Wskaźnik efektywności kosztowej (DGC) – przykład 2 nakłady

advertisement
Analiza finansowa i ekonomiczna
sporządzana na potrzeby projektów
finansowanych
przez Fundusze z Unii Europejskiej
Część III
Ocena rentowności
projektu
Wydział Funduszy
Europejskich
i Polityki Regionalnej
Wskaźniki efektywności projektu
• wartość bieżąca netto (NPV – net present value)
suma zdyskontowanych nadwyżek (deficytów) w saldzie
przepływów (wpływy minus wydatki w ramach projektu)
• wewnętrzna stopa zwrotu IRR (internal rate of return)
stopa dyskontowa, przy której wartość bieżąca wpływów
pieniężnych (przychodów z inwestycji) jest równa wartości
bieżącej wydatków pieniężnych związanych z budową i
eksploatacją inwestycji.
IRR jest wyrażana w % odpowiada tempu, z jakim inwestycja
umożliwia zwrot poniesionych nakładów.
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Cel

Służą do porównywania rentowności inwestycji –
różnych inwestycji lub różnych wariantów tej samej
inwestycji)

Uwzględniają rozłożenie wpływów i wydatków w czasie
poprzez ich dyskontowanie, czyli sprowadzenie
przyszłych przepływów do wartości obecnej
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Rodzaje wskaźników

NPV/C i IRR/C Wskaźnik rentowności
inwestycji (pokrycie
nakładów
inwestycyjnych przez
przewidywane salda
gotówkowe netto) – bez
względu na sposób jej
sfinansowania

NPV/K i IRR/K Stopa zwrotu z kapitału
własnego, gdzie do
wydatków zalicza się
kapitały własne i
krajowe – pomija się tu
granty z UE
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Interpretacja wskaźników efektywności projektu
NPV>0 – inwestycja przynosi zyski
i jej realizacja jest pożądana
Wszystkie inwestycje, które dają dodatnie NPV przy stopie
dyskontowej odpowiadającej stosowanej stopie zwrotu, można
uznać za korzystne.
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Interpretacja wskaźników efektywności projektu
NPV/C = NPV/K i IRR/C = IRR/K
gdy Inwestor nie korzysta z zewnętrznych źródeł
finansowania : dotacji, pożyczek i kredytów
NPV/K > NPV/C i IRR/K > IRR/C
 gdy Inwestor korzysta z dotacji bezzwrotnej
 gdy Inwestor korzysta z kredytu lub pożyczki pod
warunkiem, że stopa oprocentowania jest niższa niż
IRR dla inwestycji
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Schemat postępowania w celu obliczenia wskaźników

Etap I – obliczenie przepływów pieniężnych dla projektu w
poszczególnych latach prognozy
ustalenie zysku netto dla projektu
jako różnicy między przychodami a kosztami

skorygowanie zysku netto dla projektu o amortyzację
jako kosztu nie będącego wydatkiem

uwzględnienie w przepływach przyrostu kapitału obrotowego

uwzględnienie nakładów inwestycyjnych bądź kapitału krajowego

Etap II – obliczenie NPV poprzez zdyskontowanie przepływów i
ich zsumowanie w całym okresie prognozy
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Etap I – obliczenie przepływów pieniężnych dla projektu
w poszczególnych latach prognozy
Rok ...
Zysk netto projektu (bez uwzględnienia dotacji)
Z
Amortyzacja
A
Przyrost kapitału obrotowego
P
Całkowite nakłady inwestycyjne bądź kapitał krajowy
Przepływy pieniężne
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
C (K)
Z+A-P-C (K)
W ramach etapu I :
zysk netto dla projektu
Oszacowanie następujących pozycji :
 wartości przychodów generowanych przez projekt
(wpływy z opłat),
PRZYKŁAD (w tys. PLN)
Rok 2006
0,00
Rok 2007
0,00
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
800,00
800,00
800,00
800,00
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
...
800,00
Rok 2027
800,00
W ramach etapu I :
zysk netto dla projektu
Oszacowane następujących pozycji :
 roczne koszty eksploatacji inwestycji : koszty zużycia
materiałów (środki chemiczne, remonty bieżące) i
energii, koszty usług obcych, wynagrodzenia i inne.
PRZYKŁAD (w tys. PLN)
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Rok
2006
Rok
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2010
Rok
2011
...
Rok
2027
Amortyzacja
0,00
0,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
Zużycie
materiałów i
energii
0,00
0,00
390,00
390,00
390,00
390,00
390,00
390,00
Usługi obce
0,00
0,00
177,00
177,00
177,00
177,00
177,00
177,00
Podatki i opłaty
0,00
0,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
Wynagrodzenia
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Ubezpieczenia
społeczne
0,00
0,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
Pozostałe
koszty
rodzajowe
0,00
0,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
W ramach etapu I :
zysk netto dla projektu
Rok
2006
Rok
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2010
Rok
2011
...
Rok
2027
Przychody
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
Koszty
0,00
0,00
817,00
817,00
817,00
817,00
817,00
817,00
Zysk netto projektu
0,00
0,00
-17,00
-17,00
-17,00
-17,00
-17,00
-17,00
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
W ramach etapu I :
oszacowanie przyrostu kapitału obrotowego
Środki niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji inwestycji,
czyli nakłady na :
Kapitał obrotowy =
aktywa bieżące (należności + zapasy) – bieżące zobowiązania
 należności – środki zamrożone u klientów/odbiorców
 zapasy – dotyczą surowców, materiałów, części zamiennych
 zobowiązania – wobec pracowników, dostawców (kupione ale
nie zapłacone)
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
W ramach etapu I :
oszacowanie przyrostu kapitału obrotowego
: wskaźniki rotacji
Wskaźniki rotacji (liczone na przykład w dniach) stanowią
podstawę do obliczania kapitału obrotowego.
PRZYKŁAD (w tys. PLN) : przyrost kapitału obrotowego 31,11+22,22-44,44=8,89 w 2008 r.
Prognozowany
poziom w dniach
Wskaźnik rotacji
należności
Wskaźnik rotacji
zapasów
Wskaźnik rotacji
zobowiązań
Rok
2008
Rok 2009
Przyrost
2008/2007
14
14/360*
800,00
31,11
31,11
31,11
10
10/360*
800,00
22,22
22,22
22,22
20
20/360*
800,00
44,44
44,44
44,44
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
W ramach etapu I : oszacowanie nakładów inwestycyjnych
na potrzeby wskaźników NPV/C i IRR/C
Nakłady inwestycyjne – suma wartości środków trwałych, czyli
środków koniecznych do zbudowania i wyposażenia obiektu
inwestycyjnego, nakładów fazy przedinwestycyjnej (w tym także
odsetki od kredytów) oraz wartości kapitału obrotowego netto, czyli
środków potrzebnych do uruchomienia inwestycji.
Należy podać wartości nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach
(według harmonogramu rzeczowo-finansowego).
PRZYKŁAD (w tys. PLN)
Rok 2006
Rok 2007
Całkowite nakłady inwestycyjne 1 000,00 1 500,00
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Rok 2008
...
0,00 0,00
Rok 2027
0,00
W ramach etapu I : oszacowanie kapitału krajowego
na potrzeby wskaźników NPV/K i IRR/K
Kapitał krajowy – nakłady wynikające z udziału własnych środków
finansowych inwestora (np. gminy). Ujmuje się tu zewnętrzne
źródła finansowania – kredyty i pożyczki. Nie wlicza się dotacji z
UE, jako źródła nie krajowego.
PRZYKŁAD (w tys. PLN) – źródła finansowania inwestycji
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
50,00
25,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja z UE
750,00
1 125,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja z budżetu państwa
100,00
150,00
0,00
0,00
0,00
Kredyt
100,00
200,00
0,00
0,00
0,00
Środki własne
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
...
Rok 2027
W ramach etapu I : oszacowanie kapitału krajowego
na potrzeby wskaźników NPV/K i IRR/K
PRZYKŁAD (w tys. PLN) – kapitał krajowy
Środki własne
Dotacja z budżetu państwa
Spłata rat kredytu
Odsetki od kredytu – 10%
Razem kapitał krajowy
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
50,00
25,00
0,00
0,00
0,00
100,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
10,00
30,00
20,00
10,00
0,00
160,00
205,00
120,00
110,00
100,00
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Rok 2010
W ramach etapu I : obliczenie przepływów pieniężnych na
potrzeby wskaźników NPV/C i IRR/C
PRZYKŁAD (w tys. PLN) – przepływy pieniężne
Rok
2006
Rok
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2010
Rok
2011
...
Rok
2027
-17,00
-17,00
-17,00
-17,00
-17,00
Zysk netto
projektu
0,00
0,00
-17,00
Amortyzacja
0,00
0,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
Przyrost kapitału
obrotowego
0,00
0,00
8,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 000,00
-1 500,00
49,11
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
Całkowite nakłady
inwestycyjne
Przepływy
pieniężne
(Z+A-P-C)
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
W ramach etapu I : obliczenie przepływów pieniężnych na
potrzeby wskaźników NPV/K i IRR/K
PRZYKŁAD (w tys. PLN) – przepływy pieniężne
Rok
2006
Rok
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2010
Rok
2011
...
Rok
2027
-17,00
-17,00
-17,00
-17,00
-17,00
Zysk netto
projektu
0,00
0,00
-17,00
Amortyzacja
0,00
0,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
Przyrost kapitału
obrotowego
0,00
0,00
8,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kapitał krajowy
160,00
205,00
120,00
110,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Przepływy
pieniężne
(Z+A-P-K)
-160,00
- 205,00
-70,89
-52,00
-42,00
58,00
58,00
58,00
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Etap II - obliczenie NPV poprzez zdyskontowanie przepływów
i ich zsumowanie w całym okresie prognozy oraz IRR
Rok
2006
Rok
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2010
Rok
2011
...
Rok
2027
Przepływy pieniężne
-1 000,00
-1 500,00
49,11
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
Współczynnik dysk.
1,00
0,94
0,89
0,84
0,79
0,75
0,29
Przepływy zdyskon.
-1 000,00
-1 415,09
43,71
48,70
45,94
43,34
17,06
NPV/C i IRR/C
NPV/C = -1 795,41
IRR/C = - 6,3%
Rok
2006
Rok
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2010
Rok
2011
...
Rok
2027
Przepływy pieniężne
-160,00
- 205,00
-70,89
-52,00
-42,00
58,00
58,00
58,00
Przepływy zdyskon.
-160,00
-193,40
-63,09
-43,66
-33,27
43,34
NPV/K i IRR/K
NPV/K = - 12,07
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
IRR/K = 5,7%
17,06
Interpretacja wskaźników efektywności projektu - przykład

NPV/C < 0 oznacza, iż inwestycja jest nieopłacalna z
finansowego punktu widzenia

IRR/C < 6% i <0% (przyjęta stopa dyskontowa = alternatywny
koszt zainwestowania kapitału) oznacza, iż inwestycja się nie
zwróci, co świadczy o nieefektywności przedsięwzięcia

NPV/K > NPV/C oznacza, iż uzyskanie dotacji spowoduje
wzrost opłacalności inwestycji

IRR/K > 0% ale < 6% oznacza, iż inwestycja się zwróci, jednak
w tempie nie gwarantującym osiągnięcie korzyści finansowych
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Analiza finansowa i ekonomiczna
sporządzana na potrzeby projektów
finansowanych
przez Fundusze z Unii Europejskiej
Część IV
Analiza ekonomiczna
(analiza kosztów i korzyści
społeczno-ekonomicznych)
Wydział Funduszy
Europejskich
i Polityki Regionalnej
Cel analizy ekonomicznej
analiza ekonomiczna
(z punktu widzenia interesów całej ludności)
analiza finansowa
(z punktu widzenia inwestora)
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Analiza kosztów i korzyści
społeczno - ekonomicznych

Odpowiedź na pytanie : czy inwestycja jest
uzasadniona z ogólnospołecznego punktu
widzenia?

Obliczenie wskaźników efektywności
ekonomicznej inwestycji (ENPV i ERR)
ujmujących efekty zewnętrzne, które są
źródłem społecznych kosztów i korzyści
wynikających z realizacji projektu
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Zakres analizy ekonomicznej
WEJŚCIE – przepływy pieniężne dla projektu na
potrzeby obliczenia wskaźników NPV/C i IRR/C
skorygowanie efektów podatków, dotacji lub innych transferów

skorygowanie o efekty zewnętrzne

korekty cenowe dotyczące dóbr i usług

WYJŚCIE – przepływy pieniężne dla projektu na
potrzeby obliczenia wskaźników ENPV i ERR
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Skorygowanie efektów podatków,
dotacji lub innych transferów
Z analizy ekonomicznej wyłącza się transfery



płatności nie odzwierciedlające rzeczywistych
kosztów ponoszonych przez społeczeństwo
narzędzie redystrybucji dochodów
podatki pośrednie, subsydia, koszty obsługi
kredytów
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Skorygowanie o efekty zewnętrzne
Efekty zewnętrzne obejmują
zarówno koszty jak i korzyści zewnętrzne :
PRZYKŁADOWE KOSZTY :
 koszty związane z otwarciem placu budowy,
 koszty środowiskowe (utrata gruntów, zepsucie
walorów krajobrazowych, zanieczyszczenie gruntów,
wody i powietrza),
 koszty zdrowotne.
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Skorygowanie o efekty zewnętrzne
PRZYKŁADOWE KORZYŚCI :
 wartości unikniętych zachorowań (zgonów),
 przyszłe oszczędności w kosztach opieki zdrowotnej,
 dodatkowy wzrost dochodów dzięki innym możliwym
formom działalności pobudzonym przez inwestycję,
 uniknięte szkody np. w wyniku zagrożenia powodzią,
 aktualizacja wyceny ziemi i budynków,
 oszczędności czasu.
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Korekty cenowe dotyczące dóbr i usług
Dokonywane w przypadku, gdy ceny dóbr lub usług zostały
ustalone na rynku, na którym istnieją różnego rodzaju
zakłócenia (poprzez istnienie monopoli, regulacji cenowych,
ograniczeń handlowych itp.). Ceny te nie odzwierciedlają wtedy
rzeczywistego kosztu.
Zniekształcenia cenowe występują na rynku pracy, na którym
istnieje bezrobocie.
Korekty cenowe można pominąć, gdy ich przewidywany wpływ na
wyniki analizy ekonomicznej jest znikomy.
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Wskaźniki efektywności ekonomicznej
inwestycji - przykład
Rok
2006
Rok
2007
-1 000,00
-1 500,00
49,11
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
Korekta o transfery
(VAT od nakładów)
220,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Korzyści społeczne
0,00
0,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
-780,00
-1 170,00
219,11
228,00
228,00
228,00
228,00
228,00
Współczynnik dysk.
1,00
0,94
0,89
0,84
0,79
0,75
0,29
Przepływy zdyskon.
-780,00
-1 103,77
195,01
191,43
180,60
170,37
67,07
ENPV i ERR
Przepływy
pieniężne
Przepływy po
korektach
Rok
2008
ENPV = 575,43
Rok
2009
Rok
2010
ERR = 9,3%
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Rok
2011
...
Rok
2027
Interpretacja wskaźników efektywności ekonomicznej
ENPV i ERR

Wskaźniki te uwzględniają (na ile to możliwe) wszelkie
społeczne i środowiskowe efekty zewnętrzne

Projekty o ujemnej lub niskiej stopie zwrotu IRR/C, po
uwzględnieniu efektów zewnętrznych wykazują się dodatnią
stopą ERR

ENPV>0 i ERR>6% oznaczają, iż zdyskontowane strumienie
korzyści przewyższają zdyskontowane strumienie kosztów

Projekt może charakteryzować się ujemną wartością ENPV –
muszą zostać wtedy wykazane istotne korzyści nie dające się
oszacować w kategoriach pieniężnych
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Podsumowanie analizy kosztów i korzyści

Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu stanowią
podstawę do dokonania rankingu projektów

Rentowność przedsięwzięć z obszaru Priorytetów I i III zwykle
jest niska bądź też ujemna – z tego względu do realizacji
powinny być wybierane projekty, spełniające dwa podstawowe
warunki:
!
charakteryzujące się dodatnim ENPV i ERR powyżej 6%
(lub opisanymi niekwantyfikowalnymi efektami społecznymi)
!
wykazujące jego finansową trwałość, czyli potwierdzające
fakt, iż zasoby finansowe wystarczą na pokrycie wszystkich
wydatków finansowych w określonym horyzoncie czasowym
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Analiza efektywności kosztowej
Analiza dokonywana w przypadku gdy spodziewane
korzyści społeczne nie równoważą kosztów projektu
(w stosunku do przedsięwzięć co do których
wspierania finansowego zobowiązała się Unia
Europejska – głównie z zakresu ochrony
środowiska)
CEL - wybór takiej realizacji inwestycji, która
gwarantuje uzyskanie określonego efektu po
możliwie najniższych kosztach
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Miary szacujące efektywność kosztową inwestycji
koszt jednostkowy
=
nakłady inwestycyjne / efekt ekologiczny
WADY:

nie ujmuje kosztów eksploatacyjnych

nie jest uwzględniony okres eksploatacji

nie uwzględnia czasu potrzebnego na uzyskanie
pełnej wydajności efektu ekologicznego
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Miary szacujące efektywność kosztową inwestycji
dynamiczny koszt jednostkowy
= cena, przy której zdyskontowane przychody równe są
zdyskontowanym kosztom
= techniczny koszt uzyskania jednostki efektu ekologicznego
(miara : PLN na jednostkę efektu ekologicznego np.
PLN/m3)
Wybór projektu o najniższym wskaźniku DGC spośród
inwestycji o jednorodnym efekcie ekologicznym
(alternatywa na poziomie przedsiębiorstwa lub na
poziomie ogólnospołecznym)
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Wskaźnik efektywności kosztowej (DGC) – przykład 1
Rok
2006
Rok
2007
1 000,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742,00
742,00
742,00
742,00
742,00
Razem koszty
1 000,00
1 500,00
742,00
742,00
742,00
742,00
742,00
Współczynnik
dyskontowy
1,00
0,94
0,89
0,84
0,79
0,75
0,29
1 000,00
1 415,09
660,38
623,00
587,73
554,47
218,26
Efekt ekologiczny
0,00
0,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
Efekt ekolog. po zdysk.
0,00
0,00
373,80
352,64
332,68
313,85
123,55
Nakłady inwestycyjne
Koszty eksploatacyjne
Razem koszty po
zdyskontowaniu
Rok
2008
DGC = 2,30 PLN/m3
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Rok
2009
Rok
2010
Rok
2011
...
Rok
2027
Wskaźnik efektywności kosztowej (DGC) – przykład 2
nakłady inwestycyjne – spadek o 20%, koszty eksploatacyjne - wzrost o 10%
Rok
2006
Nakłady inwestycyjne
Rok
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2010
Rok
2011
...
Rok
2027
800,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816,20
816,20
816,20
816,20
816,20
Razem koszty
800,00
1 200,00
816,20
816,20
816,20
816,20
816,20
Współczynnik
dyskontowy
1,00
0,94
0,89
0,84
0,79
0,75
0,29
800,00
1 132,08
726,42
685,30
646,51
609,91
240,09
Efekt ekologiczny
0,00
0,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
Efekt ekolog. po zdysk.
0,00
0,00
373,80
352,64
332,68
313,85
123,55
Koszty eksploatacyjne
Razem koszty po
zdyskontowaniu
DGC = 2,37 PLN/m3
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
DZIĘKUJEMY
ZA
UWAGĘ
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe
Download