koszty kwalifikowalne – cd

advertisement
PROW 2007-2013
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PRZEDSIĘWIĘĆ INWESTYCYJNYCH
ROZPATRYWANYCH PRZEZ ARIMR
Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Wrocław, 25 maja 2009 r.
PLAN PREZENTACJI
1) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – podstawa
prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 17/07/2008 r. (Dz. U. z 2008 r., nr 139, poz. 883 z późn.
zm.)
2) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” –
podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 17/10/2007 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 200,
poz. 1442 z późn. zm.)
opracował: Bartłomiej Raczek
2
BUDŻET PROW NA LATA 2007-2013
Budżet PROW 2007 – 2013:
17,2 mld euro
w tym:
 środki z UE - 13,2 mld
euro
 wkład krajowy - 4,0 mld
euro
opracował: Bartłomiej Raczek
3
„TWORZENIE I ROZWÓJ
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”
opracował: Bartłomiej Raczek
4
BENEFICJENT
Pomoc przyznawana jest tylko i wyłącznie
mikroprzedsiębiorcy, a więc przedsiębiorcy który w
co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
– roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma aktywów
jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły 2 mln euro
Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba
prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, a także wspólnicy spółki
cywilnej
opracował: Bartłomiej Raczek
5
BENEFICJENT
Osoba fizyczna:
– podejmuje albo wykonuje działalność gospodarczą
– pełnoletni i poniżej 60 roku życia obywatel państwa UE
– nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w
pełnym zakresie
– mieszka w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub
miejsko – wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys.
mieszkańców lub 20 tys. mieszkańców w przypadku
świadczenia usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa) lub
gminie miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys.
mieszkańców)
– w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie wniosku nie
korzystała
z
Programu
„Wsparcie
oraz
promocja
przedsiębiorczości i zatrudnienie”
opracował: Bartłomiej Raczek
6
BENEFICJENT
Osoba prawna:
– podejmuje albo wykonuje działalność gospodarczą
– jej siedziba, oddział lub miejsce położenia nieruchomości leży w
miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko –
wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców lub
20 tys. mieszkańców w przypadku grup producentów rolnych,
wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw,
organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów
świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa) lub
gminie miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys.
mieszkańców)
– w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie wniosku nie
korzystała
z
Programu
„Wsparcie
oraz
promocja
przedsiębiorczości i zatrudnienie”
– jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS
opracował: Bartłomiej Raczek
7
BENEFICJENT
Spółka prawa handlowego
nieposiadająca osobowości prawnej:
– wykonuje we własnym imieniu działalność
gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca
– spełnia pozostałe warunki wymagane dla
osoby prawnej
opracował: Bartłomiej Raczek
8
BENEFICJENT
Wspólnicy spółki cywilnej:
– każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu
działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca
– każdy ze wspólników spełnia warunki wymagane dla
osoby fizycznej w przypadku gdy wspólnik jest osobą
fizyczną
– każdy ze wspólników spełnia warunki wymagane dla
osoby prawnej w przypadku gdy wspólnik jest osobą
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej
– siedziba lub oddział każdego ze wspólników oraz/lub
miejsce położenia nieruchomości znajdują się w
miejscowości, o której mowa w kryteriach
dotyczących osoby prawnej
opracował: Bartłomiej Raczek
9
BENEFICJENT
Każdy z podmiotów, który ubiega się o
pomoc
powinien
posiadać
numer
identyfikacyjny nadany w trybie przepisów
o
krajowym
systemie
ewidencji
producentów,
ewidencji
gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności.
opracował: Bartłomiej Raczek
10
KRYTERIA DOSTĘPU
Pomoc jest przyznawana na projekt który:
– nie jest finansowany z udziałem innych środków
publicznych
– obejmuje wyłącznie inwestycje związane z
podjęciem
lub
wykonywaniem
działalności
gospodarczej w zakresie określonym w załączniku
do rozporządzenia lub wytwarzaniem produktów
energetycznych z biomasy
– nie został rozpoczęty przez dniem złożenia wniosku
o przyznanie pomocy
– którego wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi
powyżej 20 tysięcy złotych
opracował: Bartłomiej Raczek
11
POZIOM WSPARCIA
Poziom wsparcia –
maksymalnie 50%
kosztów kwalifikowalnych
100 000 PLN
Rodzaj Beneficjenta lub inwestycji
- działalność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych
jadalnych produktów leśnych
- wynikiem inwestycji jest powstanie 1 miejsca pracy.
lub
Przy pozostałych rodzajach działalności wysokość finansowania
jest następująca:
100 000 PLN
- jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do
2 miejsc pracy
200 000 PLN
- jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie powyżej
2 i mniej niż 5 miejsc pracy
300 000 PLN
- jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co
najmniej 5 miejsc pracy
opracował: Bartłomiej Raczek
12
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1. Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją
niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem
instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów
szkodliwych pochodzących z rozbiórki
2. Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją
istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji
technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych
pochodzących z rozbiórki
3. Zagospodarowanie terenu
4. Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu
opracował: Bartłomiej Raczek
13
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D.
5.
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu
działalności gospodarczej
Uwaga: do kosztów, o których mowa powyżej (1-5) zalicza się również
koszt transportu materiałów, maszyn, urządzeń służących operacji oraz
ich montaż
6.
Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z
kierowcą w wysokości nieprzekraczajacej:
– trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych
operacji w przypadku działalności wyłącznie w zakresie świadczenia
usług transportowych
– równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych
operacji w przypadku działalności innej niż świadczenie usług
transportowych
7.
Koszty rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu finansowego
Warunek: własność przedmiotu leasingu musi przejść na beneficjenta nie
później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną
opracował: Bartłomiej Raczek
14
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D.
8.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także koszty ogólne,
które są w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych
kosztów kwalifikowanych, obejmujące koszty:
a)
przygotowania
szczególności:
b)
c)
dokumentacji
technicznej
operacji,
w

kosztorysów

projektów architektonicznych lub budowlanych

ocen lub raportów oddziaływania ma środowisko

dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej

wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości

projektów technologicznych
opłat za patenty lub licencje
sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty
związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
opracował: Bartłomiej Raczek
15
BRAK FINANSOWANIA
Wsparciu finansowemu nie podlegają w
szczególności:
 koszty nabycia nieruchomości
 koszty podatku VAT
 koszty zakupu używanego sprzętu,
maszyn i urządzeń.
opracował: Bartłomiej Raczek
16
OBECNY STAN
W dniach od 5 do 18 maja 2009 r. ARiMR
przyjmowała wnioski o dofinansowanie.
Złożono 212 wniosków na kwotę 33 675
118,67
złotych
(45,89%
wykorzystania
środków). Kolejność rozpatrywania wniosków
zostanie
ustalona
w
losowaniu
przeprowadzonym w Centrali Agencji.
www.arimr.gov.pl
www.minrol.gov.pl
opracował: Bartłomiej Raczek
17
„RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU
DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”
opracował: Bartłomiej Raczek
18
BENEFICJENT
• Rolnik
• Domownik w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników
• Małżonek rolnika
opracował: Bartłomiej Raczek
19
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY
O pomoc może się ubiegać Wnioskodawca, który:
- na dzień złożenia wniosku jest pełnoletni i nie ukończył 60
roku życia
- ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy
wiejskiej, miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miast liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem
miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
- jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia WoP
- nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej
- nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty
strukturalnej
- nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy
- za rok poprzedzającyopracował:
rok złożenia
wniosku przyznano dopłaty
Bartłomiej Raczek
20
do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Pomoc przyznaje się na operację obejmującą wyłącznie inwestycje
związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w
zakresie:
- określonym w załączniku do rozporządzenia z dnia 17 października
2007r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Różnicowanie…” objętego PROW 2007-2013 (wykaz
wspieranych działalności wg kodów PKD)
- wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży
posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z
pobytem turystów w gospodarstwie rolnym
- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy
Pomoc obejmuje koszty transportu materiałów służących
realizacji operacji lub planowanych do zakupu maszyn i urządzeń
oraz ich montaż.
Pomoc przyznaje się na operację, której realizacja nie została
rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
opracował: Bartłomiej Raczek
21
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Poziom wsparcia
Kwota dofinansowania
Maksymalnie
(kwotowo)
100 tys. PLN
w okresie realizacji Programu na
jednego Beneficjenta
Maksymalnie
(procentowo)
50%
kosztów kwalifikowalnych projektu
opracował: Bartłomiej Raczek
22
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1. Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją
niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem
instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji
materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
2. Nadbudowa,
przebudowa
lub
remont
połączony
z
modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z
zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i
utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
3. Zagospodarowanie terenu
4. Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu
5. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego
wsparciu
podejmowanej
lub
rozwijanej
działalności
nierolniczej
opracował: Bartłomiej Raczek
23
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D.
6.
Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z
kierowcą w wysokości nieprzekraczającej:
–
trzykrotności
pozostałych
inwestycyjnych
kosztów
kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności wyłącznie w
zakresie świadczenia usług transportowych
KKS ≤ 3 KPPr
–
równowartości
pozostałych
inwestycyjnych
kosztów
kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności innej niż
świadczenie usług transportowych.
KKS ≤ KPPr
7.
Koszty rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu
finansowego
Warunek: własność przedmiotu leasingu musi przejść na
beneficjenta nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność
ostateczną
opracował: Bartłomiej Raczek
24
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D.
8. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także koszty
ogólne, które są w wysokości nie przekraczającej 10%
pozostałych kosztów kwalifikowanych, obejmujące
koszty:
a) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w
szczególności:
 kosztorysów
 projektów architektonicznych lub budowlanych
 ocen lub raportów oddziaływania ma środowisko
 dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej
 wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości
 projektów technologicznych
b) opłat za patenty lub licencje
c) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty
związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
opracował: Bartłomiej Raczek
25
BRAK FINANSOWANIA
Wsparciu finansowemu nie podlegają w
szczególności:
 koszty podatku VAT
 koszty zakupu używanego sprzętu,
maszyn i urządzeń.
opracował: Bartłomiej Raczek
26
OBECNY STAN
W dniach 05/06/2008 r. – 11/06/2008 r.
przyjmowano pierwsze wnioski w ramach
działania. Złożono 127 wniosków na łączną
kwotę obejmującą 132% dostępnego limitu.
Od 15 kwietnia trwa drugi nabór wniosków, w
ramach którego do dnia dzisiejszego złożono 67
wniosków (38,03% dostępnej puli finansowej).
opracował: Bartłomiej Raczek
27
Download