ankieta - akop.pl

advertisement
ANKIETA
ANTYKORUPCYJNEJ KOALICJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
skierowana do komitetów wyborczych startujących w wyborach parlamentarnych
2011 roku
1. Proszę wymienić trzy najważniejsze działania, które Państwa partia podejmie w
pierwszym roku rządów, aby doprowadzić do znaczącego spadku korupcji w Polsce.
I. Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych przez zwiększenie ilości środków
finansowych na realizację przez te organizacje kampanii społecznych
edukacyjnych.
II.
Przegląd legislacyjny polegający na wyeliminowaniu rozwiązań prawnych
pozwalających na uznaniowość decyzji administracyjnych, zwiększenie
transparentności całego procesu decyzyjnego.
III.
Wzmocnienie jawności procesu decyzyjnego tj. takich rozwiązań
prawnych które będą pozwalać pełną realizację jednej z podstawowych
zasad procedury administracyjnej - jawności postępowania
2. Czy działania podejmowane w ramach edukacji formalnej i nieformalnej mogą
przyczynić się do zmniejszenia poziomu korupcji w Polsce?
Tak
Jeśli tak, to jak powinny one wyglądać?
Powinniśmy umożliwić organizacjom rządowym i pozarządowym edukację prowadzoną
zarówno w ramach obowiązku szkolnego, jak także warsztatów dla ludzi w każdym wieku
dotyczącą szkodliwości korupcji.
Władza na szczeblu rządowym i samorządowym powinna włączać się we wszelkiego
rodzaju przedsięwzięcia dotyczące walki z korupcją z jakimi do władz wychodzą
organizacje pozarządowe.
Pomoc powinna dotyczyć zarówno aspektu finansowego, jak również merytorycznego i
infrastrukturalnego.
3. Czy Polsce potrzebna jest długofalowa strategia antykorupcyjna?
Nie
Jeśli nie, to co w zamian?
Jeśli mówimy o jakiejkolwiek strategii nie powinna ona dotyczyć rządu, a organizacji
pozarządowych. To one powinny edukować. Dobra edukacja i przekonanie
społeczeństwa do tego, że korupcja po prostu się nie opłaca jest efektywniejsza, aniżeli
walka z jej skutkami. To oczywiście wymaga długiego czasu, aby doszło do
zauważalnych, trwałych zmian w tym aspekcie jeśli chodzi o całość społeczeństwa. Tylko
silne społeczeństwo obywatelskie, obudowane wieloma organizacjami pozarządowymi,
także tymi działającymi na rzecz zwiększenia świadomości dotyczącej szkodliwości
korupcji.
Budowanie silnej strategii antykorupcyjnej ze strony rządu nie jest zjawiskiem
bezpiecznym, bo rządowe służby zajmujące się walką z korupcją bardzo dobitnie
pokazały za rządów Prawa i Sprawiedliwości, że służby ulegają pokusie nadużywania
władzy do własnych celów.
4. Czy jesteście Państwo zwolennikami wprowadzenia wewnętrznych systemów
zapobiegania korupcji w instytucjach publicznych?
Tak
Jeśli tak, to dlaczego?
Odpowiem krótko – przede wszystkim zaufanie i ułatwianie procedur. Obecne systemy
zapobiegania korupcji są wystarczające. Potrzebna jest profilaktyka edukacyjna
dotycząca uświadomienia społeczeństwu szkodliwości korupcji.
Z drugiej jednak strony wprowadzenie systemów zapobiegania korupcji będzie konieczne
przy realizacji zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszy unijnych.
5. Czy potrzebne i możliwe jest odpolitycznienie systemu naboru do rad nadzorczych
spółek skarbu państwa?
Tak
Jeśli tak, to w jaki sposób można do tego doprowadzić?
Większa przejrzystość procesu naboru członków rad nadzorczych spółek
skarbu państwa oraz tak jak to ma miejsce w sytuacji osób sprawujących
funkcje publiczne nałożenie na członków rad nadzorczych spółek z udziałem
kapitału publicznego obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz ich
jawność.
Prowadzenie rekomendacji ew. oceny przed II etapem przez samorząd
gospodarczy.
6. Czy uważają Państwo, że osoby, które ujawniają nieprawidłowości w swoim miejscu
pracy (tzw. whistleblowers) mają skuteczną ochronę prawną przed dyskryminacją?
Tak
Jeśli nie, to czy dobrym rozwiązaniem będzie przyjęcie odrębnej ustawy zapewniającej
im ochronę?
Należy pozytywnie odpowiedzieć na to pytanie. Wchodzimy tutaj w aspekty niezwiązane
z koniecznością zmiany czy modyfikacji przepisów dotyczących dyskryminacji. Konieczne
jest wzmocnienie mechanizmów chroniących osoby informujące o działaniach
korupcyjnych. Będzie to wymagało zmian dotyczących prawa pracy oraz prawa karnego.
7. Co zamierzacie Państwo zrobić, by zapobiec przypadkom korupcji wyborczej, takim jak
kupowanie głosów czy fałszowanie wyników?
Odpowiedź jest prosta, tutaj należy zdecydowanie reagować na takie przypadki.
Dodatkowo należy wzmocnić system sankcji za tego typu działania można również
poddać pod dyskusję społeczną koncepcje wprowadzenia systemu orzekania w takich
przypadkach trybie wyborczym 24 h. System istnieje tylko należy go usprawnić.
8. Czy obecnie istniejące mechanizmy konsultacji społecznych projektów ustaw i innych
aktów prawnych są zadawalające. Czy daję zainteresowanym obywatelom i
organizacjom realną możliwość wypowiadania się?
Tak/Nie
Jeśli nie, to co warto zmienić?
Nie jest zadowalający, należy wzmocnić uprawnienia uczestników takich konsultacji oraz
rozszerzyć katalog podmiotów w nich uczestniczących.
9. Czy jesteście Państwo za tym, aby posiedzenia podkomisji sejmowych były
rejestrowane w systemie wideo? Czy nagrania te (audio i ew. wideo) powinny być
niezwłocznie udostępniane na stronach sejmowych?
Tak
Prosimy o uzasadnienie swojego wyboru.
Oczywiście, że tak. Posłowie to urzędnicy państwowi i nie powinni oni mieć nic do
ukrycia. Obywatele, podatnicy powinni mieć możliwość patrzenia na ręce posłów. Tego
typu nagrania video to świetne narzędzie kontroli społecznej.
Oczywiście w wyjątkowych przypadkach – podkreślam wyjątkowych i rzadkich obrady
komisji powinny być tajne.
10. Czy i jeżeli tak, to w jaki sposób należałoby zmienić uprawnienia służb
specjalnych mających w swoich zadaniach zwalczanie korupcji w Polsce?
Prosimy o uzasadnienie swojego wyboru.
Przede wszystkim warto zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju służby walczące ze
zjawiskiem korupcji dublują swoje funkcje i wiele z nich po prostu nie sprawdziło się,
pokazując że są jedynie narzędziami do realizacji politycznych celów określonej władzy.
Uprawnienia służb specjalnych są obecnie zbyt duże. Brak zaufania do obywateli i
wprowadzanie atmosfery strachu i wszelkiej kontroli przywołują na myśl najgorsze czasy,
najgorszych systemów opresyjnych. Duże uprawnienia służb nie idą w parze z ich
skutecznością.
Obywatele nie są bezmyślną masą, która co rusz myśli jak ominąć prawo i załatwić
określone sprawy czy rozwiązania prawne drogą nieformalną. Niejednokrotnie jednak
należy zauważyć, że takie próby podejmowane są ze względu na desperację i brak
możności załatwienia określonej sprawy w sposób zgodny z prawem. To skłania do
namysłu nie nad uprawnieniami służb, a koniecznością zmiany, uproszczenia i
usprawnienia prawa oraz funkcjonowania wszelkiego rodzaju urzędów.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards