Przeciwdziałanie korupcji w Urzędzie Miasta

advertisement
Przeciwdziałanie korupcji
w Urzędzie Miasta Legionowo
DANUTA SZCZEPANIK
Sekretarz Miasta Legionowo
EWA MILNER-KOCHAŃSKA
Pełnomocnik ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom
Korupcyjnym
Warszawa, dnia 05.04.2011 r.
Gmina Legionowo w 2008 r.
otrzymała po raz czwarty certyfikat
potwierdzający udział w akcji społecznej
„Przejrzysta Polska” - ważny do 2010 roku
Zadania przewidziane do realizacji zgrupowano
w sześciu zasadach dobrego zarządzania.
Jedną z tych zasad jest
„Zasada braku tolerancji dla korupcji”
Zgodnie z tą zasadą urząd działa etycznie.
Władze deklarują i wcielają w życie postawę
nietolerowania korupcji
Wypracowanie i wdrożenie
kodeksu etycznego pracowników
Urzędu Miasta Legionowo
W Urzędzie Miasta Legionowo stosowane jest
zarządzenie Kierownika Urzędu Miasta Legionowo
w sprawie wprowadzenia procedury
przeprowadzania szkoleń
z zakresu etyki w życiu publicznym dla
pracowników Urzędu
Wśród zasad etyki zawodowej znajdują się:
-praworządność,
-bezstronność i bezinteresowność,
-obiektywność,
-uczciwość i rzetelność,
-odpowiedzialność,
-jawność,
-dbałość o interes publiczny.
Urząd Miasta Legionowo aktualnie znajduje się w fazie
wdrażania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom
Korupcyjnym zintegrowanego
z Systemem Zarządzania Jakością według wymagań normy
PN-EN ISO 9001:2009 certyfikowanego w czerwcu 2006 r.,
wg normy PN-EN ISO 9001:2001 a następnie odnowionego
w 2009 r.
Procedura została zaimplementowana Zarządzeniem Nr 188/2010 Prezydenta
Miasta Legionowo z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury
opracowania, wdrożenia i utrzymania w Urzędzie Miasta Legionowo Systemu
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zintegrowanego
z Systemem Zarządzania Jakością oraz powołanie Pełnomocnika ds. Systemu
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
wprowadzony został w celu zwiększenia zaufania
do funkcjonowania urzędu
w zakresie rzetelności, bezstronności podejmowanych decyzji,
zarówno w odniesieniu do Klientów Urzędu, jak i do decyzji
dotyczących sposobu wykorzystywania środków publicznych.
Podstawowym celem Systemu Przeciwdziałania
Zagrożeniom Korupcyjnym jest zmniejszenie ryzyka
wystąpienia zagrożenia korupcyjnego
REALIZACJA CELU:
1. gruntowna analiza wszystkich procesów w celu
zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych
a następnie przeprowadzenia analizy
i oceny ryzyka wystąpienia tych zagrożeń.
2. określenie środków zaradczych eliminujących
lub zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia.
3. opracowanie i wdrożenie polityki
antykorupcyjnej.
4. realizacja w systemie ustawicznych działań
kształtujących właściwą postawę etyczno - moralną .
Urząd Miasta Legionowo chce w ten sposób zapewnić
pracownikom pewność, że ich działania są poprawne pod
względem etycznym. W ramach systemu wprowadzone zostaną
procedury postępowania, wskazane wzorce zachowań, procedury jak
urzędnik ma reagować na daną sytuację, która może być dwuznacznie
oceniona.
Wprowadziliśmy Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakość jest cechą doskonałości. Dążąc do niej, deklarujemy:
- Celowość w gospodarowaniu środkami publicznymi,
- Sprawną realizację zbiorowych potrzeb mieszkańców Legionowa,
- Podwyższanie poziomu zaufania Klientów,
- Przeciwdziałanie możliwości wystąpienia zjawiskom korupcji,
- Ciągłe szkolenie i podnoszenie świadomości pracowników Urzędu
Miasta Legionowo w zakresie zagadnień związanych z zagrożeniami
korupcyjnymi,
- Okresowe przeprowadzanie analizy ryzyka występowania zdarzeń
korupcyjnych i podejmowania środków minimalizujących to ryzyko,
- Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz podejmowanie
przedsięwzięć uwzględniających strategię działania w zakresie
zwalczania zagrożeń korupcyjnych. Wdrażane w Urzędzie procedury
gwarantują podejmowanie właściwych i adekwatnych działań
w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i praktyk
korupcyjnych.
Jesteśmy świadomi swoich powinności wobec kluczowych
dziedzin życia społecznego i gospodarczego społeczności
lokalnej oraz swojego miasta. Konsekwentnie realizujemy
deklarowane cele oraz usprawniamy funkcjonowanie
Systemu Zarządzania Jakością zintegrowanego z Systemem
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
Niniejsza Polityka Jakości jest jednym z podstawowych
dokumentów Urzędu Miasta Legionowo i stanowi wyraz
zbiorowych aspiracji jego kierownictwa i pracowników.
Prezydent Miasta Legionowo i Kierownictwo Urzędu gwarantują
swoje osobiste uczestnictwo w budowie oraz doskonaleniu
Systemu Zarządzania Jakością zintegrowanego z Systemem
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
Ponadto dokonujemy analizy obszarów potencjalnych zagrożeń
korupcyjnych. Jest to niezmiernie ważne w takich sferach,
w których dana decyzja w dużej mierze zależy od urzędnika. Podstawę
Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym stanowi
proces
zarządzania
ryzykiem
korupcyjnym,
który
poprzez
usystematyzowaną identyfikację, analizę i ocenę zdarzeń potencjalnie
korupcyjnych występujących w procesach realizowanych w urzędzie,
pozwala na zidentyfikowanie istotnych ryzyk, w odniesieniu
do których podejmowane są działania ograniczające możliwość
wystąpienia korupcji.
Nasze pierwsze doświadczenia wykazują to, że aby System
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym spełniał swoje
funkcje konieczne jest odpowiednie nastawienie pracowników
urzędu, w tym na stanowiskach kierowniczych, które muszą czuć
potrzebę zastosowania takiego narzędzia.
W związku z powyższym Urząd Miasta Legionowo
od maja 2010 r. przeprowadził szereg szkoleń z zakresu wdrażania
systemu antykorupcyjnego oraz przeciwdziałania zagrożeniom
korupcyjnym w
jednostce samorządu terytorialnego, realizowanego przez
DGA S.A w ramach projektu
„Szkolenia i pomoc doradcza
w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie
terytorialnym”, realizowanego w partnerstwie z MSWiA
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Naszym zdaniem proces szkoleń ma fundamentalne
znaczenie
dla tworzenia systemu .
Składał się z szeregu etapów:
1. szkolenie wstępne dla pracowników.
2. szkolenie wstępne dla kierowników.
3. szkolenie wstępne dla Pełnomocnika ds. SPZK
i zespołu roboczego.
4. szkolenie z zakresu identyfikacji zagrożeń.
5. szkolenie z zakresu szacowania ryzyka.
6. szkolenie z zakresu postępowania
z ryzykiem.
7. szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów.
Została przeprowadzona również ankieta anonimowa
na temat postrzegania zasad etycznych w urzędzie w celu zbadania
świadomości pracowników w zakresie korupcji.
Wdrożyliśmy również tematykę korupcji do służby
przygotowawczej nowo zatrudnianych pracowników
samorządowych, ponieważ naszym zdaniem podnoszenie
świadomości pracowników jest bardzo ważnym elementem
w zakresie przeciwdziałania korupcji.
Korzyści z wdrożenia systemu
antykorupcyjnego
-zwiększenie zaufania do Urzędu
klientów i lokalnych społeczności
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards