpływa się. Feministki
np.: nie chcąc podporządkować się wymogą życia rodzinnego, odrzucają
macierzyństwo. Realizują się w pracy, podejmując niejednokrotnie role męskie.
Wychowanie do życia w rodzinie ma nauczyć akceptacji płci i roli związanej z
płcią. Media wpływają na psychikę odbiorcy, kreują styl życia i sposoby
zachowania. Uczą agresji i obojętności. Nie są to cechy ani ojca i ani cechy
matki.
W „Psychologii domowej” Pani Prof. uważa, iż „życie w zgodzie ze
swoją płcią polega na zadowoleniu ze swojej płci i widzeniu wartości, bez
pogardzania osobami płci odmiennej”. (s. 106).
Akceptować płeć to znaczy mieć wiedzę na temat anatomii i fizjologii,
być wolnym w podejmowaniu ról związanych z płcią. Działać w ramach swojej
płci trzeba umieć zawsze niezależnie od tego, czy będzie się mężem, czy tylko
mężczyzną, żoną, matką, czy kobietą.
Pani Prof. Braun-Gałkowska stwierdza, iż „życia w zgodzie ze swoją
płcią trzeba się nauczyć i rodzice poprzez wychowanie pomagają w tym swoim
dzieciom” (s. 106).
Najczęściej wychowanie dziecka odbywa się w domu, wśród osób
miłujących go i wtedy niepotrzebne w wychowaniu są dyskusje i wykłady na
temat płciowości. Miłość związana z powołaniem płciowości do wydania
potomstwa uczy ojca być opiekuńczym i odpowiedzialnym za rodzinę. Matka
miłująca dziecko zapewnia mu spokój i rozwój we wzrastaniu do dorosłości. J.
Vanier w książce „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich do życia w prawdziwej
miłości” mówi, „żeby móc osiągnąć dojrzałość i pełnię, istota ludzka potrzebuje
środowiska pracy i środowiska rodzinnego. Rodzina to miejsce, w którym
rozwija się serce, a praca pozwala na wykorzystanie zdolności umysłowych i
manualnych do dobrego i użytecznego działania” (s. 98). Do prawidłowego
4
rozwoju małego dziecka potrzebny jest dom. To miejsce, gdzie człowiek „jest u
siebie” – jest przedłużeniem ciała ludzkiego, czerpaniem siły do dalszego życia.
Taki dom dobrze wychowa człowieka wartościowego w swojej płci. Gdy jednak
nie ma dobrego domu, szkoły winny podjąć trud wychowania człowieka
w ramach swojej płci.
2. Wychowanie seksualne – łatwe czy trudne? Wnioski
a) Rys historyczny
Większość kultur świata prymitywnego wychowania seksualnego uczy
przez obserwację ludzi dorosłych, rytuał, wprowadzanie w tajniki plemienia. Do
XVIII w. w naszej europejskiej cywilizacji rozmawiano z dziećmi o
seksualności w domu. XVIII i XIX w. spowodował, że postawy wobec
seksualności uległy zaostrzeniu. Seks stał się tematem tabu. W II połowie XX
w. lekarze zaczęli uświadamiać młodzież. Uczyli wiedzy o anatomii, fizjologii i
różnicy psychologicznej w płci oraz o chorobach przenoszonych drogą płciową.
Dopiero Światowa Organizacja Zdrowia w 1986 r. wydała dokument
poświęcony edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Dokument ten powstał z
powodu:
1) „obniżenia się wieku inicjacji seksualnej młodzieży
2) pojawienia się AIDS
3) dynamicznego rozwoju seksuologii wieku młodzieżowego” (Biologia
w Szkole 3/98)
zakładał on, że celem edukacji seksualnej w szkole ma być:
1) „pomoc w kształtowaniu dojrzałości psychoseksualnej,
2) pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płci
3) sprzyjaniu modelom trwałych związków opierających się na miłości
i partnerstwie,
5
4) uświadomienie
seksualne,
polegające
na
dostarczeniu
wiedzy
dotyczącej zmian biologicznych, psychicznych i społecznych na
różnym etapie rozwoju człowieka,
5) przekazanie informacji na temat chorób przenoszonych drogą płciową,
6) uświadomienie znaczenie i następstw inicjacji seksualnej,
7) przeciwdziałanie kompleksom, lękom i fobiom seksualnym,
8) promocja zasad higieny osobistej”. (s. 158)
b) Reasumując
przygotowanie do życia
małżeńskiego i rodzinnego
świadomość
płciowa
rozwój
osobowości
wychowanie
seksualne
promocja zdrowia
seksualnego
samoopanowanie
seksu
uświadomienie
seksualne
Schemat ten unaocznia nam, że wychowanie seksualne dotyczy
psychofizycznej strony człowieka. Związane jest nie tylko z aktem płciowym i
wydaniem potomstwa, ale porusza problemy bardzo głębokie dotyczące: osoby
ludzkiej, godności, lęku o zdrowie i potomstwo, budzi świadomość, że jednostka
jest niepowtarzalna, społeczna, dynamiczna, reagująca na potrzeby seksualne
różnie w różnym wieku, próbująca opanowywać swoje seksualne zapędy.
Uczenie człowieka wiedzy o seksualności jest bardzo trudne, gdyż
przeżywanie miłości, reagowanie na popędy, na płeć przeciwną jest
subiektywne u każdego człowieka. Wychowanie winno nauczyć człowieka
bycia człowiekiem i reagowania poprawnego na płeć przeciwną. W wychowaniu
seksualnym dzieci i młodzieży bardzo ważnymi elementami są: autorytet
nauczyciela, potrafiącego sprostać zadaniu, opartego na zaufaniu, oraz metody
związane z celowym, skutecznym i profesjonalnym przekazaniem młodzieży
wiedzy. Te dwa aspekty: zaufanie i metody to źródło sukcesu w wychowaniu
6
seksualnym. Aby jednak zajęcia z zakresu wychowania seksualnego nie były
trudne dla nauczycieli i dla uczniów, nauczyciel winien być:
1) w zgodzie ze swoją płcią, rozumieć zalety i potrzeby płci, posiadać zdolność
nawiązywania kontaktu z młodzieżą, reprezentować wysoki poziom kultury
osobistej,
2) mieć dobre przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne,
3) wyważać proporcje w doborze treści z uwzględnieniem aspektów
biologicznych,
psychologicznych
i
społecznych
życia
seksualnego
człowieka,
4) poznać zespół dzieci i rodziców, zaznajomić się z ich oczekiwaniami i
propozycjami tematów,
5) dobrać tak metody i formy zajęć, aby zainteresować i poszerzyć fachową
wiedzę dziecka, rozbudzając wrażliwość na drugiego człowieka.
Metody aktywne: w grupach, z dialogiem kontrolowanym, psychodramy,
gry i zabawy, filmy, rebusy, „burza mózgów” sprzyjają powstawaniu związków
uczuciowych, świadomości płciowej i partnerstwu. To zaś wychowuje młodzież
do pełnienia ról społecznych, kształci samoświadomość, uczy zdobywania
informacji, szacunku do siebie i do drugiego człowieka, tolerancji do płci
odmiennej oraz umiejętności rozmawiania z drugą osobą o tematach związanych
z uczuciami, potrzebami, problemami i lękami.
Rodzice prowadzą polemiki, gdyż uważają, że
to do nich należy
wychowanie seksualne dziecka i mają rację, ale najczęściej w domu panuje
mur milczenia dotyczący tej tematyki. Dopiero ciąża lub AIDS u dziecka
przerywają ten mur, ale wtedy jest już za późno. Rodzina w dzisiejszych czasach
nie zawsze jest w stanie wychować dziecko. Dzieci są same w domu, na ulicy,
wśród przyjaciół. Rodzice będąc w pracy nie kontrolują ich zachowań. Rolę
edukacyjną przejmuje ulica, media, rówieśnicy, kultura masowa, w której nie
ma miejsca na miłość, zrozumienie i szacunek. Jest natomiast miejsce na
agresję, gwałt i wulgaryzm. Bywa tak, że dziecko styka się z wiedzą o
7
seksualności tylko w szkole. Jeżeli tam znajdą się nauczyciele odpowiedzialni i
dobrze przygotowani to wychowanie seksualne nie będzie trudne ani dla
uczniów, ani dla nauczycieli. Płeć człowieka wiąże się z osobą ludzką,
godnością, miłością i odpowiedzialnością. Nauczyć człowieka człowieczeństwa
musi rodzina, jeżeli ona nie spełnia swojej roli winny pomóc jej, szkoła i
środowisko, w którym dziecko przebywa.
Literatura
1. Maria
Braun-Gałkowska
–
Psychologia
domowa,
Warmińskie
Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1990.
2. Wincenty Okoń – Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.
3. Jan Kłys – Ich dwoje, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1991.
4. Jean Vanier – Mężczyzną i niewiastą stworzył ich do życia w prawdzie
i miłości, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1987.
5. Zbigniew Lew-Starowicz, Alicja Lach-Długołęcka – Biologia w Szkole
3/98 – Podstawy edukacji seksualnej w szkole.
Ludmiła Prusko
Download