Finał ogólnopolski konkursu „Moje finanse - Z klasy do

advertisement
Finał ogólnopolski konkursu „Moje finanse - Z klasy do kasy”
Pytania
I TURA
1. Rada Polityki Pieniężnej liczy:
1. 7 członków
2. 8 członków
3. 10 członków
4. 12 członków
2. Kto powołuje prezesa Narodowego Banku Polskiego?
1. Sejm
2. Prezydent
3. Sejm i Senat
4. Rada Polityki Pieniężnej
3. Gdzie są obecnie najniższe stopy procentowe ustalane przez bank centralny?
1. w Japonii
2. w Polsce
3. w Stanach Zjednoczonych
4. w strefie euro
4. Majątek najbogatszego Polaka szacowany jest przez magazyn „Forbes” na:
1. 500 mln dolarów
2. 1 mld dolarów
3. 2 mld dolarów
4. 10 mld dolarów
5. Czy obligacje czteroletnie są indeksowane?
1. tak
2. nie
6. Zarząd Spółki akcyjnej jest powoływany przez:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
3. Akcjonariuszy
4. Radę Nadzorczą
7. Ile banków wchodzi w skład indeksu WIG 20 po ostatniej rewizji rocznej?
1. 3
2. 4
3. 5
4. 6
8. Emitentem obligacji skarbowych jest:
1. Ministerstwo Finansów
2. Rząd RP
3. Skarb Państwa
4. Narodowy Bank Polski
9. Jak nazywa się system obsługujący warszawską giełdę?
1. WARSET
2. Warszawski System Giełdowy
3. Warsaw Stock Exchange System
4. Warszawski System Operacyjny
10. Z jakiego kraju pochodzi inwestor kontrolujący Bank Pekao SA?
1. Niemcy
2. Włochy
3. Irlandia
4. Holandia
11. Zadanie (10 minut)
Pan Jacek założył półroczną (na 180 dni) lokatę złotową w kwocie 3 000, z oprocentowaniem
zmiennym w wysokości 3 proc. Po 60 dniach Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy
procentowe o 0,5 punktu procentowego. Po 30 dniach od decyzji Rady, bank obniżył
oprocentowanie wszystkich lokat o taki sam procent.
Pani Agata założyła półroczną (na 180 dni) lokatę w euro w kwocie równej 3000 zł
oprocentowaną na 2 proc. w skali roku. W dniu zakładania lokaty kurs euro wynosił 3,85 zł.
W dniu zamykania lokaty był o 20 proc. wyższy.
W obu przypadkach kapitalizacja odsetek nastąpiła po okresie lokaty.
Kto więcej zarobił, licząc w złotówkach: pan Jacek czy pani Agata?
Odpowiedź prawidłowa: Pan Jacek (40,68 zł, pani Agata – 35,50 zł)
12. W jakim terminie inwestor może najwcześniej wziąć gotówkę ze sprzedaży akcji na
warszawskiej giełdzie:
1. w tym samym dniu
2. w dniu następnym
3. w drugim dniu po transakcji
4. w trzecim dniu po transakcji
13. Kto wypłaca klientom oszczędności w razie upadłości banku?
1. Związek Banków Polskich
2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
3. Narodowy Bank Polski
4. Skarb Państwa
14. Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku pierwotnym organizuje/organizują:
1. PKO BP SA
2. Pekao SA
3. BPH SA
4. niebankowe biura maklerskie
15. Podatek od zysków kapitałowych wynosi:
1. 17 proc.
2. 18 proc.
3. 19 proc.
4. 20 proc.
16. Największy rynek handlu złotem to:
1. Nowy Jork
2. Londyn
3. Zurych
4. Amsterdam
II TURA
17. Zadanie (3 minuty)
Ułóż inwestycje w kolejności od najmniej do najbardziej rentownej (w ciągu ostatniego roku):
Akcje notowane na GPW w Warszawie
Obligacje notowane na GPW w Warszawie
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Lokaty złotowe o oprocentowaniu zmiennym
Fundusze akcji
Fundusze obligacji
Fundusze zrównoważone
Fundusze zagraniczne
Fundusze ubezpieczeniowe
Waluty obce
Odpowiedź prawidłowa
Waluty obce
Obligacje notowane na GPW w Warszawie
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Lokaty złotowe o oprocentowaniu zmiennym
Fundusze zagraniczne
Fundusze obligacji
Fundusze ubezpieczeniowe
Fundusze zrównoważone
Fundusze akcji
Akcje notowane na GPW w Warszawie
18. Numer rachunku bankowego w Polsce składa się z:
1. 24 cyfr
2. 26 cyfr
3. 28 cyfr
4. 30 cyfr
19. Narodowy Bank Polski odpowiada za:
1. wzrostu produktu krajowego brutto.
2. regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie.
3. prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa.
4. wartość polskiego pieniądza.
20. Kod PIN kart płatniczych składa się z:
1. 3 cyfr
2. 4 cyfr
3. 5 cyfr
4. 6 cyfr
21. Uncja złota będąca jednostką rozliczeniową na światowych rynkach ma wagę około:
1. 29 gramów
2. 31 gramów
3. 33 gramów
4. 35 gramów
22. Akcje do obrotu publicznego dopuszcza:
1. Zarząd Giełdy
2. Komisja Nadzoru Giełdowego
3. Urząd Regulacji Rynków Finansowych
4. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
23. Ostatni raz wysokość stopy rezerwy obowiązkowej była zmieniana w roku:
1. 2003
2. 2004
3. 2005
4. 2006
24. Minimalny wymagany kapitał spółki akcyjnej to:
1. 50 000 zł
2. 100 000 zł
3. 500 000 zł
4. 1 000 000 zł
25. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) wynosi obecnie w Polsce:
1. 15 proc.
2. 19 proc.
3. 30 proc.
4. 40 proc.
26. Podatek katastralny to podatek od:
1. areału działki budowlanej
2. powierzchni mieszkania
3. użytków rolnych i leśnych
4. wartości nieruchomości
27. Zadłużenie Skarbu Państwa na głowę każdego obywatela wyniosło na koniec stycznia
tego roku około:
1. 1150 zł
2. 11 500 zł
3. 115 000 zł
4. 1 150 000 zł
28. Zadanie (5 minut)
Każdemu pojęciu z grupy „A” przyporządkujcie po jednym pasującym do niego pojęciu z
grupy „B”.
Grupa A
asekuracja
bon skarbowy
dywidenda
hipoteka
indeksacja
obligacja
przelew bankowy
rozproszenie ryzyka
rynek niedźwiedzia
split
Grupa B
dywersyfikacja
kredyt mieszkaniowy
krótkoterminowy papier wartościowy
podział akcji
polisa ubezpieczeniowa
spadek kursów
transfer pieniędzy
waloryzacja
wypłata zysku
zobowiązanie
Odpowiedź:
asekuracja - polisa ubezpieczeniowa
bon skarbowy - krótkoterminowy papier wartościowy
dywersyfikacja - rozproszenie ryzyka
dywidenda - wypłata zysku
hipoteka - kredyt mieszkaniowy
indeksacja - waloryzacja
obligacja - zobowiązanie
przelew bankowy - transfer pieniędzy
rynek niedźwiedzia - spadek kursów
split - podział akcji
III TURA
29. (5 minut) - po przerwie
Ułóż symbole walut wg ich kursu wobec złotego – od waluty najmniej wartej nominalnie do
wartej najwięcej. Rozszyfruj symbole walut.
CHF, 100 JPY, CZK, EUR, SKK, USD, RUB, GBP
Odpowiedź prawidłowa
SKK – korona słowacka
RUB – rubel rosyjski
CZK – korona czeska
CHF – frank szwajcarski
100 JPY – 100 jenów japońskich
USD – dolar amerykański
EUR – euro
GBP – funt szterling, ewentualnie: funt brytyjski
30. Najdroższymi nominalnie akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są
obecnie:
1. Żywiec
2. BPH
3. LPP
4. ING BSK
31. Szefem banku centralnego strefy euro jest:
1. Alan Greenspan
2. Marek Belka
3. Jean-Claude Trichet
4. José Manuel González-Páramo
32. Jak często są wypłacane odsetki od obligacji SP (Stałoprocentowe Pięcioletnie)?
1. co miesiąc
2. co kwartał
3. co pół roku
4. co rok
33. Czy w historii światowego rynku bankowego zdarzyło się, że bank proponował ujemne
stopy procentowe, tzn. taki kredyt, kiedy kredytobiorca dostaje pieniądze za to, że
kredytodawca pożycza mu je?
1. tak
2. nie
34. LIBOR – to stawka wyznaczana na rynku międzybankowym w:
1. Portugalii
2. Francji
3. Hiszpanii
4. Wielkiej Brytanii
35. Kraje „starej” Unii, które nie przyjęły dotąd euro to:
1. Irlandia, Islandia i Norwegia
2. Wielka Brytania, Szwecja i Norwegia
3. Wielka Brytania, Szwecja, Dania
4. Wielka Brytania, Irlandia i Norwegia
36. Jaka branża jest najliczniej reprezentowana w indeksie WIG 20?
1. paliwowa
2. bankowa
3. medialna
4. informatyczna
37. Asset management to:
1. zarządzanie firmą
2. zarządzanie pakietami papierów wartościowych na zlecenie klientów
3. Doradztwo w sprawach zarządzania przedsiębiorstwem
4. Doradzanie na rynku nieruchomości
38. Czy spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa mogą być notowane na
warszawskiej giełdzie?
1. tak
2. nie
39. Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą w skali roku:
1. 7 proc.
2. 9,5 proc.
3. 11 proc.
4. 12,5 proc.
40. Zadanie (2 minuty)
Oblicz odsetki od zaległości podatkowych, mając do dyspozycji następujące dane:
- Zaległa kwota: 5672 zł
- Termin zalegania: 239 dni.
Odpowiedź prawidłowa: ok. 408 zł
IV TURA
41. Do jakiej branży zaliczyłbyś Softbank?
1. informatyczna
2. bankowa
3. farmaceutyczna
4. telekomunikacyjna
42. Jaki rekordowy pułap w swojej historii osiągnął indeks WIG?
1. 35 000 pkt
2. 38 000 pkt
3. 40 000 pkt
4. 43 000 pkt
43. Skimming to:
1. wyłudzenie PIN-u karty płatniczej przez internet
2. specjalna procedura zabezpieczenia transakcji internetowych dokonywanych kartami
płatniczymi
3. nielegalne skopiowanie zawartości paska magnetycznego karty płatniczej
4. sprawdzenie, czy klientowi należy się karta płatnicza
44. Pierwsza powojenna sesja giełdowa w Polsce odbyła się w roku:
1. 1989
2. 1991
3. 1993
4. 1995
45. Największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, wolumenu depozytów,
kredytów, liczby placówek własnych i bankomatów, liczby kont osobistych i obsługiwanych
kart bankowych jest:
1. BPH
2. PKO BP SA
3. Pekao SA
4. ING BSK
46. Bank centralny strefy euro to:
1. European Central Bank
2. Euro Zone Bank
3. Central Bank of Europe
4. Europejski Bank Centralny
47. Co to jest overdraft?
1. kredyt w rachunku bieżącym
2. system rozliczeń w biurze maklerskim
3. lokata dolarowa jednodniowa
4. obrotowy kredyt dolarowy
48. Karta płatnicza ma wymiary (w centymetrach):
1. 9,27 na 6,4
2. 8,57 na 5,4
3. 8,07 na 5,04
4. 8,67 na 5,3
49. WIG PL to:
1. indeks największych i średnich spółek krajowych
2. indeks najmniejszych spółek giełdowych
3. indeks największych i średnich spółek
4. indeks wszystkich polskich spółek
50. Najwyższa wartość stopy referencyjnej w Polsce w latach 90. wyniosła:
1. 44 proc.
2. 34 proc.
3. 24 proc.
4. 14 proc.
51. Zadanie (2 minuty)
Ile wynosi kwota netto (kwota po odliczeniu podatku VAT w stawce 22 proc.), jeśli kwota
brutto to 2257 zł?
Odpowiedź prawidłowa: 1850 zł
52. Krugerrand to moneta:
1. austriacka
2. szwajcarska
3. południowoafrykańska
4. chilijska
53. Płaca minimalna w Polsce wynosi obecnie:
1. 699,10 zł
2. 799,10 zł
3. 899,10 zł
4. 999,10 zł
54. Na giełdzie nie są notowane:
1. prawa poboru
2. obligacje
3. jednostki funduszy inwestycyjnych
4. kontrakty terminowe
55. Liniowy podatek dochodowy w stawce 19 proc. płacą lub mogą płacić:
1. osoby fizyczne
2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
3. osoby prawne
4. spółki Skarbu Państwa
56. Fixing to:
1. wyznaczenie ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed
rozpoczęciem notowań
2. system notowań giełdowych oparty na tzw. kursie dnia
3. system ustalania kursów odniesienia na rynku walutowym przez NBP
4. sposób wyznaczania kursów obligacji na rynku MTS CeTo
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards